LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1368

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – kontrolierius) yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų (toliau šiame straipsnyje – tyrimas).“

2. Pakeisti 17 straipsnio 11 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) informuoti pareiškėją, mokslo ir studijų institucijas ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie asmenis, padariusius akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimus;“.

3. Pakeisti 17 straipsnio 11 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) įpareigoti mokslo ir studijų institucijas pakeisti ar panaikinti sprendimus, prieštaraujančius akademinei etikai ir procedūroms;“.

4. Papildyti 17 straipsnio 11 dalį nauju 6 punktu:

6) rekomenduoti mokslo ir studijų institucijoms imtis priemonių, kad būtų pašalinti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimai ir jų priežastys;“.

5. Papildyti 17 straipsnio 11 dalį nauju 7 punktu:

7) įpareigoti mokslo (meno) darbų autorius pateikti kontrolieriui leidėjo patvirtinimą dėl mokslo (meno) darbų pašalinimo iš prekybos vietų ir techninių klaidų ištaisymo duomenų bazėse, kuriose teikiamos nuorodos į mokslo (meno) darbus;“.

6. Buvusius 17 straipsnio 11 dalies 6, 7, 8 ir 9 punktus laikyti atitinkamai 8, 9, 10 ir 11 punktais.

7. Pakeisti 17 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

19. Šio straipsnio 3 dalies 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais tol, kol į kontrolieriaus vietą paskiriamas naujas kontrolierius, Seimas Švietimo ir mokslo komiteto teikimu gali pavesti laikinai eiti kontrolieriaus pareigas asmeniui, atitinkančiam kontrolieriui keliamus reikalavimus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė