LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 6 d. Nr. D1-267

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 ir 1.3 papunkčius ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 79 punktą,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-267

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kompensacinių išmokų fiziniams asmenims iš Klimato kaitos programos lėšų (toliau – Programa) skyrimo ir administravimo tvarką.

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinėje sąmatoje (toliau – metinė sąmata) ir Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas) patvirtintas priemones, skirtas mažinanti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį (toliau – priemonės).

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nustato finansavimo sąlygas ir skiria lėšų kompensacinėms išmokoms. Aplinkos ministro įsakymais nustatomos tinkamos išlaidų  kategorijos, fiksuoti dydžiai ir prioritetiniai atrankos kriterijai.

4. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – atsakingoji institucija) vykdo projektų atranką, finansavimo skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir kitais susijusiais teisės aktais.

5. Aplinkos ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų kompensacinėms išmokoms, o Atsakingoji institucija, vykdydama fizinių asmenų projektų atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir priežiūrą tvarko asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi paramos teikimo, projektų administravimo ir priežiūros tikslais. Tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir pan.);

5.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.);

5.3. kiti, su kompensacinių išmokų teikimu susiję duomenys (gyvenamojo namo unikalus numeris ir pan.).

6. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po projekto įgyvendinimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

 

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka užpildęs atsakingosios institucijos parengtą registracijos formą ir įgyvendinantis projektą;

7.2. individualusis gyvenamasis namas  (toliau – namas) – gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų pastatas;

7.3. kompensacinė išmoka – Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama finansinė parama pareiškėjo lėšomis įgyvendintų projektų išlaidoms kompensuoti;

7.4. registracijos forma – pareiškėjo užpildytas ir atsakingajai institucijai pateiktas šios institucijos direktoriaus patvirtintos formos dokumentas, kuriuo pareiškėjas užsiregistruoja ir įsipareigoja įgyvendinti projektą norėdamas gauti kompensacinė išmoką;

7.5. išlaidų kompensavimo prašymas – pareiškėjo užpildytas ir atsakingajai institucijai pateiktas šios institucijos direktoriaus patvirtintos formos prašymas kompensuoti projekto išlaidas;

7.6. fiksuotas dydis – aplinkos ministro įsakymu nustatytas kompensacijos (Eur) už 1 kW nominaliosios galios įrenginį arba 1 kvadratinio metro plotą dydis;

7.7. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme ir Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

8. Kompensacinės išmokos Programos lėšomis teikiamos fizinių asmenų projektams pagal patvirtintas priemones.

9. Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas vadovaujantis fiksuotais dydžiais, patvirtintais aplinkos ministro įsakymu.

10. Atitinkamai priemonei skiriama lėšų suma, specialieji reikalavimai ir prioritetiniai atrankos kriterijai pareiškėjams kompensacinėms išmokoms gauti nurodomi metinę sąmatą detalizuojančiame plane.

11. Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančiame name, kurio statyba užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka, pastatas užregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Detalesni reikalavimai dėl pastato statybų užbaigimo ir registravimo laikotarpio kiekvienai priemonei nustatomi tinkamų išlaidų kategorijose, patvirtintose aplinkos ministro įsakymu.

12. Pareiškėjas 11 punkte nurodytame name neturi vykdyti ūkinės-komercinės veiklos. Jeigu 11 punkte nurodytame name pareiškėjas vykdo ūkinę-komercinę veiklą, teikiama kompensacinė išmoka skiriama proporcingai bendro ploto pastate daliai, atskaičius ūkinį-komercinį plotą (ar ūkinei-komercinei veiklai naudojamą plotą).

13. Jeigu namas priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise, pareiškėjas kartu su registracijos forma pateikia sutuoktinio sutikimą investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą.

14. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti kaip ilgesnis kaip iki metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas (toliau – kvietimas), kovo 31 d., jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenurodyta kitaip.

15. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų.

16. Pareiškėjas turi būti tinkamai įvykdęs arba vykdantis įsipareigojimus pagal Programos nuostatas.

17. Pareiškėjas neturi būti atsisakęs paramos, skirtos iš Programos lėšų, kai tokia parama buvo paskirta, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas atsisako paramos iki Tvarkos aprašo 33 punkte nurodyto termino.

18. Pareiškėjas, pažeidęs 16 ir 17 punktuose keliamus reikalavimus, neturi teisės kreiptis į atsakingąją instituciją dėl kompensacinės išmokos iš Programos lėšų skyrimo vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

19. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną registracijos formą paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinę sąmatos detalizuojančio plano priemonę.

20. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:

20.1. kai pareiškėjo pakartotinai pateiktoje registracijos formoje į tą patį namą su tuo pačiu unikaliu numeriu prašoma paramos įrenginiui, gaminančiam tos pačios rūšies energiją, kuriam diegti pareiškėjas jau gavo kompensacinę išmoką iš Programos lėšų ankstesniais metais;

20.2. kai pareiškėjo pakartotinai pateiktoje registracijos formoje į tą patį namą su tuo pačiu unikaliu numeriu prašoma paramos atnaujinimo (modernizavimo) darbams (veikloms) įgyvendinti, kuriais pasiekti priemonės tikslai ir kuriems pareiškėjas jau gavo kompensacinę išmoką iš Programos lėšų ankstesniais metais.

21. Dokumentai, įrodantys pareiškėjų atitiktį jiems keliamiems reikalavimams, kuriuos kartu su registracijos forma turi pateikti pareiškėjas, nurodomi atsakingosios institucijos interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šiems reikalavimams patikrinti atsakingoji institucija gali naudotis viešomis duomenų bazėmis ir registrais.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS

 

22. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įgyvendinantiems projektus, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 3 metus nuo metų, kuriais paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas, pradžios ir skirtos projektų, mažinančių išmetamų ŠESD kiekį, įgyvendinimui, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenumatyta kitaip.

23. Konkrečios tinkamų išlaidų kategorijos aplinkos ministro įsakymu nustatomos atskirai kiekvienai metinėje sąmatoje numatytai lėšų panaudojimo sričiai ir (arba) metiniame sąmatą detalizuojančiame plane numatytoms lėšų panaudojimo sričių finansuojamoms priemonėms.

24. Visos projekto išlaidos, išvardintos registracijos formoje, turi atitikti išlaidų kategorijas, nustatytas aplinkos ministro įsakymu.

25. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

25.1. žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;

25.2. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

25.3. transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios išlaidos;

25.4. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;

25.5. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

25.6. naudoto turto įsigijimo išlaidos;

25.7. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto vykdymu;

25.8. išlaidos, kurios anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

25.9. sutarčių administravimo mokesčiai;

25.10. išlaidos, apmokėtos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo nuosavomis lėšomis;

25.11. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) ar sutuoktinio vardu, kai pareiškėjai yra turto bendrasavininkiai;

25.12. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos laikomos netinkamomis išlaidomis;

25.13. išlaidos, patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą.

26. Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į pareiškėjo išlaidų realumą, būtinumą ir reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKA IR VERTINIMAS

 

27. Patvirtinus metinį sąmatą detalizuojantį planą, kuriame nurodomos kompensacine išmoka fiziniams asmenims remiamos priemonės specialieji reikalavimai ir prioritetiniai  atrankos kriterijai pareiškėjams kompensacinėms išmokoms gauti, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, atsakingoji institucija paskelbia savo interneto svetainėje kvietimus teikti registracijos formas projektams pagal patvirtintas priemones įgyvendinti ir kitą reikalingą informaciją.

28. Registracijos formos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APV IS). Gali būti nustatyti kiti registracijos formų pateikimo būdai ir tvarka (tiesiogiai, per kurjerį, registruotu paštu ir (ar) el. paštu) atsakingosios institucijos interneto svetainėje www.apva.lt paskelbtame kvietime teikti registracijos formas, jei APV IS funkcinės galimybės nepakankamos ir  (ar) laikinai neužtikrinamos. 

29. Pareiškėjai registracijos formoje ir (ar) su ja privalomuose pateikti dokumentuose turi pateikti informaciją apie įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti Projekto metu priemonių kiekį ir kitą registracijos formoje ir kvietime prašomą informaciją.

30. Pareiškėjų registracijos formas atsakingoji institucija priima 30 kalendorinių dienų po kvietimo paskelbimo, jeigu metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip.

31. Atsakingoji institucija per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos, jei metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, vadovaudamasi pareiškėjo nurodyta įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti Projekto metu priemonių kiekiu, fiksuotais dydžiais ir prioritetiniais atrankos kriterijais, įvertina registracijos formoje pateiktą informaciją, pareiškėjui apskaičiuotą galimos kompensacinės išmokos sumą ir skiria balus už atitiktį prioritetiniams atrankos kriterijams.

32. Atsakingoji institucija, iš pateiktų ir įvertintų registracijos formų sudaro projektų registracijos sąrašą, kuriame registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio). Projektų registracijos sąrašas tvirtinamas atsakingosios institucijos direktoriaus įsakymu. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį aplinkos ministro įsakyme nustatytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų. Jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų (jei nustatyta daugiau kaip vienas kriterijus). Jei pagal visus prioritetinius projektų atrankos kriterijus tokie projektai įvertinti vienodai, atsakingoji institucija atrinktų projektų ataskaitoje nurodo juos teigiamai įvertintų projektų, kuriems finansuoti neužteko kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, sąraše.

33. Kai patvirtintame projektų registracijos sąraše esantis pareiškėjas negali projekto įgyvendinti iki Tvarkos aprašo 14 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, jis apie tai ne vėliau kaip iki metų, kai yra pateikęs registracijos formą, gruodžio 1 d. turi informuoti atsakingąją instituciją.

 

 

VI SKYRIUS

KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

34. Įgyvendinęs projektą iki Tvarkos apraše 14 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, jei metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyti kiti terminai, pareiškėjas pateikia atsakingajai institucijai tinkamai įformintą Išlaidų kompensavimo prašymą kartu su atsakingos institucijos nurodytais dokumentais per APV IS. Gali būti nustatyti ir atsakingosios institucijos interneto svetainėje www.apva.lt paskelbti kiti Išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo būdai ir tvarka, jei APV IS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.   

35. Tinkamoms išlaidoms, jas patvirtinančių dokumentų pateikimui ir įforminimui taikytinos Tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatos.

36. Gavusi išlaidų kompensavimo prašymą, atsakingoji institucija faktinę kompensacinę išmoką patikrina vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) technologijos įsidiegimą įrodančiais dokumentais neviršijant registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant įdiegtą įrangą ir jos nominalią galią ar įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę.

37. Jeigu su Išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) Išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant atsakingoji institucija negali išmokėti pareiškėjui kompensacinės išmokos, pareiškėjas per atsakingos institucijos nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 7 kalendorinės dienos ir ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą. Jei per nurodytą terminą išlaidų kompensavimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti išlaidų kompensavimo prašymo, nepripažįstamos svarbiomis (ligos atvejis ar pan.), išlaidų kompensavimo prašymas atmetamas.

38. Atsakingoji institucija patikrina pateiktą tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą ir visus nurodytus privalomus pateikti dokumentus. Jei nėra trūkumų, išlaidų kompensavimo prašymas apmokamas.

39. Projekto išlaidas atsakingoji institucija apmoka ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei atsakingajai institucijai atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje (kai taikoma), nerandama trūkumų.

40. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą kompensacinę išmoką pareiškėjas įsipareigoja grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo atsakingosios institucijos pareikalavimo dienos.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTO PRIEŽIŪRA

 

41. Atsakingoji institucija nustatyta tvarka gali projektą patikrinti įgyvendinimo vietoje. Projekto patikrą įgyvendinimo vietoje atlieka atsakingosios institucijos darbuotojai.

42. Jeigu pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia išlaidų kompensavimo prašymo kartu su Tvarkos aprašo 34 punkte nurodytais dokumentais iki metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas kovo 31 d., arba raštu neinformuoja atsakingosios institucijos, kad negalės įgyvendinti projekto iki metų, kai pareiškėjas pateikė registracijos formą, gruodžio 1 d., jei metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenumatyti kiti terminai, jis netenka teisės kreiptis ir gauti kompensacinę išmoką iš Programos lėšų vienerius metus nuo metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas, kovo 31 d. ir yra išbraukiamas iš registracijos sąrašo. Nepanaudota lėšų suma skiriama projektams iš registracijos sąrašo, kuriems nepakako kvietimo metu skirtų lėšų. 

43. Atsakingoji institucija per penkerių metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše ir registracijos formoje nustatytų reikalavimų, atsakingoji institucija turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti kompensacinę išmoką.

44. Už suteiktas finansavimo lėšas materialųjį ir nematerialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja registracijos formoje nustatytais tikslais ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos be atsakingosios institucijos sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą (leidimą įkeisti turtą atsakingoji institucija gali suteikti tiems pareiškėjams, kuriems banko paskola yra vienas iš projekto finansavimo šaltinių). Pareiškėjui pažeidus šį punktą, atsakingoji institucija susigrąžina kompensacinę išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

45. Pareiškėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti paramą priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, pateikusiam atsakingajai institucijai rašytinį prašymą dėl teisių ir įsipareigojimų perėmimo, esant šioms aplinkybėms:

45.1. jei pareiškėjas mirė, paveldėtojas nuo paveldėjimo teisės atsiradimo dienos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali perimti visas teises ir pareigas, susijusias su parama, jeigu jis teisių ir pareigų perėmimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu atitinka kompensacinės išmokos gavimui keliamus kriterijus;

45.2. jei pareiškėjas neteko ilgalaikio profesinio darbingumo, jis visas savo teises ir pareigas, susijusias su kompensacine išmoka, gali perleisti kitam asmeniui, jeigu pastarasis teisių ir pareigų perėmimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu atitinka kompensacinės išmokos gavimui keliamus kriterijus.

46. Pareiškėjai turi teisę apskųsti atsakingosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su registracijos formos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________________________