LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 185 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. XIII-3318

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 185 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 185 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

185 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų nevykdymas nustatyta tvarka ir terminais arba šių reikalavimų netinkamas vykdymas – nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir (arba) jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, ataskaitoms parengti reikalingos teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie visas viešojo sektoriaus subjekto ūkines operacijas ir ūkinius įvykius nepateikimas arba pateikimas ne laiku už ataskaitų parengimą atsakingam darbuotojui, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų, tarpinių ataskaitų rinkinių parengimo ir (arba) pateikimo, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio ir (arba) valstybinio audito arba auditoriaus išvados paskelbimo, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių parengimo ir (arba) pateikimo, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) valstybinio audito arba auditoriaus išvados paskelbimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, juridinių asmenų, kurių dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, ir valstybės valdomų įmonių, savivaldybių valdomų įmonių finansinių ataskaitų, jų duomenų, metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, jeigu auditas buvo privalomas arba atliktas šio juridinio asmens ar viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva, nepateikimas arba pateikimas ne laiku dalyvio ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančiam viešojo sektoriaus subjektui, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą viešojo sektoriaus subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui arba kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, arba juridinio asmens, kurio dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, arba valstybės valdomos įmonės, savivaldybės valdomos įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Jeigu už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupės metinių ataskaitų rinkinių parengimą atsakingu viešojo sektoriaus subjektu Vyriausybė arba jos įgaliota institucija yra paskyrusi centralizuotos apskaitos įstaigą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir (arba) jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų, tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupės metinių ataskaitų parengimo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą centralizuotos apskaitos įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 77 punktą ir jį išdėstyti taip:

77) biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, atsakingų už Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių parengimą, paskelbimą ir (arba) pateikimą laiku, – dėl šio kodekso 185 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas, kai Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimai padaryti dėl 2022 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinių. Iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatos taikomos, kai Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimai padaryti dėl ankstesnių negu 2022 metų ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinių.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda