Audito ir APSKAITOS tarnybOS DIREKTORiUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 m. SPALIO 16 d. ĮSAKYMO Nr. VAS-18DĖL 38-OJO VERSLO APSKAITOS STANDARTO „NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ IR MAŽŲJŲ BENDRIJŲ BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖS ATASKAITOS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 18 d. Nr. VAS-19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ 1.1.1 punktu ir atsižvelgdamas į Apskaitos standartų komiteto 2014 m. vasario 18 d. nutarimą Nr. 24-2-6.1,

pakeičiu Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. VAS-18 „Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto "Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" tvirtinimo“ patvirtinto 38-ojo verslo apskaitos standarto "Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" 21 punktą ir išdėstau jį taip:

21. Sandoris, sudarytas užsienio valiuta, pirminio pripažinimo metu įvertinamas ir apskaitoje registruojamas finansinių ataskaitų valiuta, taikant sandorio dieną galiojusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį. Sandorio diena laikoma diena, kai pardavėjas ar paslaugos teikėjas su prekėmis ar paslaugomis susijusią riziką ir naudą perduoda pirkėjui ar paslaugos gavėjui.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Audrius Linartas