LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. A1-294/V-784

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašą:

1.1. Pakeičiame 12 punktą ir jį išdėstome taip:

12. Jei dėl asmens, gyvenančio užsienyje, darbingumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija, asmens darbingumo lygis vertinamas tik pagal medicininius kriterijus, nevertinant asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti. Asmens veikla ir gebėjimai dalyvauti vertinami tik asmeniui pageidaujant.“

1.2. Pakeičiame 13 punktą ir jį išdėstome taip:

13. Jei asmens, siunčiamo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, sveikatos būklė neatitinka šiame Kriterijų apraše nurodytų kriterijų ir (ar) nepanaudotos visos būtinos medicininės reabilitacijos ir gydymo priemonės, NDNT, vadovaudamasi Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje pateiktais klinikiniais elektroniniais dokumentais E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ar E003 „Stacionaro epikrizė“ ir E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, nurodytais Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede, arba siuntime į NDNT (Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 1 priedas) darbingumo lygiui nustatyti pateiktais duomenimis ir informacija, priima sprendimą nevertinti asmens, siunčiamo darbingumo lygiui nustatyti, darbingumo lygio, nurodydama asmens vardą, pavardę, gimimo datą ir konkrečius asmens sveikatos būklės neatitikimus pagal Kriterijų aprašą ir (ar) nepanaudotas būtinas medicininės reabilitacijos ir (ar) gydymo priemones.“

 

2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) ar jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis jo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas (toliau – asmens atstovas) asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta tvarka kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigos jį gydantį gydytoją (toliau – asmenį gydantis gydytojas) dėl siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti ir nurodo savo ir asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę, gimimo datą. Jei asmuo ar asmens atstovas į asmenį gydantį gydytoją kreipiasi dėl kitos priežasties ir asmenį gydantis gydytojas nustato, kad po asmeniui taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos išlieka ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, jis vizito ar konsultacijos metu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie galimybę kreiptis į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo.“

2.2. Pakeičiame 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

8. Asmenį gydantis gydytojas, siųsdamas asmenį į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) pateikia klinikinius elektroninius dokumentus E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ar E003 „Stacionaro epikrizė“ ir E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, nurodytus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede (toliau – klinikiniai elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027), kuriuose nurodo diagnozę (-es), dėl kurios (-ių) asmuo siunčiamas į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, asmeniui taikytą gydymą ir (ar) medicininę reabilitaciją, įvertina, ar ESPBI IS nurodytos visos asmeniui suteiktos konsultacijos, atlikti instrumentiniai, klinikiniai laboratoriniai ir (ar) kiti tyrimai, patvirtinantys tą (tas) diagnozę (-es). Jeigu visa reikalinga informacija yra ESPBI IS, asmenį gydantis gydytojas vizito ar konsultacijos metu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie galimybę kreiptis į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo. Jei nėra galimybės klinikinių dokumentų E025 ar E003 ir E027 ar dokumentų, patvirtinančių taikytą gydymą ir (ar) medicininę reabilitaciją, visas asmeniui suteiktas gydytojų specialistų konsultacijas, atliktus instrumentinius, klinikinius laboratorinius ir (ar) kitus tyrimus, išsaugoti ESPBI IS, asmenį gydantis gydytojas parengia ir vizito ar konsultacijos metu įteikia asmeniui ar asmens atstovui ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikia NDNT šiuos dokumentus, tai pažymėdamas ESPBI IS klinikiniame elektroniniame dokumente E027:“.

2.3. Pripažįstame netekusiu galios 8.1 papunktį.

2.4. Pakeičiame 8.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

8.3. medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių) išrašus, patvirtinančius ligos sunkumą ir diagnozę, prireikus – išrašus iš formos Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“, nurodytos Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, ir (ar) formos Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“;“.

2.5. Pakeičiame 8.4.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

8.4.1. informuojantys apie Barthelio indeksą ir (ar) Rivermeado mobilumo indeksą, funkcinio nepriklausomumo testą, skausmo įvertinimo skalę, raumenų būklės vertinimą, judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį, esant judėjimo funkcijos sutrikimų;“.

2.6. Pakeičiame 82 punktą ir jį išdėstome taip:

82. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs, kad asmens sveikatos būklė nepasikeitusi nuo paskutinio jo darbingumo lygio vertinimo, atlikto per paskutinius 36 mėnesius, ESPBI IS klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose E025 ar E003 ir E027 arba siuntime į NDNT (Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 1 priedas) (toliau – siuntimas į NDNT) darbingumo lygiui nustatyti pagal anksčiau gydytojų specialistų pateiktus ir atliktais instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais patvirtintus duomenis pateikia tikslią (-ias) diagnozę (-es) ir patvirtina, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio darbingumo lygio vertinimo per paskutinius 36 mėnesius nepasikeitė. Tokiu atveju asmeniui papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti NDNT nereikia, ESPBI IS pateikiami klinikiniai elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 arba asmeniui ar asmens atstovui išduodamas siuntimas į NDNT asmens darbingumo lygiui nustatyti. NDNT vertina tik tyrimų, asmeniui atliktų per paskutinius 36 mėnesius, rezultatus.“

2.7. Papildome 83 punktu:

83. Jei ESPBI IS klinikinius elektroninius dokumentus E003 ir E027 rengia arba siuntimą į NDNT darbingumo lygiui nustatyti pildo asmenį stacionare gydantis gydytojas, jis prireikus raštu kreipiasi į asmenį gydantį gydytoją arba gydytoją psichiatrą dėl siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti ar dėl informacijos, reikalingos nustatant asmens darbingumo lygį, papildymo (kreipimesi nurodomos asmenį stacionare gydančio gydytojo pareigos, vardas, pavardė ir asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas ir duomenų apimtis).“

2.8. Pakeičiame 9 punktą ir jį išdėstome taip:

9. Asmuo ar asmens atstovas per 60 kalendorinių dienų nuo klinikinių elektroninių dokumentų E025 ar E003 ir E027 pateikimo ESPBI IS dienos arba siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti išdavimo dienos Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytais būdais kreipiasi į NDNT, pateikdamas NDNT nustatytos formos prašymą nustatyti asmens darbingumo lygį. Jei per šį laikotarpį asmuo ar asmens atstovas prašymo nustatyti asmens darbingumo lygį NDNT nepateikia, ESPBI IS pateikti klinikiniai elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 ar siuntimas į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, asmeniui ar asmens atstovui prašant, rengiami iš naujo.“

2.9. Pakeičiame 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

10. Asmuo ar asmens atstovas per 60 kalendorinių dienų nuo klinikinių elektroninių dokumentų E025 ar E003 ir E027 pateikimo ESPBI IS dienos arba siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti išdavimo dienos kartu su Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytu prašymu reikalingus dokumentus gali pateikti atvykęs į NDNT (asmens ar asmens atstovo pateiktų dokumentų, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodytą Tvarkos aprašo 10.1 papunktyje, kopijas padaro ir patvirtina NDNT specialistas, o jų originalai grąžinami juos pateikusiam asmeniui; NDNT specialistas, įsitikinęs asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma) arba registruotu laišku (siunčiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos šiuos dokumentus išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro (ar asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus), konsulinio pareigūno arba kompetentingo užsienio valstybės pareigūno), arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę (kartu su prašymu ir dokumentais nereikia teikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos). Asmuo ar asmens atstovas turi pateikti šiuos dokumentus:“.

2.10. Pripažįstame netekusiu galios 12.2 papunktį.

2.11. Pakeičiame 121 punktą ir jį išdėstome taip:

121. Jei asmuo, kurio darbingumo lygis vertinamas, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti darbingumo lygio vertinimo procedūroje arba jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios asmenį gydantis gydytojas ESPBI IS pateikė klinikinius elektroninius dokumentus E025 ar E003 ir E027 arba išdavė siuntimą į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, ar kitos institucijos raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja NDNT, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo (-ų) tyrimo (-ų) (nurodoma informaciją pateikusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir asmens, kurio darbingumo lygis vertinamas ir kuris be pateisinamos priežasties atsisako papildomo (-ų) tyrimo (‑ų), vardas, pavardė, gimimo data ir tyrimas (-ai), kurio (-ių) atsisakyta be pateisinamos priežasties), NDNT priima motyvuotą sprendimą nevertinti asmens darbingumo lygio. Apie priimtą sprendimą nevertinti asmens darbingumo lygio asmuo informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, pateikiant šio sprendimo kopiją. Sprendimas nevertinti asmens darbingumo lygio priimamas ir tuo atveju, jeigu asmuo miršta.“

2.12. Pakeičiame 13.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

13.1. susipažinę su informacija, nurodyta ESPBI IS pateiktuose klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose E025 ar E003 ir E027, raštu kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios asmenį gydantis gydytojas ESPBI IS pateikė klinikinius elektroninius dokumentus E025 ar E003 ir E027 arba išdavė siuntimą į NDNT darbingumo lygiui nustatyti (kreipimesi nurodoma NDNT teritorinio skyriaus darbuotojo pareigos, vardas, pavardė ir asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas ir apimtis), dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos), reikalingų asmens darbingumo lygiui nustatyti, pateikimo, į kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomų dokumentų (informacijos), reikalingų asmens darbingumo lygiui nustatyti, pateikimo, jeigu gauti medicininiai ar kiti dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka.“

2.13. Pripažįstame netekusiu galios 131 punktą.

2.14. Pakeičiame 14 punktą ir jį išdėstome taip:

14. NDNT teritoriniai skyriai per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo NDNT dienos priima sprendimą dėl:

14.1. asmens darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;

14.2. profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

14.3. darbo pobūdžio ir sąlygų;

14.4. specialiųjų poreikių.“

2.15. Papildome 141 punktu:

141. Jei dėl objektyvių priežasčių per Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą terminą asmens darbingumo lygio vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu asmens darbingumo lygio vertinimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie priimtą sprendimą dėl asmens darbingumo lygio vertinimo termino pratęsimo pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant jo kopiją.“

2.16. Pakeičiame 161 punktą ir jį išdėstome taip:

161. NDNT turi teisę raštu kreiptis į tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą dėl papildomo asmens sveikatos ištyrimo, nurodydama asmens, kurio darbingumo lygis vertinamas, vardą, pavardę, gimimo datą ir priežastį, dėl kurios prašo papildomo asmens sveikatos ištyrimo. Už tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos suteiktas paslaugas NDNT apmoka iš einamiesiems metams NDNT skirtų valstybės biudžeto asignavimų.“

2.17. Pakeičiame 17 punktą ir jį išdėstome taip:

17. Jei asmens darbingumo lygis nustatomas pagal Tvarkos aprašo 35.1 ir 35.2 papunkčius, asmens darbingumo lygis laikomas nustatytu nuo asmens prašymo nustatyti darbingumo lygį NDNT gavimo dienos, išskyrus atvejį, kai, atlikus pakartotinį darbingumo lygio vertinimą, asmeniui nustatomas didesnis, nei buvo, asmens darbingumo lygis. Tokiu atveju darbingumo lygis laikomas nustatytu nuo NDNT sprendimo dėl asmens darbingumo lygio nustatymo priėmimo dienos. Jei asmens darbingumo lygis vertinamas vykdant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos ir (ar) Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus, asmens darbingumo lygis nustatomas remiantis kitų valstybių kompetentingos įstaigos pateiktais dokumentais, medicininiais dokumentais ir (ar) medicininėmis išvadomis, administracinio pobūdžio informacija. Tokiu atveju asmens darbingumo lygis laikomas nustatytu nuo tos dienos, kurią jis buvo nustatytas kitoje valstybėje. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl asmens darbingumo lygio nustatymo, per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą, pateikdamas sprendimo kopiją, išrašo ir išduoda (išsiunčia):

17.1. asmeniui, kuriam nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis, – Neįgaliojo pažymėjimą, NDNT direktoriaus, suderinus su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtintos formos rekomendaciją dėl specialiosios pagalbos priemonių (toliau – rekomendacija) ir NDNT direktoriaus, suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtintos formos išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (toliau – išvada);

17.2. asmeniui prašant (prašymas gali būti teikiamas Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytais būdais, nurodant asmens, kurio darbingumo lygis buvo vertintas, ar asmens atstovo, jeigu jis kreipėsi dėl asmens darbingumo lygio vertinimo, vardą, pavardę, gimimo datą ir dokumento, kurį prašoma išduoti, pavadinimą ar norimą gauti kitą rašytinę informaciją apie asmens darbingumo lygio vertinimą raštu) – NDNT direktoriaus patvirtintos formos Darbingumo lygio pažymą ar (ir) Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą (toliau – pažyma), Darbingumo lygio vertinimo akto kopiją ar informaciją apie asmens darbingumo lygio vertinimą raštu.“

2.18. Pakeičiame 37 punktą ir jį išdėstome taip:

37. Asmens darbingumo lygis pagal Tvarkos aprašo 35.1–35.3 ir 35.5 papunkčius pakartotinai įvertinamas ir sprendimas dėl asmens darbingumo lygio nustatymo priimamas per 20 darbo dienų nuo visų darbingumo lygio pakartotiniam vertinimui atlikti reikalingų dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 8, 9, 10 punktuose ir 13.1 papunktyje, gavimo NDNT dienos, pagal Tvarkos aprašo 35.4 papunktį – per Ginčų komisijos nustatytą laiką.“

2.19. Pakeičiame 381 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Pakartotinai vertindama asmens darbingumo lygį, NDNT turi teisę pasitelkti ekspertus, taip pat gauti informaciją, būtiną asmens darbingumo lygiui nustatyti, iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų institucijų.“

2.20. Pakeičiame 382 punktą ir jį išdėstome taip:

382. NDNT, gavusi asmens ar asmens atstovo skundą dėl asmens darbingumo lygio vertinimo (nurodomas asmens, kurio darbingumo lygis buvo vertintas, ar asmens atstovo, jeigu jis kreipėsi dėl asmens darbingumo lygio vertinimo, vardas, pavardė, gimimo data ir skundo motyvai, pateikiant atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar patvirtintą jo kopiją), asmens darbingumo lygį įvertina ir sprendimą dėl asmens darbingumo lygio nustatymo priima per 20 darbo dienų. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis asmens darbingumo lygio vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie priimtą sprendimą dėl asmens darbingumo lygio vertinimo termino pratęsimo pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant sprendimo kopiją. Pakartotinio asmens darbingumo lygio vertinimo metu priimtas NDNT direktoriaus sprendimas dėl asmens darbingumo lygio nustatymo gali būti skundžiamas šio Tvarkos aprašo 41 punkte nustatyta tvarka.“

2.21. Pakeičiame 383 punktą ir jį išdėstome taip:

383. Jei asmuo, apskundęs NDNT teritorinio skyriaus sprendimą dėl asmens darbingumo lygio nustatymo, kreipiasi į NDNT dėl pakartotinio darbingumo lygio nustatymo, pateikdamas naują prašymą nustatyti darbingumo lygį ir Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, jo pateiktas skundas dėl NDNT teritorinio skyriaus sprendimo dėl asmens darbingumo lygio nustatymo nenagrinėjamas ir apie tai asmeniui pranešama raštu, pateikiant sprendimo kopiją.“

2.22. Papildome nauju 43.1 papunkčiu:

43.1. kreiptis į asmenį gydantį gydytoją dėl siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti;“.

2.23. Buvusius 43.1–43.5 papunkčius laikome atitinkamai 43.2–43.6 papunkčiais.

2.24. Pakeičiame 45 punktą ir jį išdėstome taip:

45. Už ESPBI IS pateiktų klinikinių elektroninių dokumentų E025 ar E003 ir E027 parengimą ir (ar) siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas.

Už konkrečios konsultacijos išvados teisingumą atsako konsultaciją suteikęs ir išvadą parengęs gydytojas specialistas. Apie gautus neteisingus medicininius dokumentus NDNT raštu informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba asmenį gydantis ir (ar) jį konsultavęs gydytojas, vadovą, nurodydamas medicininio dokumento datą, pavadinimą, dokumentą parengusio asmens pareigas, vardą ir pavardę. NDNT, gavusi iš asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų papildomas išvadas, NDNT direktoriaus nustatyta tvarka atlikusi išsamų (-ius) tyrimą (-us) ir nustačiusi, kad pateikti neteisingi duomenys, t. y. padarytas šiurkštus pažeidimas, bet šis pažeidimas neturi veikos, dėl kurios gydytojui gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, požymių, raštu informuoja Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pateikdama jai motyvuotą kreipimąsi, kuriame nurodo gydytojo, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę, gydymo įstaigą, pareigas, ir tyrimo dokumentų kopijas.“

2.25. Pakeičiame 46 punktą ir jį išdėstome taip:

46. Už pateiktos informacijos apie profesinės reabilitacijos programos įvykdymo rezultatus teisingumą ir patikimumą atsako Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.“

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                         Monika Navickienė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys