VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

Dėl PRAŠYMŲ ĮRAŠYTI Į LOBISTŲ SĄRAŠĄ, SKAIDRIŲ TEISĖKŪROS PROCESŲ DEKLARACIJŲ IR ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo

 

2020 m. gruodžio 16 d. Nr. KS-172

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3170 2 straipsnio 2 dalimi ir 1 straipsnyje nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendžia:

1. Patvirtinti Prašymų įrašyti į lobistų sąrašą, skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų ir asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. KS-124 „Dėl lobistinės veiklos deklaracijų teikimo ir informacijos apie lobistinę veiklą skelbimo taisyklių“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

4. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                              Edmundas Sakalauskas

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2020 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. KS-172

 

 

PRAŠYMŲ ĮRAŠYTI Į LOBISTŲ SĄRAŠĄ, SKAIDRIŲ TEISĖKŪROS PROCESŲ DEKLARACIJŲ IR ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Prašymų įrašyti į lobistų sąrašą, skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų ir asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymų įrašyti asmenį į lobistų sąrašą, skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų ir asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla deklaracijų pildymo ir pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau – Komisija) tvarką.

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymu ir kitais teisės aktais. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

 

3. Asmuo, norintis būti įrašytas į lobistų sąrašą, pildo ir pateikia Komisijai elektroninėmis priemonėmis per Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (toliau – SKAIDRIS) prašymą įrašyti jį į lobistų sąrašą.

4. Asmuo, prašyme įrašyti į lobistų sąrašą, nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, darbo vietą, pareigas per paskutinius vienus metus, kai prašymą teikia fizinis asmuo. Kai prašymą įrašyti į lobistų sąrašą teikia juridinis asmuo, jis prašyme nurodo pavadinimą, juridinio asmens kodą, fizinius asmenis, kurie veiks juridinio asmens vardu. Asmuo prašyme privalo nurodyti teisinio reguliavimo sritį (sritis), kurioje (kuriose) asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai.

5. Lobistas privalo pateikti Skaidrių teisėkūros procesų deklaraciją dėl kiekvieno teisės akto projekto ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto pradžios (žodinio ar rašytinio teisės akto projekto nuostatų aptarimo su asmeniu, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką) per SKAIDRIS.

 

6. Respublikos Prezidentas, Seimo, Vyriausybės nariai, viceministrai, Vyriausybės, ministerijų kancleriai, parlamentinių politinių partijų vadovai, merai, savivaldybių tarybų nariai, savivaldybių administracijų direktoriai ir jų pavaduotojai privalo pateikti Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaraciją dėl kiekvieno teisės akto projekto ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto pradžios (žodinio ar rašytinio (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis) teisės akto projekto nuostatų aptarimo su lobistu) per SKAIDRIS.

 

7. Informacija apie asmenis, įrašytus į lobistų sąrašą – vardas, pavardė ar pavadinimas, teisinio reguliavimo sritis (sritys), kurioje (kuriose) asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai, Komisijos sprendimo įrašyti asmenį į lobistų sąrašą data ir numeris, išduoto lobisto pažymėjimo numeris, pateiktos skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos, informacija apie lobistinės veiklos sustabdymą ar asmens išbraukimą iš lobistų sąrašo yra vieša ir skelbiama per SKAIDRIS  Komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt;

8. Informacija apie Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės narių, viceministrų, Vyriausybės, ministerijų kanclerių, parlamentinių politinių partijų vadovų, merų, savivaldybių tarybų narių, savivaldybių administracijų direktorių ir jų pavaduotojų deklaruotą jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą taip pat yra vieša ir skelbiama per SKAIDRIS Komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt.

 

II. FIZINIO ASMENS PRAŠYMO ĮRAŠYTI Į LOBISTŲ SĄRAŠĄ PILDYMAS

 

9. Fizinio asmens prašyme įrašyti į lobistų sąrašą nurodomi tokie asmens, norinčio tapti lobistu duomenys:

9.1. „Asmens kodas“ laukelyje nurodomas asmens kodas;

9.2. „Vardas“ laukelyje nurodomas asmens vardas (vardai);

9.3. „Pavardė“ laukelyje nurodoma asmens pavardė (pavardės);

9.4. „Gyvenamoji vieta“ laukelyje nurodomas asmens gyvenamosios vietos adresas;

9.5. „Telefono numeris“ laukelyje nurodomas asmens telefono numeris;

9.6. „El. pašto adresas“ laukelyje nurodomas asmens elektroninio pašto adresas;

9.7. „Darbo vieta“ laukelyje nurodoma asmens darbovietė (darbovietės) per paskutinius vienus metus;

9.8. „Pareigos“ laukelyje nurodomos asmens einamos (eitos) pareigos nurodytoje darbovietėje (darbovietėse);

9.9. „Teisinio reguliavimo sritis (sritys)“ laukelyje iš klasifikatoriaus sričių sąrašo pasirenkama teisinio reguliavimo sritis ar sritys, kuriose asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai.

10. Prie prašymo pridėtini priedai yra skirti dokumentams ar informacijai, susijusiai su prašymu ar jį pagrindžiantys.

11. Galima išsaugoti neužbaigtą pildyti prašymą ir pildyti jį bei pateikti vėliau arba užpildžius pateikti Komisijai.

 

III. JURIDINIO ASMENS PRAŠYMO ĮRAŠYTI Į LOBISTŲ SĄRAŠĄ PILDYMAS

 

12. Juridinio asmens prašyme įrašyti į lobistų sąrašą nurodomi tokie asmens, norinčio tapti lobistu duomenys:

12.1. „Juridinio asmens kodas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens kodas;

12.2. „Juridinio asmens pavadinimas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens pavadinimas;

12.3. „Juridinio asmens vadovas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens vadovas;

12.4. „Adresas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens adresas;

12.5. „Telefono numeris“ laukelyje nurodomas juridinio asmens telefono numeris;

12.6. „El. pašto adresas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens elektroninio pašto adresas;

12.7. „Teisinio reguliavimo sritis (sritys)“ laukelyje iš klasifikatoriaus sričių sąrašo pasirenkama teisinio reguliavimo sritis ar sritys, kuriose juridinis asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai.

13. Prie prašymo pridėtini priedai yra skirti dokumentams ar informacijai, susijusiai su prašymu ar jį pagrindžiantys.

14. Galima išsaugoti neužbaigtą pildyti prašymą ir pildyti jį bei pateikti vėliau arba užpildžius pateikti Komisijai.

 

IV. SKAIDRIŲ TEISĖKŪROS PROCESŲ DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

15. Deklaracijoje nurodomi tokie deklaraciją pateikiančio lobisto ir deklaracijos duomenys:

15.1. Deklaracijos dalyje „Bendra informacija“ nurodoma deklaracijos pildymo bei lobistinės veiklos pradžios data:

15.1.1. „Lobisto skaidrumo deklaracijos numeris“ laukelį sistema pildo automatiškai, suteikdama deklaracijai numerį;

15.1.2. „Lobisto skaidrumo deklaracijos pateikimo data“ laukelį sistema pildo automatiškai;

15.1.3. „Lobistinės veiklos pradžios data“ laukelyje reikia įrašyti arba pasirinkti pateiktame kalendoriuje lobistinės veiklos pradžios datą.

15.2. Deklaracijos dalyje „Lobistas, užsakovas ir naudos gavėjas“ nurodoma tokia informacija:

15.2.1. „Lobisto vardas, pavardė ar pavadinimas“ laukelį taip pat sistema pildo automatiškai; ir laukelyje nurodomas vardas (vardai), pavardė (pavardės), kai lobistas yra fizinis asmuo arba pavadinimas bei juridinio asmens vardu lobistinę veiklą vykdančio juridinio asmens dalyvio, valdymo organo nario ar darbuotojo vardas (vardai), pavardė (pavardės);

15.2.2. „Lobisto pažymėjimo numeris“ sistema pildo automatiškai;

15.2.3. „Lobisto (juridinio asmens) atstovas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens atstovas;

15.2.4. „Lobisto elektroninio pašto adresas“ laukelyje nurodomas lobisto elektroninio pašto adresas;

15.2.5. „Lobistinės veiklos užsakovas“ laukelyje nurodomas lobistinės veiklos užsakovo vardas (vardai) ir pavardė (pavardės), jei užsakovas fizinis asmuo arba juridinio asmens, kuris su lobistu sudarė rašytinę sutartį, arba savo dalyviui, valdymo organo nariui ar darbuotojui pavedė (nurodė) vykdyti lobistinę veiklą, pavadinimą;

15.2.6. „Lobistinės veiklos naudos gavėjas“ laukelyje nurodomas fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės) arba pavadinimas juridinio asmens, kurio interesais siekiama vykdyti lobistinę veiklą ir (arba) kurie siekia gauti galutinę naudą iš lobistinės veiklos.

15.3. Deklaracijos dalyje „Teisės aktas ar teisės akto“ nurodoma informacija apie lobistinės veiklos objektą:

15.3.1. „Pavadinimas“ laukelyje nurodomas teisės akto, teisės akto projekto, dėl kurio vykdyta lobistinė veikla, pavadinimas;

15.3.2. „Norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas“ laukelyje reikia trumpai aprašyti teisės aktu, teisės akto projektu norimą pakeisti dalyką;

15.3.3. „Ar pateiktas konkretus teisės akto projektas“ laukelis pažymimas, tik tuomet jei buvo pateiktas konkretus teisės akto projektas;

15.3.4. „Ar buvo siūloma inicijuoti teisės akto projekto svarstymą“ laukelis pažymimas, jei buvo siūloma inicijuoti teisės akto projekto svarstymą.

15.4. Deklaracijos dalyje „Asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką“ nurodomi duomenys apie asmenis, kurių atžvilgiu lobistas vykdė lobistinę veiklą:

15.4.1. „Vardas ir pavardė“ laukelyje nurodoma asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, vardą (vardus), pavardę (pavardes);

15.4.2. „Darbovietė“ laukelyje nurodoma šio asmens darbovietė;

15.4.3. „Pareigos“ laukelyje nurodomos šio asmens einamos pareigos;

15.4.4. „Asmenų grupės pavadinimas“ šiame laukelyje nurodomas asmenų grupės pavadinimas, jei lobistui nežinomi asmenų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla vardai, pavardės;

15.4.5. „Elektroninio pašto adresas“ laukelyje nurodomas asmens elektroninio pašto adresas;

15.4.6. „Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracija“ laukelyje iš klasifikatoriaus deklaracijų sąrašo pasirenkama asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracija.

16. Prie deklaracijos pridėtini priedai yra skirti dokumentams ar informacijai, susijusiai su deklaracija ar ją pagrindžiančiai.

17. Galima išsaugoti neužbaigtą pildyti deklaraciją ir pildyti ją bei pateikti vėliau arba užpildžius pateikti Komisijai.

18. Jeigu dėl konkretaus teisės akto projekto vykdant tęstinę lobistinę veiklą keičiasi Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys skaidrių teisėkūros procesų deklaracija patikslinama per SKAIDRIS.

 

V. ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

19. Deklaracijoje nurodomi tokie deklaraciją pateikiančio asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, ir deklaracijos duomenys:

19.1. Deklaracijos dalyje „Bendra informacija“ nurodoma deklaracijos pateikimo bei lobistinės veiklos pradžios data:

19.1.1. „Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos numeris“ laukelį sistema pildo automatiškai, suteikdama deklaracijai numerį;

19.1.2. „Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos pateikimo data“ laukelį sistema pildo automatiškai;

19.1.3. „Lobistinės veiklos pradžios data“ laukelyje reikia įrašyti arba pasirinkti pateiktame kalendoriuje lobistinės veiklos pradžios datą;

19.2. Deklaracijos dalyje „Lobistas, užsakovas ir naudos gavėjas“ nurodoma tokia informacija:

19.2.1. „Lobisto vardas, pavardė ar pavadinimas“ laukelyje iš klasifikatoriaus lobistų sąrašo pasirenkamas lobisto vardas (vardai), pavardė (pavardės), kai lobistas yra fizinis asmuo arba pavadinimas bei juridinio asmens vardu lobistinę veiklą vykdančio juridinio asmens dalyvio, valdymo organo nario ar darbuotojo vardas (vardai), pavardė (pavardės);

19.2.2. „Elektroninio pašto adresas“ laukelyje nurodomas lobisto elektroninio pašto adresas;

19.2.3. „Lobisto nėra sąraše“ laukelis pažymimas, jei klasifikatoriaus lobistų sąraše nėra nurodyta lobistinę veiklą vykdžiusio asmens duomenų;

19.2.4. „Lobistinės veiklos užsakovas“ laukelyje nurodomas lobistinės veiklos užsakovo vardas (vardai) ir pavardė (pavardės), jei užsakovas fizinis asmuo arba juridinio asmens, kuris su lobistu sudarė rašytinę sutartį, arba savo dalyviui, valdymo organo nariui ar darbuotojui pavedė (nurodė) vykdyti lobistinę veiklą, pavadinimą;

19.2.5. „Lobistinės veiklos naudos gavėjas“ laukelyje nurodomas fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės) arba pavadinimas juridinio asmens, kurio interesais siekiama vykdyti lobistinę veiklą ir (arba) kurie siekia gauti galutinę naudą iš lobistinės veiklos;

19.3. Deklaracijos dalyje „Asmuo, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla“ nurodomi asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, duomenys:

19.3.1. „Vardas ir pavardė“ laukelyje nurodoma asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, vardą (vardus), pavardę (pavardes);

19.3.2. „Darbovietė“ laukelyje nurodoma asmens darbovietė;

19.3.3. „Pareigos“ laukelyje nurodomos asmens einamos pareigos;

19.3.4. „Elektroninio pašto adresas“ laukelyje nurodomas asmens elektroninio pašto adresas.

19.4. Deklaracijos dalyje „Teisės aktas ar teisės akto“ nurodoma informacija apie lobistinės veiklos objektą:

19.4.1. „Pavadinimas“ laukelyje nurodomas teisės akto, teisės akto projekto, dėl kurio vykdyta lobistinė veikla, pavadinimas;

19.4.2. „Norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas“ laukelyje reikia trumpai aprašyti teisės aktu, teisės akto projektu norimą pakeisti dalyką;

19.4.3. „Ar buvo siūloma inicijuoti teisės akto projekto svarstymą“ laukelis pažymimas, jei buvo siūloma inicijuoti teisės akto projekto svarstymą;

19.4.4. „Ar pateiktas konkretus teisės akto projektas“ laukelis pažymimas, tik tuomet jei buvo pateiktas konkretus teisės akto projektas;

19.4.5. „Lobisto skaidrumo deklaracija“ laukelyje iš klasifikatoriaus lobistų skaidrumo deklaracijų sąrašo pasirenkama lobisto, kuris jo atžvilgiu vykdė lobistinę veiklą, deklaracija.

20. Galima išsaugoti neužbaigtą pildyti deklaraciją ir pildyti ją bei pateikti vėliau arba užpildžius pateikti Komisijai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.       Už Deklaracijos nepateikimą, pavėluotą Deklaracijos pateikimą, neteisingą deklaruotinų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą įstatymų nustatyta tvarka atsako Deklaraciją teikiantis asmuo. Už Deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.

 

_________________________