NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ATLIEKAMOS ASMENS APŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. V-109

Vilnius

 

Vadovaudamasis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. A1-242 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 15.2 ir 15.4 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliekamos asmens apžiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

3. Įpareigoju Teisės ir personalo skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui.

 

 

 

Direktorius Manfredas Žymantas

 

PATVIRTINTA

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-109

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ATLIEKAMOS ASMENS APŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliekamos asmens apžiūros tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmens, besikreipiančio į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) teritorinius ir Sprendimų kontrolės skyrius dėl darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir/ar bendro pirminio specialiųjų poreikių (toliau – specialieji poreikiai) nustatymo, apžiūros organizavimo ir vykdymo tvarką. Šiuo Tvarkos aprašu taip pat vadovaujasi Sprendimų kontrolės skyrius, atlikdamas periodinius planinius ir neplaninius NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimus.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2.  Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašu ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.3. Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu ir tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“.

3. Asmenų apžiūros tikslas – siekiant priimti teisingus sprendimus dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo, pokalbio su asmeniu metu objektyviai įvertinti, ar gebėjimas apsitarnauti, funkciniai ir fiziniai gebėjimai atitinka gydymo įstaigos pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Asmens apžiūra NDNT teritoriniame ar Sprendimų kontrolės skyriuje – asmenų, besikreipiančių į NDNT dėl darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūra, kuri suprantama, kaip asmens dalyvavimas posėdyje atvykus į NDNT teritorinį ar Sprendimų kontrolės skyrių;

4.2. Asmens apžiūra namuose (ligoninėje) asmenų, besikreipiančių į NDNT dėl darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūra, kuri suprantama kaip asmens dalyvavimas NDNT teritorinių ar Sprendimų kontrolės skyrių organizuojamame posėdyje namuose, ligoninėje, slaugos ar globos įstaigoje, laisvės atėmimo vietoje ir pan.

4.3. Barthel indekso lentelė – lentelė, pagal kurią vertinamas asmens gebėjimas
savarankiškai veikti ir apsitarnauti, sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 196/40 „Dėl funkcinių būklių, dėl kurių pripažįstama visiška invalido negalia, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinta Savarankiškumo įvertinimo Barthel indeksu metodika (1 priedas);

4.4. Koordinatoriai – NDNT darbuotojai, NDNT direktoriaus nustatyta tvarka paskiriami koordinuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių teritorinių skyrių ir dokumentų registravimo skyrių veiklą;

4.5. Vertintojai – NDNT teritorinio skyriaus ar Sprendimų kontrolės skyriaus darbuotojai, turintys aukštąjį biomedicinos arba socialinių mokslų srities išsilavinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atliekantys neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir/ar specialiųjų poreikių vertinimą;

4.6. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

5. Asmens apžiūra organizuojama ir atliekama vadovaujantis pagarbos žmogui,
racionalumo, nešališkumo, atsakomybės ir ekonomiškumo principais.

 

II SKYRIUS

ASMENS APŽIŪROS INICIJAVIMAS IR ASMENS INFORMAVIMAS

 

6.  Paskirti vertintojai, pastebėję prieštaravimų ar neatitikimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos parengtuose dokumentuose ir/ar asmens pateiktoje informacijoje, informuoja NDNT teritorinio skyriaus vedėją, kuris, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, sprendžia dėl asmens apžiūros būtinumo (kai yra sprendžiamas klausimas dėl asmens neįgalumo lygio ar darbingumo lygio ir/ar specialiųjų poreikių nustatymo).

7. NDNT teritorinio skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktus dokumentus ir asmens byloje surinktą informaciją, gali nuspręsti:

7.1. apžiūrėti asmenį NDNT teritoriniame skyriuje;

7.2. apžiūrėti asmenį namuose (ligoninėje).

8. Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas atsižvelgdamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktus dokumentus ir asmens byloje surinktą informaciją, gali nuspręsti:

8.1. pavesti atitinkamam NDNT teritoriniam skyriui apžiūrėti asmenį NDNT direktoriaus nustatyta tvarka;

8.2. apžiūrėti asmenį Sprendimų kontrolės skyriuje;

8.3. apžiūrėti asmenį namuose (ligoninėje).

9. Asmens informavimas apie ketinimą jį apžiūrėti teritoriniame ar Sprendimų kontrolės skyriuje vykdomas šia tvarka:

9.1. kai vertinimo metu asmuo yra atvykęs į NDNT, apie sprendimą jį apžiūrėti teritoriniame ar Sprendimų kontrolės skyriuje informuojama žodžiu ir jis pakviečiamas į posėdį;

9.2. kitais atvejais, t. y. nusprendus asmenį apžiūrėti teritoriniame ar Sprendimų kontrolės skyriuje, asmeniui išsiunčiamas/įteikiamas kvietimas atvykti į posėdį, kuriame nurodomas į posėdį kviečiamo asmens vardas, pavardė, adresas, posėdžio data, laikas, vieta, adresas ir telefono numeris, kuriuo asmuo gali informuoti NDNT, jeigu nurodytu laiku negali atvykti į posėdį. Kvietime taip pat nurodomos galimos neatvykimo į posėdį pasekmės.

10. Jeigu asmuo atsisako dalyvauti darbingumo lygio vertinimo procedūroje, t. y. dalyvauti apžiūroje, arba jei asmuo neinformuoja NDNT apie tai, kad nurodytu laiku negali dalyvauti posėdyje, laikoma, kad jis kviečiamas neatvyko į posėdį ir tai yra pažymima vertinimo akte. Tokiais atvejais, jo darbingumo lygis nevertinamas. Asmuo apie jo atžvilgiu priimtą atitinkamą sprendimą visais atvejais informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

APŽIŪROS NAMUOSE (LIGONINĖJE) ORGANIZAVIMAS

 

11. Asmenų, besikreipiančių į NDNT dėl darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo, apžiūrą namuose (ligoninėje), atsižvelgdami į geografinį išdėstymą, organizuoja NDNT teritorinių skyrių vedėjai ir/ar koordinatoriai. Atliekant periodinę planinę ar neplaninę NDNT teritorinių skyrių sprendimų kontrolę, nagrinėjant skundus, prašymus, apžiūrą namuose (ligoninėje) organizuoja NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas arba kiti NDNT direktoriaus įgalioti asmenys.

12. Sprendimą dėl asmens apžiūros namuose (ligoninėje) būtinumo, kai yra sprendžiamas klausimas dėl asmens darbingumo lygio, neįgalumo lygio ar specialiųjų poreikių nustatymo, priima NDNT teritorinių skyrių vedėjai, vadovaudamiesi šio Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytais teisės aktais. Sprendimą dėl asmens apžiūros namuose (ligoninėje) būtinumo, kai yra peržiūrimi NDNT teritorinių skyrių priimti sprendimai, priima Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas.

13. NDNT teritorinio skyriaus vedėjas, organizuodamas asmenų apžiūrą namuose (ligoninėje), vadovaujasi šia tvarka:

13.1. gavęs asmens prašymą dėl darbingumo lygio, neįgalumo lygio ar specialiųjų poreikių nustatymo, įvertina pateiktus dokumentus ir per 3 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų gavimo, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytais teisės aktais ir racionalumo principu, priima sprendimą dėl būtinumo apžiūrėti asmenį namuose (ligoninėje) ir paveda atlikti apžiūrą vertintojui (-ams). Asmenų apžiūra vykdoma NDNT direktoriaus įsakymu nustatytoje veiklos teritorijoje, apie pavedimą vertintojai informuojami nedelsiant;

13.2. NDNT teritorinio skyriaus vedėjas priimtą sprendimą apžiūrėti asmenį namuose (ligoninėje), planuojamą apžiūros datą ir laiką suderina su koordinatoriumi. Jeigu NDNT teritoriniam skyriui nėra paskirtas koordinatorius, NDNT teritorinio skyriaus vedėjas savarankiškai organizuoja asmenų apžiūrą namuose (ligoninėje) ir sudaro asmenų apžiūrų namuose (ligoninėje) grafiką.

14. Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas, organizuodamas asmenų apžiūrą namuose (ligoninėje), vadovaujasi šia tvarka:

14.1. kai Sprendimų kontrolės skyrius gauna skundą (prašymą) dėl teritorinio skyriaus sprendimo peržiūrėjimo ar kai sprendimas yra peržiūrimas vykdant periodinę planinę ar neplaninę kontrolę, vadovaudamasis racionalumo principu, skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl būtinumo apžiūrėti asmenį namuose (ligoninėje);

14.2. Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į planuojamų apžiūrėti namuose (ligoninėje) asmenų bylose esančius duomenis ir geografinį išdėstymą, gali pateikti informaciją NDNT direktoriaus įsakymu įgaliotiems NDNT teritorinių skyrių vedėjams apie asmenis, kuriuos būtina apžiūrėti namuose (ligoninėje), nurodydamas apžiūros tikslą, užduotį ir terminą.

15. Koordinatorius, gavęs informaciją apie NDNT teritorinių skyrių planuojamas asmenų apžiūras namuose (ligoninėje), vadovaudamasis ekonomiškumo principu ir atsižvelgdamas į geografinį išdėstymą, suderina sprendimą dėl vertintojų, kurie atliks asmenų apžiūrą namuose (ligoninėje), su kuruojamų NDNT teritorinių skyrių vedėjais ir nedelsdamas informuoja juos apie sudarytus asmenų apžiūros namuose (ligoninėje) grafikus ir užtikrina jų vykdymą. Koordinatoriaus pavedimu šias funkcijas gali atlikti kitas jo paskirtas NDNT darbuotojas.

16. NDNT teritorinių skyrių vedėjai ir/ar koordinatoriai ir Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas iki kiekvienos savaitės penktadienio informuoja darbuotojus, atsakingus už saugų darbuotojų nuvežimą į paskirties vietą, apie planuojamą asmenų apžiūrų namuose (ligoninėje) grafiką. Atsakingi darbuotojai, atsižvelgdami į geografinį išdėstymą, sudaro apžiūrų maršrutą.

17. Asmenų apžiūros namuose (ligoninėje) grafike turi būti nurodyti šie duomenys: asmenų, kurie bus apžiūrimi namuose (ligoninėje) vardai, pavardės, apžiūros vietos adresas, jei žinoma – telefono numeris, taip pat numatoma apžiūros data ir preliminarus laikas, vertintojai, kurie vyks į apžiūrą. Apžiūrų namuose (ligoninėje) grafikas, esant būtinumui, gali būti koreguojamas.

18. NDNT teritorinių skyrių vedėjai ir Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas (ar, jų pavedimu, kiti šių skyrių darbuotojai) NDNT informacinėje sistemoje (toliau – NDNT IS) pateikia asmenų apžiūrų namuose (ligoninėje) ataskaitas. Registruojant asmenų apžiūrų namuose (ligoninėje) rezultatus, NDNT IS turi būti nurodytas asmens, kuris buvo apžiūrimas namuose (ligoninėje), vardas, pavardė, asmens kodas, taip pat atliktos apžiūros data ir laikas, vertintojai, kurie atliko apžiūrą, jų pastabos ir kita svarbi informacija. Atliekant asmens apžiūrą namuose (ligoninėje) nustatyti kiti duomenys, reikšmingi priimant sprendimą, pažymimi vertinimo akte ne vėliau kaip kitą darbo dieną po asmens apžiūros.

19. Asmenys namuose (ligoninėje) yra apžiūrimi darbo dienomis, esant galimybei, apie apžiūrą NDNT darbuotojai asmenį informuoja iš anksto.

20. Siekiant kokybiškai įvertinti visas aplinkybes, reikšmingas vertinant asmens savarankiškumą, atliekant asmenų apžiūrą NDNT teritoriniuose ir Sprendimų kontrolės skyriuje, kilus pagrįstų abejonių dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialisto atlikto asmens savarankiškumo vertinimo tikslumo (pagrįstumo), vertintojai, atliekantys asmens neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir/ar specialiųjų poreikių vertinimą, gali atlikti pakartotinį Barthel indekso vertinimą šio Tvarkos aprašo V skyriuje nustatyta tvarka. Asmens apžiūros NDNT teritoriniuose ir Sprendimų kontrolės skyriuose rezultatai pažymimi vertinimo akte.

 

IV SKYRIUS

ASMENS APŽIŪROS VYKDYMAS IR REZULTATŲ FIKSAVIMAS

 

21. Vertintojai, apžiūrintys asmenį, privalo matomoje vietoje segėti identifikavimo korteles, pasisveikinti, prisistatyti, nurodydami savo pareigas, vardą ir pavardę, informuoti asmenį (jo artimuosius), kokiu tikslu atliekama apžiūra.

22. Asmens apžiūroje namuose (ligoninėje) turi dalyvauti ne mažiau kaip du vertintojai, iš kurių bent vienas yra paskirtas apžiūrimo asmens vertintoju. Apžiūra namuose (ligoninėje) neturėtų trukti ilgiau nei 30 min.

23. Asmens apžiūros eiga fiksuojama asmens apžiūros namuose (ligoninėje) lape (2 priedas), kurį užpildę vertintojai pasirašo.

24. Vertintojai teisės aktų nustatyta tvarka privalo suprantamai informuoti asmenį ar asmens atstovą, kaip ir kada galės sužinoti apie priimtą sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių vertinimo ir gauti dokumentus.

25. Užpildytas ir pasirašytas asmens apžiūros lapas įsegamas į apžiūrėto asmens bylą, o pagrindinės apžiūros pastabos, ne vėliau kaip kitą dieną po apžiūros, pažymimos vertinimo akte.

26. NDNT teritorinio skyriaus vedėjas ir Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas (ar jų pavedimu kiti šių skyrių darbuotojai) užregistruoja asmens apžiūros lapus NDNT dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ (toliau – DVS Kontora) registre „AL“. Registruojant apžiūros lapą, turi būti nurodomi šie duomenys: apžiūrėto asmens vardas, pavardė, gimimo data, vertintojų, užpildžiusių apžiūros lapą, vardai ir pavardės.

27. NDNT teritorinių ir Sprendimų kontrolės skyrių vedėjai iš DVS „Kontora“ užregistruotų asmens apžiūros lapų duomenų iki sausio 17 d. suformuoja metinę ataskaitą, kuri saugoma skyriuje.

 

V SKYRIUS

PAKARTOTINIS BARTHEL INDEKSO VERTINIMAS

 

28. Atliekant asmenų apžiūrą NDNT teritoriniuose ir Sprendimų kontrolės skyriuje, ar namuose (ligoninėje), kilus pagrįstų abejonių dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialisto atlikto asmens savarankiškumo vertinimo tikslumo (pagrįstumo), vertintojai, turintys teisę atlikti  Barthel indekso vertinimą, palyginimui užpildo Barthel indekso lentelę, kurią pasirašo ją užpildęs vertintojas (-ai).

29. Vertintojų užpildyta palyginamoji Barthel indekso lentelė įsegama į apžiūrėto asmens bylą. Asmens dalyvavimo posėdyje teritoriniame ar Sprendimų kontrolės skyriuje faktas ir rezultatai, vertintojų pastabos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pažymimi vertinimo akte.

30. Esant skirtingiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir vertintojų Barthel indekso vertinimams, kai neatitikimas turi įtakos sprendimui, NDNT teritorinio ar Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas priima sprendimą kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios specialistas atliko pirminį Barthel indekso vertinimą, dėl asmens savarankiškumo įvertinimo išaiškinimo. Apie sprendimą kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens savarankiškumo įvertinimo išaiškinimo asmuo informuojamas raštu.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

31. Už asmenų apžiūros organizavimą yra atsakingi NDNT teritorinių skyrių vedėjai ir/ar koordinatoriai ir Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas.

32. Už šio Tvarkos aprašo nuostatų pažeidimus atsako asmenų apžiūras organizuojantys ir apžiūroje dalyvaujantys NDNT darbuotojai.

33. Už asmens apžiūros namuose (ligoninėje) lapo ir teisingą Barthel indekso lentelės užpildymą yra atsakingi apžiūroje dalyvavę NDNT vertintojai.

34. Už asmens apžiūros namuose (ligoninėje) ir asmens dalyvavimo posėdyje NDNT teritoriniame ar Sprendimų kontrolės skyriuje fakto, rezultatų ir NDNT darbuotojų pastabų pažymėjimą vertinimo akte atsako skyrių vedėjai.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Už šio Tvarkos aprašo tobulinimą, keitimus ir peržiūrą atsako Metodikos ir informatikos skyriaus vedėjas.

36. Už nekokybiškai, neteisingai ar neobjektyviai atliktą Barthel indekso vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka atsako vertinimą atlikę vertintojai.

37. Ginčai dėl asmenų apžiūrų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

atliekamos asmens apžiūros tvarkos aprašo

1 priedas

 

BARTHEL INDEKSO LENTELĖ

(pavyzdinė)

 

Asmens vardas, pavardė, gimimo metai________________________________________________

Pildymo vieta, data________________________________________________________________

Valgymas (10)

Savarankiškas. Ligonis gali pats pavalgyti nuo padėklo ar stalo, kai kas nors paduoda maistą. Jei yra reikalinga, jis privalo sugebėti užsidėti maistą ant pagalbinių prietaisų, susmulkinti maistą, pasinaudoti druska.

10

 

Kažkokia pagalba vis dėlto reikalinga (pavyzdžiui, kaip aukščiau minėta, smulkinant maistą).

5

 

Visiškas bejėgiškumas.

0

 

Judėjimas nuo neįgaliojo vežimėlio į lovą ir atgal (15)

Savarankiškai gali atlikti visus reikalingus veiksmus: saugiai persikelti iš neįgaliojo vežimėlio į lovą ir atgal, gali nuspausti vežimėlio stabdžius, pakelti kojas pailsėti; atsigulti bei atsisėsti ant lovos krašto; saugiai judėti neįgaliojo vežimėlyje, gali keisti vežimėlio padėtį.

15

 

Ligoniui yra reikalinga minimali pagalba, priminimas ar stebėjimas, kad saugiai būtų atliekami visi aukščiau paminėti veiksmai.

10

 

Ligonis gali pats atsisėsti, tačiau reikalinga didelė pagalba, lipant iš lovos.

5

 

Visiškas bejėgiškumas.

0

 

Asmens tualetas (5)

Ligonis gali nusiprausti rankas bei veidą, susišukuoti plaukus, išsivalyti dantis, nusiskusti. Jis gali naudoti bet kokios rūšies skustuvą, bet privalo sugebėti įdėti į jį peiliuką, pasiimti jį iš stalčiaus ar spintelės.

5

 

Visiškas bejėgiškumas.

0

 

Pasinaudojimas tualetu (10)

Ligonis gali atsisėsti bei atsikelti nuo klozeto, atsisegti ir užsisegti drabužių sagas, pasinaudoti tualetiniu popieriumi, nesusitepti išmatomis drabužių. Jam yra nereikalinga pagalba. Jei reikia, jis gali naudotis sienoje pritvirtintu strypu ar kitu įtvirtintu daiktu – pasilaikymo atrama. Jei yra būtina, gali pasinaudoti basonu vietoj tualeto, tačiau privalo sugebėti padėti jį ant kėdės, išlipti iš lovos, jį išpilti ir išplauti.

10

 

Ligoniui kartais yra reikalinga pagalba arba reikalinga padėti pasinaudoti tualetiniu popieriumi ar prilaikyti drabužius.

5

 

Visiškas bejėgiškumas.

0

 

Maudymasis (5)

Ligonis gali naudotis vonia ar dušu arba gali išsimaudyti pirtyje pasinaudodamas plaušine. Jis privalo sugebėti atlikti visus maudymosi veiksmus.

5

 

Visiškas bejėgiškumas.

0

 

Vaikščiojimas lygiu paviršiumi (15)

Ligonis gali be pagalbos ar priežiūros nueiti mažiausiai 50 metrų. Jis gali naudotis įtvarais (bet ne atrama su ratukais), tačiau privalo juos sugebėti užsidėti ir nusiimti bei padėti į šalį kai sėdasi. Įtvarų užsidėjimas ir nusiėmimas yra pažymėti, kalbant apie apsirengimą ir nusirengimą.

15

 

Ligoniui reikalinga pagalba ar priežiūra, atliekant vieną iš anksčiau paminėtų veiksmų, tačiau jis gali nueiti mažiausiai 50 metrų, jei minimaliai padedama.

10

 

Visiškas bejėgiškumas.

0

 

Judėjimas su neįgaliojo vežimėliu (jei yra reikalinga) (5)

Ligonis negali kilnotis, bet gali judėti savarankiškai su neįgaliojo vežimėliu. Jis gali apvažiuoti kampus, apsisukti, privažiuoti prie stalo, lovos ar tualeto, nuvažiuoti su neįgaliojo vežimėliu mažiausiai 50 metrų (šio punkto netaikyti, jei ligonis buvo įvertintas pagal vaikščiojimą).

5

 

Užlipimas bei nusileidimas laiptais (10)

Ligonis gali be pagalbos ar priežiūros greitai bei saugiai užlipti bei nulipti laiptais. Jei būtina, jis gali naudotis turėklais, lazda ar ramentais, tačiau privalo sugebėti juos neštis lipdamas ar nulipdamas.

10

 

Ligoniui reikalinga pagalba ar priežiūra atliekant bent vieną iš aukščiau paminėtų veiksmų.

5

 

Visiškas bejėgiškumas.

0

 

Apsirengimas ir nusirengimas (10)

Ligonis gali apsirengti ir nusirengti, užsisegti drabužius, užsirišti batų raištelius (jei reikia, panaudoti prietaisus). Jei yra reikalinga, turi pats užsidėti, užsisagstyti ir nusiimti korsetą ar įtvarus. Jei yra paskirta, turi sugebėti naudotis specialiais drabužiais, įtvarais, batais (jei užsegimas priekyje).

10

 

Ligoniui reikalinga pagalba apsirengiant, nusirengiant ar užsisagstant kokį nors drabužį. Jis privalo mažiausiai pusę veiksmų atlikti pats ir padaryti tai reikalingu laiku.

5

 

Visiškas bejėgiškumas.

0

 

Žarnyno funkcijos kontrolė (10)

Ligonis gali kontroliuoti žarnyno veiklą, nevyksta nelaimingų atsitikimų. Jis gali naudoti žvakutes ar daryti klizmas, jei reikia ligoniams su pažeistomis stuburo smegenimis. kuriems reikėjo treniruoti žarnyno veiklą.

10

 

Ligoniui yra reikalinga pagalba naudojant žvakutes, darant klizma arba įvykus nelaimingiems atsitikimams.

5

 

Visai nėra kontrolės.

0

 

Šlapimo pūslės funkcijos kontrolė (10)

Ligonis kontroliuoja savo šlapimo pūslės veiklą dienos ir nakties metu. Ligoniai su pažeistomis stuburo smegenimis, kurie naudoja išorinę priemone ar šlapimo surinktuvą, privalo patys juos nusiimti, sutvarkyti bei išplauti ir dienos bei nakties metu būti sausi.

10

 

Ligoniams būna šlapimo pūslės ir žarnyno sfinkterių nelaikymo atvejų, jie negali palaukti basono ar nustatytu laiku išsituštinti arba reikalinga pagalba naudojantis išorinėmis priemonėmis.

5

 

Visai nėra kontrolės.

0

 

Viso:

 

 

 

 

Vertinimą atliko: _____________________________                                        _____________

(pareigos, vardas, pavardė) (parašas)

 

 

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

atliekamos asmens apžiūros tvarkos aprašo

2 priedas

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

_________________ SKYRIUS

 

ASMENS APŽIŪROS NAMUOSE (LIGONINĖJE) LAPAS

 

201 - - Nr. AL-

_________________

(sudarymo vieta)

 

Asmens vardas, pavardė, gimimo data _________________________________________________

Asmens apžiūros namuose (ligoninėje) data: _______m. __________________mėn. ____d.

Asmens apžiūros vieta (įstaigos pavadinimas, adresas)____________________________________

________________________________________________________________________________

 

Asmens apžiūrą atlikę NDNT vertintojai:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

Asmens apžiūroje dalyvavę kiti NDNT vertintojai:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

 

Apžiūros tikslas: asmens savarankiškumo vertinimas (BI) ¨

Asmuo nerastas namuose (ligoninėje) ¨ arba neįsileido ¨

Asmuo nesutiko būti apžiūrimas ¨

 

Barthel indeksas (ASPĮ)  _______

Barthel indeksas asmens apžiūros metu ________

Apžiūrą namuose (ligoninėje) atlikusių NDNT vertintojų pastabos __________________________        ________________________________________________________________________________        ________________________________________________________________________________        ________________________________________________________________________________       

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA: Barthel lentelė ¨

 

_____________________                              _______________                              ______________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

_____________________ _______________ ______________

(pareigos)                                                                                    (parašas)                                                                   (vardas, pavardė)