LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 468 „DĖL IMUNOPROFILAKTIKOS ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-1790

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Imunoprofilaktika nuo sezoninio gripo, erkinio encefalito ar kitų užkrečiamųjų ligų, kai skiepijami darbuotojai darbdavio ar savo lėšomis, taip pat atliekant masinius gyventojų skiepijimus, gali būti atliekama ir kitose vietose (pvz., darbovietėse, vaistinėse, ugdymo įstaigose), kai skiepijimus atlieka aprašo 5 punkte nurodytų įstaigų aprašo 7 punkte nurodyti darbuotojai, užtikrinant medicinos dokumentų pildymo reikalavimus, nurodytus aprašo 11.4 papunktyje, ir imunoprofilaktikos atlikimo, infekcijų kontrolės reikalavimus.“

2.  Pakeičiu 1 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Atliekant imunoprofilaktiką nuo sezoninio gripo, erkinio encefalito ar kitų užkrečiamųjų ligų, kai skiepijami darbuotojai darbdavio ar savo lėšomis, taip pat atliekant masinius gyventojų skiepijimus, kitose nei asmens sveikatos priežiūros įstaigos vietose (pvz., darbovietėse, vaistinėse, ugdymo įstaigose), „šalčio grandinės“, infekcijų kontrolės, atliekų tvarkymo reikalavimai užtikrinami naudojant mobilius įrenginius (šaldymo krepšius su temperatūros matavimo prietaisu, atliekų surinkimo konteinerius, rankų ir odos antiseptikus nešiojamose pakuotėse ir pan.).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys