LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS VYKDOMOS AGRESIJOS IR KARO NUSIKALTIMŲ UKRAINOJE PASMERKIMO

 

2022 m. balandžio 12 d. Nr. XIV-1010

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

remdamasis Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. vasario 24 d. rezoliucijos Nr. XIV-930 „Dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą“, 2022 m. kovo 10 d. rezoliucijos
Nr. XIV-931 „Dėl šalies kandidatės statuso suteikimo Ukrainai ir visateisės Ukrainos narystės Europos Sąjungoje“ ir 2022 m.
kovo 17 d. rezoliucijos Nr. XIV-941 „Dėl aktyvių priemonių Ukrainos civilių gyventojų ir kritinės infrastruktūros saugumui užtikrinti“ nuostatomis;

primindamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2022 m. kovo 2 d. rezoliuciją dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir 2022 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl agresijos prieš Ukrainą humanitarinių pasekmių;

sveikindamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimą suspenduoti Rusijos narystę Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje;

vertindamas Rusijos Federacijos agresiją prieš Ukrainą, plataus masto ir neišprovokuotą karą Europoje kaip siekį sugriauti tarptautinės teisės normomis ir vertybėmis grindžiamą Europos saugumo architektūrą ir kaip brutalų išpuolį prieš laisvę, demokratiją ir Vakarų civilizaciją, pagrįstą pagarba kiekvieno žmogaus ir piliečio teisėms;

būdamas sukrėstas iš Bučos, Irpinės, Borodiankos, Mariupolio, Kramatorsko ir iš kitų Ukrainos vietovių gaunamų liudijimų apie Rusijos Federacijos kariuomenės įvykdytus nusikaltimus prieš Ukrainos civilius gyventojus, tarp jų moteris ir vaikus;

pabrėždamas, kad civilių gyventojų žudymas, žmonių grobimas iš okupuotų Ukrainos teritorijų ir jų prievartinis gabenimas į Rusijos Federaciją, taip pat tikslingos atakos prieš civilinę infrastruktūrą ir civilizuoto pasaulio normas peržengiantis brutalus Rusijos kariuomenės elgesys pagal tarptautinę teisę yra karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui, už kuriuos bus pareikalauta teisinės atsakomybės;

vertindamas tai, kad ligšiolinės Rusijai paskelbtos sankcijos yra nepakankamos ir neduoda laukiamų rezultatų – karo nutraukimo ir Ukrainos teritorijos vientisumo bei suvereniteto visos šalies teritorijoje atkūrimo;

pabrėždamas, kad Rusijos Federacijai tenka atsakomybė dėl karo pradžios ir šio karo pasekmių, įskaitant reparacijų mokėjimą,

griežtai smerkia Rusijos Federacijos, padedant Baltarusijos Respublikai, tęsiamą karinę agresiją, įvykdytus ir toliau vykdomus karo nusikaltimus prieš suverenią Ukrainą ir jos žmones bei nusikaltimus žmoniškumui;

ragina Ukrainą ir tarptautinę bendruomenę nedelsiant nuodugniai dokumentuoti Rusijos Federacijos nusikaltimus, padarytus Ukrainos teritorijoje, ir įsteigti tarptautinį baudžiamąjį tribunolą, siekiant visus kaltininkus patraukti atsakomybėn;

siūlo, deramai įvertinus teisines aplinkybes, Rusijos Federacijos vykdomus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui kvalifikuoti kaip ukrainiečių tautos genocidą;

kviečia tarptautinę bendruomenę toliau teikti įvairiapusę ginkluotę Ukrainai, įgalinant Ukrainą apginti savo laisvę ir suverenumą, atkurti teritorijos vientisumą ir užkirsti kelią tolesnėms masinėms civilių žudynėms;

smerkia Rusijos Federacijos pareiškimus apie tai, kad Rusijos Federacija gali ryžtis panaudoti masinio naikinimo ginklus, ir pabrėžia, kad bet koks jų panaudojimas yra neleistinas, o tarptautinės bendruomenės, NATO ir Europos Sąjungos atsakas žengus šį žingsnį privalo būti kuo griežčiausias;

reikalauja, kad Rusijos Federacija nedelsdama išvestų karines pajėgas iš okupuotų Moldovos ir Sakartvelo regionų bei Baltarusijos Respublikos;

skatina toliau iš esmės stiprinti sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai, kol Rusijos Federacija išves savo karius iš visos Ukrainos teritorijos, įskaitant Krymą, bei pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad jau paskelbtų sankcijų įgyvendinimas būtų visapusis ir veiksmingas tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos, tiek ir tarptautiniu mastu;

sveikina Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą visiškai atsisakyti dujų importo iš Rusijos Federacijos ir ragina Europos Sąjungos ir NATO valstybes nares bei jų sąjungininkus pradėti taikyti visišką naftos, anglių, branduolinio kuro ir dujų importo iš Rusijos Federacijos embargą;

pasisako už tai, kad visas su Vladimiro Putino režimu susijusių Rusijos Federacijos pareigūnų ar oligarchų, jų patikėtinių ir juos dangstančių bei įgalinančių asmenų turtas būtų konfiskuotas ir jų Šengeno ar nacionalinės vizos būtų atšauktos, siekiant visiško ir neatidėliotino „auksinių“ pasų, vizų ir leidimų gyventi Europos Sąjungoje uždraudimo;

kreipiasi į visas tarptautinės teisės principus pripažįstančias ir gerbiančias pasaulio valstybes, ragindamas netalkinti, nesudaryti sąlygų ir nesuteikti galimybių Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai apeiti sankcijas, taikomas dėl jų vykdomų karinės agresijos, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, ir šių sankcijų išvengti;

sveikina Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių bei jų sąjungininkų veiksmus išsiunčiant Rusijos saugumo pareigūnus ir taip savo teritorijose užkertant kelią Rusijos žvalgybinei veiklai, kuria siekiama sunaikinti vertybes, kuriomis grindžiama mūsų ir mūsų sąjungininkų laisvė ir gerovė;

kviečia Europos Sąjungos ir NATO valstybes nares pažeminti Rusijos Federacijos diplomatinio atstovavimo lygį;

ragina Europos Sąjungos ir NATO valstybes nares bei visas demokratines valstybes užkirsti kelią dezinformaciją skleidžiančių, prievartą skatinančių ir karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui teisinančių Rusijos Federacijos žiniasklaidos kanalų ir priemonių veiklai;

reiškia paramą visiems rusams ir baltarusiams, kurie priešinasi Kremliaus ir Minsko režimų nusikalstamam karui su Ukraina;

remia pastangas įsteigti Ukrainos solidarumo patikos fondą, skirtą Ukrainai po karo atstatyti, pradėti plataus masto investicijų programą ir atkurti šalies augimo potencialą;

pakartoja savo raginimą kuo greičiau suteikti Ukrainai Europos Sąjungos šalies kandidatės statusą;

tikisi Europos Komisijos teigiamos nuomonės dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje ir vertina tai, kad, įgyvendindama Asociacijos susitarimą, įskaitant išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės sukūrimą, Ukraina jau padarė didelę ir reikšmingą pažangą vykdydama reformas, be kita ko, perkeldama į nacionalinę teisę didelę dalį Europos Sąjungos acquis;

ragina Europos Sąjungą, jos valstybes nares, sąjungininkus ir tarptautines organizacijas teikti finansinę paramą valstybėms, kurios priglaudė nuo karo Ukrainoje priverstus bėgti šios šalies piliečius, padedant joms spręsti iššūkius, kylančius užtikrinant nuo karo pabėgusių žmonių orų gyvenimą, tęstinį švietimą ir integraciją į darbo rinką;

pasisako už tolesnį veiksmų koordinavimą Europos Sąjungoje ir su NATO sąjungininkais;

dar kartą reiškia visišką solidarumą su Ukraina ir jos žmonėmis.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen