LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. KOVO 12 D. SPRENDIMO NR. V-513 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI BANDOMĄJĮ SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 21 d. Nr. V-890

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.21 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 12 d. pasitarimo protokolu Nr. 10 (2 klausimas), 2021 m. kovo 3 d. pasitarimo protokolu Nr. 14 (2 klausimas) n u s p r e n d ž i u:

1.    Įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 21 punkte nenurodytų savivaldybių (toliau – savivaldybės) administracijų direktorius organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pasirinktose ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio ugdymo programą (toliau – mokykla), savanorišką profilaktinį tyrimą – pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) (toliau – profilaktinis tyrimas), vienu iš šių būdų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu:

1.1. nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas), ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje grupuojant po ne daugiau kaip 6;

1.2. greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas (toliau – antigeno testas).

2.    Mokykloje, kurioje vykdomas profilaktinis tyrimas, mokinių ugdymą organizuoti:

2.1. sutikusiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, vadovaujantis kiekvienos klasės mokinių ir mokyklos darbuotojų:

2.1.1.   šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju, kaupinių PGR tyrimų ir tyrimų SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatais;

2.1.2.   šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju, antigeno testo rezultatais.

2.2. nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – nuotoliniu būdu.

3.    Profilaktinį tyrimą atlikti šiais etapais:

3.1. mokinių atstovai pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojai informuojami apie profilaktinio tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą ir, sutikę dalyvauti profilaktiniame tyrime, pasirašo sutikimus;

3.2. mokyklose, kuriose kontaktinis ugdymas nebuvo atnaujintas, prieš grįžtant į ugdymo procesą kontaktiniu būdu ne anksčiau kaip prieš 48 val. mobiliajame punkte ar kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) atliekamas antigeno testas visiems sutikusiems dalyvauti profilaktiniame tyrime mokiniams ir mokyklos darbuotojams, išskyrus nurodytus šio sprendimo 6 punkte;

3.3. grįžus į ugdymo procesą kontaktiniu būdu:

3.3.1.   šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju, kaupinių PGR tyrimas mokiniams ir mokyklos darbuotojams, išskyrus nurodytus šio sprendimo 6 punkte, atliekamas mokykloje periodiškai kas 4-7 dienas;

3.3.2.   šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju, antigeno testas mokiniams ir mokyklos darbuotojams, išskyrus nurodytus šio sprendimo 6 punkte, atliekamas mokykloje periodiškai kas 3-4 dienas.

4.    Šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytą profilaktinį tyrimą atlikti šiais etapais:

4.1.    ėminiai kaupinių PGR tyrimams imami mokyklos mokinių ir darbuotojų savarankiškai, prieš tai instruktuojant ASPĮ paskirtam atsakingo asmens sveikatos priežiūros specialistui ir vėliau prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui;

4.2.    paimti ėminiai kaupinių PGR tyrimui paruošiami transportavimui į laboratoriją, juos supakuojant antrinėje ir tretinėje ėminio pakuotėse.

5Šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytą profilaktinį tyrimą atlikti šiais etapais:

5.1. ėminiai antigeno testams imami vienu iš šių būdų:

5.1.1.   mokyklos mokinių ir darbuotojų savarankiškai, prieš tai instruktuojant ASPĮ paskirtam atsakingo asmens sveikatos priežiūros specialistui ir vėliau prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui;

5.1.2.   asmens sveikatos priežiūros specialisto.

5.2.    antigeno testai atliekami, rezultatai vertinami ir interpretuojami asmens sveikatos priežiūros specialisto;

5.3.    antigeno testų rezultatai suvedami į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS).

6.    Tyrimo neatlikti, kai ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu:

6.1. asmenims nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje;

6.2. mokiniams, kurie turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą.

7.    Pavesti savivaldybės, kurioje yra mokykla, administracijos direktoriui:

7.1. paskirti mobilųjį punktą ar kitą ASPĮ, kurie prieš grįžtant į ugdymo procesą kontaktiniu būdu organizuotų mokinių ir mokyklos darbuotojų registraciją šio sprendimo 3.2 papunktyje nurodytiems antigeno testams ir vykdytų ėminių šiems testams paėmimą, ir prireikus organizuoti mokinių ir mokyklos darbuotojų pavėžėjimą į antigeno testų ėminių paėmimo vietą;

7.2. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju paskirti kiekvienai mokyklai už instruktavimą dėl kaupinių PGR tyrimo ėminių paėmimo atsakingą ASPĮ;

7.3. šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju paskirti kiekvienai mokyklai už instruktavimą dėl antigeno testo ėminių paėmimo (tais atvejais, kai planuojama, kad ėminius antigenų testams atlikti ims mokyklos mokiniai ir darbuotojai savarankiškai) ar antigeno testų ėminių paėmimą, rezultatų vertinimą, interpretavimą ir suvedimą į ESPBI IS atsakingą ASPĮ;

7.4. aprūpinti mokyklą asmens apsaugos priemonėmis ir kitomis priemonėmis, kurios reikalingos antigeno testų atlikimui arba kaupinių PGR tyrimo ėminių transportavimui;

7.5. šio sprendimo 3.3.1 papunktyje numatytais atvejais užtikrinti virusologinių terpių pristatymą į mokyklą iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – NVSPL) ir kaupinių PGR tyrimo ėminių pristatymą į kaupinių PGR tyrimus atliekančias laboratorijas;

7.6. šio sprendimo 3.3.2 papunktyje numatytais atvejais užtikrinti antigeno testų pristatymą į mokyklą iš NVSPL;

7.7. prireikus, organizuoti infekuotų medicininių atliekų išvežimą;

7.8. pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai jos prašymu informaciją apie tyrimo eigą ir (ar) rezultatus.

8.    Įpareigoti mokyklos vadovą:

8.1. užtikrinti, kad sutinkantys dalyvauti tyrime mokinių atstovai pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojai pasirašytų sutikimus, kuriais būtų informuojami apie:

8.1.1. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju: kaupinių PGR tyrimo tikslą, sąlygas, tvarką (pareigą, esant teigiamam kaupinių PGR tyrimo rezultatui, registruotis PGR tyrimui, siekiant nustatyti konkretų sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is), pareigą apie kaupinių PGR tyrimo ir PGR tyrimo rezultatus pranešti mokyklų vadovams, skiriamą izoliaciją ir jos sąlygas, kitas pareigas, teises ir kt.) bei asmens duomenų tvarkymą;

8.1.2. šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju: antigeno testo tikslą, sąlygas, tvarką, skiriamą izoliaciją ir jos sąlygas, kitas pareigas, teises bei asmens duomenų tvarkymą.

8.2. pažymėti arba paskirti atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti profilaktiniame tyrime, nurodant kontaktinį mokinio atstovo pagal įstatymą telefono numerį, o atšaukus sutikimą, žymėjimą nuimti;

8.3. bendru mokyklos ir savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – VSB), vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, vadovų sprendimu paskirti už profilaktinio tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) mokyklos darbuotoją (-us) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką. Mokykloje nesant visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą, VSB vadovas paskiria kitą visuomenės sveikatos specialistą (toliau – visuomenės sveikatos specialistas);

8.4. reguliariai informuoti tyrime dalyvaujančius mokyklos mokinių atstovus pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojus apie profilaktinio tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikti kitą su profilaktiniu tyrimu susijusią informaciją;

8.5. organizuojant mokinių ugdymą kontaktiniu būdu laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų;

8.6. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti profilaktinį tyrimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų;

8.7. bendradarbiaujant su VSB organizuoti mokinių profilaktinio tyrimo atlikimą klasėse arba paruošti vietą profilaktinio tyrimo atlikimui mokykloje, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi.

9.    Pavesti ASPĮ vadovui paskirti asmens sveikatos priežiūros specialistą, kuris:

9.1.    šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju prieš pradedant savarankiškai imti ėminius instruktuotų visus profilaktiniame tyrime dalyvaujančius mokyklos mokinius ir darbuotojus, kaip imti ėminius kaupinių PGR tyrimui.

9.2.    šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju:

9.2.1.   prieš pradedant savarankiškai imti ėminius instruktuotų visus profilaktiniame tyrime dalyvaujančius mokyklos mokinius ir darbuotojus, kaip imti ėminius antigeno testui šio sprendimo 5.1.1 papunktyje nustatytais atvejais;

9.2.2.   imtų ėminius šio sprendimo 5.1.2 papunktyje nustatytais atvejais;

9.2.3.   atliktų, vertintų ir interpretuotų antigeno testų rezultatus.

10Pavesti VSB vadovui paskirti kiekvienoje mokykloje už profilaktinio tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą ir pavesti atlikti šiuos veiksmus:

10.1bendradarbiauti su mokyklos paskirtu (-ais) atsakingu (-ais) asmeniu (-imis) dėl mokinių ir mokyklos darbuotojų registracijos ir ėminių paėmimo profilaktiniams tyrimams atlikti;

10.2pagal mokyklos paskirto asmens pateiktus ir šio asmens prieš kiekvieną tyrimą atnaujinamus kontaktiniame ugdyme dalyvaujančių mokinių ir mokyklos darbuotojų sąrašus parengti mokinių ir mokyklos darbuotojų ėminių profilaktiniam tyrimui paėmimo grafiką, jį suderinti su mokyklos darbuotojais;

10.3šio sprendimo 3.3 papunktyje nustatytais atvejais organizuoti profilaktinio tyrimo ėminių paėmimą klasėse arba mokykloje paruoštoje kitoje tam skirtoje vietoje, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi joje ir naudojant šias priemones:

10.3.1.   asmenines apsaugos priemones (respiratorius, vienkartinius chalatus, vienkartines medicinines pirštines);

10.3.2.   rankų antiseptiką;

10.3.3.   stalą priemonėms pasidėti;

10.3.4.   vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti;

10.3.5.   uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms atliekoms;

10.3.6.     šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju:

10.3.6.1.1sterilius tamponus (specialias priemones su transportine virusologine terpe), mėgintuvėlius su transportine terpe;

10.3.6.1.2sandarius plastikinius maišelius su absorbuojančia medžiaga (antrinę ėminio pakuotę);

10.3.6.1.3kartoninę dėžę mėgintuvėliams su ėminiais sudėti (tretinę pakuotę);

10.3.6.1.4nenuplaunamą rašiklį;

10.3.6.1.5du šaltkrepšius (vieną, skirtą mėgintuvėliams su švariomis transportinėmis virusologinėmis terpėmis, kitą – mėgintuvėliams su ėminiais);

10.3.7.   šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju: antigeno testo ėminių paėmimo rinkiniai ir, prireikus, kitos priemonės, reikalingos atliekant jų paėmimą (pvz. laikmatis, rašikliai ir kt.).

10.4šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju:

10.4.1.   prižiūrėti ėminių kaupinių PGR tyrimui paėmimą;

10.4.2.   suformuoti kaupinį PGR tyrimui ir suvesti duomenis, reikalingus kaupinių PGR tyrimo užsakymo ESPBI IS formai E200 „Laboratorinio tyrimo užsakymas“ parengti;

10.4.3.   paruošti mokinių ir mokyklos darbuotojų paimtus ėminius kaupinių PGR tyrimui transportavimui į laboratoriją, juos supakuojant antrinėje ir tretinėje ėminio pakuotėse;

10.5šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju:

10.5.1. prižiūrėti ėminių mokiniams ir darbuotojams paėmimą, kai jie ėminį ima savarankiškai, prieš tai instruktuoti ASPĮ paskirto atsakingo asmens sveikatos priežiūros specialisto;

10.5.2. vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros specialisto įvertintu antigeno testo rezultatu, suvesti duomenis, reikalingus antigeno testo užsakymo į ESPBI IS formai E200 „Laboratorinio tyrimo užsakymas“ ir atsakymo formai E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“ parengti;

10.6pagal poreikį pateikti Kauno greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Kauno GMP) duomenis, reikalingus mokinių ir mokyklos darbuotojų profilaktinių tyrimų užsakymui šio sprendimo 7.1 papunktyje nurodytu atveju;

10.7sudaryti bendradarbiavimo ir prieigos prie Karštosios linijos 1808 informacinės sistemos naudojimo sutartį su Kauno GMP;

10.8reguliariai informuoti mokyklos bendruomenę apie rizikos užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) valdymą.

11Pavesti kaupinių PGR tyrimus atliekančioms laboratorijoms:

11.1atlikti kaupinių PGR tyrimus, naudojant tinkamus RNR skyrimo ir PGR detekcijos reagentus pagal gamintojo nustatytus reikalavimus ir sąlygas;

11.2teikiant tyrimo atsakymą:

11.2.1.   kai kaupinių PGR tyrimus atliekančios laboratorijos kaupinių PGR tyrimo atsakymus teikia į Kauno GMP valdomą informacinę sistemą, suvesti duomenis, reikalingus kaupinių PGR tyrimo atsakymo ESPBI IS formai E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“ parengti, nurodant taikytą kaupinių PGR tyrimo metodą

11.2.2.   kai kaupinių PGR tyrimus atliekančios laboratorijos kaupinių PGR tyrimo atsakymus teikia tiesiogiai į ESPBI IS, suvesti kaupinių PGR tyrimo rezultatus į formą E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“.

12Pavesti Kauno GMP:

12.1vykdyti mokinių ir mokyklos darbuotojų registraciją šio sprendimo 3.2 papunktyje nurodytam antigeno testui;

12.2šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju:

12.2.1. suvesti kaupinių PGR tyrimo užsakymus į ESPBI IS formą E200 „Laboratorinio tyrimo užsakymas“ bei atsakymus į formą E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“, kai kaupinių PGR tyrimus atliekančios laboratorijos kaupinių PGR tyrimo atsakymus teikia į Kauno GMP valdomą informacinę sistemą, ir perduoti į ESPBI IS, patvirtinant elektroniniu parašu;

12.2.2.   teigiamo kaupinių PGR tyrimo rezultato atveju – organizuoti mokinių atstovų pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojų informavimą apie kaupinių PGR tyrimo rezultatus ir registravimą PGR tyrimui, siekiant nustatyti konkretų (-čius) sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is).

12.3šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju, suvesti antigeno testo užsakymus į ESPBI IS formą E200 „Laboratorinio tyrimo užsakymas“ bei atsakymus į formą E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“, kai visuomenės sveikatos priežiūros specialistas užsakymus ir atsakymus teikia į Kauno GMP valdomą informacinę sistemą, ir perduoti į ESPBI IS, patvirtinant elektroniniu parašu.

13Pavesti NVSPL:

13.1šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju:

13.1.1.   organizuoti kaupinių PGR tyrimų ėminių paskirstymą į kaupinių PGR tyrimus atliekančias laboratorijas;

13.1.2.   užtikrinti ASPĮ ir kaupinių PGR tyrimus atliekančių laboratorijų aprūpinimą kaupinių PGR tyrimui atlikti reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų direktorių ir kaupinių PGR tyrimus atliekančių laboratorijų pateiktą poreikį;

13.2informuoti savivaldybių administracijų direktorius apie kaupinių PGR tyrimui atlikti reikalingų 10.3.6.1.1 papunktyje nurodytų priemonių atsiėmimo tvarką bei ėminių kaupinių PGR tyrimui ištyrimą vykdančias laboratorijas.

13.2.1.   apmokėti kaupinių PGR tyrimus atliekančioms laboratorijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-828 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo laboratorinių tyrimų atlikimo“ nuostatomis.

13.3šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju:

13.3.1.   užtikrinti ASPĮ aprūpinimą antigeno testais ir jiems atlikti reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų direktorių pateiktą poreikį;

13.3.2.   informuoti savivaldybių administracijų direktorius apie antigeno testų atsiėmimo tvarką.

14Pavesti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, mokykloms organizuojant profilaktinio tyrimo procesą, užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimą.

15Pavesti Vilniaus visuomenės sveikatos biurui pasirinktomis priemonėmis teikti metodines konsultacijas savivaldybių administracijoms ir VSB dėl visuomenės sveikatos specialisto veiklos organizuojant profilaktinį tyrimą mokykloje.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys