LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SKUNDŲ, PRAŠYMŲ IR PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. Sp-97

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 32 straipsnio 4 dalies 2 punktu, 47 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 182 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 2, 3 punktais ir Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo 3 ir 24 straipsniais, nusprendžia:

1. Patvirtinti Skundų, prašymų ir pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo rinkimų (referendumo) komisijose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                          Jolanta Petkevičienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. Sp-97

 

SKUNDŲ, PRAŠYMŲ IR PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skundų, prašymų ir pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo rinkimų (referendumo) komisijose tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma politinės kampanijos laikotarpiu apylinkės rinkimų (referendumo) komisijai ir apygardos, savivaldybės rinkimų (referendumo) komisijai (toliau – komisijos bendrai – Komisija, atskirai – apylinkės komisija ir apygardos, savivaldybės komisija) pateiktų fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenys) skundų, prašymų ir pranešimų (toliau kartu – skundai) dėl Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso, Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių rinkimus, galimų pažeidimų, priėmimo ir nagrinėjimo tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Dovanos ar kitoks atlyginimas – turtinė nauda (materialinių išlaidų išvengimas), kuri gali būti suprantama tiek kaip materialios, tiek kaip nematerialios turtinės vertybės (pavyzdžiui, pinigai, buities reikmenys, atlygintini darbai, turtinės teisės, atlygintini intelektinės veiklos rezultatai, mokamo pobūdžio paslaugos, koncertai, kiti mokamo pobūdžio kultūriniai renginiai ir panašiai).

2.2. Komisijos skundų koordinatorius – Komisijos pirmininkas arba jo paskirtas kitas Komisijos narys / Komisijos darbuotojas, kuriam suteikiamos teisės Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje valdyti skundus.

2.3. Piliečių papirkimas – nuo piliečių referendumo iniciatyvinės grupės (toliau – grupė) įregistravimo dienos ar Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės siūlymo paskelbti referendumą pateikimo Seimui dienos iki balsavimo referendume pradžios ir balsavimo referendume dieną dovanomis ar kitokiu atlyginimu tiesioginis ar netiesioginis piliečių skatinimas remti reikalavimą paskelbti referendumą ar jo neremti ir (ar) dalyvauti ar nedalyvauti referendume, ir (ar) balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo priėmimą, taip pat žadėjimas už reikalavimo paskelbti referendumą rėmimą ir (ar) balsavimą atsilyginti po referendumo, turint tikslą paveikti piliečių valią balsuojant referendume, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti referendumo teisę (piliečių papirkimu nelaikomas reklaminės ar agitacinės medžiagos, kuri skirta referendumui propaguoti arba dėl jo prieštarauti, referendume sprendžiamiems klausimams pristatyti ir neturi materialinės vertės piliečiui, dalijimas.

2.4. Politinė kampanija – rinkimų politinė kampanija ir referendumo politinė kampanija.

2.5. Politinė reklama – valstybės politiko, politinės organizacijos, jos nario, politinės kampanijos dalyvio, kandidato, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama teigiama ar neigiama informacija, kuria siekiama daryti įtaką rinkimų, referendumo rezultatams ar paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose, referendumuose arba kurią skleidžiant propaguojamas valstybės politikas, politinė organizacija, jos narys ar politinės kampanijos dalyvis, kandidatas, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.

2.6. Pranešimas – kreipimasis į Komisiją, nesusijęs su asmens teisių ir (ar) teisėtų interesų galimu pažeidimu, nurodant informaciją, susijusią su rinkimus ir referendumus reglamentuojančių teisės aktų galimais pažeidimais.

2.7. Prašymas – kreipimasis į Komisiją nesusijęs su asmens teisių ir (ar) teisėtų interesų galimu pažeidimu, prašant atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus.

2.8. Rinkėjų papirkimas – nuo rinkimų datos paskelbimo iki rinkimų dienos, taip pat rinkimų dieną dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlyginimu tiesioginis ar netiesioginis rinkėjų skatinimas dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (ar) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, numatomą kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėjimas rinkėjams už balsavimą atsilyginti po rinkimų, turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl tam tikrų politinių organizacijų, kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų, ir taip trukdyti asmenims įgyvendinti rinkimų teisę (rinkėjų papirkimu nelaikomas informacinės medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų ir panašiai) platinimas).

2.9. Rinkimų (referendumų) ginčai – asmenų skundų dėl Rinkimų kodekso, Referendumo konstitucinio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių rinkimus, (toliau – įstatymų) galimų pažeidimų nagrinėjimas.

