ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T1-71

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ 2 punktu, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. vasario 25 d. posėdžio protokolą Nr. J1-1, Šilalės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą.

3.    Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Jonas Gudauskas        

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimu

Nr. T1-71

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš ne daugiau kaip 10 narių iš Savivaldybės tarybos ir Administracijos bei Savivaldybės teritorijoje veikiančių Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų (14–29 m.).

3. Jaunimo reikalų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

4. Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

5. Jaunimo reikalų tarybos nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

II SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

6. Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai:

6.1. nagrinėti su jaunimo politika Savivaldybėje susijusius klausimus;

6.2. teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimo;

6.3. stiprinti Savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

7. Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:

7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;

7.2. inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

7.3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;

7.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros Savivaldybėje krypčių;

7.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu Savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;

7.6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;

7.7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus Savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;

7.8. teikia pasiūlymus Savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;

7.9. užtikrina jaunimo dalyvavimą sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

7.10. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;

7.11. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

 

III SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TEISĖS

 

8. Jaunimo reikalų taryba turi šias teises:

8.1. gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo reikalų tarybos funkcijoms atlikti;

8.2. kviestis į Jaunimo reikalų tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus);

8.3. prašyti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, specialistų (ekspertų) pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu;

8.4. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikai aktualūs klausimai.

9. Jaunimo reikalų taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Savivaldybės jaunimo atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja Savivaldybėje veikianti Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba.

11. Nesant Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą per 30 kalendorinių dienų nuo oficialaus Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus paklausimo dėl jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą delegavimo, jaunimo atstovai išrenkami viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, susirinkime, už kurio organizavimą yra atsakingas Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius.

12. Demokratiškai išrinkti ir deleguoti jaunimo atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę Jaunimo reikalų tarybos.

13. Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius negali būti Jaunimo reikalų tarybos nariu, tačiau gali būti skiriamas Jaunimo reikalų tarybos sekretoriumi.

14. Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Jaunimo reikalų tarybą tvarką nustato Savivaldybės taryba.

15. Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją išrenka Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo atstovas. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus jaunimo atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos atstovas.

16. Jaunimo reikalų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

16.1. jis atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo reikalų tarybos kadencija;

16.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar administracijoje;

16.3. jis pašalinamas dėl posėdžių nelankymo, jeigu per kalendorinius metus be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau nei pusę posėdžių.

17. Į Jaunimo reikalų tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo reikalų taryboje deleguojamas kitas asmuo, vadovaujantis Nuostatuose numatytais reikalavimais.

18. Nepasibaigus Jaunimo reikalų tarybos kadencijai, jos sudėtis atnaujinama tik Nuostatų 16 punkte numatytais atvejais nutrūkus Jaunimo reikalų tarybos nario (-ių) įgaliojimams. Už Jaunimo reikalų tarybos sudėties atnaujinimą (kreipimąsi į atitinkamą savivaldybės instituciją, administraciją ar savivaldybės jaunimo organizacijų tarybą dėl naujo (-ų) nario (-ių) delegavimo ir, esant poreikiui, jaunimo atstovų rinkimų organizavimą) atsakingas Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius.

19. Jaunimo reikalų taryba darbą organizuoja vadovaudamasi Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentu, kurį pasitvirtina pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos darbo forma yra posėdžiai. Jaunimo reikalų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas.

20. Jaunimo reikalų tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo reikalų tarybos narių.

21. Jaunimo reikalų tarybą posėdžių metu techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius arba kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas.

22. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

23. Jaunimo reikalų taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo reikalų tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

24. Jaunimo reikalų tarybos sprendimai įforminami Jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo reikalų tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms, jos viešai skelbiamos oficialiame Savivaldybės interneto puslapyje.

25. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas rengia ir teikia Jaunimo reikalų tarybai posėdžių darbotvarkes, veiklos planus, ataskaitas.

26. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planai, teikiamos ataskaitos, informacija apie įvyksiančius ir jau įvykusius posėdžius bei posėdžių protokolai privalo būti viešinami ir prieinami oficialiame savivaldybės interneto puslapyje.

__________________________