HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1009 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO ERDVINIŲ DUOMENŲ SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 24 d. Nr. D1-306

Vilnius

 

P a k e i č i u Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Pakeičiu 3 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Rastrinis brėžinys – 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 orientuotas teritorijų planavimo dokumento brėžinys, kuriam suteiktas laisvai TPD rengėjų parinktas ar TPD rengimo taisyklėse nustatytas pavadinimas.“

3. Pakeičiu 3 punkto septintąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kitos Specifikacijoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose, kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.“

4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. TPD erdviniai duomenys turi būti parengti naudojant naujausius georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, valstybinius georeferencinių erdvinių duomenų rinkinius ar georeferencinio pagrindo žemėlapius, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-488 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“, arba naujausius atitinkančius sprendinių detalizaciją topografinius planus pagal TPD rengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.“

5. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

REGISTRUI TEIKIAMŲ TPD ERDVINIŲ DUOMENŲ TURINYS

6. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. TPD erdvinių duomenų turinį sudaro:

6.1. bendrųjų planų erdviniai duomenys:

6.1.1. valstybės lygmens valstybės teritorijos ar valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų erdviniai duomenys (1 lentelė. Valstybės lygmens (valstybės teritorijos ar valstybės teritorijos dalių) bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.1.2. savivaldybės lygmens savivaldybės bendrųjų planų erdviniai duomenys (2 lentelė. Savivaldybės ir vietovės lygmens bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.1.3. vietovės lygmens savivaldybės dalių bendrųjų planų (išskyrus planus, parengtus masteliu M 1:2 000) erdviniai duomenys (2 lentelė. Savivaldybės ir vietovės lygmens bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.1.4. vietovės lygmens savivaldybės dalių bendrųjų planų, parengtų masteliu M 1:2 000, erdviniai duomenys (2 lentelė. Savivaldybės ir vietovės lygmens bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.2. detaliųjų planų erdviniai duomenys (3 lentelė. Detaliųjų planų erdviniai duomenys.);

6.3. specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, erdviniai duomenys (4 lentelė. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų erdviniai duomenys, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus.);

6.4. kaimo plėtros žemėtvarkos projektų erdviniai duomenys (5 lentelė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų erdviniai duomenys.).“

7. Papildau nauja 1 lentele:

1 lentelė. Valstybės lygmens (valstybės teritorijos ar valstybės teritorijos dalių) bendrųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

Grafinis elementas

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas (+ – privaloma viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės; G – nepildoma arba galima viena ar kelios reikšmės)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba (planuojamos teritorijos riba)

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zona

Plotas

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zonos numeris TP dokumente

 

+

Teritorijų naudojimo funkcinis prioritetas (pildoma viena konkreti reikšmė atvaizdavimui)

PRIOR_ZON

+A (atvaizduojama spalva)

Kitas galimas teritorijų naudojimas (gali būti viena ar kelios reikšmės, pildomos visos reikšmės, taip pat ir prioritetinė)

PRIOR_ZON

++A (atvaizduojamas erdvinio objekto kodas (-ai))

Reikšmė, teritorijų naudojimo apibūdinimas

 

+

3.

Strateginiai objektai*

Plotas

Strateginio objekto numeris TP dokumente

 

+A

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

OBJ_PASK

+A (atvaizduojamas plotas)

Strateginio objekto pavadinimas

 

+

Strateginio objekto aprašymas

 

G

4.

Strateginiai objektai*

Taškas

Strateginio objekto numeris TP dokumente

 

+A

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

OBJ_PASK

+A (atvaizduojamas simbolis)

Strateginio objekto pavadinimas

 

+

 

 

 

Strateginio objekto aprašymas

 

G

5.

Strateginiai objektai*

Linija

Strateginio objekto numeris TP dokumente

 

+A

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

OBJ_PASK

+A (atvaizduojama linija)

Strateginio objekto pavadinimas

 

+

Strateginio objekto aprašymas

 

G

6.

Patvirtinti bendrojo plano brėžiniai

Rastras

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai

 

*Strateginiai objektai –esami ir numatomi valstybei svarbūs projektai („valstybei svarbus projektas“ apibrėžtas Teritorijų planavimo įstatyme).

8. Buvusias 1–4 lenteles atitinkamai laikau 2–5 lentelėmis.

9. Pakeičiu 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

2 lentelė. Savivaldybės ir vietovės lygmens bendrųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

Grafinis elementas

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas (+ – privaloma viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės; G – nepildoma arba galima viena ar kelios reikšmės, N – nepildoma)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

Savivaldy-

bių bendrieji planai

Savivaldy-

bių bendrieji planai (išskyrus mastelį M1:2000)

Savivaldy-bių dalių bendrieji planai, mastelis

M 1:2000

1.

 

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Funkcinė zona

 

Plotas

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

 

+

+

+

Funkcinės zonos tipas

FUNKC_ZON

+; A (atvaizduoja-ma spalva)

+; A (atvaizduoja-ma spalva)

N

Funkcinis prioritetas

FUNKC_PR

G

G

N

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

G

G

+; A (atvaizduoja-

ma spalva)

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

++

++

+

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

G

++

++

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m

 

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

 

G

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai nuo žemės paviršiaus

 

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

 

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas užstatymo tankis procentais

 

G

G

+

Užstatymo tipas

UZST_TIP

G

G

+

Įgyvendinimo prioritetas

PRIORIT

+A (atvaizduoja-mas erdvinio objekto užrašas)

+A (atvaizduoja-mas erdvinio objekto užrašas)

+A (atvaizduoja-mas erdvinio objekto užrašas)

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

 

G

G

G

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pagrindinių plėtros krypčių vystymo režimas (Teritorijos plėtojimo būdas)

PLET_BUD

G

 

G

 

G

 

3.

Teritorijos, kurioms būtina parengti vietovės lygmens bendruosius ir (ar) kitus kompleksinius TPD planus

Plotas

Teritorijos numeris TPD

 

G

 

+

N

4

Patvirtinti bendrojo plano brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai

10. Pakeičiu 3 lentelę ir ją išdėstau taip:

3 lentelė. Detaliųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

Grafinis elementas

Grafinio elemento  atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas

(+ – privaloma  viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės; G – nepildoma, arba galima viena ar kelios reikšmės)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

+

2.

Reglamentinė zona

 

Plotas

Numeris TP dokumente

+

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

G; ( +; A – jei nenurodyta paskirtis ir žemės naudojimo būdas ).

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

G (+ – jei nenurodytas Teritorijos naudojimo tipas)

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

G (++; A - jei nenurodytas Teritorijos naudojimo tipas. Atvaizduojamas pirmasis nurodytas žemės naudojimo būdas)

Didžiausias leistinas žemės sklypų  užstatymo intensyvumas

+

(G – pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, procentai

G

Didžiausias  leistinas žemės sklypų užstatymo tūrio tankis

G

(+ – pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo, metrai

G

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

G

Mažiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

G

Užstatymo tipas

UZST_TIP

G

Užstatymo tipo aprašymas

UZST_TIP_A

G

Mažiausias žemės sklypo apželdinimas (priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais)

G

Didžiausias galimas žemės sklypo plotas

G

Mažiausias galimas žemės sklypo plotas

G

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

APRASYM

G

3.

Statybos zona

Plotas

Numeris TP dokumente

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo, metrai

G

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė, metrai

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

G

Minimalus leistinas pastatų aukštų skaičius

G

Užstatymo tipas

UZST_TIP

+

Užstatymo tipo aprašymas

UZST_TIP_A

G

4.

Statybos linija

Linija

+

5.

Statybos riba

Linija

+

6.

Suformuoti žemės sklypai

Plotas

Numeris TP dokumente

+

Plotas, m2

+

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo tankis

G

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

+

7.

Servitutai

Plotas

Numeris TP dokumente

+

Tipas

SERV_TIPAS

++

Aprašymas

G

8.

Detaliojo plano ar jo dalių brėžiniai

Rastras

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai

11. Pakeičiu 5 lentelę ir ją išdėstau taip:

5 lentelė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

Grafinis elementas

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas

(+ – privaloma  viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės; G – nepildoma, arba galima viena ar kelios reikšmės)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Reglamentinė zona

 

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

+

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

+

Žemės naudojimo būdai

NAUD_BUD

++

Užstatymo tipas

UZST_TIP

++

Užstatymo tipo aprašymas

UZST_TIP_A

G

Aprašymas

 

G

3.

Statybos zona

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Užstatymo tipas

UZST_TIP

+

Užstatymo tipo aprašymas

UZST_TIP_A

G

4.

Suprojektuoti

žemės sklypai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Plotas, ha

 

+

5.

Servitutai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Tipas

SERV_TIPAS

++

Aprašymas

 

+

6.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų brėžiniai

Rastras

 

 

G

12. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

ERDVINIAMS OBJEKTAMS TAIKOMI KLASIFIKATORIAI

13. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Klasifikatoriai naudojami standartizuotoms TPD erdvinių objektų charakteristikoms (atributams) parinkti. Klasifikatorių reikšmės nurodytos skiltyje „Erdvinio objekto kodas“. Jei erdviniam objektui aprašyti naudojamos kelios klasifikatoriaus reikšmės, jos atskiriamos simboliu „;“ (kabliataškis).“

14. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Klasifikatoriuose pasirenkamos reikšmės TPD nustatytiems parametrams išreikšti. Erdvinio objekto kodas pagal stambią, smulkią ar specialią detalizaciją parenkamas atsižvelgiant į planavimo tikslus, sprendinių detalumą ir mastelį. Erdviniame sluoksnyje gali būti nustatomi įvairios detalizacijos teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai.“

15. Panaikinu 6 lentelę.

16. Papildau nauja 6¹ lentele:

61 lentelė. Bendrųjų planų erdviniams duomenims taikomas funkcinio prioriteto zonų klasifikatorius PRIOR_ZON.

Nr.

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto pavadinimas

Erdvinio objekto kodas

Reikšmė, teritorijų apibūdinimas

Spalva (RGB)

Stambi detalizaci-ja

Smulki detalizaci-ja

Speciali detalizaci-ja

1.

Bioprodukcinio ūkio

B

 

 

Teritorijos, kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos miškai ir žemės ūkio teritorijos

182/233/116

2.

Miškų ūkio

M

 

 

Teritorijos, kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos miškai ir miškingi (miškų ūkio) plotai

216/232/195

 

2.1.

Tausojančio miškų ūkio

 

MT

 

Teritorijos, kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos tausojančios miškininkystės (miškų ūkio) plotai

(miškai ir miškingos teritorijos geoekologiniu požiūriu jautriose vietose)

225/222/155

2.3.

Intensyvaus miškų ūkio

 

MU

 

Teritorijos, kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos intensyvios ar pusiau intensyvios miškininkystės (miškų ūkio) plotai

165/185/104

3.

Žemės ūkio

Z

 

 

Agrarinės teritorijos (teritorijos, kuriose dominuoja žemės ūkio naudmenos), kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos žemdirbystės (žemės ūkio) plotai

255/255/214

 

3.1.

 

Tausojančio žemės ūkio

 

ZT

 

Agrarinės teritorijos, kuriose turi būti užtikrintas racionalus bioprodukcinis naudojimas ir  ekologinis reguliavimas (tausojamasis ūkininkavimas)

252/255/170

3.1.1.

Tausojančio žemės ūkio karstiniame regione

 

 

ZTk

Agrarinės teritorijos karstiniame regione

252/224/205

3.1.2

Tausojančio žemės ūkio potvynių užliejamose teritorijose

 

 

ZTp

Agrarinės teritorijos, reikalaujančios specialių ūkininkavimo priemonių potvynių užliejamuose upių slėniuose, upių deltose

235/249/218

3.1.3.

Tausojančio žemės ūkio eroduojamuose ir mažo našumo dirvožemiuose

 

 

ZTe

Agrarinės teritorijos moreniniuose kalvynuose, smėlinguose kopynuose, gūbriuose, paslėnių arealuose, kuriose ūkininkaujama laikantis ekologinių apribojimų ar specialių agrotechninių ūkininkavimo priemonių

230/169/81

3.2.

Intensyvaus žemės ūkio

 

ZI

 

Agrarinės teritorijos, kuriose gali būti vystomas intensyvus ūkinis naudojimas

255/255/235

3.2.1.

Intensyvaus žemės ūkio, formuojant gamtinio karkaso elementus

 

 

ZIg

Intensyvaus naudojimo agrarinės teritorijos, kuriose siekiama užtikrinti gamybinių procesų ekologiškumą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą

255/251/212

4.

Urbanizuotų bei urbanizuojamų teritorijų

U

 

 

Esamos bei perspektyvinės urbanizacijai skirtos teritorijos

141/119/102

4.1.

Intensyvios kompaktiškos urbanizacijos

 

UI

 

Intensyvios kompaktiškos urbanizacijos prioritetas nustatomas miestų istoriniams centrams, miestų centrams, miestų rajonams, priemiesčiams, pramonės teritorijoms, infrastruktūros, technogeninėms teritorijoms, jų vystymui ir plėtrai

230/131/145

4.1.1.

Autentiškumo išsaugojimo intensyvios urbanizacijos

 

 

UIk

Miestų istoriniai centrai, jų dalys –kultūros paveldo vietovės, miestovaizdžiai

190/125/16

4.1.2.

Gamybinio industrinio

 

 

UIp

Teritorijos pramoninei gamybai ir jos plėtrai, naudingųjų iškasenų gavybos esamos ir suplanuotos teritorijos (išskyrus vandenviečių teritorijos)

201/114/85

4.1.3.

Infrastruktūros koridorių ir teritorijų

 

 

UIi

Valstybės lygmens susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, valstybės lygmens susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

195/194/192

4.2.

Ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos

 

UE

 

Ekstensyvios urbanizacijos prioritetas nustatomas suburbanizuotoms teritorijoms, kaimo gyvenvietės urbanizuotoms teritorijoms, pavienėms užstatomoms teritorijoms

255/204/0

4.2.1.

Tausojamo naudojimo ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos

 

 

UEr

Valstybinės ir savivaldybės lygmens kultūrinės saugomos vietovės, dvarai ir etnografiniai kaimai, kompleksiniai kultūros paveldo objektai, kaimiškieji kraštovaizdžiai

236/245/156

4.2.2.

Ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos

 

 

UEd

Miesteliai ir kaimo gyvenamųjų vietovių užstatytos teritorijos, priemiestinės teritorijos, gamybos teritorijos

248/242/170

4.2.3

Ekstensyvaus naudojimo inžinerinės infrastruktūros

 

 

UEt

Atsinaujinančių energijos išteklių teritorijos sausumoje (išskyrus sekliosios geotermijos)

231/231/231

5.

Konservacinės apsaugos

C

 

 

Gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio vertybių teritorijos (saugomos gamtos ir kultūros paveldo teritorijos)

60/109/45

5.1.

Ypatingos apsaugos

 

CI

 

Teritorijos, kuriose taikomas išimtinis konservacinis prioritetas (gamtiniai ar kultūriniai ir biosferos rezervatai) ir kurių vystymas apima nustatytų reglamentų ir konservacinės funkcijos realizavimo efektyvumo užtikrinimą

166/212/151

5.1.1.

Kultūros paveldo autentiškumo  išsaugojimo

 

 

CIk

Kultūriniai rezervatai, saugomos vietovės, pasaulio paveldo vietovės UNESCO, archeologinio, memorialinio, sakralinio kultūros paveldo teritorijos

149/148/98

5.1.2.

Gamtos vertybių apsaugos

 

 

CIg

Gamtos ir biosferos rezervatai

149/218/174

5.2.

Konservacinę apsaugą ir ūkinį naudojimą integruojantis

 

CN

 

Vertybių apsaugą ir naudojimą integruojančios teritorijos - kompleksinės ir gamtinės saugomos teritorijos (esamos ir planuojamos), kultūros paveldo vietovės, istoriniai želdynai

168/187/128

5.2.1.

Kultūros paveldo tausojamo naudojimo 

 

 

CNk

Kultūros paveldo vietovės - etnografiniai kaimai, dvarai, dvarų sodybos, istoriniai želdynai, kompleksiniai objektai- bažnyčios, vienuolynai, pilys, rūmai

206/180/106

5.2.2.

Gamtos vertybių apsaugos

 

 

CNg

Esamos ir planuojamos kompleksinės ir gamtinės saugomos teritorijos, taip pat jūros saugomos teritorijos

114/137/44

5.3.

Tausojančios daugiafunkcinės veiklos

 

TD

 

Tausojanti daugiafunkcinė veikla esamose bei planuojamose kompleksinėse ir gamtinėse saugomose teritorijose

158/181/169

6.

Rekreacijos

R

 

 

Esami ir perspektyviniai rekreacinio naudojimo arealai, kurių tikslas – formuoti ir palaikyti šiose teritorijose rekreacinį kraštovaizdį su rekreacijai palankia aplinka, rekreacijai plėtoti reikalinga atitinkama infrastruktūra

198/212/131

6.1

Intensyvaus rekreacinio naudojimo

 

RI

 

Esami kurortai, kurortinės vietovės, kitos rekreacinių kompleksų teritorijos, rekreacinių parkų teritorijos. Šiose teritorijose numatomas racionaliai intensyvus rekreacinis vystymas

181/181/38

 

6.2.

Tausojančio rekreacinio naudojimo

 

RT

 

Teritorijos esamiems ir perspektyviniams rekreacinio naudojimo plotams, kurių tikslas – formuoti ir palaikyti šiose teritorijose rekreacinį kraštovaizdį su rekreacijai palankia aplinka, rekreacijai plėtoti reikiama atitinkama infrastruktūra, archeologinio paveldo objektai ir arealai

218/214/58

6.3.

Rekreacinio ir kultūros naudojimo prioriteto infrastruktūra

 

RK

 

Kultūros kelių: tautinių mažumų paveldo, piligrimų, religinių, edukacinių kelių infrastruktūros kompleksiniai objektai ir vietovės

198/201/147

7.

Vidaus vandenų

V

 

 

Vidaus vandenys, nepatenkantys į konservacinio prioriteto teritorijas

175/201/224

7.1.

Intensyvaus ūkinio prioriteto

 

VZ

 

Vandenys, susiję su tvenkinine žuvininkyste ir laivyba vidaus vandenyse

99/159/204

7.1.1.

Vandens kelių prioriteto

 

 

VZk

Vidaus vandenų keliai

170/186/201

7.2.

Tausojamojo ūkinio prioriteto

 

VT

 

Vandenys, susiję su versline, mėgėjų žvejyba, biologinės įvairovės palaikymu, užtikrinant tausojamą išteklių naudojimą

74/167/198

7.2.1.

Rekreacinio prioriteto

 

 

VTr

Vandenys, skirti ar numatomi mėgėjų žvejybai, rekreacijai

64/137/203

8.

Jūros

L

 

 

Lietuvos teritoriniai vandenys ir Išskirtinė ekonominė zona

126/208/203

8.1

Jūrinės laivybos prioriteto

 

LL

 

Jūros laivybos keliai

165/188/179

8.2.

Infrastruktūros plėtros prioriteto

 

LU

 

Uostų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros koridoriai ir objektai, inkaravietės, uostų reidai, grunto šalinimo vietos

69/149/144

8.3.

Naudingų iškasenų gavybos

 

LN

 

Teritorijos naudingųjų iškasenų paieškoms, žvalgybai, tyrimams ir gavybai

224/182/213

8.4.

Bioprodukcinio ūkio prioritetas jūroje

 

LB

 

Žvejybos teritorijos, akvakultūros ir kitos teritorijos, kuriose veiklos susijusios su biologinių išteklių naudojimu

119/182/195

8.5.

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros

 

LA

 

Atsinaujinančių energijos išteklių gavybos plėtros jūroje teritorijos

241/231/255

9.

Krašto apsaugos prioriteto teritorijos

KA

 

 

Teritorijos, skirtos ar numatomos krašto apsaugai

184/170/151

10.

Kita teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zona

KZ

KZ

KZ

Kita klasifikatoriuje nenustatyta teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zona, reikalinga BP sprendiniams atvaizduoti

190/187/227

17. Papildau nauja 7 lentele:

7 lentelė. Strateginių objektų klasifikatorius OBJ_PASK nusako objekto rūšį ar paskirtį ir gali būti taikomas ir plotiniam, ir taškiniam sluoksniui.

Eil. Nr.

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

Erdvinio objekto kodas

Plotas, spalva (RGB) plotiniam objektui

Simbolis, spalva (RGB) taškiniam objektui

Linija, spalva (RGB) linijiniam objektui

1.

Strateginis objektas, skirtas krašto apsaugai

S-KA 

 

Ploto apvado linija – juodas (RGB – 0, 0, 0) punktyras (1x0,5x1); apvado storis - 1,5; vidus - be užpildo

 

 

 

 

Simbolis – juodas (RGB – 0, 0, 0) kvadratas.

 

 

 

 

 


Linija – juoda (RGB – 0, 0, 0), storis – 2

2.

Inžinerinės infrastruktūros objektas

S-IZ

3.

Susisiekimo infrastruktūros objektas

S-SI

4.

Urbanistinis objektas

S-UR

5.

Pramonės plėtros objektas

S-PP

6.

Kultūros paveldo objektas (projektas)

S-KP

7.

Kita klasifikatoriuje nenustatyta strateginio objekto paskirtis

S-KS

18. Buvusią 5 lentelę laikau 8 lentele.

19. Pakeičiu 8 lentelę ir ją išdėstau taip:

8 lentelė. Savivaldybės lygmens bendrųjų planų erdviniams duomenims taikomas funkcinių zonų klasifikatorius FUNKC_ZON.

Eil. nr.

Reikšmė

Erdvinio objekto kodas

Spalva (RGB)

Stambi detalizacija

Smulki detalizacija

Speciali detalizacija

1

Miškų ir miškingų teritorijų zona:

MI_F

-

-

198/224/182

1.1

Ekosistemų apsaugos miškų zonos

-

MI_E_F

-

153/204/64

1.2

Rekreacinių miškų zonos

-

MI_R_F

-

102/153/90

1.3

Apsauginių miškų zonos

-

MI_A_F

-

164/237/0

1.4

Ūkinių miškų zonos

-

MI_U_F

-

115/179/75

2

Žemės ūkio teritorijų zona:

ZU_F

-

-

222/237/219

2.1

Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

-

ZU_S_F

-

175/240/210

2.2

Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijos

-

ZU_R_F

-

3

Konservacinės teritorijos zona

C_F

-

-

100/255/100

4

Vandenų zona

H_F

-

-

115/223/255

5

Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti teritorijos zonos:

U_F

-

-

255/187/0

5.1

Gyvenamoji zona:

-

U_GG_F

-

255/244/105

5.1.1

Ekstensyvaus užstatymo zona;

-

-

U_GG_E_F

255/248/185

5.1.2

Mažo užstatymo intensyvumo zona;

-

-

U_GG_M_F

244/248/165

5.1.3

Vidutinio užstatymo intensyvumo zona;

-

-

U_GG_V_F

230/224/120

5.1.4

Intensyvaus užstatymo zona;

-

-

U_GG_I_F

204/189/100

5.2

Centrų zona:

-

U_GC_F

-

185/128/57

5.2.1.

Pagrindinio centro zona;

-

-

U_GC_P_F

133/76/41

5.2.2.

Miesto dalies (rajonų) centro zona;

-

-

U_GC_R_F

173/137/85

5.3

Sodininkų bendrijų zona;

-

U_SB_F

-

183/187/143

5.4

Specializuotų kompleksų zona;

-

U_SK_F

-

237/172/7

5.5

Pramonės ir sandėliavimo zona;

-

U_PS_F

-

199/177/177

5.6

Inžinerinės infrastruktūros zona;

-

U_II_F

-

204/204/204

5.7

Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona;

-

U_IK_F

-

238/236/225

5.8

Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona:

-

U_BZ_F

-

102/170/98

5.8.1

Intensyviai naudojamų želdynų zona

 

 

U_BZ_I_F

103/148/80

5.8.2

Ekstensyviai naudojamų želdynų zona

 

 

U_BZ_E_F

180/214/159

5.9

Kitos zonos:

K_F

 

 

255/255/255

5.9.1

Paslaugų zona

 

U_KD_F

 

255/80/80

5.9.2

Vandenviečių zona

 

U_VV_F

 

187/255/255

5.9.3

Kita specifinė zona

 

U_KZ_F

 

255/255/255

 

Pastabos:

1.                Nurodžius reikšmę „Kita specifinė zona“, funkcinės zonos aprašyme (F_ZON_APR) turi būti reglamentuotos joje galimos veiklos.

2.                Jeigu planavimo užduotyje nurodyta, kad aukštesnio lygmens TPD rengiamas smulkesniu masteliu ir jame turi būti reglamentuojami žemesnio lygmens TP dokumentui būdingi parametrai, tokiu atveju naudojamasi ir šiuos parametrus nusakančiais klasifikatoriais ar priešingai.“

20. Buvusias 7–13 lenteles atitinkamai laikau 9–15 lentelėmis.

21. Pakeičiu 9 lentelę ir ją išdėstau taip:

9 lentelė. Įgyvendinimo prioritetų klasifikatorius PRIORIT naudojamas savivaldybės ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo terminams diferencijuoti.

Eil. nr.

Reikšmė

(Galima diferenciacija pagal maksimalias TPD sprendiniuose nustatomas reikšmes)

Erdvinio objekto kodas

Erdvinio objekto užrašas

1

Prioritetinė plėtros teritorija

1

PR

2

Neprioritetinė plėtros teritorija

2

NPR

22. Pakeičiu 10 lentelę ir ją išdėstau taip:

10 lentelė. Teritorijos plėtojimo būdo klasifikatorius PLET_BUD naudojamas bendrųjų planų sprendiniuose nustatomų urbanizuotų teritorijų funkcinių zonų plėtojimo būdams nurodyti.

Eil. nr.

Reikšmė

 

Erdvinio objekto kodas

1

Saugojimas (konservavimas, restauravimas),

saug

2

Modernizavimas (atgaivinimas, humanizavimas, atnaujinimas)

mod

3

Konversija (pertvarkymas)

konv

4

Nauja plėtra (naujai užstatyti numatytos teritorijos),

nauj

5

Rezervavimas

rez

6

Be esminių pokyčių  (status quo)

stat

7

Kiti

kt

23. Pakeičiu 13 lentelės pirmosios eilutės 4 skilties pavadinimą ir jį išdėstau taip: „Skaitinis erdvinio objekto kodas“.

24. Pakeičiu 14 lentelę ir ją išdėstau taip:

14 lentelė. Teritorijos užstatymo tipų klasifikatorius – UZST_TIP.

Eil. nr. 

Reikšmė 

Erdvinio objekto kodas 

Sodybinis užstatymas 

su 

Vienbutis blokuotas užstatymas 

vb 

Perimetrinis užstatymas   

pr 

Laisvo planavimo užstatymas 

lp 

Aukštybinis užstatymas 

au 

Atskirai stovintys pastatai (pavienis užstatymas) 

ap 

Pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas 

pi 

Kitas 

kt 

25. Pakeičiu 15 lentelę ir ją išdėstau taip:

15 lentelė. Servitutų tipų klasifikatorius SERV_TIPAS.

Eil. nr.

Reikšmė

Erdvinio objekto kodas*

1

Servitutas

6

2

Servitutas – teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu

7

3

Kiti servitutai (viešpataujantysis daiktas)

91

4

Kiti servitutai (tarnaujantysis daiktas)

92

5

Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantysis daiktas)

102

6

Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantysis daiktas)

202

7

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantysis daiktas)

103

8

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantysis daiktas)

203

9

Kelio servitutas – teisė varyti galvijus (viešpataujantysis daiktas)

104

10

Kelio servitutas – teisė varyti galvijus (tarnaujantysis daiktas)

204

11

Statinių servitutas (viešpataujantysis daiktas)

105

12

Statinių servitutas (tarnaujantysis daiktas)

205

13

Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantysis daiktas)

106

14

Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantysis daiktas)

206

15

Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantysis daiktas)

107

16

Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantysis daiktas)

207

17

Servitutas – teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantysis daiktas)

108

18

Servitutas – teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantysis daiktas)

208

19

Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžių kompleksus, rekreacines teritorijas bei objektus (viešpataujantysis daiktas)

109

20

Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžių kompleksus, rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantysis daiktas)

209

21

Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžių kompleksus bei objektus (viešpataujantysis daiktas)

110

22

Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžių kompleksus bei objektus (tarnaujantysis daiktas)

210

23

Servitutas – teisė lankyti rekreacines teritorijas bei objektus (viešpataujantysis daiktas)

111

24

Servitutas – teisė lankyti rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantysis daiktas)

211

25

Servitutas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams) (viešpataujantysis daiktas)

112

26

Servitutas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantysis daiktas)

212

27

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (viešpataujantysis daiktas)

114

28

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantysis daiktas)

115

29

Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (viešpataujantysis daiktas)

116

30

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, varyti galvijus (viešpataujantysis daiktas)

117

31

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantysis daiktas)

214

32

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantysis daiktas)

215

33

Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantysis daiktas)

216

34

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, varyti galvijus (tarnaujantysis daiktas)

217

35

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantysis daiktas)

218

36

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, antžemines komunikacijas (viešpataujantysis daiktas)

219

37

Servitutas – teisė tiesti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantysis daiktas)

220

38

Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantysis daiktas)

221

39

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantysis daiktas)

222

40

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantysis daiktas)

223

41

Servitutas – teisė tiesti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantysis daiktas)

224

42

Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantysis daiktas)

225

 

* gali būti įrašomos kelios Erdvinio objekto kodas reikšmės atskiriant jas simboliu „;“

26. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PATEIKIAMŲ Į REGISTRĄ ERDVINIŲ DUOMENŲ FORMATAI IR DUOMENŲ SANDARA

27. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Teikiant TPD erdvinius duomenis DWG byla (16 lentelė. Teikiamos DWG bylos sandara.), klasifikatorių reikšmės erdviniams objektams pagal Specifikacijos antrajame skyriuje nurodytą turinį priskiriamos Registro Interneto žemėlapyje, po dwg bylos įkėlimo į Registrą.“

28. Buvusią 14 lentelę laikau 16 lentele.

29. Pakeičiu 16 lentelę ir ją išdėstau taip:

16 lentelė. Teikiamos DWG bylos sandara.

Grafinis elementas

Erdvinių duomenų

elementas

Atributinio lauko (Layer) reikšmė

DWG bylos pavadinimas

Bendrieji planai (valstybės lygmens)

Galiojimo riba

Plotas (Hatch)

vbp_riba

vbp

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zona

Plotas (Hatch)

vbp_prior

Strateginis objektas

Taškas

vbp_obj_t

Strateginis objektas

Plotas (Hatch)

vbp_obj_p

Strateginis objektas

Linija (LWPolyline)

vbp_obj_l

Bendrieji planai (savivaldybės ir vietovės lygmens)

Galiojimo riba

Plotas (Hatch)

bp_riba

bp

Funkcinė zona

Plotas (Hatch)

bp_funkc

Numatomi parengti TPD

Plotas (Hatch)

bp_nauji

Detalieji planai

Galiojimo riba

Plotas (Hatch)

dp_riba

dp

Reglamentinė zona

Plotas (Hatch)

dp_reglam

Statybos zona

Plotas (Hatch)

dp_stat_z

Statybos linija

Linija (LWPolyline)

dp_stat_l

Statybos riba

Linija (LWPolyline)

dp_stat_r

Suformuoti žemės sklypai

Plotas (Hatch)

dp_sklyp

Servitutas

Plotas (Hatch)

dp_servit

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (išskyrus Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus)

Galiojimo riba

Plotas (Hatch)

spec_riba

spec_plan

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Galiojimo riba

Plotas (Hatch)

zemetv_riba

zem_proj

Reglamentinė zona

Plotas (Hatch)

zemetv_reglam

Suformuoti žemės sklypai

Plotas (Hatch)

zemetv_sklyp

Statybos zona

Plotas (Hatch)

zemetv_uzstat_z

Servitutas

Plotas (Hatch)

zemetv_servit

30. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Teikiant TPD erdvinius duomenis SHP byla (17 lentelė. SHP bylų sandara.), klasifikatorių reikšmės erdviniams objektams pagal Specifikacijos antrajame skyriuje nurodytą turinį pildomos prieš SHP bylų įkėlimą į Registrą.“

31. Buvusią 15 lentelę laikau 17 lentele.

32. Pakeičiu 17 lentelę ir ją išdėstau taip:

17 lentelė. SHP bylų sandara.

Erdvinis objektas

 

Grafinis elementas

 

Atributas

 

Atributinio lauko pavadinimas

 

Rekomenduojami atributinio lauko parametrai

 

SHP bylos pavadinimas

Bendrieji planai (valstybės lygmens)

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

vbp_riba

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zona

Plotas

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zonos numeris TP dokumente

PRIOR_NR

Tekstas, 10 ženklų

vbp_prior

 

Teritorijų naudojimo funkcinis prioritetas (pildoma viena konkreti reikšmė atvaizdavimui)

PRIOR_ZON

Tekstas, 3 ženklų

Reikšmė, teritorijų apibūdinimas

APR_A

Tekstas, 255 ženklų

Reikšmė, teritorijų apibūdinimas

APR_B

Tekstas, 255 ženklų

Strateginiai objektai

Plotas

Strateginio objekto numeris TP dokumente

OBJ_NR

Tekstas, 10 ženklų

vbp_obj_p

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

OBJ_PASK

Tekstas, 4 ženklų

Strateginio objekto pavadinimas

PAV

Tekstas, 255 ženklai

 

Strateginio objekto aprašymas

OBJ_APR

Tekstas, 255 ženklai

 

Strateginiai objektai

Taškas

Strateginio objekto numeris TP dokumente

OBJ_NR

Tekstas, 10 ženklų

vbp_obj_t

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

OBJ_PASK

Tekstas, 4 ženklų

Strateginio objekto pavadinimas

PAV

Tekstas, 255 ženklai

Strateginio objekto aprašymas

OBJ_APR

Tekstas, 255 ženklai

Strateginiai objektai

Linija

Strateginio objekto numeris TP dokumente

OBJ_NR

Tekstas, 10 ženklų

vbp_obj_l

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

OBJ_PASK

Tekstas, 4 ženklų

Strateginio objekto pavadinimas

PAV

Tekstas, 255 ženklai

 

 

Strateginio objekto aprašymas

OBJ_APR

Tekstas, 255 ženklai

Bendrieji planai (savivaldybės ir vietovės lygmens)

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

bp_riba

Funkcinė zona

 

Plotas

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

FUNKC_NR

Tekstas, 20 ženklų

bp_funkc

Funkcinės zonos tipas

FUNKC_ZON

Tekstas, 10 ženklų

Funkcinis prioritetas

FUNKC_PR

Tekstas, 20 ženklų

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 20 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.

MAX_PR_PL

Sveikas skaičius, 4 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais) nuo žemės paviršiaus

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5 ženklai

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Didžiausias leistinas užstatymo tankis, procentais

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Įgyvendinimo prioritetas

PRIORIT

Sveikas skaičius, 1 ženklas

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pagrindinių plėtros krypčių vystymo režimas (Teritorijos plėtojimo būdas)

 

PLET_BUD

 

Tekstas, 4 ženklai

Teritorijos, kurioms būtina parengti vietovės lygmens bendruosius planus

 

Plotas

Teritorijos numeris TPD

 

Tekstas, 20 ženklų

bp_nauji

Detalieji planai

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

dp_riba

Reglamentinė zona

 

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_reglam_z

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, procentai

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias  leistinas žemės sklypų užstatymo tūrio tankis

MAX_TU_TAN

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais)

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo (metrais)

MAX_AUK_KA

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

MAX_AB_ALT

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Mažiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MIN_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Mažiausias žemės sklypo apželdinimas (priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais)

MIN_APZELD

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias galimas žemės sklypo plotas, ha

MAX_SKL_PL

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Mažiausias galimas žemės sklypo plotas, ha

MIN_SKL_PL

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Statybos zona

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_stat_z

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais)

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo (metrais)

MAX_AUK_KA

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

MAX_AB_ALT

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3

Minimalus leistinas pastatų aukštų skaičius

MIN_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Statybos linijos

Linija

 

 

 

 

dp_stat_l

Statybos ribos

Linija

 

 

 

 

dp_stat_r

Suformuoti žemės sklypai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_sklyp

Plotas, m2

PLOTAS

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo tankis

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Servitutai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_servit

Tipas

SERV_TIPAS

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (išskyrus Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus)

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

spec_riba

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklų

zemetv_riba

Reglamentinė zona

 

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_reglam

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdai

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

APRASYM

Tekstas, 255 ženklų

Suprojektuoti žemės sklypai

Plotas

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_sklyp

Plotas, ha

PLOTAS

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Statybos zona

Plotas

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_stat_z

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Servitutai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_servit

Tipas

SERV_TIPAS

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklų

33. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

TPD ERDVINIŲ DUOMENŲ TIKRINIMO TAISYKLĖS

34. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. TPD rengėjų pateikiami į TPDR vektoriniai erdviniai duomenys turi atitikti erdvinių objektų geometrijos sąryšių taisykles (18 lentelė. Geometrijos sąryšių taisyklės.).“

35. Buvusią 16 lentelę laikau 18 lentele.

36. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“

37. Papildau priedu (pridedama).

38. Nustatau, kad:

38.1. šio įsakymo 10, 11, 15, 19 punktai įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

38.2. 2022 m. kovo 1 d. įsigalioja tokia Teritorijų planavimo erdvinių duomenų 2 lentelės redakcija:

2 lentelė. Savivaldybės ir vietovės lygmens bendrųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

Grafinis elementas

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas (+ – privaloma viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės; G – nepildoma arba galima viena ar kelios reikšmės, N – nepildoma)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

Savivaldy-

bių bendrieji planai

Savivaldy-

bių bendrieji planai (išskyrus mastelį M1:2000)

Savivaldy-bių dalių bendrieji planai, mastelis

M 1:2000

1.

 

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Funkcinė zona

 

Plotas

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

 

+

+

+

Funkcinės zonos tipas

FUNKC_ZON

+; A (atvaizduoja-ma spalva)

+; A (atvaizduoja-ma spalva)

N

Funkcinės zonos aprašymas

 

G

G

N

Teritorijų naudojimo funkcinis prioritetas

PRIOR_ZON

G

G

N

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto apibūdinimas

 

G

G

N

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

G

G

+; A (atvaizduoja-

ma spalva)

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

++

++

+

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

G

++

++

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m

 

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

 

G

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai nuo žemės paviršiaus

 

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

 

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas užstatymo tankis procentais

 

G

G

+

Užstatymo tipas

UZST_TIP

G

G

+

Užstatymo tipo aprašymas

 

G

G

G

Įgyvendinimo prioritetas

PRIORIT

+A (atvaizduoja-mas erdvinio objekto užrašas)

+A (atvaizduoja-mas erdvinio objekto užrašas)

+A (atvaizduoja-mas erdvinio objekto užrašas)

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

 

G

G

G

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pagrindinių plėtros krypčių vystymo režimas (Teritorijos plėtojimo būdas)

PLET_BUD

G

 

G

 

G

 

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pagrindinių plėtros krypčių vystymo režimo aprašymas

 

G

G

G

3.

Teritorijos, kurioms būtina parengti vietovės lygmens bendruo-sius ir (ar) kitus kompleksinius TPD planus

Plotas

Teritorijos numeris TPD

 

G

 

+

N

4

Patvirtinti bendrojo plano brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai

38.3. 2022 m. kovo 1 d. Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos 6¹ lentelė laikoma 6 lentele.

38.4. 2022 m. kovo 1 d. įsigalioja tokia Teritorijų planavimo erdvinių duomenų 10 lentelės redakcija:

10 lentelė. Teritorijos plėtojimo būdo klasifikatorius PLET_BUD naudojamas bendrųjų planų sprendiniuose nustatomų urbanizuotų teritorijų funkcinių zonų plėtojimo būdams nurodyti.

Eil. nr.

Reikšmė

 

Erdvinio objekto kodas

1

Saugojimas (konservavimas, restauravimas),

saug

2

Modernizavimas (atgaivinimas, humanizavimas, atnaujinimas)

mod

3

Konversija (pertvarkymas)

konv

4

Nauja plėtra (naujai užstatyti numatytos teritorijos),

nauj

5

Rezervavimas

rez

6

Be esminių pokyčių  (status quo)

stat

7

Kiti

kt

 

Pastaba. Nurodžius plėtojimo būdą „Kiti“, užstatymo plėtojimo būdo aprašyme (PLET_BUD_A) turi būti pateiktas plėtros būdo apibūdinimas.

38.5. 2022 m. kovo 1 d. įsigalioja tokia Teritorijų planavimo erdvinių duomenų 14 lentelės redakcija:

14 lentelė. Teritorijos užstatymo tipų klasifikatorius – UZST_TIP.

Eil. nr. 

Reikšmė 

Erdvinio objekto kodas 

Sodybinis užstatymas 

su 

Vienbutis blokuotas užstatymas 

vb 

Perimetrinis užstatymas   

pr 

Laisvo planavimo užstatymas 

lp 

Aukštybinis užstatymas 

au 

Atskirai stovintys pastatai (pavienis užstatymas) 

ap 

Pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas 

pi 

Kitas 

kt 

 

Pastaba. Nurodžius užstatymo tipą „Kitas“, užstatymo tipo aprašyme (UZST_TIP_A) turi būti pateiktas užstatymo tipo apibūdinimas.

38.6. 2022 m. kovo 1 d. įsigalioja tokia Teritorijų planavimo erdvinių duomenų 17 lentelės redakcija:

17 lentelė. SHP bylų sandara.

Erdvinis objektas

 

Grafinis elementas

 

Atributas

 

Atributinio lauko pavadinimas

 

Rekomenduojami atributinio lauko parametrai

 

SHP bylos pavadinimas

Bendrieji planai (valstybės lygmens)

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

vbp_riba

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zona

Plotas

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zonos numeris TP dokumente

PRIOR_NR

Tekstas, 10 ženklų

vbp_prior

 

Teritorijų naudojimo funkcinis prioritetas (pildoma viena konkreti reikšmė atvaizdavimui)

PRIOR_ZON

Tekstas, 3 ženklų

Reikšmė, teritorijų apibūdinimas

APR_A

Tekstas, 255 ženklų

Reikšmė, teritorijų apibūdinimas

APR_B

Tekstas, 255 ženklų

Strateginiai objektai

Plotas

Strateginio objekto numeris TP dokumente

OBJ_NR

Tekstas, 10 ženklų

vbp_obj_p

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

OBJ_PASK

Tekstas, 4 ženklų

Strateginio objekto pavadinimas

PAV

Tekstas, 255 ženklai

 

Strateginio objekto aprašymas

OBJ_APR

Tekstas, 255 ženklai

 

Strateginiai objektai

Taškas

Strateginio objekto numeris TP dokumente

OBJ_NR

Tekstas, 10 ženklų

vbp_obj_t

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

OBJ_PASK

Tekstas, 4 ženklų

Strateginio objekto pavadinimas

PAV

Tekstas, 255 ženklai

Strateginio objekto aprašymas

OBJ_APR

Tekstas, 255 ženklai

Strateginiai objektai

Linija

Strateginio objekto numeris TP dokumente

OBJ_NR

Tekstas, 10 ženklų

vbp_obj_l

Strateginio objekto paskirtis (tipas)

OBJ_PASK

Tekstas, 4 ženklų

Strateginio objekto pavadinimas

PAV

Tekstas, 255 ženklai

 

 

Strateginio objekto aprašymas

OBJ_APR

Tekstas, 255 ženklai

Bendrieji planai (savivaldybės ir vietovės lygmens)

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

bp_riba

Funkcinė zona

 

Plotas

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

FUNKC_NR

Tekstas, 20 ženklų

bp_funkc

Funkcinės zonos tipas

FUNKC_ZON

Tekstas, 10 ženklų

Funkcinės zonos aprašymas

F_ZON_APR

Tekstas, 255 ženklai

Teritorijų naudojimo funkcinis prioritetas

PRIOR_ZON

Tekstas, 3 ženklai

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto apibūdinimas

PRIOR_Z_A

Tekstas, 255 ženklai

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 20 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.

MAX_PR_PL

Sveikas skaičius, 4 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais) nuo žemės paviršiaus

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5 ženklai

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Didžiausias leistinas užstatymo tankis, procentais

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Užstatymo tipo aprašymas

UZST_TIP_A

Tekstas, 255 ženklai

Įgyvendinimo prioritetas

PRIORIT

Sveikas skaičius, 1 ženklas

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pagrindinių plėtros krypčių vystymo režimas (Teritorijos plėtojimo būdas)

PLET_BUD

 

Tekstas, 4 ženklai

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pagrindinių plėtros krypčių vystymo režimo aprašymas

PLET_BUD_A

Tekstas, 255 ženklai

 

Teritorijos, kurioms būtina parengti vietovės lygmens bendruosius planus

 

Plotas

Teritorijos numeris TPD

 

Tekstas, 20 ženklų

bp_nauji

Detalieji planai

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

dp_riba

Reglamentinė zona

 

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_reglam_z

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, procentai

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias  leistinas žemės sklypų užstatymo tūrio tankis

MAX_TU_TAN

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais)

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo (metrais)

MAX_AUK_KA

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

MAX_AB_ALT

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Mažiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MIN_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Užstatymo tipo aprašymas

UZST_TIP_A

Tekstas, 255 ženklai

Mažiausias žemės sklypo apželdinimas (priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais)

MIN_APZELD

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias galimas žemės sklypo plotas, ha

MAX_SKL_PL

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Mažiausias galimas žemės sklypo plotas, ha

MIN_SKL_PL

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Statybos zona

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_stat_z

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais)

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo (metrais)

MAX_AUK_KA

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

MAX_AB_ALT

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3

Minimalus leistinas pastatų aukštų skaičius

MIN_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Užstatymo tipo aprašymas

UZST_TIP_A

Tekstas, 255 ženklai

Statybos linijos

Linija

 

 

 

 

dp_stat_l

Statybos ribos

Linija

 

 

 

dp_stat_r

Suformuoti žemės sklypai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_sklyp

Plotas, m2

PLOTAS

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo tankis

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Servitutai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_servit

Tipas

SERV_TIPAS

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (išskyrus Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus)

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

spec_riba

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklų

zemetv_riba

Reglamentinė zona

 

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_reglam

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdai

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Užstatymo tipo aprašymas

UZST_TIP_A

Tekstas, 255 ženklai

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

APRASYM

Tekstas, 255 ženklų

Suprojektuoti žemės sklypai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_sklyp

Plotas, ha

PLOTAS

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Statybos zona

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_stat_z

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Užstatymo tipo aprašymas

UZST_TIP_A

Tekstas, 255 ženklai

Servitutai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_servit

Tipas

SERV_TIPAS

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklų

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas

 

Teritorijų planavimo erdvinių

duomenų specifikacijos

priedas

 

VALSTYBĖS LYGMENS BENDRŲJŲ PLANŲ ERDVINIAMS DUOMENIMS TAIKOMO TERITORIJŲ NAUDOJIMO FUNKCINIŲ PRIORITETŲ KLASIFIKATORIAUS IR SAVIVALDYBĖS LYGMENS BENDRIESIEMS PLANAMS TAIKOMO FUNKCINIŲ ZONŲ KLASIFIKATORIAUS ATITIKMENŲ PALYGINAMOJI LENTELĖ

 

Valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zonoje nustatomas vienas prioritetas. Apibrėžtoje zonoje turi vyrauti: veiklos, žemės naudmenos, žemės sklypų naudojimo paskirtys, infrastruktūra, kraštovaizdis ir kiti teritorijos naudojimo požymiai, susiję su nustatytu prioritetu.

Neradus funkcinių zonų klasifikatoriaus atitikmens teritorijų naudojimo funkciniam prioritetui, – rekomenduojama žymėti laisvai pasirinktu žymėjimu arba simboliu, arba funkcinių zonų klasifikatoriuje pasirinkus „Kita specifinė zona“, atsižvelgiant į funkcinio prioriteto teritorijos apibūdinimą ir konkrečios teritorijos specifiką, reglamentuoti galimą veiklą joje.

Nesant pakankamai tikslaus atitikmens, rekomenduojama žymėti „Kita specifinė zona“ ir atsižvelgiant į funkcinio prioriteto teritorijos apibūdinimą ir konkrečios teritorijos specifiką, reglamentuoti galimą veiklą joje.

Nr.

Teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto pavadinimas

Erdvinio objekto indeksas

Reikšmė, teritorijų apibūdinimas

Atitikmuo funkcinių zonų klasifikatoriuje

1.

Bioprodukcinio ūkio

B

Teritorijos, kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos miškai ir žemės ūkio teritorijos.

MI_F Miškų ir miškingų teritorijų zona

MI_E_F Ekosistemų apsaugos miškai

MI_R_F Rekreaciniai miškai

MI_A_F Apsauginiai miškai

MI_U_F Ūkiniai miškai

ZU_F Žemės ūkio teritorijų zona

ZU_S_F Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

ZU_R_F Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijų zona

 

2.

Miškų ūkio

M

Teritorijos, kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos miškai ir miškingi (miškų ūkio) plotai

MI_F Miškų ir miškingų teritorijų zona

MI_E_F Ekosistemų apsaugos miškai

MI_R_F Rekreaciniai miškai

MI_A_F Apsauginiai miškai

MI_U_F Ūkiniai miškai

2.1.

Tausojančio miškų ūkio

MT

Teritorijos, kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos tausojančios miškininkystės (miškų ūkio) plotai

(miškai ir miškingos teritorijos geoekologiniu požiūriu jautriose vietose)

MI_E_F Ekosistemų apsaugos miškai

MI_R_F Rekreaciniai miškai

MI_A_F Apsauginiai miškai

MI_U_F Ūkiniai miškai

2.3.

Intensyvaus miškų ūkio

MI

Teritorijos, kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos intensyvios ar pusiau intensyvios miškininkystės (miškų ūkio) plotai

MI_A_F Apsauginiai miškai

MI_U_F Ūkiniai miškai

3.

Žemės ūkio

Z

Agrarinės teritorijos (teritorijos, kuriose dominuoja žemės ūkio naudmenos), kuriose dominuoja arba numatoma, kad dominuos žemdirbystės (žemės ūkio) plotai

ZU_F Žemės ūkio teritorijų zona

ZU_S_F Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

ZU_R_F Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijų zona

 

3.1.

 

Tausojančio žemės ūkio

ZT

Agrarinės teritorijos, kuriose turi būti užtikrintas racionalus bioprodukcinis naudojimas ir ekologinis reguliavimas (tausojamasis ūkininkavimas)

ZU_S_F Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

ZU_R_F Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijų zona

3.1.1.

Tausojančio žemės ūkio karstiniame regione

ZTk

Agrarinės teritorijos karstiniame regione

ZU_S_F Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

ZU_R_F Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijų zona

3.1.2

Tausojančio žemės ūkio potvynių užliejamose teritorijose

ZTp

Agrarinės teritorijos reikalaujančios specialių ūkininkavimo priemonių potvynių užliejamuose upių slėniuose, upių deltose

ZU_S_F Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

 

3.1.3.

Tausojančio žemės ūkio eroduojamuose ir mažo našumo dirvožemiuose

ZTe

Agrarinės teritorijos moreniniuose kalvynuose, smėlinguose kopynuose, gūbriuose, paslėnių arealuose, kuriose ūkininkaujama laikantis ekologinių apribojimų ar specialių agrotechninių ūkininkavimo priemonių

ZU_S_F Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

ZU_R_F Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijų zona

3.2.

Intensyvaus žemės ūkio

ZI

Agrarinės teritorijos, kuriose gali būti vystomas intensyvus ūkinis naudojimas

ZU_S_F Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

ZU_R_F Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijų zona

3.2.1.

Intensyvaus žemės ūkio, formuojant gamtinio karkaso elementus

ZIg

Intensyvaus naudojimo agrarinės teritorijos, kuriose siekiama užtikrinti gamybinių procesų ekologiškumą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą.

ZU_S_F Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

ZU_R_F Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijų zona

4.

Urbanizuotų bei urbanizuojamų teritorijų

U

Esamos bei perspektyvinės urbanizacijai skirtos teritorijos

U_F Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti teritorijos

U_GC_F Centrų zona

U_GC_P_F Pagrindinio centro zona

U_GC_R_F Miesto dalies centro zona

U_GG_I_F Intensyvaus užstatymo zona

U_GG_V_F Vidutinio užstatymo intensyvumo zona

U_SB_F Sodininkų bendrijų zona

U_PS_F Pramonės ir sandėliavimo

U_SK_F Specializuotų kompleksų zona

U_BZ_I_F Intensyviai naudojami želdynai

U_ II_F Inžinerinės infrastruktūros zona

4.1.

Intensyvios kompaktiškos urbanizacijos

UI

Intensyvios kompaktiškos urbanizacijos prioritetas nustatomas miestų istoriniams centrams, miestų centrams, miestų rajonams, priemiesčiams, pramonės teritorijoms, infrastruktūros, technogeninėms teritorijoms, jų vystymui ir plėtrai

U_GC_F Centrų zona

U_GC_P_F Pagrindinio centro zona

U_GC_R_F Miesto dalies centro zona

U_GG_I_F Intensyvaus užstatymo zona

U_GG_V_F Vidutinio užstatymo intensyvumo zona

U_SB_F Sodininkų bendrijų zona

U_PS_F Pramonės ir sandėliavimo

U_SK_F Specializuotų kompleksų zona

U_BZ_I_F Intensyviai naudojami želdynai

U_ II_F Inžinerinės infrastruktūros zona

4.1.1.

Autentiškumo išsaugojimo intensyvios urbanizacijos

UIk

Miestų istoriniai centrai, jų dalys  - kultūros paveldo vietovės, miestovaizdžiai

U_GC_F Centrų zona

4.1.2.

Gamybinio industrinio

UIp

Teritorijos skirtos pramoninei gamybai ir jos plėtrai, naudingų iškasenų gavybos esamos ir suplanuotos teritorijos (išskyrus vandenviečių teritorijos )

U_PS_F Pramonės ir sandėliavimo

4.1.3.

Infrastruktūros koridorių ir teritorijų

UIi

Valstybės lygmens susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei valstybės lygmens susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

U_ II_F Inžinerinės infrastruktūros zona

U_ IK_F Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona

4.2.

Ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos

UE

Ekstensyvios urbanizacijos prioritetas nustatomas suburbanizuotoms teritorijoms, kaimo gyvenvietės urbanizuotoms teritorijoms, pavienėms užstatomoms teritorijoms

U_GC_R_F Miesto dalies centro zona

U_GG_V_F Vidutinio užstatymo intensyvumo zona

U_GG_E_F Ekstensyvaus užstatymo intensyvumo zona

U_GG_M_F Mažo užstatymo intensyvumo zona

U_SB_F Sodininkų bendrijų zona

U_BZ_E_F Ekstensyviai naudojami želdynai

4.2.1.

Tausojamo naudojimo ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos

UEr

Valstybinės ir savivaldybės lygmens kultūrinės saugomos vietovės, dvarai ir etnografiniai kaimai, kompleksiniai kultūros paveldo objektai, kaimiškieji kraštovaizdžiai

U_GG_E_F Ekstensyvaus užstatymo intensyvumo zona

 

4.2.2.

Ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos

UEd

Miesteliai ir kaimo gyvenamųjų vietovių užstatytos teritorijos, suburbanizuotos teritorijos, gamybos teritorijos

U_GG_M_F Mažo užstatymo intensyvumo zona

4.2.3

Ekstensyvaus naudojimo inžinerinės infrastruktūros

UEt

Atsinaujinančių energijos išteklių teritorijos sausumoje (išskyrus sekliosios geotermijos)

-

5.

Konservacinės apsaugos

C

Gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio vertybių teritorijos (gamtos ir kultūros paveldo teritorijos)

C_F Konservacinės teritorijos zona

5.1.

Ypatingos apsaugos

CI

Teritorijos, kuriose taikomas išimtinis konservacinis prioritetas (gamtiniai ar kultūriniai ir biosferos rezervatai) irkurių vystymas apima nustatytų reglamentų ir konservacinės funkcijos realizavimo efektyvumo užtikrinimą.

C_F Konservacinės teritorijos zona

5.1.1.

Kultūros paveldo autentiškumo išsaugojimo

CIk

Kultūriniai rezervatai, saugomos vietovės, pasaulio paveldo vietovės UNESCO, archeologinio, memorialinio, sakralinio kultūros paveldo teritorijos

-

5.1.2.

Gamtos vertybių apsaugos

CIg

Gamtos ir biosferos rezervatai

C_F Konservacinės teritorijos zona

5.2.

Konservacinę apsaugą ir ūkinį naudojimą integruojantis

CN

Vertybių apsaugą ir naudojimą integruojančios teritorijos – kompleksinės ir gamtinės saugomos teritorijos (esamos ir planuojamos), kultūros paveldo vietovės, istoriniai želdynai.

-

5.2.1.

Kultūros paveldo tausojamo naudojimo

CNk

Kultūros paveldo vietovės – etnografiniai kaimai, dvarai, dvarų sodybos, istoriniai želdynai, kompleksiniai objektai – bažnyčios, vienuolynai, pilys, rūmai.

-

5.2.2.

Gamtos vertybių apsaugos

CNg

Esamos ir planuojamos kompleksinės ir gamtinės saugomos teritorijos, taip pat saugomos teritorijos jūroje

-

5.3.

Tausojančios daugiafunkcinės veiklos

TD

Tausojanti daugiafunkcinė veikla esamose bei planuojamose kompleksinėse ir gamtinėse saugomose teritorijose

-

6.

Rekreacijos

R

Esami ir perspektyviniai rekreacinio naudojimo arealai, kurių tikslas – formuoti ir palaikyti šiose teritorijose rekreacinį kraštovaizdį su rekreacijai palankia aplinka, rekreacijai plėtoti reikalinga atitinkama infrastruktūra

ZU_R_F Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija

-

6.1

Intensyvaus rekreacinio naudojimo

RI

Esami kurortai, kurortinės vietovės, kitos rekreacinių kompleksų teritorijos, rekreacinių parkų teritorijos. Šiose teritorijose numatomas racionaliai intensyvus rekreacinis vystymas.

-

6.2.

Tausojančio rekreacinio naudojimo

RT

Teritorijos esamiems ir perspektyviniams rekreacinio naudojimo arealams, kurių tikslas – formuoti ir palaikyti šiose teritorijose rekreacinį kraštovaizdį su rekreacijai palankia aplinka, rekreacijai plėtoti reikalinga atitinkama infrastruktūra, archeologinio paveldo objektai ir arealai

ZU_R_F Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija

 

6.3.

Rekreacinio ir kultūros naudojimo prioriteto infrastruktūra

RK

Kultūros kelių: tautinių mažumų paveldo, piligrimų, religiniu, edukacinių kelių infrastruktūros kompleksiniai objektai ir vietovės

-

7.

Vidaus vandenų

V

Vidaus vandenys, nepatenkantys į konservacinio prioriteto teritorijas

H_F Vandenų zona

 

7.1.

Intensyvaus ūkinio prioriteto

VZ

Vandenys, susiję su tvenkinine žuvininkyste ir laivyba vidaus vandenyse.

H_F Vandenų zona

 

7.1.1.

Vandens kelių prioriteto

VZk

Vidaus vandenų keliai

H_F Vandenų zona

U_IK_F Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona

7.2.

Tausojamojo ūkinio prioriteto

VT

Vandenys, susiję su versline, mėgėjų žvejyba, biologinės įvairovės palaikymu, užtikrinant tausojamą išteklių naudojimą.

H_F Vandenų zona

7.2.1.

Rekreacinio prioriteto

VTr

Vandenys, skirti ar numatomi mėgėjų žvejybai, rekreacijai

H_F Vandenų zona

 

8.

Jūros

L

Lietuvos teritoriniai vandenys ir Išskirtinė ekonominė zona

H_F Vandenų zona

8.1

Jūrinės laivybos prioriteto

LL

Jūros laivybos keliai

U_IK_F Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona

8.2.

Infrastruktūros plėtros prioriteto

LU

Uostų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros koridoriai ir objektai, inkaravietės, uostų reidai, grunto šalinimo vietos

U_II_F Inžinerinės infrastruktūros zona

U_IK_F Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona

8.3.

Naudingų iškasenų gavybos

LN

Teritorijos naudingų iškasenų gavybai, tyrimams, žvalgybai,

-

8.4.

Bioprodukcinio ūkio prioritetas jūroje

LB

Žvejybos teritorijos, akvakultūros ir kitos teritorijos, kuriose veikla susijusi su biologinių išteklių naudojimu

H_F Vandenų zona

8.5.

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros

LA

Atsinaujinančių energijos išteklių gavybos plėtros jūroje teritorijos

U_PS_F Pramonės ir sandėliavimo zona

9.

Krašto apsaugos prioriteto teritorijos

KA

Teritorijos, skirtos ar numatomos krašto apsaugai

U_SK_F Specializuotų kompleksų teritorijos

10.

Kita teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zona

KT

Klasifikatoriuje nenustatyta teritorijų naudojimo funkcinio prioriteto zona, kuri reikalinga BP sprendiniams atvaizduoti

U_KZ_F Kita specifinė zona