LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 3 d. Nr. XIII-2592

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Reikalavimus, keliamus patalpoms ir (ar) žemės sklypui ir jų įrengimui, asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą, naudojamoms priemonėms ir įrangai, vykdant atitinkamą ūkinę komercinę veiklą, kuriai būtinas leidimas-higienos pasas, nustato visuomenės sveikatos saugos reglamentai (higienos normos) ir kiti visuomenės sveikatos saugos teisės aktai.“

2. Pakeisti 21 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Prieš išduodant leidimą-higienos pasą įvertinama, ar pateikti tinkamai įforminti dokumentai, įrodantys teisėtą naudojimąsi patalpomis ir (ar) žemės sklypu, ir (ar) įranga, atliekamas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas veiklos vykdymo vietoje, kurio metu patikrinama ir įvertinama, ar numatomos vykdyti ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų veiklos rūšių visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas atliekamas ir sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą priimamas Taisyklių nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti 21 straipsnio 12 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis ir (ar)  žemės sklypu, ir (ar) įranga, kuriuose ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo išduotas leidimas-higienos pasas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2020 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda