LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V‑156 „DĖL LIKVIDUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMO TOLIAU SAUGOTI IR TAI PATVIRTINANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 11 d. Nr. VE-11

Vilnius

 

P a k e i č i u Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V‑156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Likvidatorius savivaldybės administracijai teikia prašymą priimti dokumentus toliau saugoti.

Prašyme (1 priedas) nurodomas likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis, numatomas dokumentų perdavimo laikas (konkreti data ar datos, jei dokumentus susitariama perduoti per keletą kartų), taip pat apibendrintai apibūdinami perduodami veiklos dokumentai (tarp jų ir priimti iš kitų juridinių ar fizinių asmenų, jei tokių dokumentų yra), nurodomas likviduojamo juridinio asmens vadovo priimtas sprendimas dėl ilgai saugomų dokumentų įrašymo į sutvarkytų dokumentų apskaitą.“

2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Dokumentų bylos perduodamos jų formatą atitinkančiuose ir pritaikytuose aplankuose ar segtuvuose. Dokumentai, kurie dėl jų formato ar saugojimo ypatybių yra sudėti į specialius aplankus, perduodami kartu su šiais aplankais.“

3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Vaizdo ir (ar) garso dokumentai ar elektroniniai dokumentai, sudaryti pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro suderintas ar jo patvirtintas elektroninio dokumento specifikacijas, ar kiti skaitmeninės kilmės ar suskaitmeninti dokumentai toliau saugoti gali būti perduodami įrašyti į išorines duomenų laikmenas arba naudojantis informacinių technologijų priemonėmis. Išorinės duomenų laikmenos perduodamos apsauginiuose dėkluose (aplankuose ar dėžutėse), ant kurių turi būti nurodyti perduodamų dokumentų apskaitos duomenys. Dokumentų perdavimui naudojamos informacinių technologijų priemonės pasirenkamos savivaldybės administracijos ir likvidatoriaus sutarimu.

4. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Lietuvos vyriausioji archyvarė                                                                                   Kristina Ramonienė

 

 

 

Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų

perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių

pažymų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų forma)

 

(Lietuvos valstybės herbas arba prekių ženklas)*

__________________________________________________________

(likviduojamo juridinio asmens pavadinimas arba likvidatoriaus vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________

(likviduojamo juridinio asmens duomenys arba likvidatoriaus kontaktiniai duomenys)

 

___________________

(gavėjas)

 

PRAŠYMAS

DĖL LIKVIDUOJAMO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ

 

__________ Nr.______

(data)

 

Remdamiesi Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V‑156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, prašome:

□ perimti likviduojamo (-os) _____________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir veiklos laikotarpis,

__________________________________________________________________________________,

apibendrintas perduodamų veiklos dokumentų apibūdinimas)

veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės norminiuose aktuose, nėra pasibaigęs, ir išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų, patvirtinančią, kad likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentai perduoti toliau saugoti, arba šią informaciją pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui tiesiogiai elektroniniu būdu.

Numatoma (-os) dokumentų perdavimo data (-os) _____________________________________.

Likviduojamo juridinio asmens vadovo sprendimu ilgai saugomi dokumentai sutvarkyti ir įrašyti į sutvarkytų dokumentų apskaitą / nesutvarkyti ir neįrašyti į sutvarkytų dokumentų apskaitą.

(nereikalingą išbraukti)

 

□ išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų, patvirtinančią, kad likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentų, perduotinų toliau saugoti įstatymų nustatyta tvarka, nėra, arba šią informaciją pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui tiesiogiai elektroniniu būdu.

Dokumentai neperduodami dėl šių priežasčių: ___________________________________________________________________________________

(nurodomos priežastys, dėl kurių dokumentai neperduodami saugoti nustatytąja tvarka, dokumentų praradimo priežastys ir (ar) laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi)

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:________________________________________________________________

(dokumento, patvirtinančio likviduojamo juridinio asmens vadovo sprendimą dėl ilgai saugomų dokumentų įrašymo į sutvarkytų dokumentų apskaitą, kopija ar nuorašas; kiti dokumentai, kuriais grindžiamos priežastys neperduoti dokumentų saugoti nustatytąja tvarka; perduodamų laikmenų sąrašas, jei dokumentai perduodami įrašyti į išorines duomenų laikmenas)

 

 

__________________________        _________________                                ___________________

(pareigų pavadinimas)                                             (parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

 

 

 

Pastaba. *Jei dokumento sudarytojo pavadinime rašomas likvidatoriaus vardas ir pavardė, Lietuvos valstybės herbas ar prekės ženklas nedėstomi.

__________________