2.10. Skundas – kreipimasis į Komisiją, kuriame asmuo nurodo apie galimai pažeistas jo ar kito asmens teises ir (ar) teisėtus interesus ir prašo juos apginti.

3. Rinkimų (referendumų) ginčus nagrinėja rinkimų komisijos pagal kompetenciją ir veiklos teritoriją:

3.1. apygardos, savivaldybės komisija nagrinėja:

3.1.1. rinkimų (referendumo) ginčus dėl įstatymų pažeidimų, kurie buvo padaryti šios apygardos teritorijoje ir nepriklauso apylinkės rinkimų komisijos kompetencijai;

3.1.2. rinkimų (referendumo) ginčus, kurie politinės kampanijos laikotarpiu apima dvi ar daugiau rinkimų apylinkių, kai reikia užtikrinti vienodą jų išnagrinėjimą;

3.2. apylinkės rinkimų (referendumo) komisija nagrinėja:

3.2.1. politinės kampanijos laikotarpiu ginčus dėl rinkėjo įrašymo į apylinkės rinkėjų sąrašą ar jame nustatytų klaidų;

3.2.2. rinkimų (referendumo) ginčus dėl rinkimų apylinkės balsavimo patalpų;

3.2.3. rinkimų (referendumo) ginčus dėl balsavimo tvarkos rinkimų apylinkėje.

4. Jeigu skundas tuo pačiu metu yra paduotas kelių apylinkių rinkimų (referendumo) komisijoms, kurios priklauso tai pačiai rinkimų apygardai, savivaldybei, skundo nagrinėjimo priskyrimo klausimą sprendžia atitinkama apygardos, savivaldybės komisija. Jeigu skundas tuo pačiu klausimu paduotas kelių apygardų, savivaldybių rinkimų komisijoms, jos gali kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją (toliau – VRK), kad ši išspręstų, kuri apygardos, savivaldybių rinkimų komisija turi nagrinėti gautą skundą.

 

II SKYRIUS

SKUNDŲ PATEIKIMAS

 

5. Skundai gali būti pateikti žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Komisiją), raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu, VRK informacinės sistemos posistemėje „Skundai, pranešimai, incidentai“ (toliau – SPI).

6. Žodžiu pateikiamus skundus, išskyrus tuos, kuriuos galima išspręsti iš karto, Komisijos narys fiksuoja surašydamas pranešimus. Komisijos narys, priimdamas iš asmens žodžiu teikiamą skundą, asmenį informuoja, kad prireikus asmeniui per nurodytą terminą gali būti sudaroma galimybė atvykti į Komisiją ir išdėstyti teikiamą informaciją raštu arba pateikti papildomą informaciją ir kitus reikalingus duomenis raštu, tai yra atsiųsti pašto siunta, el. paštu.

7. Skundai gali būti pateikti elektroniniu būdu per SPI, prisijungus „Rinkėjo puslapyje“, skiltyje „Paslaugos“ pasirinkus dalį „Skundai / pranešimai“, kurioje, be jau automatiškai nurodytų pareiškėjo vardo, pavardės ir adreso duomenų, reikia papildomai nurodyti: telefono numerį, elektroninio pašto adresą, skundo tipą, apygardos, savivaldybės arba apylinkės komisiją, kuriai teikiamas skundas ar pranešimas; skundo tekstas. Užpildžius skundo ar pranešimo kortelę, spaudžiama „Išsaugoti el. dokumentą“, vėliau – „Pateikti“. Prie skundo ar pranešimo galima prisegti priedus: išskleisti kortelę „Veiksmai“, pasirinkti „Prisegti naują dokumentą“, įrašyti skundo ar pranešimo papildomo dokumento pavadinimą „Pavadinimas“, pasirinkti „Dokumento tipą“ – „Priedas“ ir įkelti „Pagrindinį failą“. Komisijos skundų koordinatorius yra atsakingas už gautų skundų registravimą SPI.

8. Asmens skundas, pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, prilyginamas rašytiniam skundui. Elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas skundas turi būti sudarytas taip, kad Komisija galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, jį atidaryti, perskaityti dokumento turinį, nustatyti skundą pateikusį asmenį pagal Aprašo 9 punkte nurodytus asmens pateiktus duomenis.

9. Raštu pateikiami skundai turi būti parašyti įskaitomai valstybine lietuvių kalba, juose turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo), adresas bei kiti kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), būtini susisiekti su asmeniu, nurodyti galimi įstatymų pažeidimai, skundas turi būti pasirašytas. Prie skundo turi būti pridedami turimi įrodymai, dokumentai ar jų aprašymas.

10. Anoniminiai skundai Komisijos sprendimu gali būti nenagrinėjami.

11. Atstovaujamojo asmens vardu į Komisiją kreipdamasis asmens atstovas savo skunde turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus aktualius kontaktinius duomenis susisiekti, taip pat atstovaujamojo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą ir juridinio asmens kodą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

12. Kai rašytinis skundas pateikiamas asmeniui atvykus į Komisiją, asmeniui pageidaujant jam įteikiama skundo kopija. Žymoje turi būti nurodyta Komisijos, priėmusios skundą, pavadinimas, skundo priėmimo data ir priėmusio Komisijos nario vardas, pavardė ir parašas. Kai skundas gaunamas paštu (arba elektroninių ryšių priemonėmis), informacija apie skundo gavimą asmeniui pateikiama asmens išreikštu pageidavimu (paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis).

13. Komisijoje gauti asmenų skundai ne vėliau kaip per vieną dieną pateikiami Komisijos pirmininkui.

14. Asmeniui, pateikusiam skundą Komisijai, informacija dėl tyrimo pradėjimo ar jau atliekamo tyrimo eigos pateikiama žodžiu arba, esant asmens prašymui, raštu ir (ar) siunčiama elektroninių ryšių priemonėmis.

15. Jeigu asmens skunde nurodyta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas teisės pažeidimas, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas gautą informaciją apie galimus pažeidimus persiunčia tirti įgaliotai institucijai ir apie tai praneša skundą pateikusiam asmeniui.

 

III SKYRIUS

SKUNDŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Komisijos skundų koordinatorius gautus skundus ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų gavimo dienos registruoja SPI, skundo turinio pagrindu užpildydamas skundo ar pranešimo registravimo SPI kortelę („Rinkėjo puslapio“ organizatorių dalis „Dokumentai, pažymos“, skiltis „Skundų / pranešimų valdymas“) arba, jeigu skundas gautas tiesiogiai per SPI, patikrindamas ir patvirtindamas (jeigu reikia, papildydamas) kortelėje suvestus duomenis registravimui: tipas; būsena; pavadinimas; tema; pažeidimo vieta; gavimo būdas; skundo / pranešimo objektas; pranešėjas; pranešėjo statusas; atsakingas asmuo; rinkimai (referendumas); apygarda; apylinkė; asmuo / asmenys (apie kurį / kuriuos skundas); iškėlusi organizacija; dalyvio tipas; atsakymo pateikimo būdas; viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas; kita susijusi informacija; identifikatorius; prisegta skundo elektroninė byla.

17. Gauti rašytiniai anoniminiai skundai registruojami bendra tvarka. Jeigu skunde nėra nurodyti asmens vardas ir pavardė ar pavadinimas, skundas registruojamas kaip „Anoniminis“.

18. Komisijos pirmininkas nedelsdamas susipažįsta su gauto skundo turiniu ir užregistruoja arba paveda paskirtam Komisijos skundų koordinatoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoti skundą SPI bei priskiria arba nurodo priskirti už skundo nagrinėjimą atsakingą vykdytoją ir (ar) perduoti Komisijos sudarytos Tyrimų grupės vadovui arba persiųsti skundą pagal kompetenciją kitai Komisijai. Tokiu atveju Komisijos skundų koordinatorius SPI žingsnyje „Paskirti“ iš pasirinkto sąrašo nurodo vykdytojo vardą, pavardę arba apylinkės ar apygardos, savivaldybės komisiją, kuriai Komisijos pirmininko pavedimu yra paskiriamas nagrinėti skundas.

 

IV SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS APYGARDOS, SAVIVALDYBĖS KOMISIJOJE

 

19. Apygardų, savivaldybių komisija nagrinėja skundus (toliau – atlieka tyrimus) dėl rinkėjų ir piliečių (referendumuose) papirkimo, politinės reklamos, kitų galimų įstatymų pažeidimų, nagrinėja skundus dėl apylinkių komisijų sprendimų, veiksmų ir (ar) neveikimo, esant būtinumui, panaikina arba pakeičia įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkančius apylinkių komisijų sprendimus.

20. Skundams tirti apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos sprendimu sudaroma nuolatinė Tyrimų grupė iš 3 komisijos narių, pasiūlytų į komisiją Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos ir savivaldybės administracijos direktoriaus, iš kurių vieną narį apygardos, savivaldybės komisija paskiria Tyrimų grupės vadovu. Jeigu nurodytų organizacijų pateiktų atstovų nėra, dėl papildomų Tyrimo grupės narių paskyrimo sprendžia apygardos, savivaldybės rinkimų komisija. Tyrimų grupės narys privalo nusišalinti nuo skundo tyrimo, jeigu tai gali sukelti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytą interesų konfliktą. Tyrimų grupės nario nusišalinimo nuo skundo tyrimo pagrįstumo klausimą sprendžia apygardos, savivaldybės komisija. Komisija, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu patvirtintais privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijais, gali nepripažinti Tyrimų grupės nario nusišalinimo pagrįstu ir įpareigoti Tyrimų grupės narį dalyvauti skundo tyrime.

21. Tyrimų grupės darbą organizuoja ir jam vadovauja Tyrimų grupės vadovas, o kai jo nėra, – kitas apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos paskirtas Tyrimų grupės narys. Tyrimų grupės vadovas taip pat šaukia Tyrimų grupės posėdžius ir jiems vadovauja.

22. Tyrimų grupės posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 Tyrimų grupės nariai. Tyrimų grupės sprendimai priimami balsų dauguma arba bendru sutarimu ir įforminami Tyrimų grupės išvadoje. Kai bendro sutarimo nėra, sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvavusių Tyrimų grupės narių. Jeigu Tyrimų grupės posėdyje dalyvauja 2 šios grupės nariai ir balsai dėl sprendimo priėmimo pasiskirsto (pasidalija) po lygiai, lemia Tyrimų grupės vadovo balsas.

23. Tyrimų grupė ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos nusprendžia pradėti skundo tyrimą arba nepradėti Aprašo 24 punkte nurodytais pagrindais.

24. Tyrimų grupė gali priimti protokolinį sprendimą nepradėti tyrimo, o pradėtą nutraukti šiais atvejais:

24.1. jis pateiktas pasibaigus Rinkimų kodekse nustatytiems skundo padavimo terminams;

24.2. skunde nurodytų aplinkybių nagrinėjimas nepriklauso Komisijos kompetencijai;

24.3. pareiškėjas nepateikia duomenų, be kurių nėra galimybės pradėti skundo tyrimo, taip pat jeigu skundo tekstas neįskaitomas;

24.4. skundas tuo pačiu klausimu jau buvo išnagrinėtas, o naujų aplinkybių ar faktų nenurodoma;

24.5. skunde nurodytas pažeidimas nagrinėjamas teisme.

25. Tyrimų grupė, atlikdama tyrimą, turi teisę:

25.1. kreiptis į asmenį, dėl kurio veiksmų gautas skundas, su prašymu per nustatytą terminą pateikti paaiškinimus ir, esant galimybei, juos pagrindžiančius dokumentus;

25.2. kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, taip pat kitas įstaigas, įmones ir organizacijas, kitus asmenis, politinių organizacijų ir politinių kampanijų dalyvius, kitas Komisijas ir prašyti pateikti turimus duomenis (informaciją), susijusius su atliekamu tyrimu;

25.3. vykti į pažeidimo padarymo vietą, apklausti asmenis, kurie gali turėti skundo tyrimui reikšmingos informacijos;

25.4. konsultuotis su tam tikrų sričių kompetentingais specialistais ir prašyti jų pateikti išvadą (nuomonę).

26. Jeigu skundas paduotas apygardos, savivaldybės komisijai, kuriai pagal kompetenciją ir veiklos teritoriją nepriklauso spręsti dėl skunde nurodyto galimo pažeidimo, šį skundą gavusi apygardos, savivaldybės komisija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis jį perduoda atitinkamai Komisijai.

27. Apie priimtą sprendimą perduoti skundą, atsisakyti jį nagrinėti ar jo tyrimą nutraukti apygardos, savivaldybės komisija informuoja skundą pateikusį asmenį per 3 darbo dienas nuo nurodytų sprendimų priėmimo, jeigu buvo nurodytas asmens, pateikusio skundą, adresas (el. pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys).

28. Asmenų skundai turi būti išnagrinėti per 14 dienų nuo jų gavimo dienos, išskyrus skundams dėl rinkėjo įrašymo į apygardos rinkėjų sąrašą ar jame nustatytų klaidų taikomą sutrumpintą 2 dienų išnagrinėjimo terminą. Išskirtiniais atvejais, jeigu skundo nagrinėjimas yra sudėtingas arba didelės apimties, susijęs su faktinių duomenų patikrinimu, papildomų įrodymų gavimu ir surinkimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis arba yra kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių tyrimas gali užsitęsti ilgiau, apygardos, savivaldybės komisijos turi teisę šį terminą pratęsti 14 dienų terminui, bet ne ilgiau kaip iki galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo dienos.

