Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl DARBŲ, VEIKLŲ IR PASLAUGŲ, KURIŲ DIRBTI, ATLIKTI AR TEIKTI DĖL TIESIOGINIŲ KONTAKTŲ SU VAIKAIS NETURI TEISĖS ASMENYS, ĮSITEISĖJUSIU APKALTINAMUOJU TEISMO NUOSPRENDŽIU PRIPAŽINTI KALTAIS UŽ NUSIKALSTAMAS VEIKAS, NURODYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO XXI SKYRIUJE, AR UŽ KITAS NUSIKALSTAMAS VEIKAS, SUSIJUSIAS SU VAIKO SEKSUALINIU IŠNAUDOJIMU, VAIKŲ PORNOGRAFIJA AR PROSTITUCIJA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 25 d. Nr. 517
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Darbų, veiklų ir paslaugų, kurių dirbti, atlikti ar teikti dėl tiesioginių kontaktų su vaikais neturi teisės asmenys, įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažinti kaltais už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje, ar už kitas nusikalstamas veikas, susijusias su vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija ar prostitucija, sąrašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 517

 

 

DARBŲ, VEIKLŲ IR PASLAUGŲ, KURIŲ DIRBTI, ATLIKTI AR TEIKTI DĖL TIESIOGINIŲ KONTAKTŲ SU VAIKAIS NETURI TEISĖS ASMENYS, ĮSITEISĖJUSIU APKALTINAMUOJU TEISMO NUOSPRENDŽIU PRIPAŽINTI KALTAIS UŽ NUSIKALSTAMAS VEIKAS, NURODYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO XXI SKYRIUJE, AR UŽ KITAS NUSIKALSTAMAS VEIKAS, SUSIJUSIAS SU VAIKO SEKSUALINIU IŠNAUDOJIMU, VAIKŲ PORNOGRAFIJA AR PROSTITUCIJA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Darbo / veiklos /

paslaugos kodas

Pavadinimas

1.    Darbas ar savanoriška veikla, kurie tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susiję su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu

1.1.

541

Apsaugos darbuotojai

1.2.

9613

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

2. Veiklų (paslaugų) rūšys, vykdomos įregistravus individualią veiklą (pagal pažymą), kurios tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijusios su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu

2.1.

55.20.20

Vaikų poilsio stovyklų veikla

2.2.

85.10.10

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

2.3.

85.10.20

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

2.4.

85.32

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

2.5.

85.5

Kitas mokymas

2.6.

85.51

Sportinis ir rekreacinis švietimas

2.7.

85.52

Kultūrinis švietimas

2.8.

85.59

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

2.9.

88.91

Vaikų dienos priežiūros veikla

2.10.

88.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

2.11.

93.12

Sporto klubų veikla

2.12.

93.29

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

3. Veiklų (paslaugų) rūšys, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, kurios tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijusios su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu

3.1.

62.09

Kompiuteriniai žaidimai

3.2.

01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

3.3.

85.51; 85.52; 85.59

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

3.4.

85.51

Trenerių veikla (jeigu asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

3.5.

88.10; 88.91

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla

 

Pastabos:

1. Sąrašo 1 punkte nurodytų darbų ar savanoriškos veiklos, kurie tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susiję su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu, kodai nustatomi atsižvelgiant į fizinio asmens darbui ar profesinei veiklai suteiktą profesijos kodą, nustatytą vadovaujantis ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi.

2. Sąrašo 2 punkte nurodytų veiklų (paslaugų), kurios tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijusios su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu, kodai nustatomi atsižvelgiant į fizinio asmens veiklai, vykdomai įregistravus individualią veiklą (pagal pažymą), suteiktą veiklos rūšies klasės numerį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patvirtintu Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (toliau – EVRK).

3. Sąrašo 3 punkte nurodytų veiklų (paslaugų), kurios tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijusios su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu, kodai nustatomi atsižvelgiant į fizinio asmens individualios veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, rūšiai, nurodytai veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, priskirtą EVRK klasės numerį.

 

 

 

––––––––––––––––––––