VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. VA-106 „DĖL AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630 IR FR0630A FORMŲ, JŲ PRIEDŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 30 d. Nr. VA-51

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

Pakeičiu Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės):

1. Pakeičiu 14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamų akmens anglių, kokso ir (ar) lignito kiekiai (KGM) bei akcizų sumos pagal FR0630G ir (ar) FR0630L priedus ir susumuotos atskirai pagal akcizų tarifines grupes;“.

2. Pakeičiu 23.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.4. formose nurodomos sumos apvalinamos iki sveikų skaičių: 0,49 piniginio vieneto dalys ir mažiau atmetamos, 0,50 ir daugiau piniginio vieneto dalių laikomos piniginiu vienetu;“.

3. Papildau nauju 23.5 papunkčiu:

23.5. formose sumos nurodomos valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje einamuoju laikotarpiu yra teisėta mokėjimo priemonė;“.

4. Buvusius 23.5–23.12 papunkčius laikyti atitinkamai 23.6–23.13 papunkčiais.

5. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Deklaracijos 99A, 100A ir 101A laukeliuose sandėlio savininkas nurodo akcizų sumas, kurios gaunamos, sudėjus visų FR0630S priedų tokio pat pozicijos numerio laukeliuose su indeksu „A“ apskaičiuotas akcizų sumas, o registruotas asmuo – atitinkamas akcizų sumas iš FR0630D priedo, kurios apskaičiuojamos, naudojant FR0630R priedo duomenis (gautų (atgabentų) ar išsiųstų) Prekių kiekį padauginant iš akcizų tarifo ir prireikus naudojant FR0630B bei FR0630C priedų duomenis).

Deklaracijos 102A, 103A ir 104A eilučių laukeliuose šių taisyklių 5, 7, 9 ir 10 punktuose nurodyti asmenys nurodo akcizų sumas, kurios gaunamos, naudojant atitinkamo dešimtadienio apskaitos duomenis, kai pagal Akcizų įstatymo 12 straipsnio nuostatas šie asmenys akcizus privalo apskaičiuoti dešimtadieniais ir mokėti šio įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu tokios prievolės nėra – 102A, 103A ir 104A laukeliai neužpildomi.

Kai Akcizų įstatyme nėra nurodyto akcizų tarifo dydžio dėl akcizų tarifo pasikeitimo, deklaracijos 105 laukelyje šių taisyklių 5, 7, 9 ir 10 punktuose išvardyti asmenys nurodo dėl akcizų tarifo pasikeitimo pagal inventorizacijos ar apskaitos duomenis apskaičiuotas akcizų sumas. Akcizų sumos apskaičiuojamos, vadovaujantis šių taisyklių XVI skyriaus nuostatomis arba užpildant atskirą FR0630S priedą. Jei apskaičiuotų sumų nėra – tame laukelyje įrašomas nulis (0). Jeigu dėl tarifų pasikeitimo užpildomas atskiras FR0630S priedas arba užpildomas FR0630R priedas ir deklaracija užpildoma AIS, EDS ar kitomis Valstybinės mokesčių inspekcijos programinėmis priemonėmis, šiame punkte išvardyti laukeliai užpildomi automatiškai.“.

6. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. FR0630D priedo 2 eilutėje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o priedo D1 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomi deklaruojamų Prekių tarifinių grupių kodai iš kodų klasifikatoriaus. Priedo stulpelio D2 „AAP kiekis, kurio akcizas skaičiuojamas*“ laukeliuose turi būti nurodomas deklaruojamų Prekių, priskirtų vienai Prekių tarifinei grupei, kiekis pagal toje pačioje eilutėje, D1 stulpelyje, nurodytą Prekių tarifinės grupės kodą.

Kai FR0630D priedas yra FR0630 formos deklaracijos priedas, duomenys į D2 stulpelio atitinkamas eilutes perkeliami taip: iš FR0630S priedų 101 pozicijos laukelių arba iš FR0630R priedo stulpelio R2 „Prekių kiekis, kurio akcizas skaičiuojamas“ atitinkamos Prekių tarifinės grupės eilutės. Jeigu tai pačiai tarifinei grupei priskirtoms Prekėms, vadovaujantis šių taisyklių 1 ir 2 priedų nuostatomis, taikomi skirtingo dydžio akcizų tarifai, duomenys perkeliami į FR0630D priedo atskiras to paties tarifinės grupės kodo eilutes.

Į FR0630D priedo D3 stulpelio „Į biudžetą mokėtina arba iš biudžeto grąžintina (–) akcizų suma*“ laukelius įrašomos deklaruojamų Prekių kiekio apskaičiuotų akcizų sumos, kurios perkeliamos iš FR0630S priedų 101A laukelio ar iš FR0630R priedo R5 stulpelio laukelių (atitinkančių R2 stulpelio eilutes) pagal tarifines grupes ir pagal taikytus akcizų tarifus.“.

7. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Kai FR0630D priedas yra FR0630A formos deklaracijos priedas, duomenys į D2 stulpelio atitinkamą eilutę perkeliami taip: iš FR0630R priedo analogiškai, kaip nurodyta šių taisyklių 34 punkte, iš FR0630K priedo 30 pozicijos laukelio, iš FR0630E priedo E5 stulpelio atitinkamų tarifinių grupių, kurių akcizai apskaičiuojami, laukelių, iš FR0630F priedo F7 laukelio ir iš FR0630G priedo G3 bei (ar) FR0630L priedo L3 stulpelių, atitinkamų eilučių kiekio duomenis prieš tai susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

Į FR0630D priedo D3 stulpelio „Į biudžetą mokėtina arba iš biudžeto grąžintina (–) akcizų suma*“ laukelius įrašomos deklaruojamų Prekių kiekio apskaičiuotų akcizų sumos, kurios perkeliamos iš kitų priedų taip: iš FR0630R priedo analogiškai, kaip nurodyta šių taisyklių 34 punkte, iš FR0630K priedo 30A laukelio, iš FR0630E priedo E7 stulpelio tų laukelių, kurių akcizai buvo apskaičiuoti susumavus pagal tarifines grupes, FR0630F priedo F8 laukelio ir iš FR0630G priedo G4 bei (ar) FR0630L priedo L4 stulpelių laukelių, prieš tai jas visuose prieduose susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

FR0630A deklaraciją užpildant EDS ar kitomis Valstybinės mokesčių inspekcijos programinėmis priemonėmis, visi duomenys FR0630D priede užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi kiti – FR0630R, FR0630K, FR0630E, FR0630F, FR0630G ir FR0630L – priedai.“.

8. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Jeigu FR0630S priedo 101 ir 101A laukeliuose, FR0630R priedo R2 bei R3 stulpelių eilutėse, FR0630G priedo G3 ir G4 stulpelių eilutėse, FR0630L priedo L3 bei L4 stulpelių eilutėse, FR0630E priedo E5 ir E7 stulpelių eilutėse ir FR0630F priedo F4 bei F5 laukeliuose apskaičiuoti ir įrašyti skaičiai buvo su „–“ (minuso) ženklu, tai, perkėlus (įrašius) tuos skaičius (ar jų sumas, kai sumuojami kelių eilučių skaičiai) į atitinkamos deklaracijos FR0630D priedo D2 ir D3 stulpelių eilutes, prieš tuos skaičius taip pat turi būti įrašomas „–“ (minuso) ženklas. Priedo eilutėje D4 „Iš viso D3 laukelių suma“ nurodoma visų deklaruojamų Prekių tarifinių grupių akcizų suma, kuri gaunama, sudedant D3 laukeliuose nurodytas akcizų sumas, šiose taisyklėse nustatyta tvarka suapvalintas iki piniginių vienetų.“.

9. Pakeičiu 40.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.1. 20 laukelyje nurodomas 19 laukelyje nurodytos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifas (dešimt tūkstantosios dalies tikslumu) už Prekių kiekį, atitinkantį vieną matavimo vienetą. Jeigu vienos Prekių tarifinės grupės Prekėms taikomi skirtingi akcizų tarifai, tai jie turi būti nurodomi tos Prekių tarifinės grupės atskiruose FR0630S prieduose. Užpildant FR0630S priedą Prekėms, priskirtoms 310 tarifinei grupei, šis laukelis neužpildomas;“.

10. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. FR0630S priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma“ pozicijų, pažymėtų dviem skaičiais ir raide „A“, laukeliuose nurodomos akcizų sumos, suapvalintos taisyklių 23.4 papunktyje nurodytu būdu. Kai to paties numerio Prekių kiekio laukelyje yra įrašytas nulis „0“, apskaičiuotos akcizų sumos laukelyje taip pat įrašomas nulis „0“, o jeigu to paties numerio Prekių kiekio laukelyje nėra nieko įrašyta, apskaičiuotos akcizų sumos laukelyje taip pat nieko neįrašoma. Šios sumos yra apskaičiuojamos taip:“.

11. Pakeičiu 42.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.1. kai priedų pozicijose akcizų suma apskaičiuojama Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 110, 210, 211, 215, 216, 230, 231, 235, 236, 240, 250, 280, 285, 290, 295, 299, 320, 330, 340, 410, 415, 430, 435, 440, 445, 450, 470, 480, 490, 510, 610, 910, 911, 912, 913, 940, 941, 942, 951, 952 arba 970, tai to paties numerio pozicijos laukeliuose nurodytas Prekių kiekis padauginamas iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifo, nurodyto atitinkamo priedo 20 laukelyje;“.

12. Pakeičiu 42.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.2. kai priedo pozicijose akcizų suma apskaičiuojama mineralinių energinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišiniams, priskirtiems vienai iš Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 420, 436, 460, 464, 465, 475, 495, 640, 641 ir 649, visais atvejais atitinkamai tarifinei grupei turi būti užpildomas FR0630 B priedas, kurio B6 stulpelyje „Apskaičiuota akcizų suma“ apskaičiuojamos tos sumos, ir gautosios to paties pozicijos numerio akcizų sumos įrašomos FR030S priedo atitinkamos pozicijos laukeliuose. FR0630B priedas užpildomas taip, kaip nurodyta taisyklių X skyriuje;“.

13. Pakeičiu 42.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.4. kai FR0630S priedo laukeliuose apskaičiuojamos 310 tarifinei grupei priskirtų Prekių akcizų sumos, jos perkeliamos iš FR0630C priedo stulpelio C9 „Akcizų suma“ atitinkamai tais pačiais pozicijų numeriais pažymėtų eilučių laukelių;“.

14. Pakeičiu 42.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.5. jei Prekės parduotos ar panaudotos ne pagal paskirtį arba pažeidžiant akcizų lengvatos taikymo sąlygas ir toms prekėms negali būti taikoma akcizų lengvata, atskiro FR0630S priedo pozicijose akcizų suma apskaičiuojama, atitinkamos pozicijos laukeliuose nurodytą Prekių kiekį padauginant iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės didžiausio akcizų tarifo, įrašyto priedo 20 laukelyje (jei produktas buvo parduotas ar įsigytas be akcizų), arba padauginant iš tai tarifinei grupei taikomo didžiausio ir sumokėto mažesnio akcizų tarifų skirtumo, įrašyto priedo 20 laukelyje;“.

15. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. FR0630S priedo 101 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, kurioms apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (–) akcizų suma, kiekis iš viso. Priedo 101A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti nurodoma apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (–) akcizų suma, kuri gaunama, iš 99A pozicijos laukeliuose nurodytos mokėtinos akcizų sumos atėmus 100A pozicijos laukeliuose nurodytą grąžintiną akcizų sumą. Jeigu, atlikus šį veiksmą, gaunama neigiama suma, tai prieš ją rašomas „–“ (minuso) ženklas, ir tai yra grąžintina iš biudžeto akcizų suma.“.

16. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. FR0630S priedo 102 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas per pirmąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienį su Prekėmis atliktose operacijose dalyvavusių Prekių kiekis, kuris apskaičiuojamas, panaudojant sandėlio Prekių apskaitos duomenis ir atliekant matematinius veiksmus su „Operacijos su akcizais apmokestinamomis prekėmis (AAP) pavadinimas“ eilutėje nurodytų pozicijų laukeliuose įrašytais tų Prekių kiekiais, analogiškus taisyklių 57, 58 ir 59 punktuose nurodytiems (t. y. tokius pat kaip užpildant atitinkamai 99, 100 ir 101 pozicijas). Priedo 102A pozicijos laukeliuose Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka turi būti nurodoma apskaičiuota už mokestinio laikotarpio pirmąjį dešimtadienį mokėtina į biudžetą arba grąžintina iš biudžeto (–) 102 pozicijos laukeliuose nurodytų Prekių akcizų suma.“.

17. Pakeičiu 65.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

65.1. atvejais, kai Akcizų įstatyme nėra nurodyto akcizų tarifo dydžio dėl akcizų tarifo pasikeitimo, 105 pozicijos laukelyje turi būti nurodoma dėl akcizų tarifo pasikeitimo apskaičiuota mokėtina į biudžetą arba grąžintina (–) iš biudžeto akcizų suma, kuri apskaičiuojama atskirai pagal inventorizacijos ar apskaitos duomenis. Kai dėl akcizų tarifo pasikeitimo nėra prievolės apskaičiuoti akcizų sumas, 105 laukelyje įrašomas nulis;“.

18. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. FR0630R priedo R1 stulpelio eilutėse nurodomas triženklis Prekių tarifinės grupės kodas.“.

19. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. FR0630R priedo R4 stulpelio eilutėse nurodomas akcizų tarifas už Prekių kiekį, atitinkantį vieną matavimo vienetą. 310 prekių tarifinės grupės akcizų tarifo sudėtinės dalys šiame stulpelyje nenurodomos, jos nurodomos tik FR0630C priede.“.

20. Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:

78. FR0630A formos deklaracijos A1 laukelyje turi būti nurodyta akcizų suma, kuri yra apskaičiuota FR0630D priedo D4 laukelyje, o A2 laukelyje – akcizų suma, jei atsirado prievolė sumokėti akcizų tarifo skirtumą, ir tik tada, kai tokio dydžio akcizų tarifas nebuvo nurodytas Akcizų įstatyme.

Kai FR0630A formos deklaraciją teikia Laikinai registruotas asmuo, Kitas asmuo, asmuo, deklaruojantis akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus, asmuo, deklaruojantis elektros energijos akcizus, ar asmuo, deklaruojantis gamtinių dujų akcizus, bet jiems prievolė mokėti akcizus neatsirado, A1 laukelio ar atitinkamai A2 laukelio paskutiniuose langeliuose turi būti įrašomas skaičius nulis (0).“.

21. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. FR0630K priedo stulpelyje „AAP kiekis operacijoje, matavimo vienetais“ Prekių kiekis nurodomas tos eilutės, kurioje yra nurodytas apmokestinamasis įvykis, laukeliuose, o šio Prekių kiekio akcizų suma, apskaičiuota laikantis taisyklių 40 ir 41 punktų nuostatų, nurodoma atitinkamų šio priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma“ eilučių laukeliuose.“.

22. Pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

86. FR0630K priedo stulpelių „AAP kiekis operacijoje, matavimo vienetais“ ir „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma“ pozicijų laukeliuose (toje pat eilutėje) asmenys Prekių kiekį ir mokėtinas akcizų sumas nurodo taip:“.

23. Pakeičiu 86.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.1. priedo 1 eilutės 21 pozicijos laukeliuose Prekių kiekis turi būti nurodomas tais atvejais, jeigu, taikant AMLAR, Prekės buvo gabentos į sandėlį registruotam ar laikinai registruotam gavėjui, diplomatinių atstovybių ir kitų įstaigų veiklai, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte, skirtos kitose valstybėse narėse įsikūrusių užsienio diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte, ar kitais Akcizų įstatymo nustatytais atvejais gabentos su AAD ir (ar) EAD ar kitu jį atitinkančiu gabenimo dokumentu bei papildomais dokumentais ir kai e-RoR pagal šį EAD yra užfiksuotas trūkumas ir (arba) gautas kiekis neatitinka EAD nurodyto ir laikomas prarastu dėl įrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar viršijant kiekį, kuris laikomas prarastu dėl natūralios netekties, ir pagal teisės aktų reikalavimus bei Akcizų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies nuostatas Lietuvos Respublikoje negali būti atleistas nuo akcizų. 21A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 21 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;“.

24. Pakeičiu 86.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.2. priedo 2 eilutės 22 pozicijos laukeliuose Prekių kiekis turi būti nurodomas tais atvejais, jeigu, taikant AMLAR, į sandėlį, taip pat registruotam ar laikinai registruotam gavėjui arba Asmeniui iš kitos ES šalies sandėlio su AAD ir (ar) EAD, ir (arba) su SAAD bei su papildomais dokumentais gabentos Prekės, už kurias akcizai nesumokėti ir kurios prarastos Lietuvos Respublikoje viršijant kiekį, kuris laikomas prarastu dėl natūralios netekties ar dėl įrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, pagal Akcizų įstatymo 16 straipsnio 4 dalį. 22A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 22 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;“.

25. Pakeičiu 86.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.3. priedo 3 eilutės 23 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, kurios, taikant AMLAR, buvo gabentos tarp ES šalių per Lietuvos Respubliką su AAD ir (ar) EAD, ar atleidimo nuo akcizų sertifikatu, ar kitu dokumentu ir prarastos Lietuvos Respublikos teritorijoje, kiekis, už kurį, vadovaujantis Akcizų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies ir Direktyvos 2008/118/EB nuostatomis, turi būti mokami akcizai.

23A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 23 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;“.

26. Pakeičiu 86.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.4. priedo 4 eilutės 24 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, išskyrus 25 pozicijoje nurodytas, kurios buvo įsigytos, netaikant akcizų arba taikant sumažintą akcizų tarifą, ir buvo skirtos naudoti akcizais neapmokestinamoje veikloje, tačiau panaudotos veikloje, kai turi būti apskaičiuojami ir mokami akcizai, kiekis. 24A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 24 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma. Jeigu už šias prekes buvo sumokėta sumažinta akcizų suma (neteisingai pritaikius akcizų lengvatą, pritaikius ne tokią lengvatą ar akcizai buvo apskaičiuoti taikant ne tuos (mažesnius) akcizų tarifus), tada šioje pozicijoje nurodomas apskaičiuotos ir sumokėtos akcizų sumos skirtumas, kuris turi būti sumokėtas. Šiuo atveju reikalingi akcizų sumų apskaičiavimai atliekami, užpildant atskirą priedą;“.

27. Pakeičiu 86.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.5. priedo 5 eilutės 25 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, kurios buvo įsigytos ar importuotos, atleidžiant nuo akcizų, tikslams, nustatytiems Akcizų įstatymo 19, 27, 33 ar 43 straipsniuose, tačiau asmens ne sandėlyje panaudotos kitiems tikslams, kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas priklauso mokėti akcizus, kiekis. 25A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 25 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;“.

28. Pakeičiu 86.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.6. priedo 6 eilutės 26 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, asmens pagamintų (sumaišytų ar perdirbtų) ne sandėlyje, kiekis, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal Akcizų įstatymo 4 straipsnio nuostatas. 26A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo 10 straipsnio 7 dalies ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 26 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;“.

29. Pakeičiu 86.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.7. priedo 7 eilutės 27 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas alaus, vyno, kitų fermentuotų gėrimų, pasigamintų fizinio asmens ir parduotų, išskyrus pasigamintus savo reikmėms, kiekis, kaip tai nustatyta Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatose. 27A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 27 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;“.

30. Pakeičiu 86.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.8. priedo 8 eilutės 28 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Akcizų įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje nurodyto asmens laikomų banderolėmis nepaženklintų Prekių, kurios pagal Akcizų įstatymo 29 straipsnio ir kitų teisės aktų nuostatas turi būti paženklintos, kiekis. 28A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 28 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;“.

31. Pakeičiu 86.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.9. priedo 9 eilutės 29 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, išskyrus nurodytas 21–28 pozicijose nurodytas, kiekis, kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti apskaičiuoti ir sumokėti akcizai. 29A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 29 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma.“.

32. Pakeičiu 93.6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.6.4. stulpelio B6 „Apskaičiuota akcizų suma“ eilutėse nurodoma tose eilutėse, stulpelio B5 laukeliuose, nurodyto akcizais apmokestinamos energinių produktų dalies kiekio mišinyje apskaičiuota akcizų suma. Ši suma apskaičiuojama pagal šią lygtį:

Akcizų suma = QAAEM x AT =____ , kur

AT – energinių produktų mišiniui taikomas akcizų tarifas iš FR0630B 20 laukelio (tūkstantosios dalies tikslumu).

Taikant šią lygtį, atskirose stulpelio B6 eilutėse apskaičiuotos vieno pozicijos numerio arba vieno tarifinės grupės kodo ir vienodo taikyto akcizų tarifo akcizų sumos B6 stulpelyje sudedamos ir gautosios sumos yra nurodomos FR0630S arba FR0630K priedų atitinkamų pozicijų su indeksu „A“ arba FR0630R stulpelio R6 atitinkamų tarifinių grupių laukeliuose;“.

33. Pakeičiu 93.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.7. tais atvejais, kai dėl duomenų trūkumo (pvz., Prekių įsigijimo (kokybės) dokumentuose nėra nurodytas energinių produktų akcizais apmokestinamos dalies tikslus kiekis) pagal šių taisyklių 93.6.2 papunktyje nurodytą lygtį negalima apskaičiuoti akcizų sumos, tada, kai biologinės kilmės žaliavų dalis yra didesnė nei teisės aktų nustatyta privalomoji dalis (procentais) ir mažesnė nei 30 procentų, energinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių akcizų sumos apskaičiuojamos pagal tokią lygtį:

1 –∆ BIO + ∆ AABIO

Akcizų suma = QEM x AT (————————) =___,__, kur:

100

BIO – biologinės kilmės žaliavos dalis energiniame mišinyje, išreikšta procentais, rašant du skaičius po kablelio.

Ginčo dėl akcizų sumos apskaičiavimo teisingumo pagal 93.7 papunkčio lygtį atveju sprendimas turi būti priimamas pagal 93.6.1, 93.6.2 ar 93.6.3 papunkčiuose nurodytas lygtis.“.

34. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. FR0630C priedo C1 laukelyje „Akcizų tarifo specifinis elementas“ nurodomas cigarečių tarifo specifinis elementas už 1 000 vienetų cigarečių.“.

35. Pakeičiu 101.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

101.5. stulpelio C7 eilutėse nurodomas toje pačioje eilutėje nurodyto pavadinimo, kiekio pakuotėje ir maksimalios mažmeninės pakuotės kainos cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas, kuris gaunamas, sumuojant cigarečių akcizų specifinio elemento ir vertybinio elemento, apskaičiuoto nuo maksimalios kainos, nurodytos ant atitinkamos pakuotės užklijuotoje banderolėje, bei atsižvelgiant į cigarečių kiekį pakuotėje, reikšmes. Kombinuotasis cigarečių akcizų tarifas [C7] už 1 000 cigarečių (rašant vienos šimtosios tikslumu po kablelio) apskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

C2 x C6

C7 = C1 + 10 x —————— =, už 1 000 vnt., kur:

C5

C1 – FR0630C priedo C1 laukelyje nurodytas cigarečių akcizų tarifo specifinis elementas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1 000 cigarečių;

10 – skaičius, kuris gaunamas, skaičių 1 000 (cigarečių) padalinus iš skaičiaus 100 (procentų);

C2 – FR0630C priedo C2 laukelyje nurodytas cigarečių akcizų tarifo vertybinis elementas, procentais (rašant vienos dešimtosios tikslumu) nuo maksimalios mažmeninės cigarečių kainos (rašant vienos šimtosios tikslumu), kuri nurodoma C6 stulpelyje, toje pačioje eilutėje;

C6 – FR0630C priedo C2 stulpelyje, toje pačioje eilutėje, nurodyta maksimali mažmeninė cigarečių kaina, rašant vienos šimtosios tikslumu;

C5 – FR0630C priedo C5 stulpelyje, toje pačioje eilutėje, nurodytas cigarečių kiekis mažmeninėje pakuotėje, vnt.;“.

36. Pakeičiu 101.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

101.7. stulpelio C9 eilutėse nurodomos stulpelyje C8 nurodyto cigarečių kiekio apskaičiuotos akcizų sumos [C9], rašant vienos šimtosios tikslumu, kurios gaunamos pagal šią lygtį:

C9 = C8 x C7 = __,__, kur:

C8 – priedo FR0630C C8 eilutės laukeliuose nurodytas cigarečių kiekis 1 000 vienetų (rašant vienos tūkstantosios tikslumu);

C7 – priedo FR0630C C7 atitinkamos eilutės laukeliuose nurodytas apskaičiuotas cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;“.

37. Pakeičiu 139 punktą ir jį išdėstau taip:

139. FR0630V priedo stulpelio V4 „Akcizų tarifas“ laukeliuose nurodomas V1 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytai Prekių tarifinei grupei priskirtoms prekėms taikomas akcizų tarifas. Kai deklaruojamas cigarečių akcizas, V4 stulpelio eilutėse nurodomi visi skirtingi FR0630C priede apskaičiuoti kombinuoti akcizų tarifai už Prekių kiekį, atitinkantį vieną matavimo vienetą.“.

38. Pakeičiu 140 punktą ir jį išdėstau taip:

140. FR0630V priedo stulpelio V5 „Vidutinė akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį vienu metu per dieną sandėlyje laikytų (ketinamų laikyti) taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių kiekį“ laukeliuose nurodoma akcizų suma, apskaičiuota už V2 stulpelio atitinkamoje eilutėje nurodytą Prekių kiekį. Ši suma apskaičiuojama taisyklių 127–129 punktuose nustatyta tvarka. Prireikus apskaičiuoti biologinės kilmės priedų turinčių energinių mišinių ar cigarečių vidutines akcizų sumas, pasinaudojama priedu FR0630B arba FR0630C. Tokiais atvejais priedų FR0630B arba FR0630C B1 arba C3 stulpelių „Pozicijos numeris AIS“ eilutėse įrašomas skaičius 0 (nulis).“.

39. Pakeičiu 141 punktą ir jį išdėstau taip:

141. FR0630V priedo laukelyje V7 „Iš viso“ nurodoma vidutinė per mėnesį laikytų Prekių akcizų suma, kuri apskaičiuojama, stulpelyje V5 susumuojant vidutines akcizų sumas, apskaičiuotas pagal vidutinį faktiškai vienu metu per dieną laikytų (ketinamų laikyti) Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekį, detalizuojant pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių.“.

40. Pakeičiu 149 punktą ir jį išdėstau taip:

149. FR0630G priedo stulpelio „Akmens anglių vieno KGM akcizų tarifas“ 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodyti akmens anglių akcizų tarifai už vieną kilogramą produkto, o FR0630L priedo stulpelio „Kokso ir lignito vieno KGM akcizų tarifas“ 3, 4, 7, 8 ir 9 laukelių langeliuose nurodyti kokso ir lignito akcizų tarifai už vieną kilogramą produkto. Akcizų tarifai paimti iš Taisyklių 1 priedo ir įrašyti trijų skaičių po kablelio tikslumu.“.

41. Pakeičiu 152 punktą ir jį išdėstau taip:

152. FR0630G priedo laukelio „Iš viso G4 laukelių suma“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant G4 stulpelio 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas, o FR0630L priedo laukelio „Iš viso L4 laukelių suma“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant L4 stulpelio 3, 4, 7, 8 ir 9 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant taip, kaip nurodyta taisyklių 14.4 papunktyje.“.

42. Pakeičiu 153.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.12. FR0630G priedo G5 laukelio „Iš viso G4 laukelių suma“ langeliuose nurodoma akmens anglių akcizų suma, kuri gaunama, sudėjus priedo G4 stulpelio 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodytas akcizų sumas.“.

43. Pakeičiu 154.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

154.12. FR0630L priedo L5 laukelio „Iš viso: (L4 laukelių suma)“ langeliuose nurodoma kokso ir (ar) lignito akcizų suma, kuri gaunama, sudėjus priedo L4 stulpelio 3, 4, 7, 8 ir 9 laukelių langeliuose nurodytas akcizų sumas.“.

44. Pakeičiu 158 punktą ir jį išdėstau taip:

158. Akcizų skirtumas nurodomas tik FR0630 formos deklaracijos 105 eilutėje „Dėl akcizų tarifo pasikeitimo apskaičiuota mokėtina į biudžetą arba grąžintina (–) iš biudžeto akcizų suma: (Apskaičiuojama atskirai pagal inventorizacijos duomenis)“ (toliau – 105 eilutė).“.

45. Pakeičiu 160.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

160.1. pagal kiekvieną cigarečių pavadinimą, maksimalią mažmeninę kainą ir kiekį pakuotėje apskaičiuojamas cigarečių kombinuotas akcizų tarifas už 1 000 cigarečių. Kombinuotas akcizų tarifas apskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

VE x MK

SKT (už 1 000 vnt.) = SE + 10 x ———–––, kur

K

SKT – naujojo ir senojo kombinuoto akcizų tarifo skirtumas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1 000 cigarečių;

SE – galiojančio (padidinto) cigarečių akcizų tarifo specifinio elemento ir galiojusio cigarečių akcizų tarifo specifinio elemento skirtumas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1000 cigarečių (pvz., kai galiojantis akcizų tarifo specifinis elementas 79, o galiojęs – 66, tai SE=13). Jei specifinis elementas nesikeitė, tai SE = galiojantis cigarečių akcizų tarifo specifinis elementas;

10 – skaičius, kuris gaunamas, 1 000 (cigarečių) padalinus iš 100 (procentų);

VE – galiojančio (padidinto) cigarečių akcizų tarifo vertybinio elemento ir galiojusio cigarečių akcizų tarifo vertybinio elemento skirtumas procentais (rašant vienos dešimtosios tikslumu). Pvz., kai galiojantis akcizų tarifo vertybinis elementas 20 proc., o galiojęs – 15 proc., tai VE=5 proc. Jeigu vertybinis elementas nesikeitė, tai VE = galiojantis cigarečių akcizų tarifo vertybinis elementas;

MK – tai cigarečių, kurių akcizas skaičiuojamas, maksimali mažmeninė kaina, nurodyta banderolėje (rašant vienos šimtosios tikslumu);

K – cigarečių kiekis vienetais mažmeninėje pakuotėje;“.

46. Pakeičiu 160.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

160.2. apskaičiuojama kiekvieno cigarečių pavadinimo kiekvienos kitos kainos cigarečių akcizų suma:

Akcizų suma = CK x KT, kur

CK – visas to pavadinimo cigarečių kiekis 1 000 vienetų (rašant vienos tūkstantosios tikslumu);

KT – to pavadinimo cigarečių kombinuotas akcizų tarifas (vienos šimtosios tikslumu);“.

47. Pakeičiu 160.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

160.3. sudėjus pagal šių taisyklių 160.2 papunktį apskaičiuotas kiekvieno pavadinimo ir kiekvienos kitos kainos cigarečių mokėtinas akcizų sumas, apskaičiuojamas akcizų skirtumas, kuris turi būti įrašytas 105 laukelyje „Dėl akcizų tarifo pasikeitimo apskaičiuota mokėtina į biudžetą arba gražintina iš biudžeto (–) akcizų suma (Apskaičiuojama atskirai pagal inventorizacijos ar apskaitos duomenis)“;“.

48. Pakeičiu 160.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

160.4. kitų Prekių nei cigaretės, kai Akcizų įstatyme nėra nurodyto akcizų tarifo dėl akcizų tarifo pasikeitimo, akcizų skirtumas apskaičiuojamas, iš buvusio akcizų tarifo atimant akcizų tarifą, po pasikeitimo gautąjį akcizų tarifo skirtumą padauginant iš deklaruojamų Prekių kiekio. Pagal 160.3 ir šį papunktį apskaičiuotas akcizų skirtumas sudedamas ir įrašomas FR0630 deklaracijos laukelyje 105 bei pridedamas prie 101A laukelyje, užpildant priedus, apskaičiuotos akcizų sumos. Gautoji akcizų suma įrašoma FR0630 deklaracijos 101A laukelyje (vietoj užpildant priedus apskaičiuotos sumos);“.

49. Pakeičiu 160.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

160.5. kitų Prekių nei cigaretės, kai Akcizų įstatyme yra nurodytas akcizų tarifas dėl akcizų tarifo pasikeitimo, akcizų skirtumas apskaičiuojamas taisyklėse nustatyta tvarka, užpildant visus reikiamus priedus, o laukelyje 105 įrašomas nulis.“.

50. Pakeičiu 162 punktą ir jį išdėstau taip:

162. Akcizų skirtumas nurodomas tik FR0630A formos deklaracijos A2 eilutėje „Dėl akcizų tarifo pasikeitimo apskaičiuota mokėtina į biudžetą arba grąžintina (–) iš biudžeto akcizų suma: (Apskaičiuojama atskirai pagal inventorizacijos ar apskaitos duomenis)“ (toliau – A2 eilutė). Dėl akcizų skirtumo, kuris nurodomas A2 laukelyje, apskaičiavimo FR0630A formos deklaracijos priedai neužpildomi ir neteikiami.“

51. Pakeičiu 165 punktą ir jį išdėstau taip:

165. Jeigu tam pačiam asmeniui yra prievolė deklaruoti akcizus ne tik pagal Akcizų statymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bet ir kitais Akcizų įstatymo numatytais atvejais, tai jis gali pateikti vieną FR0630A formos deklaraciją, A2 laukelį dėl akcizų skirtumo užpildęs pagal šių taisyklių 160.3 ar 160.4 papunkčius, o visą deklaraciją ir jos priedus užpildęs pagal taisyklių reikalavimus, o kai Akcizų įstatyme yra nurodytas Prekių akcizų tarifas dėl akcizų tarifo pasikeitimo, akcizų skirtumas apskaičiuojamas, taisyklėse nustatyta tvarka užpildant visus reikiamus priedus, o laukelyje 105 įrašomas nulis.“.

52. Pakeičiu 173 punktą ir jį išdėstau taip:

173. FR0630E priedo E6 stulpelio atitinkamuose langeliuose įrašomi tie elektros energijos akcizų tarifai, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti naudojami atitinkamai pagal E3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su elektros energija (įsigijimą, sunaudojimą ir (ar) pardavimą arba kitokį perdavimą). Elektros energijos akcizų tarifų taikymo ypatumai patekti taisyklių 2 priede.“.

53. Pakeičiu 174 punktą ir jį išdėstau taip:

174. FR0630E priedo E7 stulpelio „Į biudžetą mokėtina arba iš biudžeto grąžintina (–) akcizų suma“ atitinkamuose langeliuose įrašomos elektros energijos akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose E6 stulpelio laukeliuose nurodytą elektros energijos kiekį ir E6 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą.“.

54. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

175. FR0630E priedo E8 laukelio „Iš viso per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota akcizų suma“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant E7 stulpelio langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant taip, kaip nurodyta taisyklių 23.4 papunktyje.“.

55. Pakeičiu 176.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

176.5. užpildžius E3–E6 stulpelių langelius pirmoje eilutėje, E7 stulpelyje sudauginant E6 stulpelyje įrašytus elektros energijos kiekio duomenis ir E7 įrašytą akcizų tarifą, apskaičiuojama akcizų suma atitinkamoje E7 stulpelio eilutėje. FR0630E priedo laukelyje E8 „Iš viso per mokestinį laikotarpį apskaičiuota akcizų suma“ nurodoma elektros energijos akcizų suma, kuri gaunama, sudėjus priedo E7 stulpelio eilutėse nurodytas akcizų sumas;“.

56. Pakeičiu 184 punktą ir jį išdėstau taip:

184. FR0630F priedo F3 stulpelio „Į biudžetą mokėtina arba iš biudžeto grąžintina (–) akcizų suma“ atitinkamose eilutėse įrašomos CNG akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamose F2 stulpelio eilutėse nurodytą CNG kiekį ir 19 laukelyje nurodytą akcizų tarifą.“.

57. Pakeičiu 185 punktą ir jį išdėstau taip:

185. FR0630F priedo F4 laukelio „Iš viso per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota akcizų suma“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant F2 stulpelio eilutėse apskaičiuotas sumas, apvalinant taip, kaip nurodyta taisyklių 14.4 papunktyje.“.

58. Pakeičiu Taisyklių 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

59. Pakeičiu Taisyklių 2 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                                      Modestas Kaseliauskas


 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų

priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

1 priedas

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMOSE NURODOMŲ MATAVIMO VIENETŲ LENTELĖ

 

Prekės tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimo vieneto rašymo tikslumas

110

L1%

0,0001

210, 215, 230, 235, 240, 250

LTR

0,001

280, 285, 290, 295, 299

LPA

0,001

310

MIL

0,001

320, 330, 340

KGM

0,001

410, 415, 420, 430, 435, 436, 440, 445, 450, 460, 464, 465, 480, 490, 495, 610, 640, 641, 649, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 936, 940, 941

LTR*

1

470, 475, 510, 710, 711, 712, 720, 721, 722, 934, 935, 942, 951, 970,

KGM

1

952, 953

MTQ

1

810, 811, 812

MWH

0,001

* Litrai +15oC temperatūros

______________


 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų

priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

2 priedas

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630E NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

Tarifinės grupės kodas

Sudedamosios dalies atveju elektros energijai taikomas akcizų tarifas, už vieną megavatvalandę (MWh)

Akcizų tarifinių grupių pasirinkimo, akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

11

Įsigyta elektros energijos, už kurią akcizai nesumokėti

812

0

Pagal Akcizų įstatymo 45 straipsnio nuostatas asmenys, turintys veiklos licencijų, nustatytų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – Licencijuoti asmenys), akcizų už įsigytą elektros energiją neskaičiuoja.

12

Įsigyta elektros energijos, kuri pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius

812

0

Pagal Akcizų įstatymo 48 straipsnio nuostatas akcizai už elektros energiją, kuri pagaminta, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, neskaičiuojami.

13

Iš kitos valstybės narės įsigyta elektros energijos, už kurią akcizai nesumokėti

810

3,5

Pagal Akcizų įstatymo 45 straipsnio nuostatas asmenys, kurie neturi veiklos licencijų, nustatytų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – Nelicencijuoti asmenys), privalo skaičiuoti iš kitos valstybės narės įsigytos elektros energijos mokėtiną akcizų sumą.

21

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos Nelicencijuotam asmeniui, kai turi būti skaičiuojami (mokami) akcizai.

810

3,5

Akcizai skaičiuojami tais atvejais, kai elektros energija parduota ar kitaip perduota Nelicencijuotam asmeniui, kuriam netaikomos Akcizų įstatymo 48 straipsnio nuostatos, ir kai elektros energijai netaikomas Akcizų įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje nurodytas akcizų tarifas.

22

Suvartota savo reikmėms akcizais apmokestintos elektros energijos

810

3,5

Akcizai skaičiuojami tais atvejais, kai elektros energija suvartojama savo reikmėms ir negali būti taikomos Akcizų įstatymo 48 straipsnio nuostatos ir kai elektros energijai netaikomas Akcizų įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje nurodytas akcizų tarifas.

23

Kiti nei 21 ir 22 kodais nurodyti atvejai, kai turi būti skaičiuojami (mokami) akcizai už elektros energiją

810

3,5

Šios sudedamosios dalies akcizai skaičiuojami tais atvejais, kai negalima pritaikyti kitų taisyklių 2 priedo akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų, tačiau pagal Akcizų įstatymo IV skirsnio nuostatas turi būti mokami akcizai.

24

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos kitiems asmenims verslo reikmėms

811

1,8

Akcizai skaičiuojami tais atvejais, kai elektros energija parduota ar kitaip perduota Nelicencijuotam asmeniui, nustatyta tvarka naudojančiam elektros energiją verslo reikmėms.

25

Suvartota savo verslo reikmėms akcizais apmokestintos elektros energijos

811

1,8

Akcizai skaičiuojami tais atvejais, kai asmens pasigaminta elektros energija yra suvartota savo verslo reikmėms pagal Akcizų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies nuostatas.

31

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos buitiniams vartotojams

812

0

Akcizai neskaičiuojami tais atvejais, kai elektros energija parduota ar kitaip perduota buitiniams vartotojams (gyventojams), kuriems taikomos Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos.

32

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos paramos gavėjams

812

0

Akcizai neskaičiuojami tais atvejais, kai elektros energija parduota ar kitaip perduota asmenims (išskyrus gyventojus), kuriems taikomos Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos.

33

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos asmenims, turintiems AVMI išduotą leidimą įsigyti elektros energijos be akcizų

812

0

Akcizai neskaičiuojami tais atvejais, kai elektros energija parduota ar kitaip perduota asmenims (išskyrus gyventojus), turintiems AVMI išduotą leidimą įsigyti elektros energijos be akcizų, t. y. kuriems taikomos Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos.

34

Suvartota savo reikmėms akcizais neapmokestintos elektros energijos, kuri pasigaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius

812

0

Pagal Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas nuo akcizų atleidžiama elektros energija, kuri yra pagaminta, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

35

Į kitą valstybę narę eksportuota (patiekta) elektros energijos

812

0

Pagal Akcizų įstatymo 45 straipsnio nuostatas prievolės mokėti akcizus už elektros energiją, eksportuotą (patiektą) į kitą valstybę narę, nėra.

36

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos Licencijuotam asmeniui

812

0

Pagal Akcizų įstatymo 45 straipsnio nuostatas prievolė mokėti akcizus už elektros energiją atsiranda tada, kai ji parduodama ar kitaip perduodama Nelicencijuotam asmeniui.

37

Kiti nei 31–36 kodais nurodyti atvejai, kai nuo akcizų atleidžiama elektros energija suvartota arba parduota ar kitaip perduota kitam asmeniui

812

0

Šios sudedamosios dalies akcizai neskaičiuojami tais atvejais, kai sunaudota, parduota ar kitaip perduota kitiems asmenims elektros energija pagal Akcizų įstatymo IV skirsnio nuostatas atleidžiama nuo akcizų, bet negalima pritaikyti kitų taisyklių 2 priedo akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų.

______________