Herbas (mažas4)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) OBJEKTŲ PRIORITETINĖS EILĖS 2023–2025 METAMS PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 23 d. Nr. TS-49

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 4 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu  Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, ir Kupiškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 3 priedu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) objektų prioritetinę eilę 2023–2025 metams (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo                      31 d. sprendimą Nr. TS-89 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) objektų prioritetinės eilės 2022–2024 metams patvirtinimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                       Dainius Bardauskas