LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo nr. 400 „DĖL ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ VEIKLOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2015 m. liepos 30 d. Nr. 1R-207

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 2 dalimi, 39 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsniu ir 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013  m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu,“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Antstolių informacinės sistemos nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1R-207

redakcija)

 

ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antstolių informacinės sistemos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Antstolių informacinės sistemos steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Antstolių informacinės sistemos steigimo pagrindas Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 713 straipsnis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 23 straipsnio 5 dalis, 37 straipsnio 1 ir 2 dalys, 431 straipsnio 3 ir 4 dalys, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 15 straipsnis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

3. Antstolių informacinė sistema kuriama ir tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

4.  Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

5. Antstolių informacinės sistemos tikslas – sudaryti sąlygas gyventojams ir verslo subjektams nuotoliniu būdu dalyvauti antstolių vykdymo procese, varžytynėse ir aukcionuose, sukuriant elektroninių vykdomųjų bylų, elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų paslaugas.

6. Antstolių informacinės sistemos uždaviniai:

6.1. centralizuotai elektroniniu būdu tvarkyti duomenis, kurių reikia antstoliams teisės aktų pavestoms funkcijoms atlikti, veiklos kontrolės ir finansinės stebėsenos procesams užtikrinti, integracinėms sąsajoms su registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis palaikyti;

6.2. užtikrinti elektroninės vykdomosios bylos veikimą ir priemones elektroniniu būdu vykdyti turto pardavimą iš varžytynių ir aukcionuose;

6.3. teikti elektroninės vykdomosios bylos, elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų paslaugas.

7. Pagrindinės Antstolių informacinės sistemos funkcijos yra:

7.1. rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus duomenis apie antstolių procesinių veiksmų vykdymą;

7.2. automatizuoti Antstolių informacinės sistemos naudotojų darbą (vykdomųjų bylų tvarkymą, varžytynių ir aukcionų rengimą ir valdymą);

7.3. centralizuoti duomenų apie elektroninių vykdomųjų dokumentų vykdymą, dokumentų, procesinių dokumentų įteikimą, faktinių aplinkybių konstatavimą, išieškojimų valdymą, elektronines varžytynes ir elektroninius aukcionus tvarkymą;

7.4. užtikrinti Antstolių informacinės sistemos stebėseną, informuoti apie sistemos sutrikimus, užtikrinti duomenų saugą, archyvuoti, naikinti duomenis;

7.5. teikti duomenis duomenų gavėjams;

7.6. teikti duomenis antstolių ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ar Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirtų bankroto administratorių (toliau – bankroto administratoriai) veiklą kontroliuojančioms institucijoms Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

7.7. skirstyti vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo valstybės naudai antstoliams;

7.8. užtikrinti Antstolių informacinės sistemos integracines sąsajas su valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis;

7.9. publikuoti viešame portale rengiamų elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų skelbimus, atlikti skelbimų paiešką pagal nustatytus kriterijus.

 

II SKYRIUS

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

8. Antstolių informacinės sistemos valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija), kuri:

8.1. atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas;

8.2. koordinuoja Antstolių informacinės sistemos tvarkytojų darbą;

8.3. tvirtina Antstolių informacinės sistemos kūrimo ir plėtros planus, analizuoja pasiūlymus dėl Antstolių informacinės sistemos veikimo, priima sprendimus dėl šios informacinės sistemos tobulinimo ir modernizavimo, atsižvelgdama į Antstolių informacinės sistemos tvarkytojų pateiktus pasiūlymus, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

8.4. užtikrina, kad Antstolių informacinė sistema būtų tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais nuostatais ir duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais;

8.5. organizuoja duomenų saugos užtikrinimą;

8.6. organizuoja Antstolių informacinės sistemos tobulinimą;

8.7. nustato duomenų gavėjams teikiamų duomenų apimtis.

9. Antstolių informacinės sistemos tvarkytojai yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) ir asociacija Lietuvos antstolių rūmai (toliau – Antstolių rūmai):

9.1. Registrų centras:

9.1.1. tvarko ir administruoja duomenų bazę;

9.1.2. užtikrina nepertraukiamą Antstolių informacinės sistemos funkcionavimą;

9.1.3. sudaro sutartis su duomenų teikėjais, gavėjais ir informacinės sistemos naudotojais;

9.1.4. užtikrina ir atsako už Antstolių informacinės sistemos duomenų saugos priemonių įgyvendinimą;

9.1.5. rengia ir įgyvendina Antstolių informacinės sistemos techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus;

9.1.6. vykdo kitas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

9.2. Antstolių rūmai:

9.2.1. teikia bendrąją informaciją ir konsultuoja apie Antstolių informacinės sistemos elektronines paslaugas, susijusias su antstolių veikla;

9.2.2. teikia pasiūlymus Antstolių informacinės sistemos valdytojui dėl duomenų gavėjams teikiamų duomenų apimčių, Antstolių informacinės sistemos tvarkymo ir tobulinimo;

9.2.3. teikia pasiūlymus Antstolių informacinės sistemos valdytojui dėl teisės aktų, susijusių su antstolių funkcijų vykdymu ir turinčių įtakos Antstolių informacinės sistemos funkcinės ar informacinės struktūros pakeitimams;

9.2.4. užtikrina ir atsako už Antstolių informacinės sistemos duomenų saugos reikalavimų laikymąsi;

9.2.5. Antstolių informacinės sistemos tvarkytojui – Registrų centrui teikia prašymus ištaisyti ar papildyti neteisingus, netikslius ar neišsamius sistemos duomenis.

10. Antstolių informacinės sistemos duomenų teikėjai:

10.1. Registrų centras – teikia Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro, Lietuvos Respublikos adresų registro ir Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) duomenis;

10.2. Gyventojų registro tarnyba – teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;

10.3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis;

10.4. Centrinė hipotekos įstaiga – teikia Turto arešto aktų registro, Lietuvos Respublikos hipotekos registro, Testamentų registro, Sutarčių registro, Vedybų sutarčių registro ir Įgaliojimų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenis;

10.5. Valstybinis patentų biuras – teikia Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenis;

10.6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – teikia Mokesčių mokėtojų registro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) duomenis;

10.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro ir Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro duomenis;

10.8. valstybės įmonė „Regitra“ – teikia Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenis;

10.9. Civilinės aviacijos administracija – teikia Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenis;

10.10. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro duomenis;

10.11. Lietuvos saugios laivybos administracija – teikia Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenis;

10.12. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Ginklų registro duomenis;

10.13. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – teikia Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų bei Ūkinių gyvūnų registrų duomenis;

10.14. valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Turto bankas) ir savivaldybių administracijos – teikia duomenis apie elektroninius aukcionus;

10.15. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – teikia Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenis;

10.16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – teikia Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenis;

10.17. teismai – įstatymų nustatytais atvejais teikia vykdomuosius dokumentus, taip pat kitus dokumentus, susijusius su vykdymo procesu, per Lietuvos teismų informacinę sistemą (LITEKO);

10.18. išieškotojai (ar jų atstovai) – teikia vykdomuosius dokumentus (kai jų neteikia teismai įstatymų nustatytais atvejais), išreikšdami savo valia inicijuoti priverstinį išieškojimą;

10.19. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos – teikia Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (ĮRBIS) duomenis;

10.20. Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – teikia Vaikų išlaikymo fondo administravimo informacinės sistemos duomenis.

11. Antstolių informacinės sistemos naudotojai ir paslaugų gavėjai:

11.1. Antstolių informacinės sistemos naudotojai – Antstolių informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojų valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kiti asmenys, kurie informacinių sistemų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją naudoja ir tvarko elektroninę informaciją;

11.2. Antstolių informacinės sistemos paslaugų gavėjai – asmenys, dalyvaujantys elektroninėse varžytynėse ar elektroniniuose aukcionuose; asmenys, kurie naudojasi elektroninėmis vykdomosios bylos paslaugomis (toliau – paslaugų gavėjai), kiti asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka tiesioginėms funkcijoms atlikti yra reikalingi Antstolių informacinės sistemos duomenys.

12. Antstolių informacinės sistemos naudotojai turi šias teises:

12.1. gauti prieigą prie Antstolių informacinės sistemos;

12.2. teikti informaciją Antstolių informacinės sistemos tvarkytojui – Registrų centrui apie Antstolių informacinės sistemos sutrikimus.

13Antstolių informacinės sistemos naudotojų pareigos:

13.1. saugoti naudotojo slaptažodį nuo trečiųjų asmenų;

13.2. nedelsiant informuoti Antstolių informacinės sistemos tvarkytoją – Registrų centrą, jei slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims;

13.3. informuoti Antstolių informacinės sistemos tvarkytoją – Registrų centrą apie naudotojo vardo, pavardės ir elektroninio pašto adreso pasikeitimus.

14. Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas yra atitinkamai ir asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas bei vykdo funkcijas ir įgyvendina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas asmens duomenų tvarkymo informacinėje sistemoje pareigas.

 

III SKYRIUS

INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

15. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie antstolį:

15.1. vidinės struktūros neturintis antstolio identifikacinis kodas, sugeneruotas Antstolių informacinės sistemos;

15.2. antstolio ir antstolio padėjėjų vardai ir pavardės, asmens kodai;

15.3. antstolio ir antstolio padėjėjų veiklos teritorijos pavadinimas;

15.4. antstolio ir antstolio padėjėjų veiklos pradžia, pabaiga, veiklos sustabdymo terminai;

15.5. antstolio (antstolių) kontoros, kurioje yra antstolio ir antstolio padėjėjų darbo vieta, adresas ir telefono ryšio numeris;

15.6. antstolio identifikavimo duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas), suteikti prisijungti prie Antstolių informacinės sistemos, ir (ar) kiti antstolio identifikavimo duomenys (antstolio sutikimu suteikti jo atstovui, padėjėjui, kitam įgaliotam antstolio darbuotojui);

15.7. antstolio depozitinių ir atsiskaitomųjų banko sąskaitų duomenys:

15.7.1. banko kodas BIC (angl. Bank international code – banko tarptautinis kodas) formatu;

15.7.2. banko pavadinimas;

15.7.3.  sąskaitos numeris IBAN (angl. International bank account number – tarptautinis banko sąskaitos numeris) formatu.

16. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie elektronines vykdomąsias bylas:

16.1. unikalus vykdomosios bylos numeris;

16.2. vykdomosios bylos eilės numeris, sudarytas iš antstolio kodo, antstolio kontoros (skyriaus) eilės numerio, kalendorinių metų paskutinių dviejų skaitmenų ir bylos eilės numerio kiekvienais kalendoriniais metais;

16.3. vykdomojo dokumento duomenys:

16.3.1. pateikimo data;

16.3.2. pavadinimas;

16.3.3. numeris;

16.3.4. išdavimo data;

16.3.5. būsena;

16.3.6. registracijos numeris ir data;

16.3.7. vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija ir jos tipas;

16.4. vykdomosios bylos vykdymo pradžios data, būsena, būsenos pakeitimo data ir pagrindai, išieškojimo reikalavimo eilė, kontora ir (ar) skyrius, kuriame vykdoma byla, atsakingo antstolio ir (ar) kito darbuotojo vardas, pavardė, pastabos ir žymos (ar byla susijusi su nepilnamečiais vaikais, ar išieškojimas valstybės naudai);

16.5. išieškotojo informacija (ir išieškotojų istorija): vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai išieškotojo asmens kodas nežinomas arba kai išieškotojas neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), jei išieškotojas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

16.6. skolininko (-ų) informacija (ir skolininkų istorija): skolininko tipas, vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai skolininko asmens kodas nežinomas arba kai skolininkas neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), jei skolininkas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

16.7. išieškojimo dalykas:

16.7.1. piniginio pobūdžio išieškojimas:

16.7.1.1. piniginio pobūdžio išieškojimo kategorija (-os);

16.7.1.2. piniginio išieškojimo apimtis;

16.7.1.3. išieškotina suma ir požymis, ar skaičiuoti palūkanas;

16.7.2. išlaikymo ir kitų periodinių išmokų išieškojimas:

16.7.2.1. išlaikymo ir kitų periodinių išmokų išieškojimo kategorija (-os);

16.7.2.2. įsiskolinimas vykdomojo dokumento pateikimo dieną;

16.7.2.3. periodinio mokėjimo periodiškumas, suma arba procentas nuo visų pajamų;

16.7.2.4. data, nuo kada skaičiuoti skolą;

16.7.3. nepiniginio pobūdžio išieškojimas:

16.7.3.1. nepiniginio išieškojimo kategorija (-os);

16.7.3.2. nepiniginio pobūdžio išieškojimo aprašymas arba požymis – visa apimtimi;

16.8. išieškotinų sumų informacija:

16.8.1. pradinės išieškotinos skolos, būtinųjų vykdymo išlaidų, papildomų vykdymo išlaidų ir antstolio atlygio sumos;

16.8.2. išieškotinos palūkanų sumos;

16.8.3. išieškotinų sumų fiksavimo datos;

16.8.4. išieškotos sumos;

16.8.5. lėšų išieškojimo datos;

16.8.6. išieškotų lėšų paskirstymo datos;

16.8.7. depozitinės sąskaitos apskaitos informacija;

16.8.8. išieškotojo sumokėtų lėšų apskaita;

16.8.9. vykdymo išlaidoms suskaičiuoti naudoti vartotojų kainų indeksai;

16.9. antstolių gauti dokumentai (prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raštai dėl prašymo tikslinimo, kiti dokumentai);

16.10. antstolių parengti dokumentai.

17. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie faktinių aplinkybių nustatymą:

17.1. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai (protokolų elektroninės formos) ir priedai (fotografijos, vaizdo įrašai, dokumentų skaitmeninės kopijos);

17.2. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo numeris;

17.3. asmens, kurio prašymu buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), jei tai juridinis asmuo, – jo kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

17.4. faktinių aplinkybių konstatavimo data;

17.5. protokolo surašymo data.

18. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie elektronines varžytynes ir elektroninius aukcionus:

18.1. elektroninių varžytynių ir elektroninio aukciono unikalus numeris;

18.2. elektroninių varžytynių ir elektroninio aukciono pradžios ir pabaigos, atšaukimo, paskelbimo neįvykusiomis data ir laikas, pirmosios, antrosios ar pakartotinės varžytynės;

18.3. informacija arba dokumentas, kurio pagrindu buvo atšauktos arba paskelbtos neįvykusiomis elektroninės varžytynės ar elektroninis aukcionas;

18.4. elektroninių varžytynių arba elektroninio aukciono vykdytojo, kuris rengia varžytynes arba aukcioną, vardas ir pavardė, jei vykdytojas juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas) ir banko sąskaitos, į kurią bus pervedamas aukcioną ar varžytynes laimėjusio dalyvio sumokėtas varžytynių ar aukciono dalyvio mokestis, ir mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos, į kurią turi būti sumokamas mokestis už įgytą iš varžytynių turtą, numeris;

18.5. parduodamo iš varžytynių ir aukcione turto savininko fizinio asmens duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas), jei savininkas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

18.6. iš elektroninių varžytynių ir aukcione parduodamo turto pavadinimas, buvimo vieta ir aprašymas, vizualinė ir grafinė informacija; bendra turto apžiūros informacija (adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

18.7. elektroninių varžytynių ir elektroninio aukciono dalyvio mokestis;

18.8. elektroninių varžytynių ir elektroninio aukciono pradinė turto pardavimo kaina, kainos didinimo intervalas;

18.9. elektroninių varžytynių informacija apie turto nuosavybės apribojimus;

18.10. antstolių organizuojamų elektroninių varžytynių parduodamo turto pirkimo–pardavimo dokumentas;

18.11. antstolio organizuojamų varžytynių parduodamo įkainoto turto vertė;

18.12. elektroninių varžytynių ir elektroninio aukciono dalyvio arba atstovo asmens duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas), jei dalyvis arba jo atstovas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

18.13. elektroninių varžytynių ir elektroninio aukciono dalyvio arba atstovo kontaktiniai duomenys (deklaruotas ir (ar) buveinės adresas, adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, mobiliojo telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

18.14. elektroninių varžytynių ir elektroninio aukciono dalyvio arba atstovo banko sąskaitos numeris;

18.15. atstovaujamo asmens duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei atstovaujamasis yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas), atstovavimo pagrindas;

18.16. didžiausia elektroninėse varžytynėse ir elektroniniame aukcione pasiūlyta kaina, kuri kartu yra ir turto pardavimo kaina;

18.17. per elektronines varžytynes ir elektroninį aukcioną dalyvių pasiūlytos kainos, pasiūlymo data ir laikas;

18.18. duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas) apie varžytynių dalyvį, su kuriuo sudarytas turto pardavimo iš varžytynių aktas;

18.19. elektroninių varžytynių ir elektroninio aukciono būsena;

18.20. elektroninio aukciono dalyvio registracijos mokesčio dydis.

19. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami ir tvarkomi šie Antstolių informacinės sistemos naudotojų duomenys:

19.1. vardas ir pavardė;

19.2. pareigų pavadinimas;

19.3. asmeniui suteiktas informacinės sistemos naudotojo slaptažodis.

20. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie elektroninių paslaugų gavėjus:

20.1. vardas ir pavardė, asmens kodas; jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

20.2. atstovo asmens duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, atstovavimo pagrindas; jei atstovas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

20.3. kredito įstaigos sąskaitos numeris;

20.4. kontaktiniai duomenys: adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.

21. Antstolių informacinei sistemai teikiami duomenys iš:

21.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro:

21.1.1. asmens kodas;

21.1.2. vardas (-ai);

21.1.3. pavardė (-ės);

21.1.4. gimimo data;

21.1.5. mirties data;

21.1.6. lytis;

21.1.7. deklaruota gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos deklaravimo data;

21.1.8. nepilnamečių vaikų, sutuoktinio asmens kodai;

21.1.9. santuokos ar ištuokos data;

21.1.10. pilnamečio ir nepilnamečio asmens tėvų asmens kodai;

21.1.11. šeiminė padėtis, šeiminės padėties pasikeitimo data;

21.1.12. asmens veido atvaizdas.

21.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro:

21.2.1. kadastro vietovė, kadastro blokas, žemės sklypo numeris (žemės sklypo kadastrinis numeris);

21.2.2. unikalus žemės sklypo, statinio, buto, patalpos numeris;

21.2.3. duomenys apie nekilnojamojo daikto adresą;

21.2.4. nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys ir kitų nekilnojamųjų daiktų planai;

21.2.5. duomenys apie nekilnojamųjų daiktų priklausinius, nurodant priklausinio priskyrimą konkrečiam nekilnojamajam daiktui ir priklausinio pavadinimą;

21.2.6. nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, juridinių faktų įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo juridiniai pagrindai, įregistravimo, išregistravimo datos;

21.2.7. duomenys, identifikuojantys daiktinių teisių turėtojus, kitus su daiktinėmis teisėmis susijusius asmenis (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė; juridinio asmens pavadinimas, kodas);

21.2.8. daiktinių teisių, juridinių faktų rūšys;

21.2.9. specifiniai daiktinių teisių, juridinių faktų duomenys (įregistravimo, sandorio sudarymo data ir suma, specialios sąlygos, identifikavimo kodas, terminai ir kt.);

21.2.10. archyviniai nekilnojamųjų daiktų kadastro ir registro duomenys (nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų, nuosavybės ir kitų daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų ir juridinių faktų kitimo duomenys);

21.2.11. įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ir nuomos sutarčių duomenys:

21.2.11.1. sutarties įregistravimo data;

21.2.11.2. sutarties sudarymo data ir kaina;

21.2.11.3. sutarties šalys (asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens kodas), gyvenamoji vieta (buveinės adresas);

21.2.11.4. perleidžiamo turto sudėtis;

21.2.11.5. sutarties priedų duomenys;

21.2.11.6. sutarties pakeitimo ar išregistravimo pagrindas ir data.

21.3. Juridinių asmenų registro duomenys apie juridinius asmenis, išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ar jų susivienijimus:

21.3.1. juridinio asmens kodas;

21.3.2. juridinio asmens pavadinimas;

21.3.3. juridinio asmens teisinė forma;

21.3.4. juridinio asmens buveinė (adresas);

21.3.5. juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės, duomenų ir veiklos dokumentų, jų pakeitimų kiekvieno įregistravimo Juridinių asmenų registre ir išregistravimo datos;

21.3.6. juridinio asmens organai: pavadinimai, šių organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, narių skaičius;

21.3.7. duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius ar administravimo organo narius (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras), jeigu Europos bendrovėje ar Europos kooperatinėje bendrovėje sudaromas administravimo organas, jų paskyrimo (išrinkimo) ir įgaliojimų pabaigos datos. Jeigu sudaromas kolegialus valdymo organas, nurodomas ir kolegialaus valdymo organo pirmininkas (vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas);

21.3.8. duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras);

21.3.9. juridinio asmens, filialo ar atstovybės valdymo organų nariai (vardas ir pavardė, asmens kodas) ir juridinio asmens dalyviai (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras), jų teisių ribos, terminas, kuriam nustatytos teisių ribos;

21.3.10. duomenys apie prokuristą (vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas), jeigu įregistruota prokūra;

21.3.11. bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens administratoriaus (likvidacinės komisijos pirmininko) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras), teisių ribos;

21.3.12. juridinio asmens likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras) apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius, likvidacinės komisijos pirmininką, likvidatoriaus ir likvidacinės komisijos pirmininko teisių ribos, jeigu jos skiriasi nuo nustatytųjų įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose;

21.3.13. juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį (vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas), teisių ribos;

21.3.14. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu;

21.3.15. restruktūrizuojamo juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį (vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas);

21.3.16. juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys:

21.3.16.1. filialo ar atstovybės kodas;

21.3.16.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

21.3.16.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

21.3.16.4. filialo ar atstovybės veiklos trukmė, jeigu ji ribota;

21.3.16.5. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius (vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas);

21.3.16.6. filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo pagrindas, organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą, ir sprendimo priėmimo data;

21.3.17. juridinio asmens veiklos apribojimai: apribota juridinio asmens veikla, duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar apribojimo panaikinimo, ir sprendimo priėmimo data;

21.3.18. licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris, duomenys apie instituciją, išdavusią licenciją (leidimą), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datos;

21.3.19. juridinio asmens finansinių metų pradžios ir pabaigos datos;

21.3.20. juridinio asmens veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

21.3.21. franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos faktai:

21.3.21.1. sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos datos;

21.3.21.2. duomenys apie sutarties šalis (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras);

21.3.21.3. sutarties dalykas;

21.3.22. duomenys apie įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties šalis (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras), įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties sudarymo data, įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties įregistravimo ir išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro datos;

21.3.23. duomenys apie juridinio asmens dalyvį (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras), jeigu steigimo dokumentuose numatyta juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles;

21.3.24. steigimo dokumento ar pakeisto steigimo dokumento sudarymo data;

21.3.25. socialinės įmonės statusas, socialinės įmonės statuso suteikimo ir panaikinimo data;

21.3.26. turto vertinimo pagrindas ir turto vertinimo ataskaitos pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui data;

21.3.27. metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai ir jų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui data;

21.3.28. juridinio asmens teisinis statusas;

21.3.29. reorganizavimo būdas (prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas), reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavimo procese juridinių asmenų pavadinimai ir kodai;

21.3.30. sprendimo dėl reorganizavimo, sprendimo dėl atskyrimo, sprendimo dėl vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi priėmimo data, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

21.3.31. teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo ar nutarties dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo juridiniam asmeniui priėmimo data, duomenys apie nutartį priėmusį teismą;

21.3.32. duomenys apie pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją (kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas), duomenys apie pasibaigusį juridinį asmenį, kurio teises ir pareigas perėmė naujas juridinis asmuo (kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas), ir duomenys apie juridinį asmenį, nuo kurio buvo atskirtas juridinis asmuo (kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas);

21.3.33. duomenys apie bendrovės akcininką (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras), visų akcijų įgijimo data, visų ar dalies bendrovės akcijų perleidimo kitiems asmenims data;

21.3.34. duomenys apie tikruosius narius (vardas ir pavardė, asmens kodas, jei asmuo yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras);

21.3.35. apie individualias įmones – duomenys apie savininką (vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas);

21.3.36. įstatinio kapitalo dydis, išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves ir uždarojo tipo investicines bendroves;

21.3.37. akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases;

21.3.38. duomenys ir informacija apie tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis:

21.3.38.1. juridinio asmens kodas;

21.3.38.2. juridinio asmens pavadinimas;

21.3.38.3. juridinio asmens įtraukimo į Juridinių asmenų registrą data, juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės duomenų, jų pakeitimų kiekvieno įtraukimo į Juridinių asmenų registrą ir išbraukimo iš jo datos;

21.3.38.4. juridinio asmens teisinė forma;

21.3.38.5. duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas), jų teisių ribos, terminas, kuriam nustatytos teisių ribos. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų pageidavimu vietoj duomenų apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, Registre gali būti įrašoma, kad šis juridinis asmuo veikia pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas;

21.3.39. duomenys apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes ir jų steigėjus:

21.3.39.1. filialo ar atstovybės kodas;

21.3.39.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

21.3.39.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

21.3.39.4. filialo ar atstovybės, duomenų ir dokumentų, jų pakeitimų įregistravimo ir išregistravimo datos;

21.3.39.5. filialo veikla;

21.3.39.6. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius (vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas), jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos;

21.3.39.7. duomenys apie steigėjo valdymo organų narius (vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas), jų paskyrimo (išrinkimo), įgaliojimų pabaigos datos ir duomenys apie asmenis, turinčius teisę steigėjo vardu sudaryti sandorius, jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos.

21.4. Lietuvos Respublikos adresų registro:

21.4.1. savivaldybės identifikavimo kodas;

21.4.2. savivaldybės pavadinimas;

21.4.3. seniūnijos identifikavimo kodas;

21.4.4. seniūnijos pavadinimas;

21.4.5. gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas;

21.4.6. gyvenamosios vietovės pavadinimas;

21.4.7. gatvės identifikavimo kodas;

21.4.8. gatvės pavadinimas;

21.4.9. adreso identifikavimo kodas;

21.4.10. žemės sklypo ir (ar) pastato numeris gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje;

21.4.11. korpuso numeris (jeigu suteiktas);

21.4.12. patalpos numeris pastate ar korpuse.

21.5. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro:

21.5.1. registro objekto identifikavimo kodas;

21.5.2. transporto priemonės valstybinis numeris;

21.5.3. transporto priemonės valstybinio numerio ženklo (-ų) tipas;

21.5.4. transporto priemonės valstybinio numerio ženklo (-ų) statusas (būklė);

21.5.5. sprendimo registruoti transporto priemonę jos valdytojo vardu numeris, jo suteikimo data, laikas;

21.5.6. transporto priemonės registracijos dokumento blanko numeris;

21.5.7. transporto priemonės registracijos ir ją patvirtinančio dokumento galiojimo data, laikas;

21.5.8. transporto priemonės registracijos ir ją patvirtinančio dokumento tipas ir statusas (būklė);

21.5.9. transporto priemonės pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme (toliau – pirmoji registracija) data;

21.5.10. transporto priemonės pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data;

21.5.11. transporto priemonės identifikavimo duomenys:

21.5.11.1. transporto priemonės identifikavimo numeris (suteiktas gamintojo);

21.5.11.2. gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) arba modelis (gamintojo firmos pavadinimas);

21.5.11.3. tipas, variantas ir versija;

21.5.11.4. komercinis pavadinimas arba serijinis (-iai) pavadinimas (-ai);

21.5.11.5. kategorija;

21.5.11.6. transporto priemonės (Europos Bendrijos, nacionalinio) tipo patvirtinimo arba individualaus patvirtinimo (leidimo) numeris;

21.5.11.7. transporto priemonės gamintojo nustatyti transporto priemonės modelio metai;

21.5.11.8. parengtos eksploatuoti arba nepakrautos transporto priemonės masė (kilogramais);

21.5.11.9. didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (kilogramais);

21.5.11.10. variklio darbinis tūris (kub. centimetrais);

21.5.11.11. degalai (galios šaltinis);

21.5.11.12. vienos rūšies, dviejų rūšių ar mišrūs degalai;

21.5.11.13. didžiausia naudingoji galia (kW, kai sūkiai min-1) arba didžiausia nuolatinė elektrinio variklio vardinė galia (kW);

21.5.11.14. transporto priemonės spalva;

21.5.11.15. sėdimųjų vietų (tarp jų ir vairuotojo) skaičius;

21.5.12. su transporto priemone susijusio asmens duomenys:

21.5.12.1. juridinio ir (ar) fizinio asmens kodas;

21.5.12.2. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas;

21.5.12.3. fizinio asmens vardas, pavardė;

21.5.12.4. nestruktūrizuotas adresas transporto priemonės registravimo metu;

21.5.12.5. teisė (valdytojas, valdytojas-savininkas, naudotojas ar pirkėjas).

21.6. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro:

21.6.1. identifikavimo kodas;

21.6.2. registracijos liudijimo numeris, registracijos liudijimo išdavimo data;

21.6.3. registracijos liudijimo galiojimo terminas;

21.6.4. registracijos liudijimo būklė – registracijos liudijimas išduotas, prarastas, grąžintas arba sunaikintas;

21.6.5. savivaldybės, kurios teritorijoje eksploatuojamas traktorius, kodas;

21.6.6. valstybinis numeris;

21.6.7. techniniai ir eksploataciniai duomenys:

21.6.7.1. pavadinimas;

21.6.7.2. modelis (gamintojo registruotas prekės ženklas), markė;

21.6.7.3. tipas;

21.6.7.4. komercinis pavadinimas (jeigu taikoma);

21.6.7.5. tapatumo numeris;

21.6.7.6. kategorija;

21.6.7.7. didžiausia gamintojo nurodyta parengto eksploatuoti traktoriaus masė, kg;

21.6.7.8. variklio galia, kW;

21.6.7.9. gamybos metai arba pirmosios registracijos data;

21.6.7.10. naudojimo ūkinei veiklai sritis (žemės ūkis, kita);

21.6.7.11. savininkų fizinių ir juridinių asmenų aktualūs ir istoriniai duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, juridinio asmens – kodas, teisinė forma, pavadinimas).

21.7. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro:

21.7.1. orlaivio identifikavimo kodas;

21.7.2. orlaivio tipas;

21.7.3. orlaivio nacionalinis ir registravimo ženklai;

21.7.4. orlaivio savininkų ir naudotojų – fizinių asmenų duomenys (asmens kodas (arba gimimo data), vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta (adresas));

21.7.5. orlaivio savininkų ir naudotojų – juridinių asmenų duomenys (kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas);

21.7.6. duomenys apie daiktines teises į orlaivį ir apribojimus.

21.8. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro:

21.8.1. registro objekto unikalus kodas;

21.8.2. registro objekto pavadinimas;

21.8.3. registro objekto identifikavimo numeris;

21.8.4. registro objekto markė, modelis, serija, tipas, pagaminimo data ir vieta, gamyklinė markė, tipas;

21.8.5. registro objekto savininko ir valdytojo – fizinio asmens duomenys (asmens kodas (gimimo data), vardas, pavardė, deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta);

21.8.6. registro objekto savininko ir valdytojo – juridinio asmens duomenys (kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas).

21.9. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro:

21.9.1. registracijos numeris;

21.9.2. laivo įregistravimo data (jei laivas įregistruotas laikinai, nurodoma laikino įregistravimo data);

21.9.3. laivo išregistravimo data (jei laivas įregistruotas laikinai, nurodoma laikino išregistravimo pabaigos data);

21.9.4. laivo unikalus identifikavimo kodas;

21.9.5. IMO numeris – Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris;

21.9.6. laivo duomenys:

21.9.6.1. bendroji ir grynoji talpa;

21.9.6.2. dedveitas, tonomis;

21.9.6.3. laivo ilgis, plotis ir borto aukštis, metrais;

21.9.6.4. laivo greitis, mazgais;

21.9.7. laivo pastatymo metai;

21.9.8. laivo paskirtis;

21.9.9. laivo kilmės šalis;

21.9.10. laivo variklio duomenys:

21.9.10.1. variklio tipas;

21.9.10.2. variklių skaičius;

21.9.10.3. variklių galingumas, kW;

21.9.10.4. variklio markė, gamybos metai, gamybos vieta;

21.9.11. laivo savininko arba valdytojo IMO numeris – Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo savininko arba valdytojo identifikavimo numeris;

21.9.12. klasifikacinė bendrovė;

21.9.13. laivo pavadinimas;

21.9.14. savininko ir valdytojo – fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta (adresas);

21.9.15. savininko ir valdytojo – juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas.

21.10. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro:

21.10.1. unikalus registro objekto identifikavimo kodas – vidaus vandenų transporto priemonės unikalus identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre;

21.10.2. vidaus vandenų transporto priemonės registro (identifikavimo) numeris;

21.10.3. vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimo data (jei vidaus vandenų transporto priemonė įregistruota laikinai, nurodoma laikino įregistravimo data);

21.10.4. vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimo data (jei vidaus vandenų transporto priemonė įregistruota laikinai, nurodoma vidaus vandenų transporto priemonės laikino išregistravimo pabaigos data);

21.10.5. vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas;

21.10.6. vidaus vandenų transporto priemonės paskirtis;

21.10.7. vidaus vandenų transporto priemonės tipas;

21.10.8. vidaus vandenų transporto priemonės modelis, markė;

21.10.9. vidaus vandenų transporto priemonės pastatymo metai;

21.10.10. vidaus vandenų transporto priemonės pastatymo vieta;

21.10.11. vidaus vandenų transporto priemonės ilgis;

21.10.12. vidaus vandenų transporto priemonės plotis;

21.10.13. vidaus vandenų transporto priemonės borto aukštis;

21.10.14. vidaus vandenų transporto priemonės variklio duomenys:

21.10.14.1. vidaus vandenų transporto priemonės variklio tipas;

21.10.14.2. variklio galingumas;

21.10.14.3. variklio markė;

21.10.14.4. variklio gamybos metai;

21.10.14.5. variklio valstybės gamintojos pavadinimas;

21.10.15. duomenys apie registro objekto savininkus ir valdytojus – fizinius asmenis: asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas); apie juridinius asmenis: kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas.

21.11. Ūkinių gyvūnų registro:

21.11.1. ūkinio gyvūno unikalus numeris;

21.11.2. ūkinio gyvūno rūšies kodas, galvijo, arklio paso numeris;

21.11.3. ūkinio gyvūno laikymo vietos ir bandos identifikatoriai;

21.11.4. ūkinio gyvūno laikymo vietos adresas;

21.11.5. ūkinių gyvūnų skaičius;

21.11.6. ūkinių gyvūnų savininkų duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens kodas, pavadinimas.

21.12. Ginklų registro:

21.12.1. Ginklų registro objekto identifikavimo kodas;

21.12.2. ginklo rūšis, modelis, numeris (jei yra), kategorija, ginklo šaudmens tipas ir pagaminimo metai (jeigu žinomi), ginklo įsigijimo data, ginklo įsigijimo būdas;

21.12.3. ginklo savininko – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, ginklininko vardas (-ai), pavardė (-ės), ginklo laikymo vieta (-os);

21.12.4. ginklo savininko – fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta (jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena), ginklo laikymo vieta (-os).

21.13. Turto arešto aktų registro:

21.13.1. turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą panaikinti turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

21.13.2. turto arešto akto priėmimo data;

21.13.3. turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Turto arešto aktų registre data, laikas;

21.13.4. turto arešto akto identifikavimo kodas;

21.13.5. skolininko – fizinio asmens vardas (-ai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (toliau – asmens kodas) (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (toliau – juridinio asmens kodas) (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

21.13.6. kreditoriaus – fizinio asmens vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), jei jie nurodyti turto arešto akte;

21.13.7. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

21.13.8. areštuoto turto savininko (bendraturčių) vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

21.13.9. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys). Jeigu turto arešto akte nenurodyta, kad uždraudžiamas ar apribojamas turto valdymas ir (ar) naudojimas, laikoma, kad taikomas tik draudimas disponuoti turtu;

21.13.10. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

21.13.11. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

21.13.12. konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu ji nustatoma;

21.13.13. reikalavimų patenkinimo eilė ar antstolio specialusis požymis, jeigu jis taikomas. Jeigu duomenų teikėjas nenurodo reikalavimų patenkinimo eilės ar specialiojo požymio, Registre įrašoma trečia reikalavimų patenkinimo eilė;

21.13.14. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

21.13.15. kita su turto areštu susijusi informacija.

21.14. Lietuvos Respublikos hipotekos registro:

21.14.1. hipotekos (įkeitimo) įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Lietuvos Respublikos hipotekos registre data, laikas;

21.14.2. hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas;

21.14.3. skolininkas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

21.14.4. įkaito davėjas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas) (sutartinės hipotekos (įkeitimo) atveju);

21.14.5. kreditorius, jeigu jis nurodytas sandoryje (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

21.14.6. kreditorių atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu tai nustatyta hipotekos sandoryje kreditorių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu. Nurodomas kreditorių atstovo fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas (sutartinės hipotekos (įkeitimo) atveju);

21.14.7. hipotekos (įkeitimo) objektas (sutartine hipoteka įkeičiamo turto rūšis, buvimo vieta (adresas), jeigu hipotekos sandorio sudarymo metu ji žinoma, identifikavimo kodas, jeigu hipotekos sandorio sudarymo metu jis suteiktas, vertė, jeigu ji nurodyta hipotekos sandoryje, kiti daiktą identifikuojantys duomenys; įmonės hipotekos atveju gali būti nurodoma, kad įkeičiamas visas įmonės turtas, ir (ar) nurodomi daiktai, kuriems taikomi disponavimo apribojimai, sutartiniu įkeitimu įkeičiamo kilnojamojo turto ar turtinės teisės rūšis, aprašymas, kad objektą būtų galima identifikuoti, vertė, jeigu ji nurodyta įkeitimo sandoryje; turtinių kompleksų įkeitimo atveju – materialiojo ir nematerialiojo turto, įskaitant turtines teises, visuma, apibūdinta rūšiniais požymiais, priverstine hipoteka įkeičiamo daikto rūšis, buvimo vieta, identifikavimo kodas, vertė, jeigu ji nurodyta, kiti daiktą identifikuojantys duomenys, priverstiniu įkeitimu įkeičiamo kilnojamojo turto ar turtinės teisės rūšis, aprašymas, kad objektą galima būtų identifikuoti, vertė);

21.14.8. bendra sutartine hipoteka (įkeitimu) įkeičiamų daiktų vertė, jeigu ji nurodyta hipotekos (įkeitimo) sandoryje, arba bendra hipotekos objekto vertė, jeigu registruojama įmonės hipoteka, bendra priverstine hipoteka įkeičiamų daiktų vertė, bendra priverstiniu įkeitimu įkeičiamų įkeitimo objektų vertė, jeigu ji nurodyta nustatant priverstinį įkeitimą;

21.14.9. sutartine hipoteka (įkeitimu) užtikrinta prievolė (-ės), priverstine hipoteka (įkeitimu) užtikrinti reikalavimai;

21.14.10. sutartine hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės (-ių) konkretus ir (ar) maksimalus dydis, priverstinės hipotekos (įkeitimo) reikalavimo suma;

21.14.11. skolos dydžio fiksavimo data, jeigu sudarant maksimaliosios hipotekos (įkeitimo) sandorį dėl jos buvo susitarta;

21.14.12. prievolės (-ių) įvykdymo terminas (-ai), priverstinės hipotekos (įkeitimo) terminas;

21.14.13. palūkanos, jeigu šalys dėl jų susitarė, palūkanos (sutartinės hipotekos (įkeitimo) atveju), palūkanos, delspinigiai (priverstinės hipotekos (įkeitimo) atveju);

21.14.14. sutartinės hipotekos (įkeitimo) sąlygos ir reikalavimai;

21.14.15. įkeistų daiktų pardavimo varžytynėse eilė (bendrosios hipotekos atveju);

21.14.16. terminas, nuo kurio kreditorius gali reikalauti vykdyti įsipareigojimą, jeigu įsipareigojimas bus vykdomas pagal reikalavimą (priverstinės hipotekos atveju), jeigu prievolė bus vykdoma pagal kreditoriaus reikalavimą, – momentas, nuo kurio kreditorius gali jį pateikti (priverstinio įkeitimo atveju);

21.14.17. informacija, kad hipotekos sandoris laikomas vertybiniu popieriumi, jeigu tai nustatyta šalių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu (sutartinės hipotekos atveju).

21.15. Testamentų registro (duomenys Antstolių informacinei sistemai teikiami tik po testatoriaus mirties):

21.15.1. duomenys apie Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse sudarytus ar priimtus saugoti testamentus:

21.15.1.1. testamento identifikavimo kodas Testamentų registre;

21.15.1.2. testamento rūšis;

21.15.1.3. testatorius arba testatoriai, jeigu sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas, (nurodomas Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik valstybė), lytis, vardas, pavardė, prireikus – mergautinė pavardė, gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik valstybė), lytis, vardas, pavardė, prireikus – mergautinė pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

21.15.1.4. testamento sudarymo data ir vieta;

21.15.1.5. testamento saugojimo vieta;

21.15.1.6. testamento notarinio registro numeris;

21.15.1.7. notaro (konsulinio pareigūno), patvirtinusio (priėmusio saugoti) testamentą, vardas ir pavardė;

21.15.1.8. testamento panaikinimo pagrindas ir data;

21.15.1.9. testamento įregistravimo (išregistravimo), duomenų keitimo Testamentų registre data;

21.15.1.10. pastabos apie testatoriaus pageidavimą įregistruoti testamentą užsienio valstybėje, asmenį, patvirtinusį oficialiam testamentui prilygintą testamentą (nurodomos asmens, patvirtinusio oficialiam testamentui prilygintą testamentą, pareigos, vardas, pavardė), ar kitos pastabos;

21.15.2. duomenys apie užsienio valstybėse sudarytus (priimtus saugoti) testamentus:

21.15.2.1. testamento rūšis;

21.15.2.2. testatorius arba testatoriai, jeigu sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas (nurodoma gimimo data, gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik valstybė), lytis, vardas, pavardė, prireikus – mergautinė pavardė, gyvenamosios vietos adresas);

21.15.2.3. testamento sudarymo data;

21.15.2.4. notaras, valstybės įstaiga ar asmuo (vardas ir pavardė, jei juridinis asmuo, – pavadinimas, kodas), kuris gavo testamentą arba kuriam jis perduotas saugoti;

21.15.2.5. testamento identifikavimo kodas Testamentų registre;

21.15.2.6. testamento panaikinimo pagrindas ir data;

21.15.2.7. testamento įregistravimo (išregistravimo), duomenų keitimo Testamentų registre data;

21.15.3. duomenys apie palikimo priėmimo faktą:

21.15.3.1. palikėjas (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, paskutinės gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, paskutinės gyvenamosios vietos adresas);

21.15.3.2. palikimą priėmę asmenys (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas);

21.15.3.3. palikimo priėmimo data;

21.15.3.4. palikimo priėmimo fakto identifikavimo kodas Testamentų registre;

21.15.3.5. palikimo priėmimo fakto įregistravimo, duomenų keitimo Testamentų registre data;

21.15.3.6. pastabos apie neperduoto saugoti asmeninio testamento patvirtinimo faktą, apie notarą (vardas ir pavardė), kuriam išsiųsta paveldėjimo byla, apie išduotą papildomą paveldėjimo teisės liudijimą, kai jį išduoda kitas, o ne pradėjęs paveldėjimo bylą notaras, apie paveldėjimo teisių perleidimą;

21.15.3.7. notaras, kuriam pateiktas pareiškimas dėl palikimo priėmimo (vardas, pavardė, notaro biuro pavadinimas, buveinės adresas);

21.15.4. duomenys apie palikimo atsisakymo faktą (duomenys Testamentų registre kaupiami nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d.):

21.15.4.1. palikimo atsisakymo fakto identifikavimo kodas Testamentų registre;

21.15.4.2. palikėjas (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, paskutinės gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, paskutinės gyvenamosios vietos adresas);

21.15.4.3. palikimo atsisakęs asmuo (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas);

21.15.4.4. palikimo atsisakymo data;

21.15.4.5. notaras, kuriam pateiktas pareiškimas dėl palikimo atsisakymo (vardas, pavardė, notaro biuro pavadinimas, buveinės adresas);

21.15.4.6. palikimo atsisakymo fakto įregistravimo, duomenų keitimo Testamentų registre data;

21.15.4.7. pastabos apie neperduoto saugoti asmeninio testamento patvirtinimo faktą, apie notarą (vardas ir pavardė), kuriam išsiųsta paveldėjimo byla.

21.16. Sutarčių registro:

21.16.1. duomenys apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartis:

21.16.1.1. sutarties sudarymo data;

21.16.1.2. sutarties numeris;

21.16.1.3. sutarties šalys (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

21.16.1.4. sutarties įregistravimo ar jos pakeitimo duomenų įrašymo Sutarčių registre data ir laikas, sutarties išregistravimo iš Sutarčių registro pagrindas, data ir laikas;

21.16.1.5. sutarties dalykas;

21.16.1.6. nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentas;

21.16.1.7. galutinis atsiskaitymo terminas;

21.16.1.8. sutarties duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

21.16.1.9. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindas ir data;

21.16.1.10. kita informacija, kuri paaiškina ar patikslina į Sutarčių registrą įrašytus duomenis, taip pat informacija apie Sutarčių registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

21.16.1.11. sutarties identifikavimo kodas Sutarčių registre;

21.16.2. duomenys apie pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartis:

21.16.2.1. sutarties sudarymo data;

21.16.2.2. sutarties numeris;

21.16.2.3. sutarties šalys (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

21.16.2.4. sutarties įregistravimo ar jos pakeitimo duomenų įrašymo Sutarčių registre data ir laikas, sutarties išregistravimo iš Sutarčių registro pagrindas, data ir laikas;

21.16.2.5. sutarties dalykas;

21.16.2.6. atpirkimo teisės terminas;

21.16.2.7. duomenų apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise įrašymo data ir laikas;

21.16.2.8. duomenų apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimo įrašymo data ir laikas;

21.16.2.9. sutarties duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

21.16.2.10. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindas ir data;

21.16.2.11. kita informacija, kuri paaiškina ar patikslina į Sutarčių registrą įrašytus duomenis, taip pat informacija apie Sutarčių registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

21.16.2.12. sutarties identifikavimo kodas Sutarčių registre;

21.16.3. duomenys apie lizingo sutartis:

21.16.3.1. sutarties sudarymo data;

21.16.3.2. sutarties numeris;

21.16.3.3. sutarties šalys (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

21.16.3.4. sutarties įregistravimo ar jos pakeitimo duomenų įrašymo Sutarčių registre data ir laikas, sutarties išregistravimo iš Sutarčių registro pagrindas, data ir laikas;

21.16.3.5. sutarties dalykas;

21.16.3.6. nuosavybės teisės perėjimo lizingo gavėjui momentas;

21.16.3.7. galutinis atsiskaitymo terminas;

21.16.3.8. sutarties duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

21.16.3.9. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindas ir data;

21.16.3.10. kita informacija, kuri paaiškina ar patikslina į Sutarčių registrą įrašytus duomenis, taip pat informacija apie Sutarčių registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

21.16.3.11. sutarties identifikavimo kodas Sutarčių registre.

21.17. Vedybų sutarčių registro:

21.17.1. duomenys apie vedybų ir sugyventinių sutartis:

21.17.1.1. sutarties identifikavimo kodas Vedybų sutarčių registre;

21.17.1.2. sutarties rūšis;

21.17.1.3. sutarties patvirtinimo data ir vieta;

21.17.1.4. sutartį sudariusių fizinių asmenų duomenys (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė);

21.17.1.5. santuokos sudarymo data;

21.17.1.6. sutarties ar jos pakeitimo įsigaliojimo data ar sąlyga;

21.17.1.7. sutarties notarinio registro numeris arba užsienyje sutartį patvirtinusio pareigūno suteiktas registravimo numeris;

21.17.1.8. sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio notaro vardas ir pavardė, notaro biuro pavadinimas arba užsienyje sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, arba teismo, priėmusio sprendimą dėl sutarties pakeitimo ar pabaigos, pavadinimas;

21.17.1.9. sutarties duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

21.17.1.10. sutarties pabaigos pagrindas ir data;

21.17.1.11. sutarties įregistravimo, išregistravimo, sutarties pakeitimo duomenų įrašymo Vedybų sutarčių registre data ir laikas;

21.17.1.12. turto, dėl kurio teisinio režimo susitarta, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymas sutartyje nurodytais identifikavimo duomenimis (tik apie sutartis, Vedybų sutarčių registre įregistruotas iki 2016 m. sausio 1 d.);

21.17.1.13. turtui nustatytas teisinis režimas (tik apie sutartis, Vedybų sutarčių registre įregistruotas iki 2016 m. sausio 1 d.);

21.17.2. duomenys apie turto padalijimo faktus:

21.17.2.1. turto padalijimo fakto identifikavimo kodas Vedybų sutarčių registre;

21.17.2.2. turto padalijimo fakto nustatymo pagrindas (sutartis arba teismo sprendimas);

21.17.2.3. sutarties dėl bendro sutuoktinių turto padalijimo patvirtinimo ar teismo sprendimo dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo priėmimo data;

21.17.2.4. sutarties dėl turto padalijimo sudariusių fizinių asmenų ar fizinių asmenų, kurių turtas padalytas teismo sprendimu, duomenys (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė; jeigu asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – gimimo data, vardas, pavardė);

21.17.2.5. santuokos nutraukimo data tais atvejais, kai dokumentu, kuriuo padalijamas turtas, nutraukiama santuoka arba santuoka jau yra nutraukta anksčiau;

21.17.2.6. sutarties dėl turto padalijimo notarinio registro arba civilinės bylos, kurioje priimtas sprendimas dėl turto padalijimo, numeris;

21.17.2.7. turto padalijimo sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio notaro vardas, pavardė, notaro biuro pavadinimas arba teismo, priėmusio sprendimą dėl turto padalijimo, pavadinimas;

21.17.2.8. turto, dėl kurio padalijimo patvirtinta sutartis ar priimtas teismo sprendimas, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymas su teismo sprendime arba sutartyje nurodytais identifikavimo duomenimis;

21.17.2.9. sutartimi dėl turto padalijimo ar teismo sprendimu dėl turto padalijimo turtui nustatytas teisinis režimas;

21.17.2.10. duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

21.17.2.11. turto padalijimo fakto pabaigos pagrindas ir data;

21.17.2.12. turto padalijimo fakto įregistravimo, išregistravimo, pakeitimo duomenų įrašymo Vedybų sutarčių registre data ir laikas.

21.18. Įgaliojimų registro:

21.18.1. duomenys apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus:

21.18.1.1. identifikavimo kodas;

21.18.1.2. įgaliojimo sudarymo data;

21.18.1.3. įgaliojimo sudarymo vieta;

21.18.1.4. įgaliotojas (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fizinis asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

21.18.1.5. įgaliotinis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fizinis asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

21.18.1.6. įgaliojimo terminas (apibrėžtas ar neapibrėžtas);

21.18.1.7. įgaliojimo įregistravimo registre data ir laikas;

21.18.1.8. įgaliojimo duomenų keitimo pagrindas ir data;

21.18.1.9. įgaliojimo duomenų keitimo registre data ir laikas;

21.18.1.10. įgaliojimo pasibaigimo pagrindas ir data;

21.18.1.11. įgaliojimo išregistravimo iš registro data ir laikas;

21.18.1.12. įgaliojimą patvirtinusio notaro, konsulinio pareigūno ar asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, pareigos, vardas ir pavardė, notarų biuro ar institucijos pavadinimas;

21.18.1.13. įgaliojimo notarinio registro numeris, konsulinio pareigūno arba asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, suteiktas registracijos numeris;

21.18.1.14. pastabos apie įgaliotinio teisę perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus, kitos pastabos, tikslinančios kitus šiame punkte nurodytus duomenis (jeigu jos pateiktos);

21.18.1.15. įgaliojimo skaitmeninė kopija;

21.18.2. duomenys apie informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus:

21.18.2.1. identifikavimo kodas;

21.18.2.2. įgaliojimo sudarymo data ir laikas;

21.18.2.3. įgaliojimo sudarymo vieta;

21.18.2.4. įgaliotojas (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas);

21.18.2.5. įgaliotinis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas);

21.18.2.6. įgaliojimo terminas (apibrėžtas ar neapibrėžtas);

21.18.2.7. įgaliojimo įregistravimo registre data ir laikas;

21.18.2.8. įgaliojimo pasibaigimo pagrindas, data;

21.18.2.9. įgaliojimo išregistravimo iš registro data ir laikas;

21.18.2.10. įgaliojime nurodyto pavedimo turinys.

21.19. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro:

21.19.1. asmens kodas;

21.19.2. vardas (-ai);

21.19.3. pavardė;

21.19.4. gyvenamosios vietos adresas;

21.19.5. teismo sprendimu asmeniui paskirtas globėjas (rūpintojas); fizinio asmens nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

21.19.6. registro objekto įregistravimo registre data, duomenų pakeitimo data, išregistravimo iš registro data;

21.19.7. duomenys apie asmens veiksnumą: asmuo pripažintas neveiksniu ar asmuo pripažintas ribotai veiksniu;

21.19.8. duomenys apie ribotai veiksniu pripažintam asmeniui nustatytą veiksnumo apribojimą; nurodoma, ar rūpintojo sutikimo reikia sandoriams, nurodytiems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.11 straipsnio 2 dalyje, sudaryti.

21.20. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro: bausmės atlikimo vietos įstaigos, kurioje skolininkas atlieka laisvės atėmimo bausmę, kodas ir (ar) pavadinimas.

21.21. Lietuvos Respublikos patentų registro:

21.21.1. patento numeris;

21.21.2. išradimo pavadinimas;

21.21.3. patento paraiškos padavimo data (metai, mėnuo, diena);

21.21.4. patento paraiškos paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

21.21.5. patento bibliografinių duomenų ir išradimo apibrėžties paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

21.21.6. pareiškėjo, išradėjo, patento savininko, atstovo pavadinimas ar vardas, pavardė, gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, juridinio ar fizinio asmens kodas;

21.21.7. patento panaikinimo, pripažinimo negaliojančiu ar patento galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena).

21.22. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro:

21.22.1. identifikavimo kodas (ženklo registracijos numeris);

21.22.2. paraiškos įregistruoti ženklą padavimo data (metai, mėnuo, diena);

21.22.3. ženklo registracijos liudijimo išdavimo data (metai, mėnuo, diena);

21.22.4. ženklo įregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

21.22.5. juridinio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko, atstovo) pavadinimas, buveinės adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, juridinio asmens kodas;

21.22.6. fizinio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko, atstovo) vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, asmens kodas;

21.22.7. ženklo registracijos galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena);

21.22.8. ženklo išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir išregistravimo teisinis pagrindas.

21.23. Lietuvos Respublikos dizaino registro:

21.23.1. dizaino registracijos numeris;

21.23.2. dizaino įregistravimo data;

21.23.3. dizaino registracijos galiojimo termino pasibaigimo data;

21.23.4. gaminio pavadinimas;

21.23.5. dizaino vaizdas;

21.23.6. juridinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) pavadinimas, buveinės adresas, valstybės kodas, juridinio asmens kodas;

21.23.7. fizinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas, asmens kodas;

21.23.8. paraiškos įregistruoti dizainą padavimo data (metai, mėnuo, diena);

21.23.9. dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia data (metai, mėnuo, data);

21.23.10. dizaino išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir išregistravimo teisinis pagrindas.

21.24. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro:

21.24.1. asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (viena ar jų deriniu), kategorija (toliau – apdraustojo kategorija);

21.24.2. laikotarpis, per kurį asmuo buvo priskiriamas tam tikrai apdraustojo kategorijai;

21.24.3. suma, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

21.24.4. laikotarpis, už kurį apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

21.24.5. paskirtos nuolatinių išmokų (nenurodant konkrečios išmokos rūšies, išskyrus kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, nedarbo socialinio draudimo išmoką) sumos ir išmokos gavėjo sąskaitos duomenys;

21.24.6. laikotarpis, per kurį asmuo turi teisę į atitinkamą išmoką;

21.24.7. išmokėtos kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, nedarbo socialinio draudimo išmokos sumos (nurodant išmokų rūšis), kitų nuolatinių/vienkartinių išmokų sumos (nenurodant konkrečios išmokos rūšies) ir išmokos gavėjo sąskaitos duomenys;

21.24.8. draudėjas:

21.24.8.1. tipas;

21.24.8.2. Juridinių asmenų registre įregistruotas kodas (jei draudėjui jis suteiktas) arba Gyventojų registre įregistruotas asmens kodas (jei draudėjui jis suteiktas);

21.24.8.3. draudėjo, kuris nėra fizinis asmuo, pavadinimas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis, draudėjo – fizinio asmens vardas ir pavardė;

21.24.9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, kuriame asmeniui yra paskirta kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpa, nedarbo socialinio draudimo išmoka ar kita vienkartinė ir (ar) nuolatinė išmoka, pavadinimas.

21.25. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro nenutrauktos ir nepasibaigusios pensijų kaupimo sutarties:

21.25.1. sudarymo data;

21.25.2. įsigaliojimo data;

21.25.3. pensijų kaupimo bendrovės juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre;

21.25.4. pensijų kaupimo bendrovės pavadinimas pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro duomenis.

21.26. Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registro:

21.26.1. ūkininkų vykdomos žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis;

21.26.2. turimos ir naudojamos žemės teisinis pagrindas, plotas, žemės našumo balas, kadastro duomenys;

21.26.3. ūkio atpažinties kodas;

21.26.4. ūkio nariai: vardai ir pavardės, asmens kodai, statusas ūkyje, gyvenamųjų vietų adresai.

21.27. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro:

21.27.1. žemės ūkio valdos atpažinties kodas;

21.27.2. valdos nariai: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, statusas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, korespondencijos adresas.

21.28. Piniginių lėšų apribojimo informacinės sistemos (PLAIS):

21.28.1. nurodymo numeris, nurodymo data, nurodymo tipas;

21.28.2. skolininko vardas ir pavardė ar pavadinimas;

21.28.3. skolininko asmens kodas ar juridinio asmens kodas;

21.28.4. skolininko gimimo data;

21.28.5. skolininko valstybė;

21.28.6. nurodymų teikėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas;

21.28.7. nurodymų teikėjo asmens kodas ar juridinio asmens kodas;

21.28.8. nurodymo suma;

21.28.9. nurodymo vykdymo eilė;

21.28.10. einamoji nurodymo būsena;

21.28.11. apribotos skolininko sąskaitos duomenys:

21.28.11.1. sąskaitos numeris;

21.28.11.2. apribojimo suma;

21.28.11.3. apribojimo galiojimo pradžios data;

21.28.11.4. skolininko laisvai disponuojama suma;

21.28.12. skolininko sąskaitos, iš kurios įvykdytas nurašymas, duomenys:

21.28.12.1. sąskaitos numeris;

21.28.12.2. nurodymų teikėjo sąskaitos, į kurią pervesta suma, numeris;

21.28.12.3. nurašyta suma;

21.28.12.4. faktinė nurašymo data;

21.28.13. banko sąskaitos savininko fizinio asmens kodas ar juridinio asmens kodas;

21.28.14. banko sąskaitos savininko vardas, pavardė ar pavadinimas;

21.28.15. sąskaitos savininko šalies kodas;

21.28.16. kredito įstaigos kodas;

21.28.17. sąskaitos numeris (IBAN formatu);

21.28.18. sąskaitos valiuta;

21.28.19. sąskaitos atidarymo data;

21.28.20. sąskaitos uždarymo data;

21.28.21. sąskaitos rūšies identifikatorius (tipas);

21.28.22. duomenys apie pareiškimo dėl bankroto ir (ar) restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimą.

21.29. Mokesčių mokėtojų registro:

21.29.1. skolininko identifikacinis numeris, vardas, pavardė, jei mokesčio mokėtojas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, kodas;

21.29.2. juridinio asmens apskaitą tvarkančio asmens duomenys: vardas, pavardė, jei juridinio asmens apskaitą tvarkantis asmuo yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, kodas.

21.30. Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS):

21.30.1. perduodamo dokumento tipas (perduodami sprendimai, kurie laikomi vykdomaisiais dokumentais, ir papildantys ir (ar) patikslinantys sprendimai);

21.30.2. dokumento registracijos numeris ir data;

21.30.3. dokumento įsigaliojimo data;

21.30.4. susijęs vykdomasis dokumentas, perduodamas papildantiems ir (ar) patikslinantiems sprendimams;

21.30.5. dokumentą parengusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas;

21.30.6. dokumentą patvirtinusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas;

21.30.7. skolininko asmens duomenys (asmens tipas (pagal Mokesčių apskaitos informacinės sistemos klasifikaciją): vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai skolininkas neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo ir gimimo data yra žinoma), jei skolininkas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, asmens kodo tipas (pagal Mokesčių apskaitos informacinės sistemos klasifikaciją), asmens kodo valstybė (perduodama, kai pateikiamas kodo tipas yra 5 identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje ir Valstybinė mokesčių inspekcija turi valstybės kodą), mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas);

21.30.8. asmens adresas;

21.30.9. priežastis;

21.30.10. pagrindas;

21.30.11. sprendimo suma;

21.30.12. įmokos kodas;

21.30.13. pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir kitų mokesčių permokų dydžiai;

21.30.14. prievolės duomenys: prievolės unikalus identifikatorius Mokesčių apskaitos informacinėje sistemoje, prievolės numeris, prievolės tipo kodas, prievolės tipas, prievolės operacija, mokėjimo terminas (šie duomenys teikiami visais dokumento perdavimo atvejais);

21.30.15. suma dokumente, administracinio teisės pažeidimo identifikacinis kodas, procesinio sprendimo data, procesinio dokumento numeris, procesinį dokumentą parengusi institucija, administracinį teisės pažeidimą nagrinėjanti institucija, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnis, pagal kurį skiriama bauda (šie duomenys teikiami tik administracinių teisės pažeidimų baudų atveju);

21.30.16. sprendimų Mokesčių apskaitos informacinėje sistemoje sukūrimo pagrindimas (prievolių koregavimo duomenys, prievolių gretinimo duomenys, dokumentai, į kuriuos įtrauktos prievolės (duomenų rinkiniai perduodami su tam tikrais papildančiais ir (ar) patikslinančiais sprendimais).

21.31. Vaikų išlaikymo fondo administravimo informacinės sistemos:

21.31.1. informacija apie išmokų teikimą;

21.31.2. informacija apie išmokėtų išmokų dydį.

21.32. Turto banko ir savivaldybių administracijos:

21.32.1. bendra pradinė turto pardavimo kaina;

21.32.2. kainos didinimo intervalas;

21.32.3. aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis ir jo sumokėjimo terminas;

21.32.4. aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis ir jo sumokėjimo terminas;

21.32.5. aukciono dalyvių registravimo laikas, registravimo pabaigos terminas (data ir laikas);

21.32.6. aukciono vykdymo laikas;

21.32.7. aukciono organizatoriaus pavadinimas, asmens kodas ir buveinės adresas, jo paskirto darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, vardas ir pavardė, pareigos, telefono ryšio ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

21.32.8. turto duomenys (pavadinimas, buvimo vieta, aprašymas);

21.32.9. turto apžiūros laikas ir sąlygos;

21.32.10. aukciono organizatoriaus sąskaitų, į kurias turi būti sumokėtas garantinis įnašas, aukciono dalyvio registravimo mokestis ir atsiskaitoma už parduotą turtą, rekvizitai;

21.32.11. informacija, kur galima susipažinti su turto pirkimo–pardavimo sutarčių projektais;

21.32.12. atsiskaitymo už nupirktą turtą sąlygos ir vėliausias galimas atsiskaitymo terminas;

21.32.13. informacija apie kredito įstaigos garantijos pateikimo terminus ir sąlygas, jeigu atsiskaityti už nupirktą turtą taikomas sąlyginės hipotekos atsiskaitymo būdas;

21.32.14. informacija apie mokėjimų periodiškumą ir įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones, įskaitant prievolę įkeisti aukciono organizatoriui kitą aukciono dalyvio nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, jeigu atsiskaityti už nupirktą turtą taikomas atsiskaitymas dalimis;

21.32.15. dalyvio registracijos patvirtinimas;

21.32.16. aukciono būsena.

21.33. Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos:

21.33.1. teritorinės darbo biržos skyrius, kuriame registruotas asmuo;

21.33.2. registracijos teritorinėje darbo biržoje pradžia;

21.33.3. registracijos teritorinėje darbo biržoje pabaiga;

21.33.4. duomenų bazės įrašo sukūrimo data (registracinės kortelės sukūrimo data);

21.33.5. duomenų bazės įrašo pakeitimo data (informacijos asmens duomenyse, išmokose ir (arba) registracinėje kortelėje pakeitimo data);

21.33.6. paskirtos išmokos tipas;

21.33.7. data, nuo kurios skirta išmoka;

21.33.8. data, iki kurios skirta išmoka;

21.33.9. priskaičiuota išmokų suma;

21.33.10. išmokėta išmokų suma;

21.33.11. papildomo rėmimo požymio kodas;

21.33.12. papildomo rėmimo požymio pavadinimas;

21.33.13. asmens adresas, asmens telefonų numeriai.

21.34. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos:

21.34.1. asmens kodas;

21.34.2. asmens vardas, pavardė;

21.34.3. asmens gimimo data;

21.34.4. išmokos kodas;

21.34.5. išmokos pavadinimas;

21.34.6. sprendimo skirti išmoką data;

21.34.7. savivaldybė (pavadinimas);

21.34.8. data, nuo kurios skirta išmoka;

21.34.9. data, iki kurios skirta išmoka;

21.34.10. išmokėta suma;

21.34.11. išmokėjimo mėnuo;

21.34.12. laikotarpio, už kurį išmokėta suma, pradžia;

21.34.13. laikotarpio, už kurį išmokėta suma, pabaiga;

21.34.14. išmokos mokėjimo būdas;

21.34.15. banko sąskaitos numeris;

21.34.16. požymis, ar banko sąskaitos savininkas yra fizinis asmuo;

21.34.17. banko sąskaitos savininko asmens kodas;

21.34.18. data, nuo kurios nutraukiamas išmokos mokėjimas.

21.35. Teismai įstatymų nustatytais atvejais per Lietuvos teismų informacinę sistemą (LITEKO) teikia vykdomojo dokumento duomenis (bylos numeris, teismo, išdavusio vykdomąjį dokumentą, pavadinimas, data).

21.36. Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto administracinės sistemos:

21.36.1. kreditorių susirinkimo patvirtinta turto pardavimo kaina;

21.36.2. kainos didinimo intervalas;

21.36.3. varžytynių dalyvio mokesčio dydis;

21.36.4. varžytynių pradžios data;

21.36.5. varžytynių vykdytojo fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir juridinio asmens kodas, elektroninio pašto adresas, kiti elektroninių ryšių priemonių adresai, telefono numeris;

21.36.6. turto duomenys (pavadinimas, buvimo vieta, aprašymas);

21.36.7. turto apžiūros vieta ir laikas;

21.36.8. varžytynių vykdytojo kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos, į kurią turi būti sumokama už įgytą iš varžytynių turtą, numeris;

21.36.9. varžytynių būsenos.

IV SKYRIUS

FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

22. Antstolių informacinę sistemą sudaro šie posistemiai:

22.1. Elektroninių varžytynių valdymo posistemis, skirtas skelbti varžytynes ir koordinuoti jų eigą. Posistemyje vykdomos šios funkcijos: varžytynių sukūrimas, redagavimas, paskelbimas, atšaukimas, paskelbimas neįvykusiomis, paskelbimas įvykusiomis.

Posistemį sudaro šie moduliai:

elektroninių varžytynių paskelbimo modulis, kuriame formuojami ir skelbiami skelbimai apie rengiamas elektronines varžytynes;

elektroninių varžytynių vykdymo modulis, kuriame formuojamas visas varžytynių vykdymo procesas – rodomi būsenų ir laimėtojų duomenys, antstoliai gali atlikti vykdymo proceso funkcijas.

22.2. Elektroninių aukcionų valdymo posistemis, skirtas skelbti aukcionus ir koordinuoti jų eigą. Posistemyje vykdomos šios funkcijos: aukcionų sukūrimas, redagavimas, paskelbimas, atšaukimas, paskelbimas neįvykusiais, paskelbimas įvykusiais, dalyvių registracijos patvirtinimas.

Posistemį sudaro šie moduliai:

elektroninių aukcionų paskelbimo modulis, kuriame formuojami ir skelbiami skelbimai apie rengiamus aukcionus;

registracijos į elektroninius aukcionus modulis, kuriame patvirtinama arba atmetama dalyvių registracija į paskelbtus elektroninius aukcionus;

elektroninių aukcionų vykdymo modulis, kuriame formuojamas visas aukcionų vykdymo procesas – rodomi būsenų ir laimėtojų duomenys, turto banko ir (ar) savivaldybių administracijų darbuotojai gali atlikti proceso funkcijas.

22.3. Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas, skirtas paskelbtoms, vykstančioms ir pasibaigusioms varžytynėms ir aukcionams peržiūrėti, registruotis bei dalyvauti paskelbtuose ir vykstančiuose aukcionuose ir varžytynėse. Naudotojui suteiktos galimybės: peržiūrėti varžytynių ir (ar) aukcionų sąrašą; atlikti varžytynių ir (ar) aukciono paiešką; peržiūrėti varžytynių ir (ar) aukciono duomenis ir parduodamo turto informaciją.

22.4. Varžytynių ir aukcionų vykdymo posistemis, skirtas vykdyti aukcionus ir varžytynes. Posistemyje vykdomos šios funkcijos: pradedami aukcionai ir varžytynės, sekama varžytynių eiga, vykdomi automatiniai kainos didinimai pagal nustatytą kainos didinimo algoritmą, priimami dalyvių rankiniai kainų didinimai, fiksuojamas varžytynių laimėtojas, baigiamos varžytynės ir aukcionai.

Posistemį sudaro šie moduliai:

varžytynių ir aukcionų būsenų nustatymo modulis, kuriame nustatomas varžytynių, aukcionų pradžios ir pabaigos data ir laikas, automatiškai keičiamos varžytynių, aukcionų būsenos, inicijuojami elektroniniai pranešimai, rodomas laikas, likęs iki varžytynių pabaigos;

kainų didinimo modulis, kuriame atliekami rankinio ir automatinio kainų didinimo patikrinimai ir skaičiavimai, nustatoma didžiausia pasiūlyta kaina ir varžytynių, aukciono laimėtojas.

22.5. Elektroninės vykdomosios bylos posistemis, skirtas centralizuotai valdyti vykdymo procesą ir tvarkyti su vykdymo procesu susijusius duomenis. Elektroninį vykdomųjų bylų posistemį sudaro tokie moduliai:

vykdomosios bylos formavimo modulis, kuriame atliekamas: vykdomosios bylos sukūrimas iš vykdomojo dokumento ir prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti duomenų; vykdomosios bylos duomenų redagavimas; vykdomojo dokumento atsisakymas vykdyti; vykdomojo dokumento tikslinimas; ryšių tarp bylų sukūrimas;

vykdomųjų bylų paieškos modulis, kuriame atliekamos paieškos pagal bylos unikalų numerį, skolininko ir išieškotojo asmens kodus, vardą, pavardę, gimimo datą ar pavadinimą, taip pat paieškos, grupuojančios antstolio vykdomąsias bylas pagal tam tikrus kriterijus (pagal bylos kategorijas, bylos vykdymo pradžios laikotarpį, bylos metus ir eilės numerį);

bylos dokumentų (antstolio patvarkymų) formavimo modulis, kuriame automatiškai formuojami antstolio rengiami dokumentai iš vykdomojoje byloje saugomų duomenų pagal antstolių sukurtus šablonus arba dokumentai rengiami pagal sistemines dokumentų įvedimo sekas;

integracijos su Piniginių lėšų apribojimų sistema modulis, kuriame atliekamas išieškojimas iš piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose, – apima priverstinio nurašymo ir apribojimų taikymo nurodymų formavimą ir pateikimą vykdyti Piniginių lėšų apribojimų sistemai;

finansų apskaitos modulis, kuriame atliekamas antstolio sąskaitos išrašo importas į informacinę sistemą, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, išieškotų piniginių lėšų paskirstymas išieškotojams ir antstoliams, išieškotų sumų likučio grąžinimas skolininkui, – apima mokėjimo nurodymų, kurie gali būti pateikiami kredito įstaigoms, suformavimą;

turto arešto aktų pateikimo Turto areštų aktų registrui modulis elektroniniu būdu turto arešto aktus pateikia Turto areštų aktų registrui;

vykdomosios bylos dokumentų įteikimo modulis, kuriame atliekamas dokumentų siuntimas, lydraščių formavimas, siuntų spausdinimas ir vykdomosios bylos šalių (skolininko, išieškotojo) ar jų atstovų informavimas elektroninių ryšių priemonėmis apie jam išsiųstą elektroninį bylos dokumentą (antstolio patvarkymą), jei asmuo pageidauja gauti informaciją elektroninių ryšių priemonėmis. Modulyje atliekamas raginimo įvykdyti sprendimą viešas paskelbimas;

vykdomosios bylos užbaigimo modulis, kuriame atliekamas bylos būsenos keitimas, vykdomojo dokumento grąžinimas, bylos ir (ar) vykdomojo dokumento būsenos keitimo pagrindų nurodymas, vykdoma užbaigiamos vykdomosios bylos kontrolė – užtikrinama, kad būtų panaikinti apribojimai, susiję su vykdomuoju procesu;

susipažinimo su vykdomąja byla modulis, kuriame atliekamas vykdomosios bylos šalies (skolininko, išieškotojo), jo atstovo susipažinimas su vykdomąją byla (be atskiro prašymo ar teisių suteikimo) ir kuris leidžia suteikti susipažinimo teises kitiems asmenims, pvz., teisėtvarkos ar antstolio veiklą kontroliuojančių institucijų ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems teisėtą pagrindą (susipažinimas su elektroniniais vykdomosios bylos duomenimis ir dokumentais), – užtikrina, kad susipažinimo teisė galioja tik suteiktu laikotarpiu, ir leidžia ją panaikinti;

statistikos formavimo modulis leidžia formuoti statistinę informaciją ir ataskaitas iš sistemoje laikomų duomenų.

22.6. Elektroninės vykdomosios bylos portalas, skirtas pateikti vykdomuosius, kitus dokumentus antstoliui, bylų paieškai ir peržiūrai, antstolio pateiktų dokumentų peržiūrai. Posistemį sudaro šie moduliai:

viešai teikiamos informacijos modulis pateikia viešą informaciją (viešai paskelbtus raginimus įvykdyti sprendimą ir kitą viešai skelbiamą informaciją, valdomą per turinio valdymo posistemį);

vykdomojo proceso šalių susipažinimas su procesu modulis, kurio pagrindu asmuo elektroniniu būdu save identifikavęs ir prisijungęs internetiniame portale galės peržiūrėti vykdomosios bylos duomenis, jei asmuo dalyvauja kaip proceso šalis, yra jos atstovas arba turi susipažinimo teisę. Taip pat dokumentų gavėjai ir jų atstovai galės peržiūrėti iš antstolio gautus dokumentus;

dokumentų pateikimo modulis, kuriame atliekamas elektroninio vykdomojo dokumento ir prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ar laisvos formos dokumento pateikimas. Taip pat galima teikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti kito dokumento pagrindu ir pagal antstolio prašymą tikslinti pateiktus prašymus;

turinio valdymo posistemio paskirtis, skirtas užtikrinti interneto portale teikiamos informacijos valdymą.

22.7. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų posistemis, skirtas tvarkyti faktinių aplinkybių nustatymo duomenis. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų posistemis formuoja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, suformuoja protokolų paiešką ir peržiūrą. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų posistemį sudaro tokie moduliai:

faktinio konstatavimo protokolo formavimo modulis, kuriame atliekamas skaitmeninės formos faktinio konstatavimo protokolo įkėlimas į duomenų saugyklą;

paieškos modulis, kuriame atliekama faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų paieška pagal protokolo numerį, asmens kodą;

peržiūros modulis, kuriame vykdomas faktinio aplinkybių protokolo paėmimas iš duomenų saugyklos ir peržiūra.

22.8. Administravimo posistemis, skirtas valdyti Antstolių informacinės sistemos sisteminius nustatymus, užtikrinti sistemos stebėseną, informuoti sistemos administratorius apie visos ar dalies sistemos darbo sutrikimus, užtikrinti duomenų saugą, archyvuoti, naikinti duomenis. Administravimo posistemio paskirtis – valdyti Antstolių informacinės sistemos sisteminius nustatymus, užtikrinti duomenų saugą, archyvuoti, naikinti duomenis.

22.9. Integracijos posistemis, skirtas užtikrinti sąsajas su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis. Posistemyje vykdomi duomenų mainai su vidinėmis ir išorinėmis informacinėmis sistemomis. Posistemyje vykdomas procesas, leidžiantis teikti duomenų užklausas į registrus ir informacines sistemas apie skolininko ar su juo susijusio asmens duomenis, turtinę padėtį ir kitoms vykdymo proceso, elektroninių varžytynių ir aukcionų reikmėms.

22.10. Informavimo posistemis, skirtas informuoti Antstolių informacinės sistemos naudotojus ir elektroninių paslaugų gavėjus elektroninių ryšių priemonėmis apie įvykius sistemoje. Informavimo posistemio paskirtis – automatiškai informuoti antstolį ir (ar) jo darbuotojus apie svarbius įvykius sistemoje (siųsti pranešimus) ir priminti apie svarbius sistemoje numatomus atlikti veiksmus (siųsti priminimus). Informavimo posistemis atlieka Antstolių informacinės sistemos naudotojų ir elektroninių paslaugų gavėjų informavimą elektroninių ryšių priemonėmis apie įvykius sistemoje, susijusius su varžytynių ir aukcionų pradžia, registracija į elektronines varžytynes ir aukcionus, varžytynių ir aukcionų vykdymu, laimėtojo paskelbimu ir kt. atvejais.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

23. Antstolių informacinės sistemos duomenų gavėjai yra kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos ir finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu, kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančios įmonės, bankroto administratoriai, kiti asmenys, kurie turi teisę gauti duomenis teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti. Šiame punkte nurodytiems duomenų gavėjams, išskyrus bankroto administratorius (bankroto administratoriams teikiami duomenys apie jų skelbtų elektroninių varžytynių vykdymą), teikiami šių nuostatų 15.2–15.4, 16.3–16.9 papunkčiuose išvardyti duomenys.

24. Registrų centras Antstolių informacinės sistemos duomenis gavėjams teikia pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

25. Informacija, tvarkoma Antstolių informacinėje sistemoje, jos prašančioms institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, pagal teisės aktus turintiems teisę ją gauti, teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu. Pagal gavėjų pateiktus prašymus specialiomis taikomosiomis programomis suformuoti duomenų išrašai, apibendrinimai, analizė, statistiniai skaičiavimai teikiami už atlyginimą, kurio dydį ir mokėjimo tvarką tvirtina Antstolių informacinės sistemos valdytojas.

26. Duomenų gavėjams duomenys teikiami:

26.1. automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

26.2. raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis;

26.3. peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais.

27. Duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai tokio turinio ir formos, kokie naudojami Antstolių informacinėje sistemoje ir kuriems nereikia papildomo duomenų apdorojimo.

28. Pagal duomenų gavėjų pateiktus prašymus prireikus papildomai apdoroti duomenis, t. y. specialiomis taikomosiomis programomis suformuoti duomenų išrašus, atlikti apibendrinimus, analizę, statistinius skaičiavimus, duomenys teikiami už atlyginimą, kompensuojantį duomenų parengimo sąnaudas.  Šio atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką tvirtina informacinės sistemos valdytojas.

29. Informacija, apdorojama Antstolių informacinėje sistemoje, duomenų gavėjams teikiama neatlygintinai, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

30. Antstolių informacinės sistemos duomenų gavėjai negali naudotis gautais duomenimis kitaip ar naudoti juos kitam tikslui, negu nustatyta juos perduodant, taip pat perduoti tretiesiems asmenims pakeistų ar patikslintų duomenų, jeigu Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip.

31. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

32. Duomenų gavėjas, kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas ir kitas asmuo  turi teisę kreiptis į Antstolių informacinės sistemos tvarkytoją – Registrų centrą dėl netikslių duomenų ištaisymo. Kreipimosi, informavimo ir duomenų ištaisymo tvarka nustatoma duomenų teikimo sutartyje. Kai integruoti duomenys teikiami pagal vienkartinį užsakymą ar rašytinį prašymą, apie pastebėtas duomenų klaidas arba neatitikimus elektroniniu paštu informuojamas Antstolių informacinės sistemos tvarkytojas – Registrų centras. Antstolių informacinės sistemos tvarkytojas Registrų centras atlieka klaidų tyrimą bei taisymą ir apie tai informuoja duomenų gavėją duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka arba elektroniniu paštu, kai duomenys buvo pateikti pagal vienkartinį užsakymą ar rašytinį prašymą.

 

vi SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGA

 

33. Antstolių informacinės sistemos saugą reguliuoja Antstolių informacinės sistemos valdytojo patvirtinti Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“.

34. Už duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Antstolių informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojai.

35. Antstolių informacinės sistemos valdytojas: rengia ir tvirtina informacinės sistemos duomenų saugos politiką įgyvendinančius teisės aktus; kontroliuoja, kaip laikomasi informacinės sistemos duomenų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacinės sistemos duomenų tvarkymo teisėtumą ir saugos valdymą; nagrinėja informacinės sistemos tvarkytojų pasiūlymus dėl informacinės sistemos saugos tobulinimo ir priima dėl jų sprendimus; vykdo kitas informacinės sistemos duomenų saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinės sistemos duomenų tvarkymo teisėtumą ir saugos valdymą, priskirtas funkcijas.

36. Antstolių informacinės sistemos tvarkytojai: kartu su Antstolių rūmais teikia pasiūlymus informacinės sistemos valdytojui, kaip tobulinti informacinės sistemos saugą; užtikrina tinkamą informacinės sistemos valdytojo priimtų teisės aktų ir rekomendacijų įgyvendinimą; užtikrina nepertraukiamą informacinės sistemos veikimą ir elektroninės informacijos saugą, taip pat saugų elektroninės informacijos perdavimą kompiuterių tinklais (automatiniu būdu); užtikrina informacinės sistemos sąveiką su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais.

37. Elektroninės informacijos saugumo užtikrinimo tikslas – sudaryti sąlygas saugiai automatiniu būdu tvarkyti informacinės sistemos duomenis, užtikrinti elektroninės informacijos konfidencialumą, prieinamumą, vientisumą ir tinkamą kompiuterizuotų darbo vietų bei tinklo įrangos funkcionavimą. Informacinės sistemos duomenų saugai užtikrinti kompleksiškai naudojamos administracinės, techninės ir programinės priemonės, padedančios įgyvendinti reagavimo, atsakomybės, elektroninės informacijos saugos suvokimo kėlimo ir saugos priemonių projektavimo ir diegimo principus.

38. Antstolių informacinės sistemos duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2014 „Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, LST ISO/IEC 27001:2013 „Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą, ir Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

39. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėmis, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

40. Antstolių informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys (taip pat ir asmens duomenys) saugomi, vadovaujantis Pavyzdine antstolių bylų nomenklatūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Pavyzdinės antstolių bylų nomenklatūros patvirtinimo“, Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-309 „Dėl Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarką, kiek tai susiję su varžytynių ir aukcionų vykdymo procesu.

41. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis Antstolių informacinėje sistemoje, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

VII SKYRIUS

ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

42. Antstolių informacinė sistema finansuojama:

42.1. Antstolių informacinės sistemos kūrimas ir įdiegimas – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas;

42.2. Antstolių informacinės sistemos eksploatavimas – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, taip pat iš lėšų, gaunamų už naudojimąsi Antstolių informacinės sistemos duomenimis ir dokumentais;

42.3. Antstolių informacinės sistemos tobulinimas ir plėtra – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat iš lėšų, gaunamų už naudojimąsi Antstolių informacinės sistemos duomenimis ir dokumentais.

 

VIII SKYRIUS

MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

43. Antstolių informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

44. Likviduojant Antstolių informacinę sistemą, jos duomenys ir dokumentai perduodami kitai informacinei sistemai arba valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

____________________