isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-317 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. T-183

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-317 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano 4 priedą „Pakruojo rajono savivaldybės modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis