LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-758 „DĖL NEFOrMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMo

 

2019 m. lapkričio 18 d. Nr. V-1316

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEFOrMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 66 straipsnio 1 dalimi:

1.    T v i r t i n u Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    R e k o m e n d u o j u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).“.

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą:

2.1.    Pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d.

įsakymu Nr. V-758“.

2.2.    Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. NVŠ lėšos skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Lietuvos Respublikos savivaldybėse.“.

2.3. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. savivaldybei tenkanti NVŠ lėšų suma apskaičiuojama vienam mokiniui mėnesiui, Aprašo 4.1 papunktyje nustatytą dydį padauginus iš savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. pagal bendrojo ugdymo programas besimokiusių vaikų skaičiaus ir finansuojamo laikotarpio mėnesių skaičiaus. NVŠ lėšos savivaldybėms skiriamos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.“.

2.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmiausiai skiriamos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą.“.

2.5. Papildau 61 punktu:

61. Finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys savivaldybėje.“.

2.6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

13.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

13.2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;

13.3. turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

13.4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;

13.5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.“.

2.7. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Savivaldybė už panaudotas valstybės biudžeto NVŠ lėšas (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas) per 20 darbo dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą Metinę, ketvirtinę biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos formą, banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius