Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATRANKOS Į LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2021–2027 METŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 27 d. Nr. 3D-467

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 38 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ 4.1.1 papunktį,

t v i r t i n u Atrankos į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos stebėsenos komitetą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                          Simonas Gentvilas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-467

 

 

ATRANKOS Į LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2021–2027 METŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atrankos į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos stebėsenos komitetą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso.

2. Aprašas nustato Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/1060 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų partnerių atrankos į institucinę Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos (toliau – Programa) stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) sudėtį principus, kriterijus ir tvarką.

 

II SKYRIUS

PARTNERYSTĖS PRINCIPAI

 

3. Partnerystė Stebėsenos komitete grindžiama daugiapakopio valdymo principu, siekiant regionų, vietos, miesto ar kitų viešojo sektoriaus institucijų, pilietinės visuomenės, ekonominių ir socialinių partnerių ir, kai tinkama, mokslo tiriamųjų organizacijų ir universitetų bendradarbiavimo. Programos įgyvendinimo partneriai yra aktualiausios viešojo sektoriaus institucijos, žvejybos, akvakultūros, žuvininkystės produktų perdirbimo subsektorių atstovai, aplinkos apsaugos srities ir atsakingos už socialinę įtrauktį, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), žuvininkystės sektoriuje veikiančios mokslo ir studijų institucijos, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklą, Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms (toliau – ŽRVVG) atstovaujanti organizacija.

4. Atrenkant partnerius, vadovaujamasi keturiais pagrindiniais principais:

4.1. esamos praktikos;

4.2. skaidrumo – partnerių atrankos procesas turi būti skaidrus, t. y. taikomi aiškūs partnerių atrankos kriterijai;

4.3. interesų konflikto prevencijos ir nešališkumo – atrenkant partnerius, turi būti užtikrinta, kad jie laikysis reikalavimų, siekdami išvengti interesų konflikto, kuris gali kilti dėl partnerių lobistinių interesų;

4.4. veiksmingumo – atrankos procesas turi užtikrinti veiksmingą ir adekvačią partnerystę, todėl:

4.4.1. vienam partnerių tipui (partnerių tipai  nustatyti Aprašo 6 punkte) atstovaujančių partnerių skaičius negali sudaryti daugiau negu 40 proc. visų narių, o socialinių ir ekonominių partnerių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. Stebėsenos komiteto narių;

4.4.2. turi būti atrenkami labiausiai pagal atstovaujamą sritį aktualūs partneriai, norintys ir gebantys veiksmingai prisidėti prie Programos įgyvendinimo.

 

III SKYRIUS

PARTNERIŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

5. Siekiant įgyvendinti skaidrumo principą, yra vertinamas:

5.1. aktualumas – partneriai turi būti aiškiai susiję su problema, kurią ketinama spręsti, ir (arba) su sprendimu;

5.2. proporcingumas – turi būti užtikrintas visų partnerių (pagal partnerių tipus) atstovavimas;

5.3. atstovavimo apimtis – turi būti įtraukti partneriai, atstovaujantys platesniems, o ne siauresniems individualiems interesams.

6. Partnerių, prisidedančių prie Programos įgyvendinimo, sudėtis:

Partnerių tipas

Partneris

Stebėsenos komitetas

(atstovų skaičius)

Regionų, vietos, miesto ir kitos viešojo sektoriaus institucijos / organizacijos

Lietuvos Respublikos ministerijos, siekiant užtikrinti Programos įgyvendinimo nuoseklumą ir papildomumą su 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano įgyvendinimu (Lietuvos Respublikos finansų ministerija; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija; Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)

7

Tarpinė institucija (Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos)

1

Lietuvos vykdomajai valdžiai atstovaujanti institucija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija)

1

Prie Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo (duomenų rinkimo bei kontrolės ir užtikrinimo) prisidedanti institucija (Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos)

1

Savivaldai atstovaujanti organizacija (Lietuvos savivaldybių asociacija)

1

Ekonominiai ir

socialiniai partneriai

Organizacijos, labiausiai atstovaujančios verslinei žvejybai vidaus vandenyse, Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose

5

Organizacijos, labiausiai atstovaujančios akvakultūros interesams

4

Organizacija, labiausiai atstovaujanti žuvininkystės produktų perdirbimo interesams

1

Organizacija, labiausiai atstovaujanti žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms

1

Įstaigos ir organizacijos, atstovaujančios pilietinei visuomenei

Aplinkos apsaugos srities partneriai

3

NVO ir subjektai, atsakingi už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir dvi NVO atrenkamos 9 punkte nurodyta tvarka)

3

Mokslo tiriamosios organizacijos ir universitetai

Žuvininkystės sektoriuje veikiančios mokslo ir studijų institucijos, vykdančios MTEP veiklą

3

 

7. Į Stebėsenos komitetą atrinktų institucijų sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (toliau – Vyriausybės nutarimas). Vyriausybės nutarimo projektą ar jo pakeitimus, vadovaudamasi Apraše nustatytais partnerių atrankos kriterijais, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Žemės ūkio ministerija. Stebėsenos komiteto personalinę sudėtį, vadovaudamasis Vyriausybės nutarimu, tvirtina žemės ūkio ministras.

8. Detalios Stebėsenos komiteto narių pareigos, teisės ir atsakomybės, įskaitant nuostatas dėl interesų konflikto prevencijos ir skaidrumo principo taikymo, nustatomos šio komiteto darbo reglamente.

9. Stebėsenos komiteto partnerių atrankos kriterijai:

Atstovavimo sritis

Didžiausias partnerių skaičius

Atrankos kriterijai

Organizacijos, labiausiai atstovaujančios verslinės žvejybos Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose interesams

3

1. Asocijuotos organizacijos nariams priklausančių žvejybos laivų bendrasis tonažas sudaro ne mažiau kaip 30 proc. visų žvejybos laivų atitinkamoje žvejybos zonoje bendrojo tonažo arba

2. asocijuotos organizacijos nariai sudaro ne mažiau kaip 30 proc. visų įmonių, turinčių teisę žvejoti atitinkamoje žvejybos zonoje.

Žvejybos zonos: 1. Baltijos jūra; 2. Baltijos jūros priekrantė; 3. Tolimieji žvejybos rajonai.  

Organizacijos, labiausiai atstovaujančios verslinės žvejybos vidaus vandenyse interesams

2

Po vieną asocijuotą organizaciją iš kiekvienos žvejybos zonos, kurios:

1. nariai sudaro ne mažiau kaip 30 proc. visų įmonių, žvejojusių versliniais žvejybos įrankiais vidaus vandenyse ataskaitiniais metais atitinkamoje žvejybos zonoje (skaičiuojamos tik tos įmonės, kurios ataskaitiniais metais sužvejojo bent 1 toną žuvies), arba

2. nariai ataskaitiniais metais sugavo ne mažiau kaip 30 proc. visos ataskaitiniais metais sužvejotos žuvies atitinkamoje žvejybos zonoje

Žvejybos zonos: 1. Kuršių marios, Nemuno žemupys ir polderiai; 2. Kiti vidaus vandenys (upės, ežerai).

Organizacijos, labiausiai atstovaujančios akvakultūros interesams

4

Dvi asocijuotos organizacijos, kurios:

1. nariai sudaro ne mažiau kaip 30 proc. visų tvenkinių akvakultūros įmonių, turinčių veterinarijos patvirtinimo numerį ir teikiančių statistinius duomenis valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) žemės ūkio ministro nustatyta tvarka (skaičiuojamos tik tos akvakultūros įmonės, kurios ataskaitiniais metais tvenkiniuose užaugino ir realizavo bent 1 toną akvakultūros produktų), arba

2. nariai užaugino ir realizavo ne mažiau kaip 30 proc. akvakultūros įmonių, turinčių veterinarijos patvirtinimo numerį ir teikiančių statistinius duomenis ŽŪIKVC žemės ūkio ministro nustatyta tvarka, ataskaitiniais metais tvenkiniuose užaugintų ir realizuotų akvakultūros produktų.

Dvi asocijuotos organizacijos, kurios:

1. asocijuotos organizacijos nariai sudaro ne mažiau kaip 30 proc. įmonių, užsiimančių uždarosiomis akvakultūros sistemomis, turinčių veterinarijos patvirtinimo numerį ir teikiančių statistinius duomenis ŽŪIKVC žemės ūkio ministro nustatyta tvarka (skaičiuojamos tik tos įmonės, kurios ataskaitiniais metais uždarosiose akvakultūros sistemose užaugino ir realizavo bent 1 toną akvakultūros produktų), arba

2. asocijuotos organizacijos nariai užaugino ir realizavo ne mažiau kaip 30 proc. įmonių, užsiimančių uždarosiomis akvakultūros sistemomis, turinčių veterinarijos patvirtinimo numerį ir teikiančių statistinius duomenis ŽŪIKVC žemės ūkio ministro nustatyta tvarka, uždarosiose akvakultūros sistemose užaugintų ir realizuotų akvakultūros produktų.

Organizacija, labiausiai atstovaujanti žuvininkystės produktų perdirbimo interesams

1

1. asocijuotos organizacijos nariai sudaro ne mažiau kaip 30 proc. visų įmonių, užsiimančių žuvininkystės produktų perdirbimu, turinčių veterinarijos patvirtinimo numerį ir teikiančių statistinius duomenis ŽŪIKVC žemės ūkio ministro nustatyta tvarka (skaičiuojamos tik tos įmonės, kurios ataskaitiniais metais perdirbo ir realizavo bent 1 toną žuvininkystės produktų), arba

2. asocijuotos organizacijos nariai perdirbo ir realizavo ne mažiau kaip 30 proc. visų įmonių, užsiimančių žuvininkystės produktų perdirbimu, turinčių veterinarijos patvirtinimo numerį ir teikiančių statistinius duomenis ŽŪIKVC žemės ūkio ministro nustatyta tvarka, perdirbtų ir realizuotų žuvininkystės produktų.

Organizacija, labiausiai atstovaujanti Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms

1

Asocijuota organizacija (ŽRVVG tinklas), kurios nariai sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų ŽRVVG, įgyvendinančių vietos plėtros strategijas, finansuojamas pagal Programą.

Aplinkos apsaugos srities partneriai

3

1. skėtinės (nacionalinio lygmens) aplinkos apsaugos srityje veikiančios organizacijos, arba

2. aplinkos srityje veikiančios organizacijos, dėl savo specializacijos atliekančios su žuvininkystės sektoriumi susijusius tyrimus darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos srityse.

Jei Aprašo 17 punkte nurodytus prašymus pateikia daugiau nei 3 skėtinės (nacionalinio lygmens) aplinkos apsaugos srityje veikiančios organizacijos, atrenkamos atitinkančios abu kriterijus. Jei daugiau nei 3 organizacijos atitinka abu kriterijus, tai atrenkamos  daugiau aplinkosauginių organizacijų vienijančios ir (arba) daugiau skyrių šalies teritorijoje turinčios organizacijos.

NVO atsakingos už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą

2

1. NVO, kurių veiklos geografinė aprėptis bei atstovavimo mastai yra didesni, arba

2. NVO, kurios turi didesnę veiklos, susijusios su atstovaujama sritimi, patirtį.

Žuvininkystės sektoriuje veikiančios mokslo ir studijų institucijos, vykdančios MTEP veiklą

3

1. 2 mokslo ir studijų institucijos, vykdančios MTEP ir rengiančios akvakultūros sektoriaus ir (arba) verslinės žvejybos sektoriaus atstovus.

2. 1 mokslo ir studijų institucija, vykdanti tik MTEP veiklą ir per pastaruosius 5 metus atlikusi bent 3 žuvininkystės tyrimus.

Jei Aprašo 17 punkte nurodytus prašymus pateikia daugiau nei 3 mokslo ir studijų institucijos, vykdančios MTEP veiklą, tai pirmiausia atrenkamos ataskaitiniais metais daugiau minėtų specialybių studentų parengusios institucijos, tada daugiausia per pastaruosius 5 metus žuvininkystės tyrimų atlikusios institucijos.

 

10. Stebėsenos komiteto partneriu gali tapti organizacija, kuri:

10.1.  įregistruota Juridinių asmenų registre;

10.2. nėra bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklą;

10.3. skiria atstovauti savo organizacijai tik nepriekaištingos reputacijos asmenis, kurie neturėjo ir neturi galiojančio teistumo už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kaip jos apibrėžtos Korupcijos prevencijos įstatyme, bei ekonomines-finansines nusikalstamas veikas.

11. Kai ta pati įmonė yra kelių asocijuotų organizacijų narė, jos atrankos duomenys, vertinant asocijuotų organizacijų atstovavimo lygį, paskirstomi proporcingai lygiomis dalimis visoms organizacijoms, kurių narė yra įmonė (jei pati įmonė nenurodo kitaip kreipdamasi kaip nustatyta Aprašo 15 arba 19 punktuose, ši informacija gali būti tikslinama raštu ir (arba) elektroniniu paštu).

12. Kai asocijuota organizacija yra kitos (-ų) asocijuotos (-ų) organizacijos (-ų) narė, ji nurodo, kuriai asocijuotai organizacijai priskirti jos ir (arba) jos narių duomenis, vertinant asocijuotų organizacijų atstovavimo lygį. Ši informacija gali būti tikslinama, kaip nustatyta Aprašo 15 arba 19 punktuose, raštu ir (arba) elektroniniu paštu.

13. Jei didesnis skaičius, nei nustatyta prie didžiausio partnerių skaičiaus, organizacijų ar institucijų atitinka atitinkamam sektoriui Aprašo 9 punkte nustatytus atrankos kriterijus, atrenkamos tos organizacijos ar institucijos, kurios atitinka daugiau nei vieną kriterijų. Jei visos atitinka tik vieną atrankos kriterijų, – tos, kurių atrankos kriterijaus reikšmė yra didesnė.

14. Jei mažesnis skaičius, nei nurodyta prie didžiausio partnerių skaičiaus, organizacijų ar institucijų atitinka bent vieną atitinkamam sektoriui Aprašo 9 punkte nurodytą atrankos kriterijų, gali būti atrinktos tos organizacijos ar institucijos, kurių rodikliai labiausiai artimi Aprašo 9 punkte nustatytiems atrankos kriterijams.

15. Žemės ūkio ministerija ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus atlieka Stebėsenos komitete dalyvaujančių partnerių atitikties Aprašo 9 punkte nustatytiems atrankos kriterijams vertinimą. Vertinimo metu gali būti kreipiamasi į atitinkamą partnerį ir prašoma per nustatytą terminą (iki 10 (dešimt) darbo dienų, tačiau, vadovaujantis protingumo principu, prireikus galima nustatyti ilgesnį terminą) pateikti vertinimui atlikti reikalingus duomenis. Taip pat gali būti kreipiamasi į kitas institucijas, įstaigas ir (arba) organizacijas dėl vertinimui atlikti reikalingos informacijos pateikimo.

 

IV SKYRIUS

NAUJŲ PARTNERIŲ PRIĖMIMO Į STEBĖSENOS KOMITETĄ TVARKA

 

16. Nauji partneriai į Stebėsenos komitetą priimami dviem būdais:

16.1. Žemės ūkio ministerijos kvietimu;

16.2. potencialių partnerių prašymu.

17. Potencialus partneris, atitinkantis atstovavimo sritį, nurodytą Aprašo 9 punkte, pageidaujantis tapti Stebėsenos komiteto nariu, Žemės ūkio ministerijai turi pateikti motyvuotą Aprašo priede pateiktą užpildytą prašymą (toliau – Prašymas). Prašyme turi būti nurodoma:

17.1. trumpa informacija apie įstaigą ar organizaciją (pavadinimas, adresas, juridinio asmens registracijos numeris, vadovas, kontaktinė informacija), jos veiklos tikslus ir atstovaujamą sektorių;

17.2. paaiškinimas (motyvuotas prašymas), kodėl siekiama dalyvauti Programos įgyvendinimo procese;

17.3. siūlomas pagrindinis atstovas (vardas, pavardė, pareigos įstaigoje ar organizacijoje, kontaktinė informacija) ir atstovas (vardas, pavardė, pareigos įstaigoje ar organizacijoje, kontaktinė informacija), kuris pavaduotų pagrindinį atstovą jam negalint dalyvauti Stebėsenos komiteto posėdyje;

17.4. asocijuotos organizacijos narių sąrašas (nurodant pavadinimą, adresą ir registracijos kodą, kiekvieno nario vykdomą ūkinę veiklą), informacija apie aplinkos apsaugos srityje veikiančią organizaciją, NVO , žuvininkystės sektoriuje veikiančias mokslo ir studijų institucijas, vykdančias MTEP veiklą, pagrindžiant atitiktį Aprašo 9 punkte nurodytiems  atitinkamiems atrankos kriterijams.

18. Gautas motyvuotas Prašymas dėl dalyvavimo Stebėsenos komitete įvertinamas ir atsakymas apie atitiktį Aprašo 9 punkte nustatytiems kriterijams parengiamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jo užregistravimo Žemės ūkio ministerijoje dienos. Tuo atveju, kai kreipiamasi į Prašymą pateikusį potencialų partnerį, kitas institucijas, įstaigas ir (arba) organizacijas, kaip nustatyta Aprašo 19 punkte, Prašymo vertinimo terminas pratęsiamas 10 (dešimt) darbo dienų.

19. Prašymo vertinimo metu gali būti kreipiamasi į jį pateikusį potencialų partnerį ir prašoma per nustatytą terminą (iki 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tačiau, vadovaujantis protingumo principu, prireikus galima nustatyti ilgesnį terminą) pateikti trūkstamus duomenis ar ištaisyti nurodytus trūkumus. Per nustatytą laiką nepateikus trūkstamų dokumentų ar neištaisius nurodytų trūkumų, Prašymas toliau nevertinamas ir apie tai raštu informuojamas prašymą pateikęs asmuo. Taip pat gali būti kreipiamasi į kitas institucijas, įstaigas ir (arba) organizacijas dėl vertinimui atlikti reikalingos informacijos pateikimo.

20. Jei įvertinus Prašymą nustatoma, kad jis gali būti tenkinamas, inicijuojami Aprašo 7 punkte numatyti veiksmai.

 

V SKYRIUS

PARTNERIŲ ŠALINIMO IŠ STEBĖSENOS KOMITETO TVARKA

 

21. Partneris iš Stebėsenos komiteto šalinamas:

21.1. partnerio prašymu;

21.2. kai vietoj jo į Stebėsenos komitetą įtraukiamas labiau atrankos principus ir (arba) kriterijus atitinkantis partneris;

21.3. kai daugiau kaip tris kartus iš eilės partnerio pagrindinis atstovas arba jį pavaduojantis atstovas be pateisinamos priežasties nedalyvauja Stebėsenos komiteto posėdžiuose, Žemės ūkio ministerija kreipiasi į partnerį prašydama paskirti kitus atstovus arba kitaip užtikrinti jų dalyvavimą posėdžiuose. Jei partnerio atstovai ir toliau nedalyvauja Stebėsenos komiteto posėdžiuose arba situacija, kai tris kartus iš eilės partnerio pagrindinis atstovas arba jį pavaduojantis atstovas be pateisinamos priežasties nedalyvauja Stebėsenos komiteto posėdžiuose, pasikartoja, Žemės ūkio ministerija turi teisę inicijuoti jo pašalinimą iš Stebėsenos komiteto;

21.4. kai atliekant Aprašo 15 punkte nustatytą vertinimą partneris neteikia Žemės ūkio ministerijos prašomų pateikti vertinimui atlikti reikalingų duomenų;

21.5. partneriui nustojus vykdyti veiklą ir paaiškėja, kad partneris nebeatitinka Aprašo 10.1–10.2 papunkčiuose nurodytų kriterijų;

21.6. tais atvejais, kai partnerio skirtas atstovas veikė šališkai, supainiojo Žemės ūkio ministerijos viešuosius ir partnerio ar savo privačius interesus, neinformavo apie galimą interesų konfliktą, Žemės ūkio ministerija kreipiasi dėl šio asmens pakeitimo kitu atstovu per 7 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos. Jei partneris kito atstovo nedeleguoja, Žemės ūkio ministerija turi teisę inicijuoti jo pašalinimą iš Stebėsenos komiteto.

22. Jei nustatoma, kad vadovaujantis Aprašo 21 punktu partneris turi būti šalinamas iš Stebėsenos komiteto, inicijuojami Aprašo 7 punkte numatyti veiksmai.

_____________________________

part_fc199288348a4ce8880324f7229a4c62_end


 

Partnerių atrankos į Lietuvos žuvininkystės

sektoriaus 2021–2027 metų programos

stebėsenos komitetą tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Prašymo forma)

 

PRAŠYMAS

20__ m. _____________ d.

 

1.   Trumpa informacija apie instituciją ar organizaciją

 

Juridinio asmens pavadinimas

/ Juridinių asmenų registro numeris

 

 

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė

 

Juridinio asmens adresas

 

Kontaktinis telefonas

 

Svetainės adresas

 

El. pašto adresas

 

Patvirtinu, kad juridinis asmuo nėra bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą

TAIP □

 

Prašyčiau (-ume) priimti ______________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos stebėsenos komiteto nariu.

 

Paaiškinimas, kodėl siekiama dalyvauti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos įgyvendinimo procese:

 

Atstovavimo sritis:

Atstovavimo sritis

 

Organizacijos, labiausiai atstovaujančios verslinės žvejybos Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose interesams

Verslinės žvejybos Baltijos jūroje

Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje

Verslinės žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose

Organizacijos, labiausiai atstovaujančios verslinės žvejybos vidaus vandenyse interesams

Verslinės žvejybos kituose vidaus vandenyse (upės, ežerai)

Verslinės žvejybos Kuršių mariose, Nemuno žemupyje, polderiuose

Organizacijos, labiausiai atstovaujančios akvakultūros interesams

Tvenkinių akvakultūra

Uždarosios akvakultūros sistemos

Organizacija, labiausiai atstovaujanti žuvininkystės produktų perdirbimo interesams

Organizacija, labiausiai atstovaujanti žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms (ŽRVVG)

Aplinkos apsaugos srities partneriai

Nevyriausybinės organizacijos, atsakingos už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą (toliau – NVO)

Žuvininkystės sektoriuje veikiančios mokslo ir studijų institucijos, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą 

 

2.   Siūlomas pagrindinis atstovas:

Vardas, pavardė

 

Pareigos institucijoje / organizacijoje

 

Kontaktinis telefonas

 

El. pašto adresas

 

Patvirtinu, kad siūlomas pagrindinis atstovas yra nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuris neturėjo ir neturi galiojančio teistumo už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kaip jos apibrėžtos Korupcijos prevencijos įstatyme, bei ekonomines-finansines nusikalstamas veikas.

TAIP □

Siūlomas pavaduojantis atstovas:

Vardas, pavardė

 

Pareigos institucijoje / organizacijoje

 

Kontaktinis telefonas

 

El. pašto adresas

 

Patvirtinu, kad siūlomas pavaduojantis atstovas yra nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuris neturėjo ir neturi galiojančio teistumo už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kaip jos apibrėžtos Korupcijos prevencijos įstatyme, bei ekonomines-finansines nusikalstamas veikas.

TAIP □

.

3.   Konkretus asocijuotos organizacijos narių sąrašas norint įvertinti atstovavimo mastą:

Eil. Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas

Registracijos kodas arba numeris

Ūkio subjekto vykdoma veikla (verslinės žvejybos (nurodant žvejybos segmentą), akvakultūros, žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė ir pan.)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

n.

 

 

 

 

4.   Informacija apie aplinkos apsaugos srityje veikiančios organizacijos, NVO, žuvininkystės sektoriuje veikiančios mokslo ir studijų institucijos, vykdančios MTEP veiklą, atitiktį 9 punkte nurodytiems atitinkamiems atrankos kriterijams (pagrindžiant).

 

 

 

(Parašas)                                                                                                                    (Vardas, pavardė)

 

 

 

part_eb415083b35146dc899be7242913fbc9_end