LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro ir lietuvos respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo nr. 1v-200/v-62 „DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMO, KEITIMO, PASKELBIMO NEGALIOJANČIAIS IR NAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2015 m. gruodžio 7 d. Nr.1V-988 / V-268

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 6 punktą ir jį išdėstome taip:

6. Asmens tapatybės kortelėje elektroniniu būdu fiksuojami Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys, piliečio veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai, Asmens dokumentų išrašymo centro sudaryti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir kvalifikuotas sertifikatas (toliau – sertifikatai).

Sertifikatų sudarymo, tvarkymo, galiojimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo atšaukimo, galiojimo nutraukimo ir galiojimo atnaujinimo tvarką nustato Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius.

Pase elektroniniu būdu fiksuojami Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, piliečio veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai. Į pasus piliečio rašytiniu prašymu taip pat gali būti įrašoma jo tautybė.“

1.2. Pakeičiame 23 punktą ir jį išdėstome taip:

23.     Jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie pilietį arba pilietis pateikia vardo (-ų), pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos pasikeitimą ar naujo asmens kodo piliečiui suteikimą patvirtinančius dokumentus ir nustatoma, kad šie duomenys nesutampa su duomenimis, esančiais Gyventojų registre, arba jei Gyventojų registre nėra duomenų apie piliečio tautybę, kai jis prašo, kad pase būtų įrašyta tautybė, dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo migracijos tarnyboje ar konsulinėje įstaigoje nepriimami (išskyrus šio aprašo 12.8.1 papunktyje nustatytą atvejį), kol duomenys bus įrašyti, papildyti ar pakeisti Gyventojų registre teisės aktų nustatyta tvarka.“

2.   N u s t a t o m e, kad įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Saulius Skvernelis

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                            Linas Linkevičius