DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

 

2021 m. gruodžio 9 d. Nr. T1-164

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 25 straipsniu bei atsižvelgdama į Druskininkų savivaldybės Leipalingio miestelio bendruomenės ir Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ atstovų rašytinius prašymus dalyvauti Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos veikloje, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Sudaryti Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Agnė Baranauskaitė Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);

1.2. Joana Verbickienė Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3. Antanas Krancevičius Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijos seniūnas;

1.4. Saulius Valentukonis Leipalingio miestelio bendruomenės atstovas;

1.5. Alvydas Varanis Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijos seniūnas;

1.6. Jūratė Vaičiulionienė Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ atstovė;

1.7. Vidas Stašinskas, Druskininkų savivaldybės tarybos narys.

2. Patvirtinti Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatus (pridedama).

3. Skirti Laimą Bučionytę Carlsson, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, o jai nesant, Laurą Janauskaitę, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, Komisijos sekretore.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Ričardas Malinauskas


 

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T1-164

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos (toliau – Komisija) funkcijas ir teises, darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T1-95 „Dėl Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais želdinių priežiūrą.

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimo nešališkumu. Priimdama sprendimus, Komisija yra savarankiška.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Želdynų įstatyme ir šio įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5. Komisijos tikslas – Želdynų įstatyme numatytais atvejais ir tvarka Druskininkų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriui teikti išvadas dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius, augančius Savivaldybėje.

6. Komisija atlieka šias funkcijas:

6.1 nagrinėja atvejus, kai Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, taip pat viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius;

6.2. Nuostatų 6.1 papunktyje numatytais atvejais rengia ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia išvadas dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

6.3. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl želdinių paskelbimo saugotinais.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

7. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, valstybės įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų, raštu ir žodžiu paaiškinimus ir informaciją, reikalingą klausimams nagrinėti ir sprendimams priimti;

7.2. kviestis Komisijos darbe dalyvauti kitus specialistus ir ekspertus, galinčius padėti Komisijai priimti teisingą sprendimą;

7.3. patekti į teritorijas, kuriose yra reikiamų apžiūrėti/įvertinti želdinių.

8. Komisija privalo į Komisijos posėdžius kviesti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovą nuomonei pateikti, kai Komisija rengia išvadą dėl ketinimo Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 20 ar daugiau saugotinų želdinių arba kai viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komisijos darbą organizuoja bei jos posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas.

10. Komisija renkasi kiekvieno mėnesio pirmą antradienį (esant būtinumui ar nenumatytiems atvejams – bet kurią kitą dieną, apie pasikeitusią Komisijos posėdžio datą Komisijos pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas).

11. Komisijos pirmininkas Komisijos nariams elektroninio ryšio priemonėmis išsiunčia Komisijos darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, joje nurodydamas posėdžio laiką ir vietą.

12. Komisijos pirmininkas elektroninio ryšio priemonėmis sukviečia kitus reikalingus specialistus, dalyvauti Komisijos posėdyje.

13. Kiekvienas Komisijos narys turi teisę:

13.1 dalyvauti rengiant ir svarstant Komisijos klausimus, laisvai balsuoti svarstomais klausimais;

13.2. siūlyti kviesti dalyvauti Komisijos darbe reikalingus asmenis;

13.3. siūlyti klausimus Komisijos posėdžiui, iš anksto informuodamas apie tai Komisijos pirmininką;

13.4. pateikti savo argumentuotą vertinimą ir pastabas Komisijai elektroniniu būdu;

13.5. atlikti želdinių apžiūrą savarankiškai. Tokiu atveju turi pateikti Komisijos pirmininkui savo sprendimą per 3 darbo dienas nuo medžiagos gavimo;

13.6. atsistatydinti savo noru, pateikdamas raštišką prašymą Komisijos pirmininkui.

14. Komisijos nariai nutarimą svarstomu klausimu priima paprasta balsų dauguma.

15. Balsuojant kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos primininko balsas, šiuo atveju Komisijos pirmininkas neturi teisės susilaikyti, kai jo nėra, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininko pavaduotojas.

16. Komisijos narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas Komisijos sprendimo rezultatais bei priimtas rekomendacinio pobūdžio pasiūlymas gali turėti jam materialinę ar kitokią asmeninę naudą. Atsiradus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti Komisijos narius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

17. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius.

18. Komisijos posėdžių protokolai surašomi per 3 darbo dienas po įvykusio Komisijos posėdžio.

19. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, kai jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius.

20. Komisija savo nuožiūra ir esant būtinybei, siekdama nustatyti faktines aplinkybes, gali vykti į želdinių augimo vietą.

21. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Komisijos posėdis negali vykti šių Nuostatų nustatyta tvarka, Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Komisijos išvadas pasirašo Komisijos pirmininkas, kai jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

23. Komisijos išvados pateikiamos Savivaldybės administracijos direktoriui per 3 darbo dienas.

24. Komisijos išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt.

25. Komisijos nariams už darbo laiką atliekant Komisijos nario pareigas mokamas atlygis, numatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme.

26. Atlygis mokamas vieną kartą per mėnesį. Komisijos narių atlygio dydis: už dalyvavimą Komisijos posėdyje 1 valandą mokamas 0,06 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis.

 

V SKYRIUS

ASMENŲ DALYVAVIMAS KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE

 

27. Komisijos posėdžiai yra vieši.

28. Komisijos posėdžiuose norintys dalyvauti asmenys turi iš anksto, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos, raštu pranešti apie dalyvavimą Komisijos posėdyje Komisijos pirmininkui, pateikdami kontaktinį telefono numerį arba elektroninio pašto adresą.

_____________

part_5c963b23678e446e836f53fca6dea8a1_end