LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 5 d. Nr. 1K-260

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu II skyrių „Specialieji rezultato stebėsenos rodikliai“:

1.1. Pakeičiu rodiklio R.S.321 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.321

„Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“

Tūkst. tonų

Anglies dioksidas – atmosferos dujos, susidedančios iš vieno anglies ir dviejų deguonies atomų.

 

Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis (šaltinis: Lietuvos Respublikos terminų bankas).

 

Transporto veikla – keleivių, bagažo ir (arba) krovinių vežimas transporto priemonėmis, taip pat kita veikla, tiesiogiai susijusi su transporto infrastruktūra, keleivių, bagažo ir (arba) krovinių vežimu (šaltinis: Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas).

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Į orą išmetamų teršalų sąskaitų sudarymo metodiką, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-248 „Dėl Į orą išmetamų teršalų sąskaitų sudarymo metodikos patvirtinimo“, skelbiamą interneto svetainėje: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/129995/I_ora_ismetamu_tersalu_metodika.pdf.

Pirminiai šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainė: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S1R058#/.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos statistikos departamentas savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki užpraėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).“

 

 

1.2. Pakeičiu rodiklio R.S.322 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.322

„Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius“

Skaičius

Viešasis transportas – keleivių ir krovinių vežimo nustatytais maršrutais paslauga, teikiama visiems, kurie kreipiasi (šaltinis: Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas).

 

Miestas – kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse (šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas).

 

Keleivis – asmuo, vykstantis viešuoju transportu ir atsiskaitantis už šias paslaugas.

 

Keleivių skaičius – per metus pervežtų keleivių apimtis.

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Keleivių vežimo autobusais statistinio tyrimo metodiką, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-349 „Dėl Keleivių vežimo autobusais statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“, skelbiamą interneto svetainėje: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/273590/Vezimo_autobusais_metodika.pdf, ir Elektrinio transporto statistinio tyrimo metodiką, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-350 „Dėl Elektrinio transporto statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“, skelbiama interneto svetainėje:  https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/273590/El_transporto_veiklos_metodika.pdf.

 

 

 

Pirminiai šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainė: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S5R033#/.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos statistikos departamentas savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).“

 

1.3. Pakeičiu rodiklio R.S.335 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.335

„Ypatingai didelio pavojaus potencialūs taršos židiniai“

 

Vienetai

Taršos židinys – žemės paviršiuje arba gilesniuose sluoksniuose esanti taršiųjų cheminių medžiagų sankaupa, iš kurios šios cheminės medžiagos patenka į dirvožemį, gruntą ir (ar) požeminį vandenį (šaltinis: Lietuvos Respublikos terminų bankas).

 

Pavojus – pavojingosios medžiagos savybės ar susidariusios situacijos keliama grėsmė žmonėms ir (arba) aplinkai (šaltinis: Lietuvos Respublikos terminų bankas).

 

Įvedamasis

Skaičiuojamas sumuojant

ypač didelio pavojaus potencialius taršos židinius.

 

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos geologijos tarnybos duomenys apie ypač didelio pavojaus potencialių taršos židinių skaičių.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos geologijos tarnyba apskaičiuoja

ypač didelio pavojaus potencialių taršos židinių skaičių.

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.“

 

 

1.4. Pakeičiu rodiklio R.S.336 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.336

„Vežta intermodalinių transporto vienetų“

Skaičius

Intermodaliniai transporto vienetai (intermodaliniai kroviniai) – kroviniai, kurie vežami viename ir tame pačiame krovimo vienete (konteineryje) ar transporto priemonėje, kuri naudoja paeiliui keletą transporto rūšių, o patys kroviniai, keičiant transporto rūšį, nėra perkraunami.

 

Vežta intermodalinių transporto vienetų – per metus pervežtų intermodalinių transporto vienetų skaičius.

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Geležinkelių transporto statistinio tyrimo metodiką, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-279 „Dėl Geležinkelių transporto statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“, skelbiamą interneto svetainėje: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/559230/Gelezinkeliu_metodika_2007.pdf.

Pirminiai šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainė: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S5R093#/.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos statistikos departamentas savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).“

 

1.5. Pakeičiu rodiklio R.S.338 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.338

„Žuvusiųjų

TEN-T tinklo keliuose skaičius“

Asmenys per metus

Žuvusysis – eismo įvykyje žuvęs žmogus.

 

Eismo įvykis – įvykis kelyje, viešoje arba privačioje teritorijoje, kai judant transporto priemonei žūsta ar sužeidžiami žmonės, sugadinama ar apgadinama bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje esantis turtas (šaltinis: Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).

 

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).

 

TEN-T tinklas (transeuropinis tinklas) – Europos Sąjungos transporto, energetikos ir telekomunikacijų sistemų tinklas, jungiantis visus Europos Sąjungos regionus ir prisidedantis prie vidaus rinkos ir užimtumo augimo, įgyvendinant aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi tikslus (šaltinis: Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013).

Įvedamasis

Skaičiuojamas per kalendorinius metus žuvusiųjų visuose Lietuvos TEN-T tinklo keliuose skaičius.

Pirminiai šaltiniai: Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) duomenys apie eismo įvykius Lietuvoje praėjusiais kalendoriniais metais (duomenys pateikiami LAKD interneto svetainės dalyje „Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje“).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais kalendoriniais metais įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra), remdamasi LAKD pateiktais duomenimis, nustato žuvusiųjų visuose Lietuvos TEN-T tinklo keliuose praėjusiais kalendoriniais metais skaičių.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).“

 

1.6. Pakeičiu rodiklio R.S.339 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.339

„Vidutinė 1 orlaivio manevravimo trukmė“

Minutės

Orlaivis – kiekvienas aparatas (mašina), kuris atmosferoje laikosi dėl sąveikos su oru, bet ne dėl oro atoveikio nuo žemės paviršiaus (šaltinis: Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas).

 

Orlaivio manevravimas – riedėjimas kilti ar riedėjimas į aikštelę po tūpimo.

 

Vidutinė orlaivio manevravimo trukmė – aritmetinis orlaivių manevravimo trukmių vidurkis.

Įvedamasis

Skaičiuojama visų orlaivių manevravimo trukmių suma, padalyta iš visų orlaivių manevravimų skaičiaus.

 

Detali skaičiavimo metodika bus nustatyta VĮ Lietuvos oro uostų atlikto tyrimo (vertinimo) metu.

Pirminiai šaltiniai:

VĮ Lietuvos oro uostų atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaita (kopija).

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai 2018 ir 2024 metais VĮ Lietuvos oro uostai parengs atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaitą, kurioje nurodys pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).“

 

1.7. Pakeičiu rodiklio R.S.341 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.341

„Žuvusiųjų ne TEN-T tinklo keliuose skaičius“

Asmenys per metus

Žuvusysis – eismo įvykyje žuvęs žmogus.

 

Eismo įvykis – įvykis kelyje, viešoje arba privačioje teritorijoje, kai judant transporto priemonei žūsta ar sužeidžiami žmonės, sugadinama ar apgadinama bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje esantis turtas (šaltinis: Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).

 

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).

 

TEN-T tinklas (transeuropinis tinklas) – Europos Sąjungos transporto, energetikos ir telekomunikacijų sistemų tinklas, jungiantis visus Europos Sąjungos regionus ir prisidedantis prie vidaus rinkos ir užimtumo augimo, įgyvendinant aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi tikslus (šaltinis: Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013).

Įvedamasis

Skaičiuojamas per kalendorinius metus žuvusiųjų visuose valstybinės ir vietinės reikšmės ne TEN-T tinklo keliuose skaičius.

Pirminiai šaltiniai: LAKD duomenys apie eismo įvykius Lietuvoje praėjusiais kalendoriniais metais.

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais kalendoriniais metais įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra), remdamasi LAKD pateiktais duomenimis, nustato žuvusiųjų visuose valstybinės ir vietinės reikšmės ne TEN-T tinklo keliuose skaičių.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija ( VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).“

 

1.8. Pakeičiu rodiklio R.S.342 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.342

„Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas“

Tūkst. val.

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).

 

Sugaištas kelionių automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas – suminis metinis automobilių kelionės rekonstruotais ar naujais automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sugaištas kelionių automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, tūkst. val., skaičiuojamas pagal formulę:

 

N – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (aut./parą);

V – vidutinis kelionės greitis (km/val.);

L – rekonstruoto ar nutiesto kelio ruožo ilgis (km).

Pirminiai šaltiniai: projekto vykdytojo atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaita.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai praėjus kalendoriniams metams po projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas atlieka tyrimą (vertinimą), kurio metu nustatoma pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

1.9. Pakeičiu rodiklio R.S.343 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.343

„Vidaus vandenų transportu vežtų krovinių kiekis“

Tonos per metus

Vidaus vandenų transportas – sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta laivybai, žmonėms, bagažui ir (arba) kroviniams vežti vidaus vandenimis (šaltinis: Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas).

 

Krovinys – kiekviena prekė, kurią transporto įmonė remdamasi sutartimi su siuntėju perima pervežti (šaltinis: Transporto žodynas)

 

Vežtų krovinių kiekis – per metus pervežtų krovinių kiekis tonomis.

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Vidaus vandenų transporto statistinio tyrimo metodiką, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. DĮ-108 „Dėl Vidaus vandenų transporto statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“, skelbiamą interneto svetainėje: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/559230/Vidaus_vandenu_metodika_2007.pdf.

Pirminiai šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainė: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S5R044#/

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos statistikos departamentas savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).“

 

1.10.  Pripažįstu netekusiais galios R.S.344, R.S.345, R.S.346 rodiklius.

1.11.  Pakeičiu rodiklio R.S.393 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.393

„Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose“

Procentai

ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojami mokymai, kurie vykdomi pagal kvalifikaciją arba kompetencijas suteikiančias programas.

 

Kvalifikacija – formalus vertinimo ir pripažinimo proceso rezultatas, kuris pasiekiamas, kai atsakinga institucija nustato, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytus standartus (šaltinis: Europos Komisija, Europos kvalifikacijų sistema: http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm).

 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Sėkmingai mokymus baigęs asmuo – asmuo, kuris, baigęs dalyvauti ESF veiklose (mokymuose), taiko įgytas žinias darbe.

 

Žinių taikymo laikotarpis apima nuo 6 mėnesių iki 24 mėnesių po asmens dalyvavimo ESF veiklose (mokymuose) pabaigos.

Įvedamasis

Skaičiuojamas atliekant tyrimą (apklausą), naudojant reprezentatyvią dalyvių imtį investicinio prioriteto lygiu.

 

 

Pirminiai šaltiniai:

tyrimo (apklausos) ataskaita.

 

Antriniai šaltiniai: metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais atliekamas tyrimas (apklausa), kurio metu asmuo deklaruoja, kad jis taiko įgytas žinias darbe praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams, bet ne daugiau kaip 24 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose (mokymuose) pabaigos.

 

Už tyrimo (apklausos) atlikimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Europos socialinio fondo agentūra).“

 

1.12. Pakeičiu rodiklio R.S.410 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.410

„Įgyvendintos rekomendacijos“

Procentai

Rekomendacijos – atliekant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, galutinėse vertinimo ataskaitose ekspertų pateikti siūlymai dėl vertinamo objekto tobulinimo.

Įvedamasis

Skaičiuojama įgyvendintų rekomendacijų dalis (procentais) nuo bendro atliekant vertinimus pateiktų rekomendacijų skaičiaus.

Pirminiai šaltiniai:

Finansų ministerijos prašymu ministerijų teikiama ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio (SFMIS2014) vertinimo rekomendacijų duomenų bazėje suvedama informacija apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma kasmet pagal ministerijų pateiktą informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą Techninės paramos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos finansų ministerija.“

 

2.  Pakeičiu III skyrių „Bendrieji produkto stebėsenos rodikliai“:

2.1. Pakeičiu rodiklio P.B.234 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.B.234

„Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų  kiekio sumažėjimas“

 

Tonos CO2 ekvivalentu

 

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (išmetamieji teršalai) – anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC) ir sieros heksafluoridas (SF6) (šaltinis: Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas).

 

Stebėsenos rodiklis turi rodyti bendrą pasiektą, įgyvendinus visus projektus,  metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą, o ne bendrą sumažėjimą per visą projektų įgyvendinimo laikotarpį.

 

Įgyvendinant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos projektus stebėsenos rodiklis turi rodyti per vienus kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos naudojant modernizuotą ir (ar) naują  infrastruktūrą pasiektą metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą. Atsinaujinančių išteklių energijos poveikis turėtų būti neutralus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui arba pakeisti neatsinaujinančių išteklių energijos gamybą. Neatsinaujinančių išteklių energijos poveikis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui yra matuojamas valstybėje narėje, bendrą išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį padalijus vienam neatsinaujinančių išteklių energijos gamybos vienetui.

 

Įgyvendinant energijos efektyvumo projektus stebėsenos rodiklis turi rodyti per vienus metus po projekto veiklų užbaigimo dienos dėl įgyvendinto projekto sutaupytos pirminės energijos kiekį. Sutaupyta energija turėtų pakeisti neatsinaujinančių išteklių energijos gamybą.

Neatsinaujinančių išteklių energijos poveikis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui yra matuojamas valstybėje narėje, bendrą išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį padalijus vienam neatsinaujinančių išteklių energijos gamybos vienetui.

 

 

Automatiškai apskaičiuoja-mas

Įgyvendinant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos projektus sumuojamas bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas (CO2 ekvivalentu metiniai išmetimo skaičiavimai atliekami pagal Europos investicijų banko parengtą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos įvertinimo metodiką (http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf), naudojant visuotinio atšilimo potencialo vertes, kaip nurodyta 2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 666/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus (OL 2014 L 179, p. 26), 7 straipsnyje, ir Lietuvai taikomą regioninį išmetamo CO2 kiekio koeficientą, kaip nurodyta 2012 m. birželio 5 d. Europos Komisijos komunikato 2012/C 158/04 IV priede.

 

Įgyvendinant energijos efektyvumo

projektus skaičiuojamas metinis pastato į aplinką išmetamo CO2 kiekio skirtumas energijos efektyvumo priemonėmis atnaujintuose pastatuose. Metinis pastato į aplinką išmetamo CO2 kiekis nustatomas pastatų energinio naudingumo sertifikate (išduotame prieš atnaujinant pastatą ir jį atnaujinus) nurodytą CO2 kiekį kg CO2 / (m2 per metus) padauginus iš pastato ploto ir paverčiant jį tonomis.

CO2 kiekis skaičiuojamas pagal statybos techninį reglamentą

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

 

Įgyvendinant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos projektus:

 

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo skaičiavimai pagal nurodytą skaičiavimo būdą (remiantis faktiniais kuro sunaudojimo ir kitais duomenimis).

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

 

Įgyvendinant energijos efektyvumo projektus:

 

Pirminiai šaltiniai:

energinio naudingumo sertifikatai (kopijos), kuriuos išduoda pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai prieš įgyvendinant

projekto veiklas (atnaujinant pastatą) ir jas įgyvendinus.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos;

kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – ketvirtinės ataskaitos, kurios rengiamos Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Įgyvendinant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos projektus stebėsenos rodiklis yra laikomas pasiektu, kai per vienus kalendorinius metus po projekto  finansavimo pabaigos pateikiami skaičiavimai, nurodyti pirminiuose šaltiniuose.

 

Įgyvendinant energijos efektyvumo projektus stebėsenos rodiklis yra laikomas pasiektu, kai per vienus metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba per vienus metus atnaujinus pastatą (kai įgyvendinamos finansinės priemonės) išduodamas

energinio naudingumo sertifikatas.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

3. Pakeičiu IV skyrių „Specialieji produkto stebėsenos rodikliai“:

3.1. Pakeičiu rodiklio P.S.326 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.326

„Įrengtos arba atnaujintos aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų stotys“

Vienetai

Įrengtos arba atnaujintos aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų stotys – naujų aplinkos oro monitoringo stočių, reikalingų sistemingam gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimui, vertinimui ir prognozavimui atlikti, hidrologijos stočių, vykdančių hidrologinius matavimus paviršinio vandens telkiniuose, ir nacionalinės paskirties meteorologijos stočių, reikalingų smulkaus masto (< 100 km) meteorologiniams reiškiniams bei procesams stebėti, įrengimas ar esamų atnaujinimas.

Automatiškai apskaičiuoja-mas

Skaičiuojamas sumuojant įgyvendinant projekto veiklas įrengtas arba atnaujintas aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų stotis.

Pirminiai šaltiniai:

priėmimo–perdavimo aktai.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomi galutiniai (paskutiniai) stočių įrangos montavimo priėmimo–perdavimo aktai.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

3.2. Pakeičiu rodiklio P.S.332 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.332

„Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės“

 

Vienetai

Vandens telkinys, kuriam taikyta būklės gerinimo priemonė, – paviršinis vandens telkinys, kuriam pritaikytos būklės gerinimo priemonės gerai telkinio būklei pasiekti.

 

Paviršinis vandens telkinys – kiekybės rodikliais apibūdinama reikšminga žemės paviršiuje esanti vandens aplinkos dalis, tai yra: upė ar jos dalis, ežeras, dirbtinis vandens telkinys. Prie paviršinių vandens telkinių taip pat priskiriami tarpiniai ir priekrantės vandenys (šaltinis: Lietuvos Respublikos vandens įstatymas).

 

Gera paviršinio vandens telkinio būklė – paviršinio vandens telkinio būklė, kai jo ekologinė ir cheminė būklė pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus vertinama gerai arba labai gerai (šaltinis: Lietuvos Respublikos vandens įstatymas).

Automatiškai apskaičiuoja-mas

Skaičiuojamas sumuojant paviršinius vandens telkinius, kuriems įgyvendinant projekto veiklas buvo taikomos būklės gerinimo priemonės.

Paviršinis vandens telkinys skaičiuojamas kaip vienas vienetas, kai jo būklei pagerinti pritaikytos priemonės, vykdant veiklą pačiame vandens telkinyje, jo atkarpoje ar jo apsaugos zonoje (vienas vandens telkinys, jo atkarpa, jo apsaugos zona = 1 vnt.). Tas pats vandens telkinys kelis kartus neskaičiuojamas.

Tuo atveju, kai pagal Vandenų srities plėtros 2017–2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), tam pačiam vandens telkiniui Sanglaudos fondo lėšomis numatoma taikyti skirtingų projekto vykdytojų atliekamas 2 priemones:

įgyvendinus Veiksmų plano 3.1 priemonę įskaitoma vandens telkinio dalis – 0,7 ir įgyvendinus 3.4 priemonę – 0,3;  3.1 priemonę – 0,3 ir 3.8.2 priemonę – 0,7; 3.2 priemonę – 0,1 ir 3.4 priemonę – 0,9.

Kai atliekamos 4 priemonės, įskaitoma vandens telkinio dalis: įgyvendinus 3.1 priemonę – 0,5, 3.2 priemonę – 0,05, 3.4 priemonę – 0,25, 3.9 priemonę – 0,2.

Pirminiai šaltiniai:

priėmimo–perdavimo aktai arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas (kai įgyvendinamos pasikartojančios tęstinės veiklos – paskutinis aktas) arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

3.3. Pakeičiu rodiklio P.S.335 aprašymą ir jį išdėstau taip:

P.S.335

„Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“

 

Vienetai

Paveldo objektai – atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai – kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas).

 

Gamtos paveldo objektai – saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai (šaltinis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas).

 

Sutvarkyta, įrengta ir pritaikyta lankymui teritorija – kraštovaizdžio kompleksai, valstybiniai draustiniai ir kitos teritorijos, kuriose įrengti ar atnaujinti lankytojų centrai, vidaus ir lauko ekspozicijos, gamtos mokyklos, lauko informacinės sistemos, pažintiniai ar mokomieji pėsčiųjų takai, dviračių takai, trasos, jungtys tarp turizmo trasų, apžvalgos bokštai, kelio ženklai, ekologiniai kempingai.

 

Sutvarkytas, įrengtas gamtos ir kultūros paveldo objektas ar sutvarkyta, įrengta ir pritaikyta lankymui teritorija bus prilyginami vienam sutvarkytam, įrengtam  ir pritaikytam  lankymui vienetui. Kultūros paveldo objektai – pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti (šaltinis: Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas).

 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – kultūros, edukacinėms, ekonominėms ir socialinėms reikmėms, poilsiui gamtoje pritaikyti gamtos, kultūros ir paveldo objektai ir teritorijos.

Automatiškai apskaičiuoja-mas

Sumuojami įgyvendinant projekto veiklas sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos.

 

Kai skaičiuojami kultūros paveldo objektai:

1) pavieniai objektai skaičiuojami pagal Kultūros vertybių registre jiems suteiktą unikalų objekto kodą;

2) kompleksą sudarantys objektai skaičiuojami pagal Kultūros vertybių registre šiems objektams suteiktą unikalų objekto kodą;

3) vietovės skaičiuojamos pagal Kultūros vertybių registre joms suteiktą unikalų objekto kodą.

 

Jeigu toje pačioje teritorijoje yra sutvarkomas (-i), įrengiamas (-i) gamtos ar kultūros paveldo objektas (-ai) ir kartu sutvarkoma, įrengiama ir pritaikoma lankymui teritorija, teritorija du kartus neskaičiuojama (laikoma vienu vienetu).

 

Pirminiai šaltiniai:

kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktas (kai taikoma), statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, arba statybos darbų priėmimoperdavimo aktas, jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą statybos užbaigimo dokumentai nėra privalomi.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktas (kai taikoma), statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, arba statybos darbų priėmimoperdavimo aktas, jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą statybos užbaigimo dokumentai nėra privalomi.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

3.4. Pakeičiu rodiklio P.S.338 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.338

„Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai“

 

Vienetai

Arealas – vieno ar kito reiškinio paplitimo plotas (šaltinis: Lietuvos Respublikos terminų bankas).

 

Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių komponentų (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų bei informacinio lauko), susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys (šaltinis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas).

 

Išsaugotas, sutvarkytas ar atkurtas kraštovaizdžio arealas – teritorija, kurioje įgyvendinta bent viena kraštovaizdžio formavimo priemonė pagal kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose projektą arba kraštovaizdžio formavimo pasienio teritorijose projektą, arba atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektą.

Automatiškai apskaičiuoja-mas

Skaičiuojami išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti kraštovaizdžio arealai.

 

Neskaičiuojami arealai, kuriuose tvarkomi bešeimininkiai pastatai ir pažeistos žemės.

Pirminiai šaltiniai:

priėmimo–perdavimo aktai arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

3.5. Pakeičiu rodiklio P.S.339 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.339

„Įsigyti gatvių valymo įrenginiai“

Vienetai

Gatvė – kelias ar atskiras jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, paprastai turintis pavadinimą (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).

 

Valymas – veiksmas, kai šalinamos kenksmingosios ar nepageidaujamos medžiagos ar jų sudedamosios dalys (preparatai ar cheminiai elementai) iš daiktų, medžiagų, objektų ar aplinkos (šaltinis: Lietuvos Respublikos terminų bankas).

 

Įrenginys – tam tikrą technologinę operaciją ar jų seką atliekanti mašina (šaltinis: Lietuvos Respublikos terminų bankas).

Automatiškai apskaičiuoja-mas

Sumuojami įgyvendinant projekto veiklas įsigyti gatvių valymo įrenginiai.

Pirminiai šaltiniai:

priėmimo–perdavimo aktai.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                                                                                                                  Vilius Šapoka