LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO
NR. V-1154
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIosios TIKSLINės DOTACIJos, SKIRIAMos SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, PLANAVIMO, PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 21 d. Nr. V-976

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Juras Požela


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. lapkričio10 d.

įsakymu Nr. V-1154                                          (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 21 d. 

įsakymo Nr. V-976           

redakcija)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIosios TIKSLINės DOTACIJos, SKIRIAMos SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, PLANAVIMO, PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams iš Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) asignavimų savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomų mokinių visuomenės sveikatos priežiūros (toliau – mokinių visuomenės sveikatos priežiūra), visuomenės sveikatos stiprinimo ir visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijoms vykdyti (toliau – Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos), planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją Ministerijai tvarką.

2. Specialioji tikslinė dotacija (toliau – dotacija) – Ministerijai ataskaitiniais metais skiriamų valstybės biudžeto asignavimų dalis, kuri paskiriama Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti. Dotacija yra sudėtinė Ministerijos strateginio veiklos plano dalis.

 

II SKYRIUS

DOTACIJOS PlaNAVIMAS

 

3. Pradiniame atitinkamų metų Ministerijos strateginio veiklos plano rengimo etape:

3.1. Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas (toliau – VSP departamentas) parengia informaciją apie papildomą dotacijos poreikį ateinantiems biudžetiniams metams Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti bei jį pagrindžiančius skaičiavimus, atliktus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

3.2. VSP departamentas Tvarkos aprašo 3.1 punkte parengtą informaciją pateikia Ministerijos Sveikatos ekonomikos departamentui (toliau – SE departamentui) jo nustatytu terminu;

3.3. SE departamentas papildomą dotacijos poreikį įtraukia į ateinančių metų konsoliduotą Ministerijos strateginio veiklos plano projektą, kuris teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais terminais Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai.

4. Finansų ministerijai pateikus informaciją apie maksimalius asignavimus, skiriamus ateinantiems biudžetiniams metams Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, pradedamas Ministerijos strateginio veiklos plano projekto tikslinimas:

4.1. SE departamentas pateikia vidiniu raštu VSP departamentui informaciją dėl maksimalių asignavimų paskyrimo ateinantiems biudžetiniams metams Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti;

4.2. VSP departamentas, neviršydamas skiriamų maksimalių asignavimų, Tvarkos aprašo III skyriaus nustatyta tvarka, paskirsto dotaciją savivaldybėms Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal Ministerijos strateginio veiklos plano priemones (toliau – priemonės) ir apie paskirstymą raštu informuoja savivaldybes;

4.3. Savivaldybės, gavusios iš Ministerijos informaciją apie dotacijos skyrimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos pateikia VSP departamentui sąmatas pagal priemones, parengtas pagal Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams 20__ m., programos sąmatos formą BF-5, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1K-194 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formų patvirtinimo“ (toliau forma BF-5);

4.4. VSP departamentas įvertina savivaldybių pateiktas formas BF-5, jas konsoliduoja ir pateikia SE departamentui jo nustatytu terminu.

5. Per biudžetinius metus papildomą dotacijos poreikį, susijusį su teisės aktų pakeitimais, VSP departamentas paskaičiuoja vadovaudamasis Valstybinėms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir pateikia SE departamentui. SE departamentas konsoliduotą informaciją teikia Finansų ministerijai.

 

III SKYRIUS

DOTACIJOS paskirstymas

 

6. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui:

6.1. VSP departamentas:

6.1.1. rengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą dėl einamiesiems metams skiriamos dotacijos Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių įstatyme nustatytais terminais ir jį patvirtinus skelbia Ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt;

6.1.2. rengia informaciją apie dotacijos paskirstymą visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui (taip pat ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms) ir kitoms išlaidoms (prekėms bei paslaugoms, darbuotojų, išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, darbo užmokesčiui bei valstybinio socialinio draudimo įmokoms) ir apie tai informuoja savivaldybes;

6.1.3. rengia konsoliduotas sąmatas (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.1 „Dotacijos kitiems valdymo lygiams einamiesiems tikslams“) pagal priemones ir pateikia po du egzempliorius SE departamentui jo nustatytu terminu. Priemonės sąmata rengiama užpildant formą BFP-1, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“ (toliau – forma BFP-1);

6.2. Savivaldybės:

6.2.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžetų asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“ per 15 darbo dienų pagal priemones pateikia VSP departamentui vienu kartu (t. y. vienu raštu):

6.2.1.1. tvirtinti sąmatas, užpildant formą BFP-1, Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.1 „Dotacijos kitiems valdymo lygiams einamiesiems tikslams“) po du egzempliorius;

6.2.1.2. informaciją apie Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skiriamą darbo užmokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmoką, užpildant formą BFP-5 „Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams 20__ m., programos sąmata“ (toliau – forma BFP-5);

6.2.1.3. pagal priemones planuojamus Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vertinimo kriterijus ir jų pusmetines bei metines reikšmes (Tvarkos aprašo 1 priedas);

6.2.2. Ministerijos Finansų ir apskaitos skyrių (toliau FA skyrius) per 2 darbo dienas raštu informuoja apie banko sąskaitos, skirtos dotacijai pervesti Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, rekvizitus. Pasikeitus banko sąskaitos rekvizitams, savivaldybės raštu nedelsdamos apie tai informuoja FA skyrių.

7. Savivaldybių pateiktas Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti sąmatas:

7.1. vizuoja VSP departamento ir FA skyriaus atsakingi specialistai;

7.2. tvirtina Ministerijos kancleris. Vienas sąmatos egzempliorius grąžinamas savivaldybei, kitas – saugomas VSP departamente.

8. Savivaldybių pateiktas formas BFP-5 įvertina VSP departamentas, jas konsoliduoja ir pateikia SE departamentui jo nustatytu terminu.

9. FA skyrius pagal patvirtintas sąmatas Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS) rengia paraiškas valstybės iždui dėl dotacijos pervedimo savivaldybėms.

10. FA skyrius savivaldybei į jos nurodytą sąskaitą dotaciją kas ketvirtį perveda:

10.1. 1/12 metinių asignavimų – ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 10 d., likusią I ketvirčio dotaciją – iki einamųjų metų kovo 1 d.;

10.2. II–IV ketvirčių dotaciją – kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 10 d.

 

IV SKYRIUS

DOTACIJOS NAUDOJIMAS IR ATSISKAITYMAS už jos panaudojimą

 

 

11. Dotacija gali būti naudojama išlaidoms, kurios atitinka šio punkto papunkčiuose nurodytas visas sąlygas:

11.1. yra tiesiogiai susijusios su Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymu;

11.2. aiškiai nustatomos ir pagrindžiamos dokumentais;

11.3. patirtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų.

12. Dotacija naudojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.

13. Savivaldybė negali naudoti dotacijos:

13.1. praėjusių metų įsiskolinimams apmokėti, išskyrus įsiskolinimus už komunalines bei ryšio paslaugas, suteiktas gruodžio mėnesį;

13.2. ilgalaikiam turtui įsigyti.

14. Savivaldybė, pasibaigus einamųjų metų ketvirčiui, FA skyriui pagal priemones teikia:

14.1. ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų einamųjų biudžetinių metų I ketvirčio, pusmečio, I-III ketvirčio bei metinę biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.1 „Dotacijos kitiems valdymo lygiams einamiesiems tikslams“), parengtas pagal Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20_ m. _____ d. ataskaitos formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“;

14.2. ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų pažymą apie finansavimo sumas.

15. Savivaldybė, pasibaigus pusmečiui bei ataskaitiniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui (toliau – SMLP centras) teikia ataskaitą apie suplanuotus Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo vertinimo kriterijus ir jų reikšmių pasiekimą (Tvarkos aprašo 2 priedas).

16. SMLP centras per 20 darbo dienų įvertina iš savivaldybių gautas ataskaitas apie Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo vertinimo kriterijus ir jų reikšmių pasiekimą, jas konsoliduoja bei suvestinę ataskaitą pateikia VSP departamentui.

17. Savivaldybė, pasibaigus ataskaitiniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų VSP departamentui teikia ataskaitas pagal priemones, parengtas pagal Informacijos apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, 20__ m. programos sąmatos vykdymą formą B-8, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo“ (toliau forma B-8).

18. VSP departamentas įvertina savivaldybių pateiktas formas B-8, jas apibendrina ir teisės aktų nustatytais terminais pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

19. Ministerijai pareikalavus, savivaldybė teikia ir kitą, papildomą informaciją, kurios reikia dotacijų naudojimo teisėtumui, ekonomiškumui, efektyvumui ir rezultatyvumui įvertinti. Jeigu savivaldybių pateikta informacija yra netiksli ar neaiški, Ministerijai paprašius, savivaldybė turi pateikti detalesnius paaiškinimus ar patikslinti informaciją.

20. VSP departamentas kas ketvirtį vykdo dotacijos, skirtos Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, panaudojimo stebėseną tarp savivaldybių.

21. Pasibaigus ketvirčiui ne vėliau kaip per 25 kalendorinių dienų FA skyrius pagal priemones teikia informaciją VSP departamentui apie savivaldybes, kurios nepanaudoja daugiau nei 20 procentų asignavimų nuo joms skiriamų kas ketvirtį.

22. VSP departamentas, gavęs iš FA skyriaus Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytą informaciją, aiškinasi dotacijos, skirtos Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, nepanaudojimo priežastis, nedelsiant raštu informuoja savivaldybę apie ataskaitiniu laikotarpiu nepanaudotas lėšas, prašydama raštu pateikti lėšų nepanaudojimo argumentus ir / ar kitą susijusią informaciją.

23. VSP departamentas pateikia Tvarkos aprašo 22 punkte gautą informaciją svarstyti Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijai,  patvirtintai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Komisija).

24. Komisija, atsižvelgdama į kiekvienu konkrečiu atveju dotacijos nepanaudojimo priežastis bei siekdama užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą savivaldybės gyventojams, gali priimti sprendimą rekomenduoti savivaldybei:

24.1. sudaryti bendradarbiavimo sutartį visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti su kita savivaldybe ir taip užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gyventojams;

24.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų nedarbingumo, nemokamų atostogų atveju perkelti nepanaudotas lėšas, skirtas darbo užmokesčiui (atitinkamai valstybinio socialinio draudimo įmokos sumas), į kitų išlaidų grupę;

24.3. imtis kitų motyvuotų veiksmų.

25. VSP departamentas per 3 darbo dienas, po Komisijos rekomendacijos priėmimo, raštu informuoja savivaldybę apie Komisijos rekomendaciją.

26. Savivaldybė raštu per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo apie savo sprendimą informuoja VSP departamentą.

27. Savivaldybė, priėmusi sprendimą:

27.1. dėl bendradarbiavimo sutarties su kita savivaldybe visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti jos teritorijoje pasirašymo, VSP departamentui raštu konkrečiai įvardija sutikusios bendradarbiauti savivaldybės pavadinimą, planuojamą jai pervesti dotacijos sumą (į kurią įskaičiuotos išlaidos, skirtos darbo užmokesčio fondui, valstybinio socialinio draudimo įmokoms bei kitoms išlaidoms) paslaugų teikimo laikotarpį, teikimo apimtis;

27.2. nepanaudotas lėšas, skirtas darbo užmokesčiui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų nedarbingumo, nemokamų atostogų atveju perkėlusi į kitų išlaidų grupę, rengia detalios sąmatos pakeitimą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Savivaldybės:

28.1. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina dotacijos panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

28.2. atsako už dotacijos naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

28.3. atsako už Ministerijai pateiktos informacijos teisingumą ir pateikimą laiku;

28.4. tvarko atskirą dotacijos panaudojimo finansinę apskaitą;

28.5. iki ataskaitinių metų gruodžio 15 d. raštu informuoja FA skyrių apie numatomas nepanaudoti iki metų pabaigos lėšas, nurodydamos jų nepanaudojimo priežastis;

28.6. metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki sausio 5 d. grąžina ataskaitiniais metais gautas, bet nepanaudotas dotacijas į Ministerijos nurodytą sąskaitą;

28.7. bendradarbiavimo sutartyse Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti su kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru nurodo visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatų, reikalingų planuojamoms teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms, skaičių bei sudaro perduodamos dotacijos detalias sąmatas, paskirstydamos išlaidas pagal išlaidų ekonominius klasifikacijos straipsnius;

28.8. naudojasi informacine ir / ar metodine medžiaga, paskelbta Ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt.

28.9. teikia poreikį kitos (papildomos) informacinės ir / ar metodinės medžiagos SMLP centrui.

29. SMLP centras:

29.1. gavęs prašymą dėl kitos (papildomos) informacinės ir / ar metodinės medžiagos poreikio, organizuoja jo vertinimą;

29.2. organizuoja naujos informacinės ir / ar metodinės medžiagos parengimą ir paskelbimą Ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt.

30. Einamųjų biudžetinių metų dotacija, skirta valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, negali būti perkeliama į kitus biudžetinius metus.

 

 

_________________