LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. 1-328

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 8 punktą trisdešimt devintąja pastraipa:

Vidutinė šilumos vartojimo galia – per vidutinės šilumos vartojimo galios nustatymo laikotarpį pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių suvartotos šilumos energijos kiekio ir šio laikotarpio valandų skaičiaus santykis, išreikštas kilovatais (kW).“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 62 punktą.

1.3. Pakeičiu 129.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

129.14. prieš šildymo sezono pradžią parengti ir, įvertinus teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas, pateikti savivaldybių institucijoms tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikus bei suderinti šildymo pradžios eilę pastatams. Šilumnešio parametrų grafikai turi būti suderinti su savivaldybe. Šilumnešio parametrų grafikai pateikiami pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui;“.

1.4. Papildau IV dalį „Baigiamosios nuostatos“ III skyriumi:

III SKYRIUS

VIDUTINĖS ŠILUMOS VARTOJIMO GALIOS NUSTATYMAS

244. Vartotojų vidutinė šilumos vartojimo galia nustatoma pagal paskutinių 3-jų metų faktinio šilumos vartojimo duomenis.

245. Nesant paskutinių 3-jų metų faktinio šilumos vartojimo duomenų, vidutinei šilumos vartojimo galiai nustatyti gali būti vertinamas trumpesnis laikotarpis (2-jų metų ar 1-rių metų duomenys), tačiau ne trumpesnis nei 12 mėn. iš eilės laikotarpis.