LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 1 d. Nr. V-1345

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu:

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.       Papildau I skyriaus „INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS“ 8 skirsnį 8.13 papunkčiu:

„8.

13.

Dorovirinum, Lamivudinum et Tenofovirum disoproxilum

B20–B24

Skiriamas, kai nėra jokių ankstesnių ar dabartinių duomenų apie atsparumą NNATI klasės vaistiniams preparatams Lamivudinum ar Tenofovirum, kai pirmaeilis gydymas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“, negali būti skiriamas.“

 

2.   Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį 1.119 papunkčiu:

„1.

119.

Pomalidomidum

C90.0

Skiriamas derinant su deksametazonu pacientams, kurių liga progresavo po prieš  tai taikyto gydymo bortezomibu ir lenalidomidu ir kurių liga buvo atspari paskutiniam gydymui.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga