Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2018–2020 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS)

 

2018 m. balandžio 4 d. Nr. 340

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 8 priedu ir įgyvendindama Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 251 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirstyti Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytas valstybės kapitalo investicijas pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (pridedama).

2. Rekomenduoti savivaldybėms, kurių prognozuojamos pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme, 2018 metais, palyginti su 2017 metais, didėja daugiau kaip 10 procentų, skirti papildomai savivaldybių biudžetų lėšų investicijų projektams, numatytiems Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje, bendrai finansuoti, siekiant sutrumpinti jų įgyvendinimo trukmę.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis finansų ministras                                           Vilius Šapoka