Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimO Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 236

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktais, 12 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 4, 7 ir 12 dalimis, 17 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 19 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 6 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, 30 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“

2. Papildyti 1.5 papunkčiu:

1.5. Konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.“

3. Papildyti 3.6 papunkčiu:

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 299 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;“

4. Papildyti 3.7 papunkčiu:

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 849 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                          Ingrida Šimonytė

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 236

 

 

Konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimą ir vykdymą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. konkursas naudoti angliavandenilių išteklius – leidimo naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo procedūra, kurioje išrenkamas laimėtojas;

2.2. konkurso naudoti angliavandenilių išteklius dalyvis – juridinis ar fizinis asmuo arba pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti šių asmenų grupė, dalyvaujantys konkurse naudoti angliavandenilių išteklius ir pateikę konkursinį pasiūlymą;

2.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme.

 

II SKYRIUS

Konkurso komisija

 

3. Konkurso naudoti angliavandenilių išteklius (toliau – konkursas) komisiją sudaro:

3.1. aplinkos viceministras (komisijos pirmininkas);

3.2. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

3.3. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovas (komisijos sekretorius);

3.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

3.5. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

3.6. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas.

4. Konkurso komisijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina aplinkos ministras.

5. Konkurso komisija:

5.1. derina konkurso sąlygas;

5.2. vykdo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo procedūrą (toliau – vokų atplėšimo procedūra).

 

III SKYRIUS

Konkurso rengėjas

 

6. Konkurso rengėjas – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

7. Konkurso rengėjas:

7.1. organizuoja konkursus, rengia, derina su konkurso komisija ir tvirtina konkurso sąlygas;

7.2. priima sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo norint skelbti konkursą;

7.3. rengia konkursui siūlomo ploto geologinių duomenų informacinį paketą, nustato jo naudojimo sąlygas;

7.4. ne mažiau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki paskutinės konkursinių pasiūlymų pateikimo dienos skelbia konkursą viename iš nacionalinių laikraščių, savo interneto svetainėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.5. konkursinių pasiūlymų priėmimo laikotarpiu konsultuoja būsimuosius konkurso dalyvius konkursinių pasiūlymų rengimo klausimais, aiškina konkurso sąlygas ir konkurso vykdymo tvarką;

7.6. priima ir registruoja pateiktus vokus su konkursiniais pasiūlymais;

7.7. išduoda įregistruotiems konkurso dalyviams konkurso dalyvio pažymėjimus;

7.8. prireikus sudaro ekspertų grupę konkurso sąlygų techninei, ekonominei ir finansinei dalims ir (ar) konkursinių pasiūlymų techninei, ekonominei ir finansinei dalims įvertinti ir rekomendacijoms parengti;

7.9. nagrinėja konkursinius pasiūlymus ir ekspertų grupės (jeigu ji sudaryta) rekomendacijas;

7.10. nustato konkurso laimėtoją;

7.11. praneša konkurso rezultatus konkurso dalyviams;

7.12. pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, susijusias su konkurso organizavimu ir vykdymu.

 

IV SKYRIUS

Konkurso INICIJAVIMAS

 

8. Konkursai inicijuojami pagal:

8.1. strateginio planavimo dokumentus;

8.2. juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymą organizuoti konkursą.

9. Prieš skelbiant konkursą atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Konkurso rengėjas, gavęs juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymą organizuoti konkursą, įvertina turimą geologinę informaciją, konkurso rengėjo finansines, organizacines ir technines galimybes ir per 20 darbo dienų nuo prašymo organizuoti konkursą gavimo priima sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo organizavimo arba neorganizavimo plote, kuris siūlomas konkursui.

 

V SKYRIUS

Konkurso SKELBIMAS

 

11. Konkurso rengėjas, gavęs strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rezultatus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių rezultatų gavimo dienos priima sprendimą, ar organizuoti konkursą. Jeigu priimamas sprendimas organizuoti konkursą arba Aprašo 40 ir 42 punktuose nustatytais atvejais konkurso rengėjas nusprendžia skelbti pakartotinį konkursą, jis turi būti skelbiamas ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo konkurso sąlygų patvirtinimo.

12. Konkurso rengėjas Aprašo 7.4 papunktyje nurodytuose leidiniuose paskelbia:

12.1. kokios rūšies angliavandenilių ištekliams naudoti skelbiamas konkursas, kokiai veiklos rūšiai bus išduodamas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius;

12.2. trumpą konkursui siūlomo ploto, kurio ištekliams naudoti bus išduodamas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius, aprašymą;

12.3. datą, iki kada numatoma užbaigti leidimo naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo procedūrą;

12.4. datą ir valandą, iki kada turi būti pateikti konkursiniai pasiūlymai (terminas turi būti ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo paskutinio skelbimo paskelbimo), konkursinių pasiūlymų pateikimo vietą (adresą);

12.5. nuorodą į konkurso rengėjo interneto svetainę, kurioje paskelbtos konkurso sąlygos;

12.6. terminą, iki kada galima teikti prašymus patikslinti konkurso sąlygas;

12.7. telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, kuriais galima gauti papildomos informacijos apie konkursą.

13. Konkurso rengėjas savo interneto svetainėje paskelbia konkurso sąlygas. Konkurso sąlygose turi būti nustatyta, kokios rūšies angliavandenilių ištekliams naudoti skelbiamas konkursas; kokiai veiklos rūšiai bus išduodamas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius; konkursui siūlomo ploto aprašymas; data ir valanda, iki kada turi būti pateikti konkursiniai pasiūlymai; konkursinių pasiūlymų pateikimo vieta (adresas); minimalūs ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimai ir juos patvirtinantys dokumentai; minimalūs reikalavimai privalomoms konkursui siūlomo ploto angliavandenilių tyrimo gręžinių įrengimo ir kitų geologinio tyrimo darbų, nesusijusių su angliavandenilių tyrimo gręžinių įrengimu, apimčiai (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai); reikalavimai angliavandenilių tyrimo ir eksploatacinių gręžinių įrengimo technologijoms, konkursui siūlomo ploto žemės gelmių geologinio tyrimo metodikai (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai) ir (arba) konkursui siūlomo ploto angliavandenilių išteklių gavybos metodikai (jeigu konkursui siūlomame plote yra aprobuotas angliavandenilių išteklių telkinys); angliavandenilių išteklių tyrimo terminas (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai); minimalus įmokos dydis; laimėtojo nustatymo formulės X ir Y dydžių svertinės reikšmės; minimalios investicijos, skirtos angliavandenilių išteklių tyrimo darbams atlikti (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai) ir (arba) plote esančio telkinio išteklių naudojimo vystymui (jeigu konkursui siūlomame plote yra aprobuotas angliavandenilių išteklių telkinys); prašymų patikslinti konkurso sąlygas pateikimo terminas; geologinių duomenų informacinio paketo teikimo tvarka.

14. Juridiniai ar fiziniai asmenys arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, raštu gali kreiptis į konkurso rengėją su motyvuotu prašymu patikslinti konkurso sąlygas. Prašymų patikslinti konkurso sąlygas pateikimo terminas nustatomas konkurso sąlygose ir turi būti ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų nuo paskutinio skelbimo, nurodyto Aprašo 12 punkte, paskelbimo. Prašymai patikslinti konkurso sąlygas, pateikti vėliau, nei nustatyta konkurso sąlygose, nenagrinėjami. Konkurso rengėjas grąžina tokius prašymus juos pateikusiems juridiniams ar fiziniams asmenims arba šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartį. Konkurso rengėjas laiku pateiktą prašymą patikslinti konkurso sąlygas išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ir pasiūlo konkurso komisijai konkurso sąlygas patikslinti arba atmesti prašymą patikslinti sąlygas. Konkurso komisija, gavusi šį konkurso rengėjo siūlymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jį suderina arba motyvuotai atsisako suderinti konkurso rengėjo siūlymą. Gavęs konkurso komisijos suderinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas konkurso rengėjas konkurso sąlygas patikslina arba motyvuotai atmeta prašymą patikslinti sąlygas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį asmenį. Nuasmeninta informacija apie laiku pateiktus prašymus patikslinti konkurso sąlygas ir konkurso rengėjo priimti sprendimai (patikslinti konkurso sąlygas arba atmesti prašymą patikslinti konkurso sąlygas) skelbiami konkurso rengėjo interneto svetainėje.

15. Juridiniai ar fiziniai asmenys arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, gali raštu prašyti konkurso rengėjo paaiškinti konkurso sąlygas. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti teikiami raštu ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki konkursinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas konkurso rengėjas atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo. Konkurso rengėjo pateikti nuasmeninti atsakymai į juridinių ar fizinių asmenų arba šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, klausimus, susijusius su konkurso vykdymu, konkurso sąlygų paaiškinimai skelbiami konkurso rengėjo interneto svetainėje.

16. Konkurso rengėjas, paaiškindamas ar patikslindamas konkurso sąlygas, privalo užtikrinti juridinių ar fizinių asmenų arba šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, anonimiškumą, kad juridiniai ar fiziniai asmenys arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, nesužinotų konkurse dalyvaujančių kitų asmenų duomenų (vardas, pavardė, pavadinimas, adresas, kiti rekvizitai).

 

VI SKYRIUS

KONKURSINIAI PASIŪLYMAI

 

17. Juridiniam ar fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, norintiems dalyvauti konkurse, geologinių duomenų informacinis paketas teikiamas konkurso sąlygų nustatyta tvarka.

18. Juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, norintys dalyvauti konkurse, per skelbime nurodytą terminą konkurso rengėjui turi pateikti konkursinį pasiūlymą raštu (popierinį variantą) ir elektroninėje laikmenoje. Popieriniame variante teikiamo konkursinio pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtinti juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, arba jų įgalioto asmens parašu, nurodytas konkursinio pasiūlymo lapų skaičius. Jeigu konkursinis pasiūlymas didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai konkursinio pasiūlymo daliai. Elektroninėje laikmenoje teikiamas konkursinis pasiūlymas pateikiamas CD / DVD diske arba USB rakte.

19. Konkursinis pasiūlymas pateikiamas voke. Vokas turi būti užklijuotas, ant jo užrašyti konkurso pavadinimas, juridinio asmens ar juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pavadinimas ir adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas. Mechaniškai pažeisti ir neatitinkantys šių reikalavimų vokai nepriimami ir per 2 darbo dienas grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Juridiniam ar fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, draudžiama teikti kelis ir (arba) alternatyvius pasiūlymus.

20. Pasibaigus skelbime nurodytam terminui, konkursiniai pasiūlymai nepriimami ir neatplėšti grąžinami juos pateikusiems juridiniams ar fiziniams asmenims arba šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartį.

21. Juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, teikiantys konkursinį pasiūlymą, turi pateikti konkurso sąlygose nustatytus minimalius ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimus patvirtinančius dokumentus.

22. Konkursiniame pasiūlyme turi būti nurodyta:

22.1. konkursinį pasiūlymą pateikusio juridinio asmens ar juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pavadinimas, korespondencijos adresas, elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, korespondencijos adresas ir elektroninio pašto adresas;

22.2. plotas, kuriam teikiamas konkursinis pasiūlymas;

22.3. informacija, kad juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, teikiantys konkursinį pasiūlymą, atitinka minimalius ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimus, nustatytus Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje ir konkurso sąlygose;

22.4. siūlomas įmokos dydis (eurais). Minimalus įmokos dydis nurodomas konkurso sąlygose;

22.5. ne mažesnės už nustatytas konkurso sąlygose investicijos, skirtos angliavandenilių išteklių tyrimo darbams atlikti (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai) ir (arba) plote esančio telkinio išteklių naudojimo vystymui (jeigu konkursui siūlomame plote yra aprobuotas angliavandenilių išteklių telkinys). Turi būti nurodyta tiksli investicijų suma eurais bendrai ir kiekvienai daliai;

22.6. konkurso sąlygas atitinkančios angliavandenilių tyrimo ir eksploatacinių gręžinių įrengimo technologijos;

22.7. ne mažesnė už nustatytas konkurso sąlygose angliavandenilių tyrimo gręžinių įrengimo ir kitų geologinių tyrimų apimtis;

22.8. juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, arba pasiūlymą pateikusio juridinio ar fizinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, rangovo turimi įrankiai, įrenginiai ir techninės priemonės, reikalingi angliavandeniliams tirti, išgauti ir įrengti gręžinius;

22.9. konkursui siūlomo ploto geologinės sandaros vertinimu pagrįsta žemės gelmių geologinio tyrimo darbų apimtis, metodika, tyrimo darbų terminai, atitinkantys teisės aktų reikalavimus (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai), ir (arba) konkursui siūlomo ploto angliavandenilių išteklių gavybos metodika (jeigu konkursui siūlomame plote yra aprobuotas angliavandenilių išteklių telkinys).

23. Konkursiniame pasiūlyme esantys duomenys ir kita informacija turi atitikti Apraše ir konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, būti teisingi, tikslūs, išsamūs, pakankami konkursiniam pasiūlymui pagrįsti ir įrodyti, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad konkurso dalyvis, laimėjęs konkursą, pajėgs vykdyti pateiktus konkursinius įsipareigojimus.

24. Konkursinis pasiūlymas teikiamas lietuvių kalba. Jeigu kai kurie dokumentai, esantys konkursiniame pasiūlyme, surašyti kita kalba, su šiais dokumentais ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą, pasirašytas vertėjo, jo parašo tikrumas paliudytas notaro, arba vertimas, kurio tikrumas paliudytas notaro.

25. Konkursiniame pasiūlyme turi būti nurodyta, kuri konkursiniame pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (jeigu jos yra). Tokią informaciją sudaro juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, komercinė (gamybinė) paslaptis. Konkurso komisija ir (ar) konkurso rengėjas gali kreiptis į juridinį ar fizinį asmenį arba šių asmenų grupę, veikiančią pagal jungtinės veiklos sutartį, prašydami pagrįsti informacijos konfidencialumą. Konkurso rengėjas, konkurso komisija, jos nariai ar ekspertai negali tretiesiems asmenims atskleisti konkursiniame pasiūlyme nurodytos informacijos, kurią juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pagrįstai nurodo kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus, esančius konkursiniame pasiūlyme, juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pažymi žyma „konfidencialu“.

26. Jeigu konkursinį pasiūlymą pateikia juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai laimėjus konkursą ir šių įsipareigojimų vertės dalis. Jungtinės veiklos sutartis turi nustatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už leidime naudoti angliavandenilių išteklius numatytų įpareigojimų vykdymą. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nustatyta, kuris asmuo atstovauja grupei.

27. Konkurso rengėjo paskirtas atsakingas asmuo priima ir atskirame dokumentų registre registruoja vokus su konkursiniais pasiūlymais; ant vokų užrašo jų registravimo eilės numerį, gavimo datą, laiką, būdą ir pasirašo. Užregistruoti vokai su konkursiniais pasiūlymais dedami į specialią užplombuotą dėžę.

28. Vokas su konkursiniu pasiūlymu gali būti siunčiamas paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai pristatomas skelbime ir konkurso sąlygose nurodytu adresu.

29. Juridiniam ar fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, laiku pateikusiems Aprašo 19 punkte nurodytomis sąlygomis voką su konkursiniu pasiūlymu, išduodamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodoma voko su konkursiniu pasiūlymu gavimo data ir laikas, registravimo eilės numeris.

 

VII SKYRIUS

KONKURSINIŲ PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR KONKURSO REZULTATAI

 

30. Konkurso komisijos posėdis vokams su pasiūlymais atplėšti turi įvykti per 15 darbo dienų nuo konkursinių pasiūlymų teikimo termino pabaigos. Apie posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu informuojami konkurso dalyviai, gavę konkurso dalyvio pažymėjimą, turintys teisę dalyvauti šiame komisijos posėdyje. Vokų atplėšimo procedūrą pradeda konkurso komisijos pirmininkas pranešdamas, kokio ploto angliavandenilių ištekliams naudoti organizuojamas konkursas, kiek gauta konkursinių pasiūlymų.

31. Konkurso komisijos pirmininkas leidžia į vokų atplėšimo procedūrą atvykusiems konkurso dalyviams ir konkurso komisijos nariams įsitikinti, kad užplombuota dėžė ir vokai su konkursiniais pasiūlymais nepažeisti. Atplėšus voką su konkursiniu pasiūlymu, posėdžio protokole nurodomas konkursinio pasiūlymo popieriniame variante lapų skaičius, nurodoma, kad konkursinis pasiūlymas patvirtintas konkurso dalyvio parašu, pranešama apie konkursinį pasiūlymą pateikusį asmenį, kokio dydžio įmoka ir investicijos nurodytos konkursiniame pasiūlyme. Vokų atplėšimo procedūros metu viešinami konkursinį pasiūlymą pateikusio fizinio asmens tik vardas ir pavardė.

32. Kiekvieno konkursinio pasiūlymo popieriniame variante paskutiniojo lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys konkurso komisijos nariai. Tai įrašoma vokų atplėšimo procedūros protokole. Posėdžio protokolą pasirašo konkurso komisijos pirmininkas, posėdyje dalyvavę konkurso komisijos nariai ir sekretorius.

33. Po vokų atplėšimo procedūros konkurso komisija perduoda konkursinius pasiūlymus konkurso rengėjui.

34. Konkurso rengėjas ne vėliau kaip po 60 darbo dienų nuo vokų atplėšimo procedūros pabaigos arba per 90 darbo dienų nuo vokų atplėšimo procedūros pabaigos, kai sudaryta ekspertų grupė, išnagrinėjusi konkursinius pasiūlymus, nustato, ar jie atitinka Apraše ir konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, įvertina konkurso dalyvio atitiktį minimaliems ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimams, nurodytiems Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje ir konkurso sąlygose.

35. Konkurso rengėjas atmeta konkursinį pasiūlymą, jeigu:

35.1. konkurso dalyvis neatitinka minimalių ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimų, nurodytų Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje ir konkurso sąlygose;

35.2. konkursinis pasiūlymas neatitinka Apraše ir konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

36. Konkurso rengėjas, išnagrinėjęs konkursinius pasiūlymus ir įvertinęs konkurso dalyvio atitiktį minimaliems ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimams, per 5 darbo dienas apie tai raštu praneša konkurso dalyviams per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (e.pristatymas). Pranešime pateikiama informacija apie konkurso dalyvio konkursinio pasiūlymo vertinimo rezultatus, jeigu konkursinis pasiūlymas atmestas, nurodomi atmetimo motyvai.

37. Konkurso rengėjas, ne anksčiau kaip po mėnesio nuo Aprašo 36 punkte nurodytų pranešimų išsiuntimo, nustato konkurso laimėtoją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo konkurso laimėtojo nustatymo teikia šią informaciją Aplinkos ministerijai.

38. Jeigu konkurso dalyvis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka apskundžia konkurso rengėjo sprendimą atmesti konkursinį pasiūlymą, konkurso procedūra sustabdoma, kol bus išnagrinėtas ginčas.

39. Konkurso rengėjas konkurso laimėtoju pagal Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytą formulę pripažįsta konkurso dalyvį, kuris pasiūlė didžiausią pasiūlymo vertę. Jeigu konkurso rengėjui išnagrinėjus konkursinius pasiūlymus neatmetamas tik vienas konkurso dalyvio konkursinis pasiūlymas, konkurso rengėjas pripažįsta jį konkurso laimėtoju. Konkurso rengėjas apie konkurso laimėtojo nustatymą per 2 darbo dienas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (e.pristatymas) informuoja konkurso dalyvius, kurių konkursiniai pasiūlymai nebuvo atmesti. Jeigu konkursą laimėjo fizinis asmuo, viešinami tik jo vardas ir pavardė.

40. Jeigu negauta konkursinių pasiūlymų arba visi pateikti konkursiniai pasiūlymai atmetami, konkursas laikomas neįvykusiu ir konkurso rengėjas skelbia pakartotinį konkursą arba nutraukia konkurso procedūrą.

41. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo konkurso rengėjo Aprašo 37 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos teikia Vyriausybei nutarimo išduoti leidimą naudoti angliavandenilių išteklius projektą.

42. Jeigu konkurso laimėtojas prieš leidimo naudoti angliavandenilių išteklius išdavimą nesumoka konkursiniame pasiūlyme nurodytos įmokos ir (arba) nepateikia konkurso rengėjui Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytų finansų įstaigos garantijų, konkurso rengėjas per 5 darbo dienas nustato kitą konkurso laimėtoją arba, jei daugiau konkurso dalyvių nėra, konkursas laikomas neįvykusiu ir konkurso rengėjas skelbia pakartotinį konkursą arba nutraukia konkurso procedūrą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Konkurso organizavimo ir vykdymo išlaidas padengia konkurso rengėjas.

44. Konkurso dalyvis konkurso rengėjo sprendimą gali apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Apskundęs konkurso rengėjo sprendimą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, apie tai raštu informuoti konkurso rengėją.

45. Konkurso dokumentai saugomi konkurso rengėjo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

_____________