LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 4, 5 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. liepos 10 d. Nr. XII-1000
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Papildyti 4 straipsnio 6 dalį 4 punktu:

4) asmenys, atliekantys savanorišką praktiką Užimtumo rėmimo įstatymo nustatyta tvarka, – savanoriškos praktikos sutarties galiojimo laikotarpiu.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 1 ir 4 punktuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka draudžiami valstybės lėšomis, skaičiuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos. Tais atvejais, kai asmuo atitinkamu laikotarpiu turi būti draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu valstybės lėšomis tiek pagal šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 1 punktą, tiek pagal šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 4 punktą, nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos taip pat mokamos tik nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos. Įmokų valstybės lėšomis mokėjimo tokiais atvejais ypatumus nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės. Asmenų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktuose, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas privalo mokėti draudėjai.“

 

3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 6 punktuose, 4 dalies 3 punkte, 6 dalies 1 ir 4 punktuose nurodytų asmenų socialinio draudimo įmokas valstybės biudžeto lėšomis sumoka Biudžeto sandaros įstatyme nurodyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2014 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė