TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ (BUDINČIŲ) GYDYTOJŲ, MEDICINOS BIOLOGŲ, BIOMEDICINOS TECHNOLOGŲ, RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ, AKUŠERIŲ, SLAUGYTOJŲ IR SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJŲ VAŽIAVIMO Į DARBĄ IR ATGAL DALINIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. vasario 24 d. Nr. T1-48

Telšiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Telšių Regioninės ligoninės 2021 m. spalio 18 d. raštą Nr. V3-915 (1.2) „Dėl lėšų skyrimo programos „Palankių sąlygų sudarymas jauniems specialistams atvykti dirbti į rajono sveikatos priežiūros įstaigas“ įgyvendinimui 2022 metams“ bei siekdama gerinti Telšių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių medicinos darbuotojų ir pagalbinio personalo  ekonomines, darbo ir socialines sąlygas, Telšių rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių (budinčių) gydytojų, medicinos biologų, biomedicinos technologų, radiologijos technologų, akušerių, slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų važiavimo į darbą ir atgal dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama). 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-48

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ, MEDICINOS BIOLOGŲ, BIOMEDICINOS TECHNOLOGŲ, RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ, AKUŠERIŲ, SLAUGYTOJŲ IR SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJŲ VAŽIAVIMO Į DARBĄ IR ATGAL DALINIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių (budinčių) gydytojų, medicinos biologų, biomedicinos technologų, radiologijos technologų, akušerių, slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų (toliau – sveikatos priežiūros specialistas) važiavimo į darbą ir atgal dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – Įstaiga) dirbančių (budinčių) gydytojų, medicinos biologų, biomedicinos technologų, radiologijos technologų, akušerių, slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų, važiuojančių į darbo vietą 30 km ir didesniu atstumu, važiavimo išlaidų kompensavimo dydį ir tvarką.

2.   Aprašo tikslas – sudaryti sveikatos priežiūros specialistams palankias sąlygas pasiekti darbo vietą ir užtikrinti gyventojų teisę į kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3.   Pagal šį Aprašą kompensuojamos važiavimo išlaidos už važiavimą į darbą (pirmyn ir atgal).

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ DĖL KELIONĖS IŠLAIDŲ ATLYGINIMO PATEIKIMAS

 

4. Sveikatos priežiūros specialistas, pageidaujantis gauti kelionės išlaidų kompensaciją, Įstaigos vadovui pateikia prašymą, kuriame nurodomas atstumas (kilometrais) nuo gyvenamosios vietos iki darbo vietos. Pasikeitus gyvenamajai vietai, gydytojas per 5 dienas privalo informuoti apie tai Įstaigos vadovą.

5. Įstaigos vadovas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl kelionės išlaidų atlyginimo. Priėmus sprendimą iš dalies atlyginti kelionės išlaidas, minėtas prašymas perduodamas Įstaigos buhalterijai ar kitam Įstaigos vadovo įgaliotam asmeniui.

6. Kelionės išlaidų kompensacijos mokėjimas nutraukiamas sveikatos priežiūros specialistui nutraukus darbo sutartį ar paaiškėjus, kad pateikta neteisinga informacija dėl kompensacijos apskaičiavimo.

 

III SKYRIUS

KELIONĖS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

7. Kelionės į darbą ir iš darbo išlaidų kompensacijos dydis nustatomas individualiai ir skaičiuojamas pagal formulę:

Kompensacijos dydis = a × d × k

kur:

a – atstumas (kilometrais) nuo deklaruotos gyvenamosios vietos iki darbo vietos ir atgal, apskaičiuotas vadovaujantis interneto svetainėje http://www.maps.lt esančiais elektroniniais žemėlapiais;

d – gydytojo dirbtų dienų (pamainų) skaičius per mėnesį (iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio);

k – vieno kilometro kelionės išlaidų dydis – 0,08 Eur.

 

 

IV SKYRIUS

KELIONĖS IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKA

 

8. Sveikatos priežiūros specialistų, kuriems iš dalies kompensuojamos kelionės išlaidos, sąrašą, kelionės maršrutus ir atstumus kilometrais įsakymu tvirtina Įstaigos vadovas.

9. Kelionės išlaidų kompensacija apskaičiuojama vadovaujantis darbo apskaitos žiniaraščiu ir šiuo Aprašu. Kompensacija nemokama gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo ir slaugytojų padėjėjo  atostogų, nedarbingumo ar komandiruočių metu.

10. Kelionės išlaidų kompensacija sveikatos priežiūros specialistams išmokama kitą mėnesį.

11. Lėšos kelionės išlaidoms kompensuoti asignavimų valdytojams skiriamos iš savivaldybės biudžeto. Įstaigų vadovai lėšų poreikį ir šio Aprašo 8 p. nurodytą įsakymą ateinančių metų kompensacijoms gauti kiekvienais metais iki lapkričio 15 d. pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui.

12. Steigėjas, formuodamas biudžetą ateinantiems kalendoriniams metams, pagal pateiktą lėšų poreikį numato ir skiria lėšas sveikatos priežiūros specialistų kelionės išlaidoms kompensuoti (lėšų asignavimų vykdytoja – savivaldybės administracija).

13. Buhalterinės apskaitos skyrius lėšas Įstaigoms perveda pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartį, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui nusprendus skirti finansavimą.

14. Įstaigos už panaudotas lėšas atsiskaito Telšių rajono savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriui iki biudžetinių metų pabaigos.

15. Ne pagal paskirtį panaudotos lėšos iš kaltų asmenų gali būti išieškomos administracine tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Dokumentai, susiję su kelionės išlaidų kompensavimu, saugomi pagal Įstaigos dokumentacijos planą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

17. Įstaigos buhalterinę apskaitą vykdantis padalinys ar Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo yra atsakingas už kelionės išlaidų kompensacijos apskaičiavimo teisingumą ir išmokėjimą laiku.

18. Už kelionės išlaidų kompensavimo apskaitos organizavimą, kompensacijų mokėjimą ir racionalų lėšų naudojimą šiuo tikslu atsako Įstaigų vadovai.

19. Šiame Apraše nurodytų kompensacijų skyrimo, apskaičiavimo ir išmokėjimo pagrįstumą kontroliuoja Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose numatytos kontrolės, audito ir kitos institucijos bei Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

______________

 

 

Telšių rajono savivaldybės VšĮ sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių  (budinčių) gydytojų, medicinos biologų, biomedicinos technologų, radiologijos technologų, akušerių, slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų važiavimo į darbą ir atgal dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

VšĮ..................................................................  

(sveikatos priežiūros įstaigos)

Direktoriui

 

 

 

_________________________________________________________________________

(sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė, pareigos)

 

 

PRAŠYMAS

DĖL VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

(data)

(vieta)

 

 

Prašau skirti man važiavimo išlaidų kompensaciją už važiavimą į darbą (pirmyn ir atgal).

Mano nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.................................................................................., važiavimo maršrutas......................................................................., važiavimo maršruto į darbą atstumas –    .........km.

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi. Esu informuotas (-a), kad pasikeitus gyvenamajai ar darbo vietai privalau per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti VšĮ sveikatos priežiūros įstaigos direktorių.

Man yra žinoma, kad už melagingos informacijos pateikimą, siekiant gauti išlaidų kompensavimą, arba laiku nepateikus atnaujintų duomenų, kuriais remiantis išlaidų kompensavimas nebepriklauso, turėsiu atlyginti įstaigos patirtas išlaidas.

Neprieštarauju, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi važiavimo išlaidų kompensavimo tikslais.

Su Telšių rajono savivaldybės Telšių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (budinčių) gydytojų, medicinos biologų, biomedicinos technologų, radiologijos technologų, akušerių, slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų, važiavimo į darbą ir atgal dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu  esu susipažinęs (-usi).

 

PRIDEDAMA. Pažymos apie deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą kopija arba kitų dokumentų, įrodančių nuolatinę gyvenamąją vietą, kopijos.

 

 

Sveikatos priežiūros darbuotojas      ________________                       ______________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)