HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-87 „DĖL SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJŲ, ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO IR LEIDIMŲ ŠIEMS DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 14 d. Nr. D1-627

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato saugotinų medžių ir krūmų (priskirtų saugotiniems pagal Kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, ir (ar) savivaldybės sprendimu pagal Kriterijus, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“)  kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų atkuriamosios vertės atlyginimo tvarką.“;

1.2. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai vykdomi  tik turint savivaldybės leidimą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus (toliau – Leidimas), išduotą pagal šio tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą Leidime.“;

1.3. pripažįstu netekusiu galios 4.1 papunktį.

1.4. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Saugotinus medžius ir krūmus neatlyginamai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais, kai:

5.1. šio tvarkos aprašo 4.2 papunktyje nurodytais atvejais;

5.2. jie atitinka Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (toliau – Įkainiai) 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus medžių ir krūmų blogos būklės kriterijus (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar eismo saugumui);

5.3. jie pasvirę didesniu negu 45o kampu;         

5.4. jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

5.5. kai atliekami su krašto apsaugos tikslais ir valstybės sienos apsaugos tikslais susiję medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo darbai;

5.6. auga ant piliakalnių ir pilkapių;

5.7. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ir/ar įrenginius;

5.8. gadina pastato pamatus ir/ar kitas jo dalis;

5.9. auga mažesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi būti priėmę sprendimą pritarti pasiūlymui iškirsti medžius ir krūmus.  

5.10. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytus želdinių sužalojimus;

5.11. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme  nustatytais apribojimais;

5.12. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje ir vadovaujantis Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta, kad medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui;

5.13. jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

5.14. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus.

1.5. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Asmuo, prašantis išduoti leidimą kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, pateikia savivaldybei nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Prašymas), užpildytą pagal šio tvarkos aprašo 2 priede nustatytą formą. Asmuo, prašantis išduoti leidimą kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius kito asmens žemėje, Prašymą suderina su tos žemės savininku ar valdytoju (suderinimo nereikia, kai teikiamas Prašymas kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus žemėje, kurios valdytojas yra savivaldybė). Su tos žemės savininku ar valdytoju nesuderintas Prašymas nenagrinėjamas.“;

1.6. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Gavusi prašymą, savivaldybės administracija organizuoja prašymo išduoti leidimą nagrinėjimą. Savivaldybės administracija ir (ar) prie savivaldybės sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija) įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje, išskyrus 5.11, 5.13, 5.14 papunkčiuose numatytus atvejus ir kirtimo priežastis. Savivaldybės administracija apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, išskyrus 5 punkte numatytus atvejus, ir išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti Leidimą. Saugotinų medžių ir krūmų būklė nustatoma pagal Įkainių 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus kriterijus.“ ;

1.7. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Priimdama sprendimą išduoti Leidimą, savivaldybės administracija ar išvadą dėl Leidimo išdavimo teikianti Komisija prioritetą teikia esamų sveikų, gyvybingų, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų, perspektyvių želdinių išsaugojimui, jei reikia, – pasiūlo juos genėti. Leidimą šalinti saugotinus medžius ir krūmus savivaldybės administracija išduoda ar Komisija išvadą dėl Leidimo išdavimo teikia įsitikinusi, kad šie želdiniai kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant statinius.“;

1.8. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Komisijos išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės privaloma gauti (išskyrus atvejus, kai yra atliekama želdinių būklės ekspertizė), kai prašoma kirsti:

11.1. geros ir patenkinamos būklės, nustatytos vadovaujantis Įkainių 2 priedu „Želdinių būklė“, saugotinus medžius ir krūmus;

11.2. 10 ir daugiau vienoje teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų;

11.3. gamtinę brandą (kai medžių prieaugis lygus nuliui arba dėl išlūžtančių sausų šakų yra neigiamas) pasiekusius medžius;

11.4. atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus medžius ir krūmus;

11.5. medžius ir krūmus, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.“;

1.9. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Į Komisijos sudėtį be valstybės tarnautojų įtraukiami ir Komisijos veikloje neatlygintinai  dalyvauti kviečiami želdynų bei želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovai (rekomenduojama, kad bent vienas bendruomenės atstovas būtų kompetentingas želdynų planavimo, projektavimo ir (ar) arboristikos srityse). Komisijos posėdžiuose dalyvauti kviečiami:

12.1. saugomos teritorijos direkcijos atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamoje teritorijoje ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose;

12.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus atstovas –  kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės arba auga kultūros paveldo objektų ar vietovių, kuriems nenustatytos vertingosios savybės, teritorijoje;

12.3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ir valstybinės reikšmės kelio apsaugos zonoje;

12.4. projekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo – kai saugotini medžiai ir krūmai auga objektuose, kuriems yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.“;

1.10. pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės arba auga kultūros paveldo objektų ar vietovių, kuriems nenustatytos vertingosios savybės, teritorijoje, ir jo atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių.“;

1.11. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos; jei buvo atliekama želdinių būklės ekspertizė – leidimo išdavimas pratęsiamas tokiam terminui, kokio reikia želdinių būklės ekspertizei atlikti, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų, ir galioja: kirtimui, persodinimui, kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo leidimo išdavimo dienos su galimybe jį pratęsti 1 metams, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai; kai Leidimas išduotas genėti želdinius – vienam genėjimui atlikti. Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Leidimo galiojimo pabaigos pateikia savivaldybės administracijai prašymą pratęsti Leidimo galiojimą 1 metams (su prašymu pateikiamas Leidimas). Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pratęsia Leidimo galiojimą 1 metams nekeisdama leidime įrašytos informacijos apie kertamus, persodinamus, kitaip pašalinamus ar genimus medžius ir (ar) krūmus.“;

1.12. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.13. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įgyvendinant iki 2020 m. sausio 8 d. parengtus projektus, kuriuose numatyta kertamų ar kitaip pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę kompensuoti vietoj šių medžių ir krūmų pasodinant jų atkuriamąją vertę atitinkantį medžių ir krūmų kiekį, atkuriamoji saugotinų medžių ir krūmų vertė neatlyginama.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Mažeika

 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,

persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių

darbų vykdymo, leidimų šiems

darbams išdavimo, medžių ir krūmų

vertės atlyginimo tvarkos aprašo

1 priedas                 

 

(Leidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus forma)

 

___________________________________________________________

(savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

LEIDIMAS KIRSTI, PERSODINTI AR KITAIP PAŠALINTI, GENĖTI SAUGOTINUS MEDŽIUS IR KRŪMUS

 

__________________ Nr. _________

(data)                                 

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Leidžiama pagal pateiktą prašymą ____________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),

________________________________________________________________________________

adresas, telefono numeris)

žemės sklype _____________________________________________________________________

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

________________________________________________________________________________

kitokio pašalinimo, genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

________________________________________________________________________________

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

_______________________________________________________________________________________

(terminai, ribojantys darbus)

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

(saugotinų medžių ir krūmų rūšys*)

_________________

 

_________________

 

_________________

(medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

____________________

 

____________________

 

____________________

(medžių ir krūmų kiekis)

 

 

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė __________________________ (žodžiais) _____ Eur ___ ct;

 

Leidimas kirsti, persodinti, kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus galioja metus nuo išdavimo dienos su galimybe pratęsti 1 metams, išskyrus pagal atskirųjų želdynų, kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektus ir saugomų teritorijų planavimo dokumentus pertvarkomus želdinius, kuriems leidimas galioja neterminuotai; leidimas genėti saugotinus medžius ir krūmus galioja vienam genėjimui.

 

Pagal išduotą leidimą kirsti ar genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. leidimą gavęs asmuo gali tada, kai savivaldybės administracija, vadovaudamasi Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 21 punktu raštu informuoja leidimą gavusį asmenį, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose, kurie gali būti fiziškai pažeisti kertant ar genint kitus medžius, nėra besiveisiančių laukinių paukščių.

 

 

 

                          ____________________ ______________ _______________

(Leidimą išdavusio tarnautojo                       (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

Data

 

A.V.

 

______________________ ______________                       _____________

(Leidimą pratęsusio tarnautojo                      (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

Data

 

A.V.

 

 

SUDERINTA

 

_______________________

(saugomos teritorijos direkcijos

atstovo pareigų pavadinimas)

 

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

SUDERINTA

 

______________________

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros

ministerijos teritorinio skyriaus atstovo pareigų

pavadinimas)

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

*eilučių įterpiama tiek, kiek reikia išvardinti visas rūšis.

 

                                                               _________________

 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo, leidimų

šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės

atlyginimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo forma)

 

 

 

________________________________________________________________________________

(Prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

 

 

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

 

 

________________________________ savivaldybei

(savivaldybės pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

 

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype_________________________________________________________________

(adresas, žemės sklypo kadastro Nr.)

______________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys, kiekis, medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)

 

 

 

 

Darbus numatoma pradėti ir baigti____________________________________________________

(numatoma darbų atlikimo data)

 

 

Pateikiu šiuos dokumentus:

 

1. Žemės sklypo __________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)

2. Nustatytąja tvarka suderintas ir patvirtintas projektas, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, genėjimas, specialusis planas, kitas teritorijų planavimo dokumentas (reikalinga pabraukti) ____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, patvirtinimo data)

 

 

 

________________ ________________________

(parašas)                                                                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

SUDERINTA

 

 

 

______________________

(asmens, kurio sklype auga

prašyme nurodyti saugotini medžiai ir krūmai,

vardas, pavardė, parašas)

 

 

_________________