LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. RUGPJŪČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-367 „DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ĮV-540

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. ĮV-367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 5 straipsnio 2 dalį,

t v i r t i n u Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatus (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatus:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.“

2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS“.

2.4. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS“.

2.5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS“.

2.6. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Tarybą sudaro 12 narių, iš kurių po vieną narį deleguoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vieną narį – mokyklų bibliotekų interesus atstovaujančios asociacijos, 2 narius – Lietuvos bibliotekininkų draugija, 2 narius, iš kurių 1 – valstybinės reikšmės bibliotekų atstovą, skiria kultūros ministras.“

2.7. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Tarybos narių paslaugos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašu.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                               Mindaugas Kvietkauskas