Šilalės rajono savivaldybės

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T1-70 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T1-91

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pripažinti netekusiais galios Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu:

1.1. pastraipos „Šilalės miestas“ 71 punktą;

1.2. pastraipos „Laukuvos seniūnija“ 4 punktą;

1.3. pastraipos „Šilalės kaimiškoji seniūnija“ 3 punktą.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                       Jonas Gudauskas