Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl PAREIGŪNŲ IR KARIŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į PENSIJĄ, INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ IR MEDICININĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 152 STRAIPSNIO 2 DALĮ

 

2016 m. liepos 11 d. Nr. 730
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Įgalioti socialinės apsaugos ir darbo ministrą, suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, nustatyti darbo rinkos paslaugų teikimo ir dalyvavimo užimtumo rėmimo priemonėse ypatumus, taikomus darbingo amžiaus pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos gavėjams 2 metus nuo jų išleidimo į pensiją ar atsargą dienos.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 1030 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programos patvirtinimo“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 730

 

 

 

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į PENSIJĄ, INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ IR MEDICININĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos (toliau – Integracijos sistema) priemones ir jų įgyvendinimo etapus, Integracijos sistemos priemones įgyvendinančias institucijas ir įstaigas, Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo stebėseną.

2.  Aprašo nustatyta tvarka Integracijos sistemos priemonės taikomos Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kurie yra išėję iš tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją (toliau – valstybinė pensija) pagal Pensijų įstatymo 3 straipsnyje nustatytas valstybinių pensijų skyrimo sąlygas (toliau – buvę pareigūnai ir kariai), taip pat Pensijų įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kuriems iki Pensijų įstatyme nustatytos teisės gauti valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai).

3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, Pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir pareigūnų ir karių tarnybą reglamentuojančiuose statutuose ir įstatymuose vartojamas sąvokas.

 

II skyrius

Integracijos sistemos priemonės ir jų ĮGYVENDINIMO ETAPAI

 

4Integracijos sistemos integracijos į darbo rinką priemones sudaro Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme nustatytos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės, teikiamos darbingo amžiaus valstybinės pensijos gavėjams ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išėjimo iš tarnybos dienos, taip pat tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, išskyrus tuos, kurie išeidami iš tarnybos sukaks Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių. Pagal galimybes (jeigu susidaro pakankamas pareigūnų ir karių skaičius) darbo rinkos paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimas) teikiamos pareigūnų ir karių tikslinėms grupėms, sudaromoms socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

5.  Integracijos sistemos medicininės reabilitacijos paslaugos, teikiamos buvusiems pareigūnams ir kariams, kai tai nustatyta atitinkamuose statutuose ir įstatymuose, apima medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemones (toliau – medicininės reabilitacijos paslaugos). Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę pareigūnai ir kariai gali pasinaudoti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jų tarnybos pabaigos dienos, jeigu pareigūnų ir karių tarnybą reglamentuojančiuose statutuose ir įstatymuose nenustatytas ilgesnis laikas.

6.  Integracijos sistemos priemonės įgyvendinamos 3 etapais:

6.1. pirmasis etapas – informacinis, per kurį tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai informuojami apie numatomą jų tarnybos pabaigos (kai pareigūnai atleidžiami iš tarnybos arba kariai išleidžiami į atsargą ir įgyja teisę į valstybinę pensiją) laiką (datą) ir galimybę jiems pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis;

6.2. antrasis etapas – parengiamasis, per kurį nustatomas tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams taikytinų Integracijos sistemos priemonių poreikis ir taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, skirtos tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams;

6.3. trečiasis etapas – paslaugų, per kurį buvusiems pareigūnams ir kariams teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos ir (arba) integracijos į darbo rinką priemonės.

 

III SKYRIUS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONES ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

7.  Integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

8.  Aprašo 6 punkte nurodytų etapų įgyvendinimą institucijose ir įstaigose, kuriose tarnauja tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai arba kurios atleido juos iš tarnybos arba išleido į atsargą (toliau – statutinės įstaigos), pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – koordinuojančios ministerijos).

9.  Koordinuojančios ministerijos ir statutinės įstaigos bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), teritorinių darbo biržų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų, vykdančių tarnybą baigiančių pareigūnų ir karių ir buvusių pareigūnų ir karių (toliau – pareigūnai ir kariai) integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos srities veiklą, specialistais, Aprašo 11 punkte nurodytomis įstaigomis, rengia ir periodiškai (prireikus) atnaujina pareigūnams ir kariams skirtą informaciją, susijusią su Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimu, skelbia ją koordinuojančių ministerijų ir statutinių įstaigų interneto svetainėse arba raštu siunčia pavaldžioms statutinėms įstaigoms, teikia metodinę pagalbą Integracijos sistemos priemones įgyvendinančioms pavaldžioms statutinėms įstaigoms.

10.  Medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato:

10.1. tarnybą baigiantiems ir buvusiems prokurorams, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jiems pavaldžių institucijų, įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnams – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisija, teritorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios šių pareigūnų sveikatos periodinius profilaktinius patikrinimus;

10.2. tarnybą baigiantiems ir buvusiems kariams, žvalgybos pareigūnams ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekantiems (atlikusiems) statutiniams valstybės tarnautojams – Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba.

11.  Medicininės reabilitacijos paslaugas teikia:

11.1. buvusiems pareigūnams, nurodytiems Aprašo 10.1 papunktyje, – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“;

11.2. buvusiems pareigūnams ir kariams, nurodytiems Aprašo 10.2 papunktyje, – Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centras.

12.  Integracijos į darbo rinką priemones taiko Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos. Jos koordinuojančioms ministerijoms ir statutinėms įstaigoms teikia arba savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie teritorinių darbo biržų teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius pareigūnams ir kariams. Teritorinėse darbo biržose skiriami specialistai, atsakingi už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje (toliau – darbo biržos specialistai) ir pareigūnų ir karių, kuriems taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, apskaitą. Aktualus šių specialistų sąrašas kartu su jų kontaktiniais duomenimis skelbiamas Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje ir teritorinių darbo biržų interneto svetainėse.

 

IV SKYRIUS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PIRMASIS ETAPAS

 

13.  Už Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo pirmojo etapo įgyvendinimą atsakingos statutinės įstaigos.

14.  Integracijos sistemos priemonių tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams įgyvendinimo pirmąjį etapą statutinėse įstaigose įgyvendina personalo tvarkymo funkcijas atliekantys asmenys ar kiti įstaigos vadovo įgalioti asmenys (toliau – personalo specialistai).

15.  Personalo specialistas tarnybą baigiančius pareigūnus ir karius ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos pareigūno ar kario tarnybos pabaigos dienos (paaiškėjus, kad tarnybą baigiantis pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos arba karys išleidžiamas į atsargą ir įgyja teisę į valstybinę pensiją, o iki jo tarnybos pabaigos liko mažiau kaip 9 mėnesiai, – nedelsiant) tarnybiniu el. paštu, o jeigu pareigūnas ar karys neturi tarnybinio el. pašto, – raštu informuoja apie numatomą jo tarnybos pabaigos datą, galimybę dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones ir kartu pateikia:

15.1. pareigūno ar kario, pageidaujančio dalyvauti įgyvendinant Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones, anketą (toliau – anketa), nurodytą Aprašo priede;

15.2. statutinės įstaigos parengtą informaciją apie Integracijos sistemos priemones ir galimybę dalyvauti jas įgyvendinant;

15.3. personalo specialisto (-ų) kontaktinius duomenis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ANTRASIS ETAPAS

 

16.  Integracijos sistemos priemonių tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams įgyvendinimo antrąjį etapą statutinėse įstaigose ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos pareigūno ar kario tarnybos pabaigos dienos (paaiškėjus, kad pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos arba karys išleidžiamas į atsargą ir įgyja teisę į valstybinę pensiją, o iki jo tarnybos pabaigos liko mažiau kaip 9 mėnesiai, – nedelsiant) pradeda įgyvendinti įstaigos personalo specialistas. Šis etapas trunka iki tos dienos, kurią baigiasi tarnybą baigiančio pareigūno ar kario tarnyba.

17.  Tarnybą baigiantis pareigūnas ir karys, gavęs Aprašo 15 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus ir nusprendęs dalyvauti arba nedalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, per 30 dienų nuo Aprašo 15 punkte nurodytos informacijos gavimo pateikia personalo specialistui rašytinį laisvos formos prašymą leisti dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones arba atsisakymą dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones. Kartu su prašymu tarnybą baigiantis pareigūnas ir karys gali pateikti ir užpildytą anketą, apie tai nurodydamas prašyme.

18Personalo specialistas, gavęs tarnybą baigiančio pareigūno ar kario prašymą, susitinka su tarnybą baigiančiu pareigūnu ar kariu, nusprendusiu pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis. Per susitikimą personalo specialistas tarnybą baigiančiam pareigūnui ar kariui pateikia:

18.1. Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje paskelbtą aktualų Aprašo 12 punkte nurodytą darbo biržos specialistų sąrašą, kuriame nurodomi ir šių specialistų kontaktiniai duomenys (jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis);

18.2. informaciją apie Lietuvos darbo biržos arba teritorinių darbo biržų, kitų įstaigų ar socialinių partnerių pateiktą arba jų interneto svetainėse paskelbtą informaciją apie jų teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius pareigūnams ir kariams, taip pat informaciją apie tai, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie integracijos į darbo rinką priemones (jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis);

18.3. anketą, kurią kartu su tarnybą baigiančiu pareigūnu ar kariu užpildo (jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys nebuvo pateikęs užpildytos anketos);

18.4. papildomą informaciją apie Integracijos sistemos priemones, kurių pageidauja tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys.

19.  Jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, personalo specialistas užpildytą anketą per 5 darbo dienas nuo susitikimo su tarnybą baigiančiu pareigūnu ar kariu išsiunčia atitinkamai teritorinei darbo biržai, atsižvelgdamas į tarnybą baigiančio pareigūno ar kario gyvenamąją vietą ir teritorinės darbo biržos aptarnaujamą teritoriją, raštu pranešdamas apie tarnybą baigiantį pareigūną ar karį, pageidaujantį pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis.

20.  Jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, personalo specialistas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki numatomos pareigūno ar kario tarnybos pabaigos dienos (paaiškėjus, kad pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos arba karys išleidžiamas į atsargą ir įgyja teisę į valstybinę pensiją, – nedelsiant) krašto apsaugos ministro arba vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka siunčia tarnybą baigiantį pareigūną ar karį į atitinkamą Aprašo 10 punkte nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą nustatyti, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų.

21.  Tarnybą baigiančiam pareigūnui ar kariui, pageidaujančiam pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, nuvykus į atitinkamą Aprašo 10 punkte nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą, jos specialistai ištiria tarnybą baigiančio pareigūno ar kario sveikatos būklę ir nustato, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Esant gydymo indikacijų, Aprašo 10 punkte nurodytos įstaigos išrašo siuntimą į atitinkamą Aprašo 11 punkte nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą medicininei reabilitacijai. Tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams taip pat išduodamas išrašas iš medicininių dokumentų (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) (toliau – forma 027/a). Medicininės reabilitacijos vieta, trukmė, jos pradžios data derinamos su Aprašo 11 punkte nurodyta sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje bus teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos ir į kurią bus siunčiamas pareigūnas ar karys. Nesant gydymo indikacijų, pateikiama išvada, kad tarnybą baigiančiam pareigūnui ar kariui nebūtina medicininė reabilitacija.

22Apie tai, kad tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams reikia (nereikia) medicininės reabilitacijos paslaugų, Aprašo 10 punkte nurodytos įstaigos taip pat informuoja statutines įstaigas, kurios siuntė tarnybą baigiančius pareigūnus ir karius nustatyti, ar jiems reikia medicininės reabilitacijos paslaugų.

23Darbo biržos specialistai, gavę Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių dokumentų gavimo pranešimu informuoja tarnybą baigiantį pareigūną ar karį apie taikomų integracijos į darbo rinką priemonių datą ir vietą, teritorinės darbo biržos organizuojamus renginius, skirtus tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, kuriuose jis gali dalyvauti. Per šį etapą tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams taikomos jiems skirtos integracijos į darbo rinką priemonės.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TREČIASIS ETAPAS

 

24.  Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo trečiasis etapas pradedamas įgyvendinti, kai tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams iki numatomos pareigūno ar kario tarnybos pabaigos dienos lieka ne daugiau kaip 6 mėnesiai.

25.  Per trečiąjį etapą Aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos pareigūnams ir kariams teikia medicininės reabilitacijos paslaugas, o Aprašo 12 punkte nurodytos įstaigos – darbo rinkos paslaugas. Užimtumo rėmimo priemones Aprašo 12 punkte nurodytos įstaigos taiko nuo tos dienos, kurią baigiasi pareigūno ar kario tarnyba.

26.  Per trečiąjį etapą statutinė įstaiga, atsižvelgdama į tarnybą baigiančio pareigūno ar kario pageidavimus, raštu pateikia pareigūnui ar kariui informaciją apie joje esančias laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, į kurias pareigūnas ar karys galėtų pretenduoti ar būti priimtas. Jeigu pareigūnas ar karys pageidauja būti priimtas į jam pasiūlytas statutinėje įstaigoje esančias laisvas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas, personalo specialistas supažindina jį su priėmimo į šias pareigas tvarka. Pareigūnas ar karys, priimtas į pareigas statutinėje įstaigoje, apie tai raštu informuoja atitinkamą darbo biržos specialistą.

27.  Pareigūnas ar karys, gavęs Aprašo 21 punkte nurodytą formą 027/a, vyksta į atitinkamą Aprašo 11 punkte nurodytą įstaigą, kurioje jam suteikiamos formoje 027/a nurodytos medicininės reabilitacijos paslaugos. Pareigūnas ar karys, negalintis nurodytu laiku atvykti į Aprašo 11 punkte nurodytą įstaigą, privalo apie tai pranešti šiai įstaigai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki nustatytos medicininės reabilitacijos pradžios. Tokiu atveju pareigūnui ar kariui paskiriamas kitas medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo laikas.

28.  Jeigu pareigūnui ar kariui, kuriam suteiktos medicininės reabilitacijos paslaugos, prireikia papildomų medicininės reabilitacijos paslaugų, Aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos medicininės reabilitacijos paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gali jam suteikti papildomas medicininės reabilitacijos paslaugas.

29.  Aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos, suteikusios medicininės reabilitacijos paslaugas, išduoda pareigūnui ar kariui formą 027/a arba ligos istorijos išrašą, kuriuos šis pristato į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje užsiregistravęs pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, taip pat informuoja apie tai statutinę įstaigą, kuri siuntė pareigūną ar karį į Aprašo 10 punkte nurodytą atitinkamą įstaigą nustatyti, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos, jų paskirtu laiku nesuteikusios pareigūnui ar kariui medicininės reabilitacijos paslaugų, apie tai informuoja statutinę įstaigą, kurioje tarnauja arba iš kurios išleistas į pensiją ar atsargą pareigūnas ar karys, taip pat nurodo šių paslaugų nesuteikimo priežastis ir pagrindą ir apie galimybę suteikti šias paslaugas vėliau, arba nurodo priežastis, dėl kurių paslauga negalės būti suteikta.

30.  Pareigūnas ar karys, gavęs darbo biržos specialisto pranešimą apie integracijos į darbo rinką priemones, darbo biržos specialisto nurodytu laiku atvyksta į jo nurodytą vietą, su savimi turėdamas asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Darbo biržos specialistas organizuoja pokalbį, per kurį pareigūnui ar kariui, atsižvelgiant į individualias asmens savybes ir polinkius, parenkamos ir pasiūlomos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės. Darbo biržos specialistas parinktas darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones įrašo į individualų užimtumo veiklos planą, kurio formą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, ir nurodo pareigūnui ar kariui šių priemonių taikymo datą, laiką ir vietą.

31.  Kai pareigūno ar kario individualiame užimtumo veiklos plane nurodytos integracijos į darbo rinką priemonės baigiamos įgyvendinti, darbo biržos specialistas apie tai pažymi individualiame užimtumo veiklos plane ir jo kopiją kartu su pareigūno ar kario anketa siunčia statutinei įstaigai, kurioje buvęs pareigūnas ar karys tarnavo paskiausiai. Jeigu pareigūno ar kario individualiame užimtumo veiklos plane nurodytos integracijos į darbo rinką priemonės neįgyvendinamos ar įgyvendinamos ne visos, darbo biržos specialistas nurodo statutinei įstaigai, kurioje tarnauja arba iš kurios išleistas į pensiją ar atsargą pareigūnas ar karys, konkrečias paslaugos nesuteikimo priežastis ir pagrindą ir informuoja apie galimybę suteikti šią (-šias) paslaugą (-as) vėliau, arba nurodo priežastis, dėl kurių paslauga negalės būti suteikta.

32Jeigu pareigūnui ir kariui, atvykusiam į Aprašo 11 ar 12 punkte nurodytą įstaigą, numatytos integracijos į darbo rinką ar medicininės reabilitacijos paslaugos nesuteikiamos, apie tai jis turi pranešti personalo specialistui.

33Jeigu dėl objektyvių priežasčių buvęs pareigūnas ar karys negali pareikšti pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis iki jo tarnybos pabaigos, jis turi teisę kreiptis į statutinės įstaigos, iš kurios atleistas iš tarnybos arba išleistas į atsargą, vadovą, prašydamas leisti pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis ir nurodydamas aplinkybes, dėl kurių negalėjo pareikšti pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis iki jo tarnybos pabaigos, kartu pateikti tas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Pageidavimą pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis jis gali pareikšti ir Integracijos sistemos priemonėmis pasinaudoti ne vėliau kaip per Aprašo 4 ir 5 punktuose nustatytą laiką. Įstaigos vadovas, įvertinęs prašyme nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl galimybės buvusiam pareigūnui ar kariui pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis. Įstaigos vadovui pritarus, pareigūnui ar kariui pradedami įgyvendinti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo antrasis ir trečiasis etapai.

34Teritorinės darbo biržos atsiųstas individualus užimtumo veiklos planas ir pateikta informacija ir atitinkamos Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytos įstaigos pateikta informacija apie medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį ir suteiktas medicininės reabilitacijos paslaugas saugomi buvusio pareigūno tarnybos ar kario pensijos byloje.

 

V SKYRIUS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

35.  Lietuvos darbo birža kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. parengia praėjusių metų II pusmečio ir praėjusių metų, o iki rugpjūčio 1 d. – einamųjų metų I pusmečio informaciją apie pareigūnus ir karius, kurie atvyko į teritorines darbo biržas ir pasinaudojo (naudojasi) integracijos į darbo rinką priemonėmis (pagal kiekvieną statutinę įstaigą), ir paskelbia Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje:

35.1.    pareigūnų ir karių, kuriems suteiktos darbo rinkos paslaugos, skaičių (pagal atskiras paslaugas);

35.2.    pareigūnų ir karių, dalyvavusių įgyvendinant užimtumo rėmimo priemones, skaičių (pagal atskiras priemones);

35.3.    pareigūnų ir karių, dalyvavusių įgyvendinant integracijos į darbo rinką priemones ir įsidarbinusių, skaičių.

36.  Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytos įstaigos koordinuojančioms ministerijoms ir statutinėms įstaigoms kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. teikia praėjusių metų II pusmečio ir praėjusių metų informaciją, o iki rugpjūčio 1 d. – einamųjų metų I pusmečio informaciją apie pareigūnų ir karių, kuriems nustatytas medicininės reabilitacijos paslaugų poreikis ir kurie pasinaudojo medicininės reabilitacijos paslaugomis, skaičių (pagal kiekvieną koordinuojančią ministeriją ir statutinę įstaigą ir atskiras medicininės reabilitacijos paslaugas).

37Statutinės įstaigos užtikrina, kad tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai būtų informuoti apie Integracijos sistemos priemones, atlieka jų apskaitą ir kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia atitinkamai koordinuojančiai ministerijai (Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai) apibendrintą informaciją apie praėjusius metus:

37.1.    kiek pareigūnų ir karių pasinaudojo Integracijos sistemos priemonėmis, nurodydamos, kiek pareigūnų ir karių per metus pageidavo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis;

37.2.    kokiomis paslaugomis (Integracijos sistemos priemonėmis) pareigūnai ir kariai pasinaudojo, kiek pareigūnų ir karių kiekviena priemone pasinaudojo;

37.3.    kiek pareigūnų ir karių ir dėl kokių priežasčių (jeigu pareigūnas ar karys šias priežastis buvo nurodęs) vėliau atsisakė pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis.

38.  Statutinė įstaiga neprivalo teikti Aprašo 37 punkte nurodytos apibendrinančios informacijos, jeigu per praėjusius metus nė vienas pareigūnas ir karys nepageidavo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis.

39Koordinuojančios ministerijos gautą Aprašo 36 ir 37 punktuose nurodytą informaciją apibendrina ir kasmet iki einamųjų metų gegužės 1 d. savo interneto svetainėse pagal kompetenciją paskelbia šią informaciją apie praėjusius metus:

39.1.    buvusių pareigūnų ir karių, baigusių tarnybą, skaičių;

39.2.    buvusių pareigūnų ir karių, kuriems suteiktos medicininės reabilitacijos paslaugos, skaičių;

39.3.    buvusių pareigūnų ir karių, kurie pasinaudojo integracijos į darbo rinką priemonėmis, skaičių.

40Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža ir koordinuojančios ministerijos Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo stebėsenos informaciją, nurodytą Aprašo 35–39 punktuose, naudoja nustatydamos, ar Integracijos sistemos priemonių reikia, ar jų pakanka, ar jos efektyvios, ar šias priemones reikėtų keisti ar tobulinti, ir priimdamos atitinkamus sprendimus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41.  Jeigu baigiančiam tarnybą pareigūnui ar kariui tarnyba pratęsiama, Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimas sustabdomas ir personalo specialistas apie tai praneša Aprašo 10, 11 ir 12 punktuose nurodytoms įstaigoms, kurioms pateikta informacija apie tarnybą baigiantį pareigūną ar karį. Likus ne daugiau kaip 12 mėnesių iki pareigūno ar kario pratęstos tarnybos pabaigos, pradedamas įgyvendinti Integracijos sistemos priemonių pirmasis etapas.

42.  Pareigūnas ir karys turi teisę kiekviename Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo etape atsisakyti pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis iš karto apie tai raštu pranešdamas įstaigos, kurioje tarnauja arba tarnavo paskiausiai, vadovui, taip pat atitinkamoms Aprašo 10–12 punktuose nurodytoms įstaigoms, jeigu jų paskirtu laiku nedalyvaus įgyvendinant Integracijos sistemos priemones.

43.  Statutinės įstaigos, kurioje buvęs pareigūnas ar karys tarnavo paskiausiai, vadovas apie pareigūno ar kario, dalyvaujančio įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, atsisakymą pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis per 5 darbo dienas nuo tokio atsisakymo gavimo raštu informuoja įstaigas, kurios turi teikti pareigūnui ar kariui Integracijos sistemos priemones. Šis faktas atitinkamai pažymimas individualiame užimtumo veiklos plane, pareigūno tarnybos ar kario pensijos byloje.

44.  Integracijos sistemos priemonės finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamai institucijai, įgyvendinančiai Integracijos sistemos priemones, patvirtintų asignavimų, taip pat Užimtumo fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei šaltinių.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją,

integracijos į darbo rinką ir medicininės

reabilitacijos priemonių sistemos

įgyvendinimo tvarkos aprašo
priedas

 

 

(Anketos formos pavyzdys)

 

PAREIGŪNO AR KARIO, PAGEIDAUJANČIO DALYVAUTI ĮGYVENDINANT Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir MEDICININĖS REABILITACIJOS priemonių SISTEMOS PRIEMONES, ANKETA

 

1. ASMENS DUOMENYS

 

Vardas, pavardė

 

 

Asmens kodas

 

Gyvenamoji vieta

 

 

Kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas)

 

 

 

Pareigūno ar kario laipsnis (rangas)

 

 

Tarnybos vieta

 

 

Einamosios pareigos

 

 

Išsilavinimas

 

 

Tarnybos pabaigos (atleidimo iš tarnybos ar išleidimo į atsargą) data

 

Tarnybos pabaigos (atleidimo iš tarnybos ar išleidimo į atsargą) priežastis

 

 

Gyvenamoji vieta baigus tarnybą (jeigu keisis)

 

 

 

2. SUSITIKIMUI SU TERITORINĖS darbo biržos SPECIALISTU

 

1. Ar Jūs jau esate apsisprendęs (-usi), ką norėtumėte veikti (kokį darbą kokioje srityje dirbti) būdamas (-a) atsargoje ar atleistas (-a) iš tarnybos, ir žinote, kokioje srityje geriausiai galėtumėte save realizuoti?

 

1.1. Ar Jūs pats (-i) jau ėmėtės kokių nors veiksmų, kurie galėtų padėti Jums įgyvendinti savo planus? Jeigu ėmėtės, tai kokių?

 

 

 

 

1.2. Kokių žinių Jums dar papildomai reikia, kad galėtumėte įgyvendinti savo planus?

 

2. Ar Jūs nesate apsisprendęs (-usi), ką norėtumėte veikti (kokį darbą kokioje srityje dirbti) būdamas (-a) atsargoje ar atleistas (-a) iš tarnybos?

2.1. Ar yra kokia nors sritis, kur Jūs norėtumėte dirbti baigęs (-usi) tarnybą?

 

 

 

2.2. Kokios nepalankios aplinkybės galėtų sukliudyti įgyvendinti Jūsų planus?

 

2.3. Veiksniai, galintys padėti įgyvendinti Jūsų planus (susirasti darbą)

 

 

 

2.4. Jūsų darbo patirtis

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Išsilavinimas (profesija)

2.6. Savarankiškai įgytos reikiamos žinios

 

 

2.7. Asmeninės savybės

2.8. Tarnyboje įgytos profesinės žinios (kursai, seminarai, mokymai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Kokių profesinių žinių (svarbių ieškant darbo), Jūsų manymu, Jums labiausiai trūksta?

 

2.10. Kokias užsienio kalbas mokate ir kokiu lygiu?

 

 

 

2.11. Ar norėtumėte dar patobulinti kurios nors užsienio kalbos žinias? (nurodyti, kurios)

 

2.12. Ar turite darbo kompiuteriu įgūdžių?

 

 

 

 

2.13. Kuriuos darbo kompiuteriu įgūdžius dar norėtumėte patobulinti?

2.14. Ar ketinate siekti aukštojo išsilavinimo (jeigu jo dar neturite)?

2.15. Ar ketinate siekti antro aukštojo išsilavinimo / šiuo metu mokotės siekdami įgyti antrą aukštąjį išsilavinimą?

 

 

2.16. Ar vairuojate automobilį? Jeigu taip, kiek metų?

2.17. Ar sportuojate? Kokią sporto šaką kultivuojate? Sportiniai laimėjimai.

 

 

2.18. Laisvalaikio pomėgiai

2.19. Ar laisvalaikio pomėgiai galėtų turėti įtakos kitos profesijos pasirinkimui?

 

 

3. INFORMACIJA, PAGEIDAUJAMA GAUTI IŠ TERITORINĖS DARBO BIRŽOS SPECIALISTO

 

3. Kokią informaciją ar pagalbą norėtumėte gauti per pokalbį su teritorinės darbo biržos specialistu (prašome pažymėti):

3.1. Gauti informaciją apie situaciją darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybes, sužinoti, kokie yra darbo paieškos metodai ir kokios profesinio orientavimo ir profesinio psichologinio konsultavimo galimybės

 

3.2. Paskelbti asmens duomenis teritorinės darbo biržos interneto svetainėje, personalo atrankos agentūrų skelbimuose

 

3.3. Dalyvauti tarnybą baigiantiems ir buvusiems pareigūnams ir kariams skirtuose renginiuose

 

3.4. Sužinoti apie Lietuvoje ir mieste paklausias profesijas ______________

(nurodyti miestą)

 

3.5. Pagalba ir konsultacijos, kaip parengti tinkamą gyvenimo aprašymą (CV)

 

3.6. Sužinoti, kokia profesinio orientavimo bei profesinio psichologinio konsultavimo tvarka ir trukmė

 

3.7. Personalo atrankos bendrovių, įdarbinimo įstaigų adresai, kontaktiniai duomenys

 

3.8. Informacija, kaip pasirengti pokalbiui su darbdaviu

 

3.9. Gauti informaciją apie persikvalifikavimo kursus ir galimybę juose dalyvauti

 

3.10. Kiti pageidavimai

 

 

 

 

 

 

4. SUTIKIMAS IR PASIŽADĖJIMAS

 

1.  Sutinku dalyvauti įgyvendinant Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones.

2.  Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi dalyvavimo įgyvendinant Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones tikslais, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

3.  Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę susipažinti su įstaigų tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba reikalauti sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jeigu duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

4.  Patvirtinu, kad mano pateikti asmens duomenys yra teisingi, ir pasižadu nedelsdamas informuoti įstaigas apie bet kokius pateiktų duomenų pasikeitimus.

5.  Sutinku ir pasižadu apie savo sprendimą nebedalyvauti įgyvendinant Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones raštu informuoti įstaigos, iš kurios esu atleistas iš tarnybos arba išleistas į atsargą, vadovą.

 

Tarnybą baigiantis (buvęs) pareigūnas ar karys

 

 

_____________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________

(parašas, data)

 

Personalo tvarkymo funkcijas atliekantis ar kitas įgaliotas asmuo

 

_____________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

_____________________________________

(parašas, data)

 

 

 

––––––––––––––––––––