LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 M. lapkričio 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-220 „DĖL ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. balandžio 12 d. Nr. 1-67

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 2.5 papunktį.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.

2. P a k e i č i u  nurodytu įsakymu patvirtintą Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pripažįstu netekusiu galios 12.31 papunktį.

2.2. Pripažįstu netekusiu galios 12.7 papunktį.

2.3. Pripažįstu netekusiu galios 13.31 papunktį.

2.4. Pakeičiu 1 priedo lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3.

Elektros objektų ir įrenginių įrengimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių1 įrengimo organizavimą

Organizuoti iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių1 įrengimą

Sertifikavimo įstaiga

Iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektus ir elektros įrenginius1 įrengiantys specialistai, darbininkai

Įrengti iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektus ir elektros įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė“

 

2.5. Pakeičiu 1 priedo pastabų 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. 1 Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV, iki 35 kV, iki 110 kV, iki 330 kV, iki 400 kV. Elektros objektų ir įrenginių įrengimo veiklos srityje elektros įrenginių įtampą nurodyti iki 35 kV.“

2.6. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedo lentelės 3 punktą.

2.7. Pakeičiu 3 priedo lentelės 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8.

Gamtinių dujų įrenginių įrengimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginių įrengimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginių įrengimą

Sertifikavimo įstaiga

 

 

Gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius įrengiantys specialistai

Įrengti gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrengimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1, arba energetikos įmonė

 

 

Gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius įrengiantys darbininkai

Įrengti gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1, arba energetikos įmonė“

 

 

2.8. Pripažįstu netekusiu galios 4 priedo lentelės 4 punktą.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                  Dainius Kreivys