LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-378 ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gegužės 23 d. Nr. XIV-1973

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Šeštojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti šeštąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44 straipsnis. Įgaliojimas Biurui

Biuras, atsižvelgdamas į žalos atlyginimo institucijų teises, pareigas ir tarpusavio atsiskaitymą dėl žalos atlyginimo nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kai draudimo įmonė bankrutuoja ar yra likviduojama, siekia iki 2023 m. gruodžio 23 d. sudaryti susitarimą su kitų Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotomis institucijomis, atsakingomis už žalos atlyginimą, ir apie sudarytą susitarimą informuoti Europos Komisiją.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo su pakeitimais, padarytais 2021 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/2118.“

2. Pakeisti Įstatymo priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II).“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. birželio 23 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda