KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ BEI

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS

2016 METŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-56

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitą (pridedama).

3. Nustatyti, kad ataskaitos skelbiamos Savivaldybės interneto tinklalapyje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                  Kelmės rajono savivaldybės tarybos

                      2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-56

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĘ

 

Informacija apie Kelmės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklę pateikiama Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje (ataskaita pridedama).

 

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

Veiksnio pavadinimas

Poveikis

Pasiūlymai (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau LR SAM), Savivaldybės tarybai)

1

2

3

Išoriniai veiksniai

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 35 punktas;

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

 

Tolygus finansavimas;

veiklos planavimas laiku;

gerėjantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.

 

2. Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos patvirtinimo“ 98 punktas

 

Gerina visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę.

 

3. Dalykiškas bendradarbiavimas tarp Kelmės r. asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro vykdant LR SAM 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-979 „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Efektyvus visuomenės sveikatos priežiūros veiklai skiriamų lėšų naudojimas.

 

4. Šalies gyventojai nėra skatinami sveikiau gyventi.

Didesnės išlaidos gydymui, vaistams.

Siūloma per draudimo sistemą skatinti gyventojus gyventi sveikiau.

 

5. Dideli ikimokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 1 etatui priskirtų mokinių normatyvai.

 

Nepakankamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas mokyklose.

 

Siūloma mažinti 1 etatui priskirtų vaikų normatyvą ikimokyklinio ugdymo įstaigose

6. Nepakankamas valstybės dėmesys sveikatos ugdymui mokyklose.

Nėra privalomos sveikatos ugdymo ir mokymo pamokos bendrojo ugdymo procese, sveikatos mokymas vyksta kaip popamokinė, būrelių veikla.

 

Švietimo ir mokslo ministerija turėtų į mokinių mokymo programą įtraukti visuomenės sveikatos mokymą.

7. Nėra bendros visuomenės sveikatos priežiūros statistinės ataskaitos.

 

Kelių panašių ataskaitų pildymas dubliuoja (iškreipia) informaciją.

Siūloma sukurti vieną unifikuotą ataskaitą, kuria galėtų naudotis įvairios institucijos.

 

Vidiniai veiksniai

1. Kelmės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos teisės aktai užtikrina Visuomenės sveikatos biuro veiklą, plėtrą ir projektų įgyvendinimą.

 

Gerėja visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, kokybė.

 

 

2. Dalykiškas bendradarbiavimas tarp Kelmės r. asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro, vykdant LR SAM 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-979 „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Efektyvus visuomenės sveikatos priežiūros veiklai skiriamų lėšų naudojimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS SAVIVALDYBĖJE VYKDANČIAS ĮSTAIGAS IR SPECIALISTUS

 

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įstaigos kodas 301538503, įsteigtas Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-318 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo ir vadovo skyrimo“, įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre 2008 m. vasario 6 d.

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai

Patvirtintų pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius

Fizinių asmenų pagal amžiaus grupes skaičius

Iki 44 metų amžiaus

4554 metų amžiaus

Daugiau nei 54 metų amžiaus

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdantys specialistai*:

11

9,75

6

3

3

12

1.1.

Visuomenės sveikatos priežiūros  specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

8

7,25

4

2

3

9

1.2.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas;

1

1

1

-

1

1.3.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas;

1

1

1

1

1.4.

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas.

1

0,5

1

0,5

2.

Savarankiškas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdantys specialistai*

 

 

* Pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančius visuomenės sveikatos priežiūros specialistus konkrečioje savivaldybės teritorijoje.


TREČIASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE 2016 METŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLUS, UŽDAVINIUS BEI PRIEMONĖS

                                                                                                                                                    (tūkst. Eur)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltiniai

Patvirtinti (patikslinti) 2016 metų asignavimai

Panaudoti 2016 metų asignavimai

Panaudojimo procentas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.1.

Tikslas: Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.

Uždavinys: Modernizuoti sveikatos įstaigas.

5.1.1.3.

Priemonė: Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės IV korpuso Kelmėje, Nepriklausomybės g. 2, lifto atnaujinimas

 

VB

(VIP)

55 000

55 000

55 000

54 499,61

54 499,61

54 499,61

99,09

5.1.2.

Uždavinys: Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas.

SB

16 501,01

16 501,01

16 501,01

16 500,61

16 500,61

100

1.2.1.

Priemonė: Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus. Projektų ir programų tikslas – aktyvinti vietos bendruomenės narius rūpintis savo sveikata ir skatinti sveikai gyventi.

SB

14 500

14 500

14 487,01

14 487,01

99,91

SB (AA)

10 761

10 761

10 761

10 761

100

5.1.2.2.

Priemonė: Visuomenės sveikatos biuro išlaikymo užtikrinimas (sveikatinimo paslaugų teikimas, bendruomenėje vykstančių su sveikata susijusių pokyčių nuoseklus stebėjimas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, efektyvus koordinavimas (priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).

SB

5 300

5 300

4 000

5 300

5 300

4 000

100

SB (S)

13 383

12 500

5 300

883

12 243

11 360

4 632

883

91,5

VB

(TD)

102 600

102 600

73 000

102 600

102 600

73 100

100

 

1. Iš viso savivaldybės biudžetas

 

163 045,01

145 661

82 300

17 384,01

161 891,62

144 508,01

81 732

17 383,61

99.3

 

iš jo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

 

163 045,01

145 661

82 300

17 384,01

161 891,62

144 508,01

81 732

17 383,61

99,3

 

1.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

VB (TD)

102 600

102 600

73 000

102 600

102 600

73 100

 

100

 

1.1.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

SB

25 261

25 261

25 248,01

25 248,01

 

99,95

 

1.1.3. kitos savivaldybės biudžeto lėšos

SB

35 184.01

17 800

9 300

17 384.01

34 043.61

16 660

8 632

17 383.61

96,7

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

ESU

 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

 

Iš viso (1+2)

163 045.01

145 661

82 300

17 384.01

161 891.62

144 508.01

81 732

17 383.61

99.3

 

Paaiškinimai:

 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB

Savivaldybės biudžeto lėšos projektams kofinansuoti SB (KF)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos SB(S)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB(AA)

Valstybės spec. tikslinė dotacija VB(TD)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos VB(SB)

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus VB(LRV)

Valstybės biudžeto lėšos VB(VBL)

VIP lėšos VB(VIP)

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams VB(ES)

 

            Ataskaitoje pateikiami duomenys iš Kelmės rajono savivaldybės strateginio plano. Strateginis planas apima visą rajono sveikatinimo veiklą, tačiau čia teikiami duomenys susiję tik su visuomenės sveikatos priežiūros funkcijomis.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014-12-19 sprendimas Nr. T-359 „Dėl Kelmės  rajono savivaldybės strateginio 20152017 m. plano patvirtinimo“ (http://www.kelme.lt/Planavimo%20dokumentai%20561)

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ SAVIVALDYBĖJE

Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sveikatinimo veikloje priimant su visuomenės sveikata susijusius sprendimus

Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje

Kitų sektorių įstaigų ir institucijų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje

1

2

3

Bendruomenės sveikatos taryba organizavo Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursą, skirstė lėšas programos priemonėms įgyvendinti. Vertino 48 projektus, iš jų 28 finansuoti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Nustatė programų priemonių prioritetines sritis, teikė pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Parengė visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 m. ataskaitą bei visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2014–2016 metų programos 2016 metų priemonių planą.

Organizavo mokslinę-praktinę konferenciją ,,Psichikos sveikata Lietuvoje: teorijos ir praktikos paradigmos“.

Kelmės rajono mokyklos aktyviai dalyvavo įvairiuose sveikatinimo projektuose, tyrimuose, sukvietė tėvus, mokytojus, mokinius į VSB organizuojamas paskaitas.

2015–2016 m. buvo vykdomas tyrimas „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla, pagalbos organizavimas ir teikimas mokyklų bendruomenėse“, atliekama analizė, rengiamos išvados ir pasiūlymai veiklos tobulinimo klausimais.

2016 m. visose švietimo įstaigose buvo atliekama tyrimas „Švietimo pagalbos užtikrinimas ugdymo įstaigose“, atliekama analizė, rengiamos išvados ir pasiūlymai veiklos tobulinimo klausimais.

Kelmės rajono ugdymo įstaigos vykdo prevencines bei socialinio emocinio ugdymo  programas:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa;

„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“;

„Įveikime kartu“ (į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa 7–9 metų vaikams);

„Antrasis žingsnis“ – socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa 1–4 klasės mokiniams; 

„Gera pradžia“ – į vaiką bei šeimą orientuota metodika 1–4 klasės mokiniams ugdyti;

Žmogaus saugos bendroji programa;

,,Olweus“ – smurto ir patyčių prevencijos programa;

„Linas – pagalba vaikams“ – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa 6–12 (15) metų vaikams;

„Tiltai“ – paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa;

„Sniego gniūžtė“ – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir socialinių įgūdžių ugdymo programa 8–12 klasių mokiniams;

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa;

,,Zipio draugai“ – ankstyvosios prevencijos ir socialinio emocinio ugdymo programa 5–7 metų vaikams;

„Gyvai“ – tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programa 12–14 metų vaikams;

„Sveikos gyvensenos ugdymas“ – gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 1–8 klasių mokiniams; Sveikatos ugdymo bendroji programa;

„Obuolių draugai“ – ankstyvosios prevencijos programa 7–9 metų vaikams;

Socialinių įgūdžių programa 5–8, 9–12 klasių mokiniams lavinti;

Mergaičių programa;

„Stalker“ – vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas, skirtas psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ugdymo įstaigose įgyvendinti;

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa 11–18 metų mokiniams, nukreipta į stabilaus gyvenimo pozicijos, apsaugančios nuo narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo, formavimą;

SEAL Jungtinės Karalystės socialinio emocinio mokymosi programa;

„Paauglystės kryžkelės“ – Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 5–8 klasių mokiniams;

Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas, skirtas psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ugdymo įstaigose įgyvendinti;

Sveikatiada;

Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies bendrojo lavinimo mokyklose;

Sveikos mitybos skatinimo programoje ,,Vaisių vartojimo skatinimas“ dalyvauja 1511 mokinių; programoje „Pienas vaikams“ dalyvauja 1445 pradinių klasių mokiniai iš 18 rajono ugdymo įstaigų.

Savivaldybės gydytojas organizavo visuomenės sveikatos priežiūrą, dalyvavo įvairių komisijų, susijusių su visuomenės sveikata, darbe, rengė teisės aktus.

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės filialas rūpinasi Kelmės rajone gyvenančiais regėjimo negalią turinčias asmenimis. Filiale regėjimo negalią turintiems asmenims gali: atlikti masažo procedūras; pamatuoti kraujospūdį; nustatyti cukraus kiekį kraujyje; iškviesti gydytoją; užrašyti pas specialistus konsultuotis. Teikiamos skaitovo, palydovo, transporto organizavimo, Brailio rašto mašinėlių nuomos paslaugos, konsultuojami šeimos nariai.

Filiale vyksta daug švenčių, koncertų, muzikinių ir kt. renginių, veikia būreliai.

Dalyvauja Bendruomenės sveikatos tarybos veikloje, teikė pasiūlymų dėl sveikatinimo veiklos įgyvendinimo.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato pareigūnai 2016-07-26 lankėsi jaunųjų šaulių ir jaunuolių nuo 12 metų vasaros stovykloje, kur buvo skaityta paskaita apie rūkymo, alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų vartojimo žalą, pasekme, taip pat atsakomybę.

2016-08-04 Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato pareigūnai dalyvavo prevenciniame renginyje „Būkime saugūs ir atsargūs“, kuris vyko Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Grupinio gyvenimo namuose. Renginio metu kalbėta apie rūkymo, alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų vartojimo žalą, pasekmes bei atsakomybę. Renginyje dalyvavęs kinologas su tarnybiniu šunimi gyventojams pasakojo, kaip šuo geba ieškoti narkotinių medžiagų bei sulaikyti jas įsigijusius asmenis.

2016-08-08 Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato pareigūnai dalyvavo Kelmės kultūros centre vykusioje pilietinėje diskusijoje savižudybių prevencijos klausimais „Savižudybės, ką turime ir galime padaryti“.

2016-08-29–30 dienomis Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su policijos rėmėjais Kelmėje vykdė prevencinę priemonę „Alkoholis – ne vaikams“.

2016-10-01 Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato pareigūnai jauniesiems policijos rėmėjams surengė pažintinę-istorinę kelionę į Tytuvėnų regioninį parką bei Pakruojo dvarą, nes turizmas – tai prasmingas ir sveikas laisvalaikio leidimo būdas.

2016 m. spalio–lapkričio mėn. lankytasi rajono mokymo įstaigose, kur buvo skaitomos prevencinės paskaitos apie narkotikų žalą, atsakomybę bei vykdomas narkotinių medžiagų aplinkoje testavimas. Labai džiugu, kad šių priemonių metu narkotinių medžiagų pėdsakų mokymo įstaigose nerasta.

Seniūnijų socialiniai darbuotojai dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose, pasitarimuose.

Sukvietė gyventojus į sveikatinimo renginius.

 

 

Sveiko gyvenimo klubas 2015 m.   kvietė narius į sveikatinimo renginius, paskaitas, skleidė informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas ir kitas su sveikatinimu susijusias sritis.

 Sveiko gyvenimo klubo nariai  ir jų šeimos dalyvavo konferencijoje „Psichikos sveikata Lietuvoje: teorijos ir praktikos paradigmos“. Organizavo pagyvenusių žmonių užimtumą, dalijosi patirtimi  su kitų sveikos gyvensenos klubų nariais organizuojant klubo veiklą.

Kelmės suaugusiųjų mokymo centras bendradarbiavo organizuojant seminarus, kviečiant lektorius, išdavė kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, organizavo paskaitas Trečiojo amžiaus universitetui sveikatos stiprinimo srityje, tenkino vyresnio amžiaus žmonių socialinius ir dvasinius poreikius.

Savivaldybės atstovas spaudai ir ryšiams su visuomene bei Bendrojo priėmimo skyriaus specialistai skleidė informaciją per žiniasklaidos priemones, informavo visuomenę apie visuomenės sveikatinimo renginius spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

Kelmės teniso sporto klubas  „Topsas“ dalyvavo sveikatinimo veikloje, organizavo fizinio aktyvumo užsiėmimus. Jaunieji stalo tenisininkai treniruočių ir varžybų metu buvo užimti tiksline veikla, todėl buvo atitraukti nuo neigiamos aplinkos. Moksleiviai susipažino su stalo teniso technikos elementais. Treniruočių ir varžybų metu kėlė savo meistriškumą, buvo sudarytos puikios sąlygos sportuoti.

Buvo formuojamas teigiamas mokinių požiūris į stalo tenisą, sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, mažinant žalingų įpročių paplitimą tarp jaunimo.

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba atliko 142 kompleksinius pedagoginius psichologinius įvertinimus, 6 – brandumo vertinimus, 20 – psichologinio įvertinimo rezultatai tėvams prašant pateikti neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, 10 paruošta pažymų dėl egzaminų pritaikymo. Tarnybos specialistai suteikė 1620 konsultacijų, iš jų 658 pedagogines konsultacijas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais ir 211 psichologines konsultacijas emocijų ir elgesio, bendravimo, mokymosi, krizių, smurto, klinikinių problemų, asmenybės savęs pažinimo ir augimo klausimais. Suteiktos 583 korekcinės pratybos kalbos ir komunikacijos ir (ar) pažintinių įgūdžių sutrikimų turintiems mokiniams. Organizuoti „Efektyvios tėvystės mokymai“ 39 Kelmės rajono tėveliams. Parengė ir įgyvendino ilgalaikį prevencinį projektą ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms „Žaidimai moko“. Prie projekto prisijungė 95 Lietuvos ugdymo įstaigos.

Organizavo seminarus, grupinius užsiėmimus, skaitė paskaitas tėvams, mokiniams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams: „Tėvų ir vaikų bendravimas“, „Paauglystė iššūkių metas“, „Terapinio darbo metodai grupinėje veikloje“, „Psichologinė savijauta mokykloje“, „Streso įtaka kraujagyslių ir širdies ligoms“, „Aš nenoriu mokytis“, „Tėvams apie vaikų teises ir pareigas kitaip“, „Kaip dirbti su mokiniais turinčiais autizmo spektro bruožų“, „Specialiojo pedagogo vaidmuo pritaikytų ir individualizuotų programų rengime“, „Naujoji (Z) mokinių karta. Jos pažinimas ir ugdymas“, „Ekspresyvioji emocinė – vizualinė išraiška“.

Organizavo bendravimo tobulinimo kursus tėvams, įpareigotiems teismo. Teikta antrinė pagalba ugdymo įstaigoje suicidinėje situacijoje. Dalyvavo akcijose „Vienas iš penkių“, „Patyčių savaitė“.

Parengė ir įgyvendino savivaldybės sveikatos rėmimo projektą. Vestas edukacinis užsiėmimas vaikams „Matyti, liesti, jausti“. Tarnyba inicijavo socialinę akciją „Šypsokis“. Organizavo džiaugsmingą kūrybinių dirbtuvėlių popietę Vijurkų vaikų globos namų auklėtiniams „Kalėdinės dirbtuvėlės“.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius bendradarbiavo organizuojant seminarus, renginius, tyrimus rajono ugdymo įstaigose, organizavo sporto šventes.

Kelmės neįgaliųjų draugija   sukvietė narius į sveikatinimo renginius, paskaitas, skleidė informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas ir kitas su sveikatinimu susijusias sritis.

Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdė valstybines visuomenės sveikatos priežiūros programas, pacientus švietė įvairiomis sveikatinimo temomis.

Vykdė LR SAM įsakymo „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo“ nuostatas.

Finansų skyrius ir Buhalterinės apskaitos skyrius derino klausimus dėl visuomenės sveikatos finansavimo, nagrinėjo visuomenės sveikatos programų finansines ataskaitas, rengė sąmatas.

Diabeto klubas ABC

Klubo nariai dalyvavo mokymo seminaruose, įgijo žinių apie diabetą, komplikacijas, gydymo naujienas. Pasaulinę diabeto dieną tirtas cukraus kiekis kraujyje, dalyta informacinė medžiaga.

Visuomenės sveikatos biuras dalyvavo darbo grupėse, komisijose, padėjo rengti teisės aktus, susijusius su visuomenės sveikata, vykdė vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stiprinimą bei stebėseną.

Dalyvavo Bendruomenės sveikatos tarybos veikloje, teikė pasiūlymus dėl sveikatinimo veiklos įgyvendinimo. 

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus darbuotojai savivaldybės gydytojui, asmens ir visuomenės sveikatos įstaigoms teikė pagalbą rengiant teisės aktus, susijusius su visuomenės sveikatos priežiūra.

 

 

 

Turto skyrius svarstė ir aptarė licencijų prekiauti alkoholio ir tabako gaminiais išdavimo sąlygas.

 

 

VTAS atrinko socialinės rizikos asmenis dalyvauti psichologų užsiėmimuose ir individualiose konsultacijose, specialistai dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose, pasitarimuose.


III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ (VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA) SAVIVALDYBĖJE VYKDYMĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

 

Vertinimo kriterijų pavadinimas

Vertinimo kriterijaus planinė reikšmė

Vertinimo kriterijaus įvykdymas

Vertinimo kriterijaus įvykdymas procentais

Pastaba *

Informavimo veiksmai

leidiniai (stendai, plakatai)

377

373

99 %

Uždaryta Lykšilio pagrindinė mokykla, reorganizuota Kolainių pagrindinė mokykla

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių (paskaitose, pamokose, diskusijose, debatuose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose viešuose renginiuose) dalyvių skaičius (vnt.)

23 764

21 404

90 %

Uždaryta Lykšilio pagrindinė mokykla,  reorganizuota Kolainių pagrindinė mokykla,

Bendrai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. sumažėjo mokinių skaičius

Mokyklų, įsitraukusių į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, dalis (proc.)

3

3

100 %

 

Suteiktų individualių konsultavimo paslaugų skaičius mokyklos bendruomenei  (vnt.):

500

598

120 %

 

Įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų skaičius (proc.):

99 %

100 %

101 %

 

Suteiktų pirmos pagalbos ar gydytojo rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų mokiniams skaičius (1000 mokinių, vnt.):

234

234

100 %

 

Mokinių patikrų dėl asmens higienos, pedikuliozės skaičius (1000 mokinių, vnt.):

2039

2039

100 %

 

*Nurodomos nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys.

 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SKAIČIŲ

 

Eil. Nr.

Gyvenamoji vietovė*

Mokyklų skaičius

Mokinių** skaičius

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybių skaičius

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymas pagal užimtą pareigybę

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų išsilavinimas (kvalifikacija)

 

 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

ugdomų pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas

1 ir daugiau

iki 1

Visuomenės sveikatos specialistai

Specialistai su įgytomis teisėmis

 

1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

 

1.

Miesto

 

11

614

2004

4,75

2

4

3

3

 

2.

Kaimo

 

11

206

1136

2,0

1

2

2

1

 

3.

Iš viso (1. + 2.):

22

820

3140

6,75

3

6

5

4

 

* Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą.

** Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys (savivaldybės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro n-tųjų metų įsakymo „Dėl žinybinės statistikos“ nustatyta tvarka Švietimo informacinių technologijų centrui pateikti duomenys).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS: VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS IR STEBĖSENA

 

Vertinimo kriterijų pavadinimas

Vertinimo kriterijaus planinė reikšmė

Vertinimo kriterijaus įvykdymas

Vertinimo kriterijaus įvykdymas procentais

Pastaba *

1

2

3

4

5

Visuomenės sveikatos stebėsena

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius (vienetais)

51

51

100

Stebėsenos ataskaitos ir pasiūlymų dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo rengimas

1

1

100

Visuomenės sveikatos stiprinimas

Parengtų informacinių pranešimų, straipsnių skaičius (vienetais), iš jų:

34

52

152 %

Reaguota į visuomenės sveikatos aktualijas, vykdant LR SAM ir  Savivaldybės administracijos neplaninius pavedimus

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai

10

17

170 %

 

Sveika mityba ir nutukimo prevencija

1

2

200 %

 

Fizinis aktyvumas

1

1

100 %

 

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

4

6

150 %

 

1

2

3

4

5

Aplinkos sveikata

7

11

157 %

 

Rūkymo alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija

3

4

133 %

 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija

1

1

100 %

 

Tuberkuliozės profilaktika

1

1

100 %

 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir asmens higiena

1

1

100 %

 

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena

1

1

100 %

 

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika

2

4

200 %

 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

1

2

200 %

 

Onkologinių susirgimų prevencija

1

1

100 %

 

Leidiniai (stendai, plakatai), vnt. iš jų:

18

18

100 %

 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai

1

1

100 %

 

Sveika mityba ir nutukimo prevencija

2

2

100 %

 

Fizinis aktyvumas

2

1

50 %

 

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

2

2

100 %

 

Aplinkos sveikata

2

7

100 %

 

Rūkymo alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija

2

2

100 %

 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija

1

2

200 %

 

Tuberkuliozės profilaktika

-

-

-

 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir asmens higiena

2

2

100 %

 

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena

-

-

-

 

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika

1

1

100 %

 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

2

2

100 %

 

Onkologinių susirgimų prevencija

1

1

100 %

 

Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius (vienetais), iš jų:

2440

2438

99,9 %

 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai

500

494

99 %

 

Sveika  mityba  ir nutukimo prevencija

140

145

103 %

 

Fizinis aktyvumas

350

358

102 %

 

1

2

3

4

5

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

510

544

106 %

 

Aplinkos sveikata

40

40

100 %

 

Rūkymo alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija

270

234

87 %

 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija

80

100

125 %

 

Tuberkuliozės profilaktika

60

63

105 %

 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir asmens higiena

100

72

72 %

 

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena

30

26

86 %

 

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika

60

66

110 %

 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

200

200

100 %

 

Onkologinių susirgimų prevencija

100

96

96 %

 

 

 

         Visuomenės sveikatos stiprinimo veiklos rodikliai buvo planuojami vadovaujantis visuomenės „Sveikatos stiprinimo vadovu savivaldybėms“ (80 proc. veiklos planuota iš anksto, apie 20 proc. skirta neplaninei veiklai, reaguojant į visuomenės sveikatos aktualijas, vykdant Sveikatos apsaugos ministerijos bei Savivaldybės administracijos neplaninius pavedimus).

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

14 500,00

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

10 761,00

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

4.

Kitos lėšos

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

Iš viso:

25 261,00

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų

Panaudota

lėšų

1

2

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

1.

Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

1

300

300

2.

Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė

1

580

580

3.

Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas

8

4560

4550

4.

Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė

2

1060

1060

5.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo

11

6337

6336

6.

Bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, šeimos planavimo konsultavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagavimo

2

961

961

7.

Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija

6

5100

5099,01

8.

Gyvenamosios aplinkos sveikatinimo

 

 

 

8.

Kitos sritys (prevencinė medicina)

 

 

 

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

9.

Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamo vandens, maudyklų vandens stebėsena)

1

2000

2000

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

 

Fizinio aktyvumo skatinimas

1

4000

3999

 

Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija

-

-

-

4. BST veiklos finansavimas (skelbimai, banko išlaidos, transporto paslaugos)

363

363

 

 

Iš viso lėšų:

25 261,00

25 248,01

 

 

Likutis:

12,99

 

 

_________________________

 

Ataskaitos I; II ir III skyrius parengė Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė, tel. (8 427) 52 239, el. paštas lina.balciuniene@kelme.lt; atskaitos IV skyrių parengė savivaldybės gydytoja Indrė Skirmantaitė, tel (8 427) 69 052, el. paštas indre.skirmantaite@kelme.lt