29. Jeigu skundas neišnagrinėjamas per Aprašo 28 punkte nurodytą terminą arba tyrimo terminas dėl svarbių ir pagrįstų aplinkybių pratęsiamas, Tyrimų grupė apie tai praneša skundą pateikusiam asmeniui ir VRK, nurodydama vėlavimo pateikti atsakymą priežastis ir terminą, iki kada bus atliktas tyrimas, priimtas sprendimas ir pateiktas atsakymas, bet ne vėliau kaip iki galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo dienos.

30. Nagrinėjant skundus, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti užtikrintas asmens, pateikusio informaciją, duomenų konfidencialumas, taip pat turi būti laikomasi asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tyrimų grupės nariai niekam negali atskleisti informacijos, kurią jie sužino atlikdami tyrimą, jeigu tokie duomenys ar informacija sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybinę arba kitą įstatymų saugomą paslaptį, nenaudoti šių duomenų ar informacijos savo ar kitų asmenų naudai, iki tyrimo pabaigos ir jam pasibaigus neviešinti jokios informacijos apie atliekamo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusių asmenų, turimos medžiagos, duomenų.

31. Tyrimų grupė, atlikusi tyrimą, surašo išvadą. Išvadą pasirašo visi Tyrimų grupės nariai. Tyrimų grupės narys, nesutinkantis su Tyrimų grupės išvada, turi teisę raštu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri yra sudedamoji išvados dalis.

32. Skundo tyrimo išvados turi būti pagrįstos įrodymais. Įrodymai vertinami išsamiai ir nešališkai. Turi būti išnagrinėtos visos su galimu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, turinčios reikšmės tinkamam pažeidimo nustatymui arba pripažinimui, kad pažeidimo nėra. Išvada su joje pateikiamu teisiniu vertinimu ir siūlomu priimti sprendimo projektu turi būti per vieną darbo dieną pateikiama apygardos, savivaldybės komisijos pirmininkui.

33. Išvadą sudaro 4 dalys: bendroji, aprašomoji, konstatuojamoji ir išvados.

34. Bendroje dalyje nurodoma:

34.1. tyrimo pagrindas (kaip, kada, iš ko gauta pirminė informacija), atskleistas gautos informacijos turinys;

34.2. politinės kampanijos pavadinimas; kieno naudai galimai buvo padarytas pažeidimas; ar pažeidimą padarė pats kandidatas, ar asmuo, numatomas kelti kandidatu, ar asmuo, numatantis išsikelti kandidatu. Be to, būtina nurodyti, kuo grindžiama ši informacija;

34.3. Tyrimų grupės sudarymo data, Tyrimų grupės nariai.

35. Aprašomojoje dalyje nurodoma:

35.1. faktinės aplinkybės, nurodytos pirminėje informacijoje (nurodant datas, laiką, vietas ir pan.);

35.2. kada ir kokius veiksmus atliko Tyrimų grupė, siekdama gauti informaciją, patvirtinančią arba paneigiančią galimą pažeidimą.

36. Konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kokia informacija, kokių asmenų (pažeidėjo, liudytojų ar kt.) ir kokie paaiškinimai buvo gauti Tyrimų grupei atliekant tyrimą, ar ši informacija patvirtina (paneigia) pirminę informaciją.

37. Išvadose pateikiamas teisinis vertinimas, ar nagrinėjamu atveju buvo pažeistos įstatymų nuostatos (nustačius teisės aktų pažeidimą, nurodomas atitinkamo teisės akto straipsnis, jo dalis, punktas ar papunktis).

38. Apygardos, savivaldybės komisijos pirmininkas, gavęs Tyrimų grupės pasirašytą išvadą dėl atlikto tyrimo ir siūlomą priimti sprendimo projektą, juos įtraukia į artimiausio apygardos, savivaldybės komisijos posėdžio darbotvarkę. Komisijos pirmininkas, užtikrindamas asmens duomenų apsaugą, ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios individualiai informuoja visus asmenis, kuriems sprendimas sukeltų teisines pasekmes (galimiems pažeidėjams), apie galimybę dalyvauti posėdyje. Jeigu atsakymas iš minėtų asmenų negaunamas arba jie atsisako dalyvauti apygardos, savivaldybės komisijos posėdyje, kuriame bus svarstoma Tyrimų grupės išvada, atitinkamas apygardos, savivaldybės komisijos sprendimas gali būti priimamas jiems nedalyvaujant.

39. Paskelbtoje apygardos, savivaldybės komisijos posėdžio darbotvarkėje klausimas dėl atlikto tyrimo turi būti įrašytas atskiru punktu, nurodant asmens (-ų), galimai pažeidusio (-ių) įstatymus, pavadinimą (-us) ir (ar) vardą (-us), pavardę (-es).

40. Apygardos, savivaldybės komisija ar Tyrimų grupė, gavusi suinteresuoto asmens prašymą susipažinti su atlikto tyrimo medžiaga ir suderinusi su juo datą, gali suteikti galimybę atvykti susipažinti su nuasmeninta (be asmens duomenų) informacija. Pateikiamoje informacijoje negali būti matomas skundo autorius (jeigu fizinis asmuo) bei kitų neviešų, rinkimų ar referendumo procese nedalyvaujančių fizinių asmenų duomenys.

41. Apygardos, savivaldybės komisija, apsvarsčiusi Tyrimų grupės pateiktą tyrimo išvadą, gali:

41.1. pritarti Tyrimų grupės išvadai ir priimti sprendimą pripažinti / nepripažinti pažeidimu;

41.2. nepritarti Tyrimų grupės išvadai ir pateiktam sprendimo projektui ir priimti kitą sprendimą;

41.3. pavesti atlikti papildomą tyrimą per ne vėlesnį kaip 7 dienų terminą.

42. Apygardos, savivaldybės komisijai priėmus sprendimą, apygardos, savivaldybės komisijos pirmininkas arba apygardos, savivaldybės komisijos pirmininko pavedimu vienas iš Tyrimų grupės narių apie skundo nagrinėjimo rezultatą nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos, elektroninių ryšių priemonėmis ir užtikrindamas asmens duomenų apsaugą individualiai informuoja skundą pateikusį asmenį, taip pat asmenį, dėl kurio yra priimtas sprendimas, ar jų teisėtus atstovus. Rašte turi būti nurodyta priimto sprendimo apskundimo VRK tvarka.

43. Apygardos, savivaldybės komisija per 3 darbo dienas SPI pateikia skenuotą tyrimo medžiagą: priimtą sprendimą, posėdžio protokolą, išvadą, atsakymus ir visą susijusią medžiagą (el. laiškų, informuojančių apie priimtus sprendimus, kopijas, siųstų paklausimų ir gautų atsakymų kopijas (kitokį susirašinėjimą), apklausų protokolų kopijas, gautų finansinių dokumentų (sąskaitų, sąskaitų išrašų) ir surinktų pavyzdžių kopijas).

44. Jeigu apygardos, savivaldybės komisija sprendimu nustato išlaidas dėl politinės reklamos skleidimo ar kitokios Tyrimų grupės išvadoje nurodytos veikos, Tyrimų grupė pateikia informaciją apygardos, savivaldybės komisijos Politinės reklamos stebėsenos grupei, kuri gautą informaciją turi įtraukti į Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitą.

45. Apygardos, savivaldybės komisijos pirmininkas atsako už Tyrimų grupės išvadų įgyvendinimą ir sprendimo priėmimo terminų kontrolę, atsakymų parengimą ir apygardos, savivaldybės komisijos priimtų sprendimų įkėlimą į SPI bei išsiuntimą suinteresuotiems asmenims.

 

V SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS APYLINKĖS KOMISIJOJE

 

46. Apylinkės komisija nagrinėja apylinkės rinkėjų ir rinkimų stebėtojų skundus dėl rinkėjo įrašymo į apylinkės rinkėjų sąrašą ar jame nustatytų klaidų, balsavimo organizavimo, balsų skaičiavimo, rinkėjų balsų skaičiavimo protokolų surašymo.

47. Apylinkės komisijoje Tyrimų grupė nesudaroma. Skundus nagrinėja pati apylinkės komisija arba atskiri jos nariai apylinkės komisijos pirmininko pavedimu.

48. Asmenų skundai, priskirti apylinkės komisijai, turi būti išnagrinėti per 7 dienas nuo jų gavimo dienos, išskyrus skundus dėl rinkėjo įrašymo į apylinkės rinkėjų sąrašą ar jame nustatytų klaidų taikomą sutrumpintą 2 dienų išnagrinėjimo terminą. Išskirtiniais atvejais, jeigu skundo nagrinėjimas yra sudėtingas arba didelės apimties, susijęs su faktinių duomenų patikrinimu, papildomų įrodymų gavimu ir surinkimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis arba yra kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių tyrimas gali užsitęsti ilgiau, apylinkės komisija turi teisę šį terminą pratęsti 7 dienoms, bet ne ilgiau kaip iki balsavimo pabaigos.

49. Apylinkės komisijai priėmus sprendimą, apylinkės komisijos pirmininkas arba apylinkės komisijos pirmininko pavedimu vienas iš apylinkės komisijos narių, pateikdamas priimto sprendimo kopiją, raštu (paštu, elektroniniu paštu) informuoja skundą pateikusį asmenį, taip pat asmenį, dėl kurio yra priimtas sprendimas, ar jų teisėtus atstovus nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos. Rašte turi būti nurodyta priimto sprendimo apskundimo apygardos, savivaldybės komisijai tvarka. Taip pat atliekami Aprašo 43 punkte nurodyti veiksmai.

 

 

VI SKYRIUS

RINKIMŲ GINČAI DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO REZULTATŲ, RINKIMŲ REZULTATŲ IR ĮGALIOJIMŲ

 

50. Rinkimų ginčus dėl balsų skaičiavimo rezultatų ar rinkimų (referendumo) rezultatų sprendžia Komisijos pagal suinteresuotų asmenų skundus.

51. Skundą dėl balsų skaičiavimo rezultatų ar rinkimų (referendumo) rezultatų gali paduoti rinkimų (referendumo) stebėtojas, atstovas rinkimams (referendumui), kandidatas, politinė organizacija, iškėlę kandidatą ar kandidatų sąrašą rinkimuose, dėl kurių balsų skaičiavimo rezultatų ar rinkimų rezultatų yra skundžiama.

52. Skundus dėl apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokolo ar balsų skaičiavimo rezultatų nagrinėja apygardos, savivaldybės rinkimų komisija. Skundas dėl balsų skaičiavimo rezultatų ar rinkimų rezultatų paduodamas per 24 valandas nuo apylinkės komisijos balsų skaičiavimo protokolo surašymo ar atitinkamo apylinkės komisijos veiksmo atlikimo dienos. Šie skundai apygardos, savivaldybės rinkimų komisijoje turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 48 valandas nuo jų gavimo dienos.

53. Apygardos, savivaldybės komisija, nagrinėdama skundą dėl balsų skaičiavimo rezultatų ar rinkimų (referendumo) rezultatų, dalyvaujant ne mažiau kaip 3/5 šios komisijos narių, turi teisę perskaičiuoti dalį ar visus apylinkės komisijos pateiktus rinkimų biuletenius ir (ar) rinkimų (referendumo) dokumentus. Tuo tikslu apygardos, savivaldybės komisija turi teisę pasitelkti apylinkės komisijų narius. Apygardos, savivaldybės komisija, nustačiusi balsų skaičiavimo protokole aritmetinę klaidą, neteisingai suskaičiuotus rinkimų (referendumo) biuletenius, surašo papildomą apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą ir prideda jį prie tos rinkimų (referendumo) apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokolo.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA IR TERMINAI

 

54. Apylinkės komisijos sprendimas per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apygardos, savivaldybės komisijai.

55. Apygardos, savivaldybės komisijos sprendimas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas VRK, bet ne vėliau kaip iki galutinių rinkimų rezultatų tvirtinimo dienos, jeigu galimi pažeidimai gali turėti įtakos rinkimų rezultatams, kitais atvejais (sprendimai dėl papirkimo atvejų ar politinės reklamos pažeidimų) – per 30 dienų.

56. Skundai dėl apygardos, savivaldybės komisijos balsų skaičiavimo protokolo surašymo, balsų skaičiavimo rezultatų ir balsų perskaičiavimo per 24 valandas nuo apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos balsų skaičiavimo protokolu surašymo teikiami VRK.

57. Apygardos komisija, išnagrinėjusi skundą dėl apylinkės komisijos priimto sprendimo, turi teisę tokį sprendimą patvirtinti, panaikinti, pakeisti arba grąžinti nagrinėti iš naujo apylinkės komisijai ne vėliau kaip per 7 dienas.

58. Komisijos sprendime turi būti nurodyta sprendimo apskundimo tvarka (subjektas, kuriam gali būti skundžiama, apskundimo terminas).

59. VRK nagrinėja skundus ir priima sprendimus dėl apygardų, savivaldybių komisijų sprendimų, prireikus – ir dėl apylinkių komisijų sprendimų, panaikina įstatymų reikalavimų neatitinkančius Komisijų sprendimus.

 

VIII SKYRIUS

informacijos apie gautus SKUNDus IR priimtus KOMISIJŲ SPRENDIMus VIEŠINIMAS

 

60. Komisijų veikla ir priimami sprendimai, rengiant ir vykdant rinkimus (referendumus), yra vieši, bet turi būti užtikrinta pareiškėjų, kurie nedalyvauja rinkimų (referendumo) procese ir nėra viešieji asmenys, asmens duomenų apsauga.

61. Suvestinė informacija apie Komisijose gautus skundus ir dėl jų priimtus sprendimus yra reguliariai viešinama VRK interneto svetainėje www.vrk.lt (dalies „Teisinė informacija“ skiltyje „Skundų nagrinėjimas“), kurioje lentelės formatu nurodoma: skundo eilės numeris; gavimo data; pranešėjas (jeigu fizinis asmuo, – nuasmenintas); skundo esmė; tyrimo statusas; priimtas sprendimas; priimto sprendimo esmė; sprendimo data. Šie duomenys tampa automatiškai vieši, juos suvedus, įkėlus ir išsaugojus SPI.

 

IX SKYRIUS

DOKUMENTŲ BYLŲ SUDARYMAS

 

62. Komisijų tyrimų dokumentai perduodami VRK pasibaigus rinkimams (referendumui), ne vėliau kaip per 14 dienų nuo galutinių rinkimų (referendumo) rezultatų patvirtinimo, vadovaujantis Aprašo 63 punkte nurodyta tvarka bei dokumentų rengimo archyviniam saugojimui bendraisiais reikalavimais, nustatytais Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

63. Į dokumentų bylą chronologine tvarka (byla pradedama anksčiausiu dokumentu, baigiama – vėliausiu) dedami Komisijos posėdžių, kuriuose nagrinėti klausimai, susiję su papirkimais, politinės reklamos skleidimu ir kitais skundų objektais, protokolai, Komisijos priimti sprendimai, raštai, skundai, iš kitų įstaigų ir asmenų (fizinių ar juridinių) gauti su politinės reklamos skleidimu susiję dokumentai. Į tą pačią bylą prie sprendimo (atitinkamo tyrimo) pateikiami visi tyrimo metu gauti dokumentai (el. laiškų, informuojančių apie priimtus sprendimus, kopijos, siųstų paklausimų ir gautų atsakymų kopijos (kitoks susirašinėjimas), apklausų protokolų originalai, gautų finansinių dokumentų (sąskaitų, sąskaitų išrašų) ir surinkti politinės reklamos maketai bei visa kita susijusi medžiaga ir kiti dokumentai, kurie buvo perduoti Komisijoms.

64. Suformavus dokumentų bylą (-as), kiekvienai dokumentų bylai parengiamas bylos apyrašas (1 priedas), kuriame nurodomi atlikti tyrimai, priimti sprendimai ir pridedamų susijusių dokumentų lapų skaičius.

65. Suformavus bylas dviem egzemplioriais, parengiamas Bylų (dokumentų) priėmimo–perdavimo aktas (2 priedas).

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Su skundų nagrinėjimu susiję asmens duomenys tvarkomi tyrimo tikslais, siekiant nustatyti už galimus teisės pažeidimus atsakingus asmenis ir patraukti juos atsakomybėn pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktus. Tyrimo metu surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

__________________

 

Skundų, prašymų ir pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo rinkimų (referendumo) komisijose tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Bylos apyrašo forma)

 

____________________________________________________________________________

(apygardos, savivaldybės / apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pavadinimas ir numeris)

 

__________

(data, vieta)

 

DOKUMENTŲ BYLOS NR. ( ) APYRAŠAS

 

Apygardos, savivaldybės / apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos priimti sprendimai ir su atliktais tyrimais susiję dokumentai.

 

Eil. Nr.

Data

Numeris

Susiję dokumentai (išvados, tyrimo dokumentai)*

Pastabos

Lapų skaičius

1.

 

 

1.

2.

...

 

 

2.

 

 

1.

2.

...

 

 

3.

 

 

1.

2.

...

 

 

 

 

 

Politinės reklamos pavyzdžiai

 

 

 

 

Bylų skaičius ir lapų (puslapių) skaičius byloje ______________________________________________________________________________________.

(skaitmenimis ir žodžiais)

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                                                                                    (Parašas)                                                                               (Vardas ir pavardė)

 

(Data)

______________

 

Skundų, prašymų ir pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo rinkimų (referendumo) komisijose tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

(Bylų (dokumentų) priėmimo–perdavimo akto forma)

 

 

BYLŲ (DOKUMENTŲ) PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS

 

______________

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Skundų, prašymų ir pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo rinkimų (referendumo) komisijose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. Sp-97, ________________________________________________________________________________

(apygardos, savivaldybės ar apylinkės rinkimų (referendumo) komisija)

perdavė, o Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Teisės ir tyrimų skyrius priėmė dokumentus ir (ar) daiktus:

 

Eil. Nr.

Perduodamo objekto pavadinimas

Kiekis

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

Iš viso perduota _______________________________ (skaitmenimis ir žodžiais) bylos.

 

Pastabos: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Perdavė

_________________________ ___________________ ________________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Priėmė

_________________________ __________________ ________________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

______________