LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. D1-187

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.3 papunktį, atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 42 punktus ir į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojantį planą (pridedama).

2. Nustatau, kad Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančiu planu patvirtintos priemonės finansuojamos Klimato kaitos programos lėšomis iki įsigalios Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA                           

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro                                                        

2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187                                                                  

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANTIS PLANAS

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2020 m. numatyti mokėjimai*, tūkst. Eur

Pareiškėjai / paramos gavėjai

Specialieji reikalavimai projektams, taikomi kaip išimtis reikalavimams, nustatytiems Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

1.

Priemonės, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

1.1.

Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas: gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas, kitos priemonės, kurios leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse

1.1.1.

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

10000

10000

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo

15-30% kompensacinė išmoka

Netaikoma

1.1.2.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

5000

200

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą (dvibučių pastatų atveju, butą (-us)), kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius)

Konkursas

1.1.3.

Savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), įgyvendinant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą

5000

2000

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis viešųjų pastatų savininkai ir valdytojai

30 % subsidija

Tęstinis

1.2.

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas

1.2.1.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams

15000

2000

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai bei viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai

80 % subsidija

Tęstinis

1.2.2.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

14000

2000

Visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai

iki 30 % subsidija

Konkursas

1.2.3.

Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

3000

500

Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą (dvibučių pastatų atveju, butą (-us), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius)

Konkursas

1.2.4.

Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

6000

500

Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi gamintojai

30 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama didelėms įmonėms);

40 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama mažoms ir vidutinėms įmonėms);

intensyvumas gali būti 10 padidintas kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse

Tęstinis

1.2.5.

Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

5000

5000

Reikalavimai pareiškėjams nustatomi aplinkos ministro įsakymu patvirtintame tvarkos apraše

Kompensacinė išmoka

Tęstinis

1.3.

Pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą ir kitus tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti trečiosiose valstybėse

1.3.1.

Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) įgyvendinimas besivystančiose šalyse

1600

0

Reikalavimus nustato AM Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija

Konkursas

IŠ VISO (1):

64600

22200

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2020 m. numatyti mokėjimai*, tūkst. Eur

Lėšas naudojančios įstaigos**

2.

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

2.1.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo priemonės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu, programos administravimo lėšos ir kitos priemonės

2.1.1.

Programos administravimo išlaidos AM ir jai pavaldžių įstaigų veiklai

2257,20

2257,20

2.1.1.1.

Darbo užmokestis

1035,7

1035,7

AM

601,8

601,8

APVA

286

286

AAA

34

34

BETA 

96

96

VMT

2.1.1.2.

Socialinio draudimo įmokos ir darbdavių socialinė parama

20

20

AM

15,1

15,1

APVA

6

6

AAA

1

1

BETA 

2

2

VMT

2.1.1.3.

Komandiruočių išlaidos

40

40

AM

15

15

APVA

7,8

7,8

AAA

16

16

VMT

2.1.1.4.

Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas

55,2

55,2

APVA

2.1.1.5.

Prekių ir paslaugų naudojimas

5,6

5,6

VMT

2.1.1.6.

Ryšys, transportas

20

20

APVA 

2.1.2.

Programos administravimo išlaidos išorinių ekspertų paslaugoms

445,1

445,1

2.1.2.1.

Kvalifikacijos kėlimas

6

6

APVA

2.1.2.2.

Reprezentacinės išlaidos

1

1

2.1.2.3.

Paslaugų įsigijimas (patalpų išlaikymas, kitos susijusios paslaugos ir pan.)

63,1

63,1

2.1.2.4.

Kitos prekės ir paslaugos

25

25

2.1.2.5.

Informacinės technologijos prekės ir paslaugos

5

5

2.1.2.6.

Kitos išorinių ekspertų paslaugos

20

20

2.1.2.7.

Nacionalinės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitos parengimo paslaugos

40

40

AM

 

 

AM 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.8.

IS AIVIKS Cheminių medžiagų ir preparatų posistemio fluorintų dujų ir ozoną ardančių cheminių medžiagų bei įrangos inventorizacijos ataskaitos dalių funkcionalumo tobulinimas

20

20

2.1.2.9.

Poveikio aplinkai vertinimo, aplinkosauginių leidimų išdavimo, kitų aplinkos apsaugos politikos priemonių valdymo tobulinimas (1 etapas - informacinės sistemos investicinio projekto parengimas siekiant gauti ES finansavimą)

50

50

2.1.2.10.

Analizės (studijos) dėl 2050-ųjų metų klimato tikslų pasiekimo parengimas

100

100

2.1.2.11.

Pašarų virškinamumo nacionalinių verčių nustatymas klasikiniu in vivo metodu, tobulinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos metodologiją

60

60

2.1.2.12.

Transporto priemonių taršos realiomis važiavimo sąlygomis nuotolinės stebėsenos pilotinis (bandomasis) projektas

40

40

2.1.2.13.

Išduotų pastatų energinio naudingumo sertifikatų informacinės sistemos pakeitimai numatant galimybę rinkti informaciją apie namų ūkių šilumos gamybos įrenginius

15

15

2.1.3.

Visuomenės informavimo ir švietimo priemonės

1019

1019

2.1.3.1.

Visuomenės informavimas, švietimas, įpročių formavimas

200

200

AM

2.1.3.2.

Renginiai, skirti klimato kaitai (klimatui 100, tarptautinės konferencijos ir kt.)

12

12

2.1.3.3.

Kitos klimato kaitos viešinimo priemonės (straipsniai, akcijos ir kt.)

7

7

2.1.3.4.

Paviljono "EXPO 2020", skirto supažindinti visuomene su klimato kaita ir darniu vystymu, rengimas

800

800

2.1.4.

Kitos priemonės

21

21

2.1.4.1.

Banko mokesčiai už (Klimato kaitos specialiosios programos) TARGET2 sąskaitą Lietuvos banke

3

3

AM

2.1.4.2.

Įmoka pagal LR aplinkos ministerijos ir Europos oro navigacijos saugumo organizacijos sutartį

1

1

2.1.4.3.

Dokumentų vertimo paslaugos

7

7

2.1.4.4.

Kvalifikacijos kėlimas

10

10

AM

2.1.4.5.

Nepaskirstytos lėšos

357,7

357,7

AM

IŠ VISO (2):

4100

4100

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2020 m. numatyti mokėjimai*, tūkst. Eur

Pastabos

3.

Pagal 2011-2019 m. gautas paraiškas ir skirtą finansavimą numatyti mokėjimai

3.1.

Priemonės, pagal kurias mokėjimus vykdo APVA

26335

17000

3.1.1.

2012-2017 m. priemonės, skirtos visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui) ir atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui

740

16000

Pagal LR aplinkos ministro įsakymus

3.1.2.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., ) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

1725

Pagal LR aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. D1-949

3.1.3.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., ) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

10000

Pagal LR aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. D1-275

3.1.4.

Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį

3800

Pagal LR aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. D1-275

3.1.5.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

2722

Pagal APVA direktoriaus įsakymus

3.1.6.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą

830

Pagal APVA direktoriaus įsakymus

3.1.7.

Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

4815

Pagal APVA direktoriaus įsakymus

3.1.8.

Išlaidos tarptautiniams finansiniams įsipareigojimams pagal JTBKKK vykdyti (vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas besivystančiose šalyse)

1 703

1000

Pagal LR aplinkos ministro įsakymus

3.2.

Priemonės, pagal kurias mokėjimus vykdo BETA

19480

19480

3.2.1

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

14480

14480

Pagal BETA direktoriaus įsakymus, kuriose nurodyta paramos dalis projektams iš Klimato kaitos programos

3.2.2.

Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

5000

5000

IŠ VISO (3):

45815

36480

IŠ VISO (1+2+3):

114515,0

62780

* Atsižvelgiant į 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 16 straipsnyje 2 dalyje nurodytą apribojimą.

** AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; AAA – Aplinkos apsaugos agentūra; APVA - Aplinkos projektų valdymo agentūra; VMT – Valstybinė miškų tarnyba; LHMT – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

________________________