VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. T3-212

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Šeimos tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-480 8 punktą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Sudaryti Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybą:

1.1.    Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja;

1.2.    Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

1.3.    Nila Federovič, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Skaidiškių ambulatorijos bendruomenės vyresnioji slaugytoja;

1.4.    Leokadija Pavtel, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė;

1.5.    Beata Bartkienė, BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorė;

1.6.    Sabina Gucevič, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja;

1.7.    Kristina Boroško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;

1.8.    Joana Šekštelienė, Čekoniškių kaimo bendruomenės narė;

1.9.    Irena Baranovskaja, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos narė;

1.10. Audra Dūdėnaitė, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus narė;

1.11. Alina Franckevič, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus narė;

1.12. Krystyna Malyško, Kyviškių kaimo bendruomenės „Kyvija“ savanorė;

1.13. Justina Žukauskienė, Labdaros ir paramos fondo „Mamų unija“ direktorė;

1.14. Beata Čeken, Paberžės-Glitiškių apylinkės benduomenės narė.

2. Patvirtinti Vilniaus rajono šeimos tarybos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T3-374 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

4. Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Robert Duchnevič

 


 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T3-212

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybos (toliau – Šeimos taryba) nuostatai reglamentuoja prie Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veikiančios Šeimos tarybos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Šeimos taryba – prie Savivaldybės tarybos visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas.

3. Šeimos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Nacionaliniu susitarimu dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Vykdydama savo veiklą, Šeimos taryba bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba su šeimomis ar joms atstovauja.

 

II SKYRIUS

ŠEIMOS TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5. Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką Savivaldybėje ir stiprinti Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, bendradarbiavimą.

6. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Šeimos taryba vykdo šias funkcijas:

6.1. analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos šeimų padėčiai Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;

6.2. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos Savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, taip pat dėl:

6.2.1. paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) Savivaldybėje plėtros;

6.2.2. teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo;

6.2.3. šeimos socialinės gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo;

6.2.4. sąlygų įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimo;

6.2.5. šeimos narių globos ir darbo derinimo;

6.2.6. saugios aplinkos šeimoje ir šeimai kūrimo ir stiprinimo;

6.2.7. viešųjų paslaugų šeimoms prieinamumo ir efektyvumo gerinimo;

6.2.8. kitų šeimoms aktualių klausimų;

6.3. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl veiksmų, kuriant šeimai palankią aplinką Savivaldybėje tobulinimo;

6.4. informuoja visuomenę apie šeimos tarybos tikslus ir veiklą;

6.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ŠEIMOS TARYBOS TEISĖS

 

7. Šeimos taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su šeima susiję klausimai;

7.2. gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją šiuose nuostatuose numatytoms šeimos tarybos funkcijoms vykdyti;

7.3. kviesti į savo posėdžius valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų atstovus, nepriklausomus ekspertus;

7.4. organizuoti diskusijas Savivaldybėje šeimoms aktualiais klausimais;

7.5. dalytis patirtimi su kitų savivaldybių šeimos tarybomis;

7.6. bendradarbiauti su kitomis Savivaldybėje veikiančiomis patariamosiomis tarybomis.

 

IV SKYRIUS

ŠEIMOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Šeimos taryba sudaroma ir jos sudėtis keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

9. Šeimos taryba sudaroma pariteto principu: pusė narių atstovauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kita pusė – nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms su šeimomis ar joms atstovaujančioms. Šeimos tarybos nariai laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo bei konfidencialumo principų.

10. Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją Šeimos taryba iš savo narių išsirenka pirmojo posėdžio metu. Jeigu Šeimos tarybos pirmininku išrenkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas, tai Šeimos tarybos pirmininko pavaduotojas turi būti renkamas iš Savivaldybės institucijų ar įstaigų atstovų, ir atvirkščiai.

11. Šeimos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

11.1. Šeimos tarybos narys atsistatydina savo noru;

11.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

11.3. jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.

12. Šeimos taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą veiksmų planą.

13. Pagrindinė šeimos tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas.

14. Šeimos tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Posėdžius šaukia Šeimos tarybos pirmininkas, kai jo nėra, – pirmininko pavaduotojas.

15. Šeimos tarybos darbui vadovauja Šeimos tarybos pirmininkas, kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas.

16. Šeimos tarybos pirmininkas:

16.1. organizuoja Šeimos tarybos darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

16.2. nustato Šeimos tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą;

16.3. pasirašo Šeimos tarybos posėdžio protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Šeimos tarybos veikla;

16.4. kontroliuoja Šeimos tarybos pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai, kitoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms;

16.5. veikia Šeimos tarybos vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Šeimos tarybos narius;

16.6. prireikus skiria pavedimus kitiems Šeimos tarybos nariams.

17. Šeimos tarybos sekretorius skiriamas Savivaldybės socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėjo iš darbuotojų ar valstybės tarnautojų. Jis nėra Šeimos tarybos narys.

18. Šeimos tarybos sekretorius:

18.1. informuoja ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu Šeimos tarybos narius apie posėdžio datą, laiką, vietą ir pateikia posėdžio darbotvarkę;

18.2. parengia ir pateikia Šeimos tarybai būtinus dokumentus svarstomu klausimu;

18.3. rašo posėdžio protokolą ir/ar posėdžio protokolo suvestinę;

18.4. pasirašo Šeimos tarybos posėdžio protokolą;

18.5. organizuoja Šeimos tarybos siūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai, kitoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms.

19. Jeigu Šeimos taryboje svarstomas klausimas, susijęs su Šeimos tarybos nario interesais, narys informuoja apie tai Šeimos tarybą ir nusišalina priimant sprendimą.

20. Šeimos taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma (Šeimos tarybos sekretorius neturi balso teisės). Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Šeimos tarybos pirmininko (kai jo nėra – Šeimos tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas. Jeigu Šeimos tarybos narys nesutinka su Šeimos tarybos narių priimtu sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskira nuomonė jo prašymu įrašoma Šeimos tarybos posėdžio protokole arba pridedama prie posėdžio protokolo suvestinės;

21. Šeimos tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų kalbos gali būti fiksuojamos posėdžio metu daromame garso įraše, kuris saugomas teisės aktų nustatyta tvarka informacinėse laikmenose, saugomose kartu su Šeimos tarybos posėdžių protokolų suvestinėmis, kuriose įforminami sprendimai. Protokolą arba protokolo suvestinę pasirašo posėdžio pirmininkas ir Šeimos tarybos sekretorius.

22. Šeimos tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Šeimos tarybos protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

24. Šeimos tarybą koordinuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius.

_________________________________

 

part_c0807e18341f4a03a5ab168fdb411baf_end