Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 27 d. Nr. 293

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Ūkininkų ūkių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 13.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.2.4. gyvenamosios vietos adresas: pašto kodas, savivaldybės pavadinimas, miesto gyvenamosios vietovės, kaimo gyvenamosios vietovės (miestelio, kaimo, viensėdžio) pavadinimas, gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris;“.

2. Pakeisti 13.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3.1. ūkininko ūkio adreso tipas: Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas, kurio paskirtis – žemės ūkio arba miškų ūkio, arba vandens ūkio, valdomas ūkio nario (-ių) nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise; valstybinė žemė, suteikta ūkio nariams laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti (toliau – valstybinės žemės plotas);“.

3. Pakeisti 13.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3.3. ūkyje esanti žemės sklypo dalis;“.

4. Pakeisti 13.3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3.5. valstybinės žemės ploto duomenys: kadastro vietovės kodas, kadastro bloko kodas, valstybinės žemės ploto numeris (jeigu suteiktas), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus vadovo įsakymu suteikto naudotis valstybinės žemės ploto bendras plotas, įsakymo data ir numeris, leidimo naudotis valstybiniu žemės plotu pabaigos data;“.

5. Pakeisti 13.3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3.6. žemės sklypo bendras plotas:“.

6. Pakeisti 13.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.9. ūkyje esančių valstybinės žemės plotų duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.3.4, 13.3.5 ir 13.3.7 papunkčiuose;“.

7. Pakeisti 13.10.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.10.4. sutarties dalyko duomenys – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.3.2–13.3.4, 13.3.6, 13.3.7 papunkčiuose;“.

8. Pripažinti netekusiais galios 14.3 ir 14.4 papunkčius.

9. Pakeisti 20.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

20.5. žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, kaip nurodyta Nuostatų 13.10 papunktyje, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;“.

10. Pripažinti netekusiu galios 20.6 papunktį.

11. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Ūkio duomenims atnaujinti Registro duomenų teikėjas šių nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka pateikia savivaldybės administracijai duomenis, kurių pagrindu atnaujinami ūkio duomenys, ir dokumentus bei jų kopijas, nurodytas šių nuostatų 20.1–20.2 papunkčiuose. Duomenys ir dokumentai, nurodyti šių nuostatų 20.3–20.5 papunkčiuose, pateikiami, jeigu ūkyje įvyko pokyčių.“

12. Pakeisti 27.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2. atnaujindamas ūkio duomenis, Registro duomenų teikėjas pateikia šių nuostatų 20.3–20.5   papunkčiuose nurodytus duomenis, jeigu ūkyje įvyko pokyčių;“.

13. Pakeisti 33.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

33.3.1. jei Registro duomenų teikėjas ar įpėdinis pateikė klaidingą, neaiškiai išdėstyto turinio prašymą, nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ar dokumentai neatitinka reikalavimų, ūkis neišregistruojamas. Registro duomenų teikėjas ar įpėdinis informuojamas raštu elektroninėmis ryšio priemonėmis apie atsisakymą išregistruoti ūkį ir šio atsisakymo priežastis;“.

14. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Ūkininkui mirus, jeigu yra įpėdinių ir ūkio veikla toliau tęsiama, savivaldybės administracijai per vieną mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų gavimo dienos pateikiami ir šių nuostatų 21 punkte nurodyti dokumentai; jeigu šie dokumentai nepateikiami, praėjus vieneriems metams po ūkininko mirties, ūkis išregistruojamas.

15. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

49.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinių asmenų duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.2.2, 13.2.3, 13.2.7 papunkčiuose;

49.2. Nekilnojamojo turto registro – žemės sklypų duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.3.2–13.3.4, 13.3.6, 13.3.7 papunkčiuose;

49.3. Lietuvos erdvinės informacijos portalo – valstybinės žemės plotų, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai, duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.9 papunktyje.

16. Pakeisti 69 punktą ir jį išdėstyti taip:

69. Registro duomenys, informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos neatlygintinai:

69.1. teikiami ūkininkams arba asmenims, įgaliotiems atstovauti ūkininkams, apie jų registruotus ūkius – kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;

69.2. perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms pagal duomenų teikimo sutartis;

69.3. teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Giedrius Surplys