herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS

 

2016 m. balandžio 29 d.  Nr. T-84

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-255 ir 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-53), Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Leisti Joniškio rajono savivaldybės administracijai įsigyti du lengvuosius tarnybinius automobilius:

1. vieną lengvąjį tarnybinį automobilį, turintį ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, brangesnį kaip 17377,00 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio), bet ne brangesnį kaip 26000,00 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

2. vieną lengvąjį tarnybinį automobilį, turintį ne daugiau kaip 9 sėdimas vietas, brangesnį kaip 26065,00 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio), bet ne brangesnį kaip 34000,00 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis