LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. 146 „DĖL PIENO SUPIRKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 29 d. Nr. 3D-596

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u  Pieno supirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Pieno supirkimo metu supirkėjo pasirinktomis dienomis imami mėginiai pieno sudėčiai ir kokybei tirti. Ne rečiau kaip vieną kartą per įskaitinį laikotarpį mėginiai bendro bakterijų skaičiaus ir inhibitorinių medžiagų likučių tyrimams turi būti imami iš tos pačios pieno siuntos. Mėginiai atrenkami ir konteineriai plombuojami pagal Pieno mėginių ėmimo ir ruošimo siųsti į laboratoriją tvarkos aprašą (2 priedas).“

1.2.      Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Jeigu VMVT ima papildomuosius mėginius savo iniciatyva arba pagal iš pieno gamintojų raštu gautą registruotą skundą, VMVT atstovai gali mėginius laboratorijos atstovui pristatyti patys.“

1.3.      Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Už papildomuosius pieno tyrimus, pieno mėginių paruošimo papildomiesiems tyrimams ir jų išsiuntimo (pristatymo) į laboratoriją, papildomai tiriamų pieno mėginių taros (indelių), konservantų išlaidas apmoka juos inicijavusi pusė, išskyrus šių taisyklių 33 numatytą atvejį. Tuo atveju, kai papildomuosius mėginius ima VMVT pagal iš pieno gamintojų raštu gautą registruotą skundą, išlaidas, nurodytas šiame punkte, apmoka supirkėjas.

1.4.      Pakeičiu  72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Pieno pirkimo apskaitos žurnalą, kuris gali būti popierinis arba elektroninis, pildo supirkėjas. Žurnale turi būti surašytos gamintojų pavardės ir kodai, atitinkantys klijuojamus ant pieno mėginių indelių. Popierinis pieno pirkimo apskaitos žurnalas turi būti įrištas arba susegtas metalinėmis sąsagėlėmis, numeruotais lapais ir pasirašytas vyr. finansininko (arba vadovo). Elektroninio pieno pirkimo apskaitos žurnalo duomenys turi būti apsaugoti nuo keitimo arba keitimas turi būti aiškiai identifikuojamas.

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Andrius Palionis