RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29  d. Nr. T-73

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 10 straipsniu,  Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių:

1.1. Radviliškio miesto kultūros centro – 30;

1.2. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos – 60;

1.3. Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio – 31;

1.4. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro – 6;

1.5. Šeduvos  kultūros ir amatų centro – 11.

1.6. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro – 9,5.

2. Nustatyti, kad kultūros įstaigų vadovai:

2.1. sudaro ir tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą;

2.2. gali daryti kokybinius ir kiekybinius pareigybių pakeitimus, neviršydami metams patvirtinto darbo užmokesčio fondo.

3. Laikyti netekusiais galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T-667 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. 571 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“.

                            

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybė mero pavaduotojas                                                                               Mindaugas Pauliukas