Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. 665

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatus (pridedama).

2Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos buveinės adresas yra Pamėnkalnio g. 21, Vilnius.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 284 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d.  nutarimu Nr. 665

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba yra biudžetinė įstaiga, pagal Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymą, kitus įstatymus ir šiuos nuostatus vykdanti saugomo asmens statusą turinčių asmenų ir saugomų objektų apsaugą. Įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu Vadovybės apsaugos tarnyba tampa sudedamąja ginkluotųjų pajėgų dalimi.

2. Vadovybės apsaugos tarnyba turi atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, vėliavą, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno (toliau – pareigūnas) ženklą, įstaigos ženkliuką, žinybinius ženklus ir atminimo medalius.

3. Vadovybės apsaugos tarnyba yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius yra Vadovybės apsaugos tarnybai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų valdytojas. Vadovybės apsaugos tarnyba turi teisę gauti paramą iš Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų bei įstaigų, tarptautinių organizacijų ir fizinių asmenų.

4. Vadovybės apsaugos tarnybos savininkė yra valstybė. Vadovybės apsaugos tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5. Vyriausybė, kaip Vadovybės apsaugos tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, atlieka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas.

6. Vieši Vadovybės apsaugos tarnybos pranešimai skelbiami Vadovybės apsaugos tarnybos interneto svetainėje, taip pat ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Vadovybės apsaugos tarnyba veikia vidaus reikalų ministrui pavestoje viešojo saugumo (saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) srityje.

8. Šie nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

9. Vadovybės apsaugos tarnybos veiklos tikslas – siekti, kad būtų įgyvendinti Vadovybės apsaugos įstatymo 12 straipsnyje įtvirtinti Vadovybės apsaugos tarnybos uždaviniai:

9.1. užtikrinti saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumą;

9.2. įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu, kai Vadovybės apsaugos tarnyba yra sudedamoji ginkluotųjų pajėgų dalis, ginti valstybę ir įgyvendinti kitus įstatymų jai pavestus uždavinius.

10. Vadovybės apsaugos tarnyba, siekdama savo veiklos tikslo, atlieka Vadovybės apsaugos įstatymo 13 straipsnyje įtvirtintas funkcijas.

 

III SKYRIUS

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS TEISĖS

 

11. Vadovybės apsaugos tarnyba, siekdama savo veiklos tikslo ir atlikdama funkcijas, turi Vadovybės apsaugos įstatymo 14 straipsnyje nustatytas teises.

12. Vadovybės apsaugos tarnyba, siekdama savo veiklos tikslo ir atlikdama funkcijas, taip pat turi teisę:

12.1. sudaryti darbo grupes;

12.2. sudaryti sutartis;

12.3. vykdyti pareigūnų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą.

 

IV SKYRIUS

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Vadovybės apsaugos tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus tvirtinamais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

14. Vadovybės apsaugos tarnybos administracijos struktūra tvirtinama Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu.

15. Vadovybės apsaugos tarnybai vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu 5 metų kadencijai į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Vyriausybė. Tas pats asmuo Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Vyriausybei.

16. Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus kompetencija (pagrindinės funkcijos):

16.1. organizuoja Vadovybės apsaugos tarnybos darbą, kad būtų pasiektas Vadovybės apsaugos tarnybos veiklos tikslas ir atliktos funkcijos;

16.2. leidžia įsakymus;

16.3. tvirtina Vadovybės apsaugos tarnybos vidaus tvarką ir administracijos padalinių nuostatus;

16.4. tvirtina pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir mokymo programas;

16.5. priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų pareigūnus, skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

16.6. skatina pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria pašalpas, tarnybines nuobaudas ir priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimų;

16.7. organizuoja Vadovybės apsaugos tarnybos veiklai būtiną materialinį techninį aprūpinimą;

16.8. nustato turto išdavimo, apskaitos ir naudojimo Vadovybės apsaugos tarnyboje tvarką;

16.9. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Vadovybės apsaugos tarnybos vykdomų programų sąmatų ir investicijų projektus;

16.10. tvirtina Vadovybės apsaugos tarnybos biudžeto programų sąmatas;

16.11. atstovauja Vadovybės apsaugos tarnybai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis, kriminalinės žvalgybos subjektais ir žvalgybos institucijomis, kitomis įstaigomis, asociacijomis, taip pat užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis ir asociacijomis;

16.12. nustato pavaduotojams jų administravimo sritis;

16.13. paskyrus apsaugą saugomiems asmenims, organizuoja jų supažindinimą su įgyjamomis teisėmis ir pareigomis;

16.14. nustato saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumo užtikrinimo lygius;

16.15. tvirtina asmenų, kurių patekimas į saugomus objektus yra ribojamas, ir draudžiamų į saugomą objektą įnešti daiktų bei jų savybių sąrašą;

16.16. organizuoja Vadovybės apsaugos tarnybos buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka, taip pat ataskaitų rinkinių pateikimą ir paskelbimą Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka.

17. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius turi du pavaduotojus: Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pirmąjį pavaduotoją ir Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoją, kuriuos Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus teikimu į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Vyriausybė ir kurie yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui.

18. Kai Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius nepaskirtas arba kai jis laikinai (dėl laikinojo nedarbingumo, tarnybinės komandiruotės, atostogų ar kitais atvejais) negali eiti savo pareigų, Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pareigas laikinai eina Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas, o kai ir šis nepaskirtas arba laikinai (dėl laikinojo nedarbingumo, tarnybinės komandiruotės, atostogų ar kitais atvejais) negali eiti savo pareigų, – Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas.

19. Vadovybės apsaugos tarnybos vidaus auditą atlieka Vadovybės apsaugos tarnybos vidaus audito padalinys.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Vadovybės apsaugos tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––