.T1-                                                               

 

 


KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ PROGRAMINIO BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 23 d.  Nr. T-45

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIII-177, atsižvelgdama į rajono savivaldybės tarybos komitetų siūlymus, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą: 27 406,6 tūkst. Eur pajamų, 29 336,1 tūkst. Eur išlaidų (asignavimai iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 930,0 tūkst. Eur), paskoloms grąžinti 944,9 tūkst. Eur, 2016-12-31 lėšų likučiai 999,5 tūkst. Eur (1, 6, 9, 10, 11 priedai).

2. Patvirtinti savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas – 9 173,3 tūkst. Eur, iš jų:

2.1. mokinio krepšeliui finansuoti – 5 916,6 tūkst. Eur (3 priedas);

2.2. specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2 082,0 tūkst. Eur (4 priedas);

2.3. specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, – 401,4 tūkst. Eur (4 priedas);

2.4. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 536,0 tūkst. Eur (4 priedas);

2.5. kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių – 237,3 tūkst. Eur (4, 5 priedai).

3. Patvirtinti savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto skiriamą bendrosios dotacijos kompensaciją – 2 092,0 tūkst. Eur (1 priedas).

4. Patvirtinti prognozuojamas pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius – 14 250,0 tūkst. Eur (1 priedas).

5. Patvirtinti kitas pajamas:

5.1. pajamas, priskirtas pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą, – 66,0 tūkst. Eur (1 priedas);

5.2. vietines rinkliavas – 735,0 Eur (1 priedas);

5.3. pajamas, gaunamas už biudžetinių įstaigų prekes ir paslaugas, – 735,6 tūkst. Eur (1, 2 priedai).

6. Patvirtinti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas – 2 411,7 tūkst. Eur (1, 5 priedai).

7. Patvirtinti iš rajono savivaldybės biudžeto pajamų finansuojamų išlaidų planą – 29 336,1 tūkst. Eur biudžetinėms įstaigoms (8 priedas) ir pagal programas (9 priedas), iš jų: savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 15 086,0 tūkst. Eur, paskoloms grąžinti – 944,9 tūkst. Eur.

8. Paskirstyti 2016 m. nepanaudotas biudžeto lėšas paskoloms grąžinti ir programoms finansuoti – 999,5 tūkst. Eur (11 priedas).

9. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų asignavimų valdytojų sąrašą (7 priedas).

10. Įpareigoti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

10.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti;

10.2. sudarant ir tvirtinant 2017 m. programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2016 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes sumokėti;

10.3. sutaupytus asignavimus išlaidoms pirmiausia skirti skoloms sumokėti;

10.4. užtikrinti, kad 2017 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2016 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

10.5. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

10.6. taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus asignavimus, užtikrinant asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą;

10.7. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į savivaldybės biudžetą pajamų įmokas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis