LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.1-ESFA-V-416 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 15 d. Nr. A1-364

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 ir 66 punktais:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                         Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2016-04-28 raštu Nr. SB-2016-00247

SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-06-16 raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1611674)-6K-1604604

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.1-ESFA-V-416 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis:

2.1. Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų planas);

2.2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintomis Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtomis ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Kita Apraše vartojama sąvoka: bendruomeniniai šeimos namai – savivaldybės teritorijoje veikianti savivaldybės biudžetinė įstaiga arba viešoji įstaiga, kurios steigėja yra savivaldybė, arba nevyriausybinė organizacija, kuri koordinuoja, organizuoja ir užtikrina Aprašo 10 punkte nurodytų paslaugų teikimą šeimoms, teikia informaciją apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, tarpininkauja tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 21 159 863  (dvidešimt vieno milijono vieno šimto penkiasdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt trijų) eurų, iš kurių iki 19 159 863  (devyniolikos milijonų vieno šimto penkiasdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt trijų) eurų – Europos socialinio fondo lėšos, iki 2 000 000 (dviejų milijonų) eurų  – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Ministerija priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių. Valstybės projektų sąraše nustatyta projekto finansavimo suma prireikus gali būti padidinta, jeigu įgyvendinant pagal kitas Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemones finansuojamus projektus bus sutaupyta ES struktūrinių fondų lėšų. 

9. Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas;

10.2. paslaugų šeimai teikimas:

10.2.1. pozityvios tėvystės mokymai;

10.2.2. psichosocialinė pagalba;         

10.2.3. šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;

10.2.4. mediacijos paslaugos;

10.2.5. vaikų priežiūros paslaugos;

10.2.6. pavėžėjimo paslaugos;

10.3. potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas.

11. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašus numatoma sudaryti 2016 m. III–IV ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos. Pagal Aprašą galimi partneriai yra:

12.1. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

12.2. viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;

12.3. fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

13. Partnerių atranką atlieka pareiškėjas (savivaldybės administracija), vadovaudamasis savo parengta ir patvirtinta projekto partnerių atrankos tvarka. Pareiškėjas užtikrina skaidrią, viešą ir objektyviais kriterijais paremtą projekto partnerių atranką. Partnerių atrankos tvarkoje, atsižvelgiant į planuojamų teikti šeimai paslaugų pobūdį, turi būti numatyti kvalifikaciniai, patirties ir kiti reikalavimai projekto partneriams. Partnerių atranka turi būti atlikta iki paraiškos pateikimo. Atranka gali būti nevykdoma partneriui, kuris yra savivaldybės biudžetinė įstaiga arba viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, jei šis partneris vykdys Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose numatytas veiklas.

14. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas ir projekto partneris (-iai) sudaro jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą, kaip nustatyta Projektų taisyklių 163 punkte.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 66 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

16.  Projektai turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. gegužės 19 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1(17): projektai turi atitikti Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų plano nuostatas. Vertinama projektų ir pareiškėjų atitiktis Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų plano tikslams, uždaviniams, veikloms, rezultatams, tikslinei grupei, vykdytojams.

17. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos.

18. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

19. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

20. Tinkama projekto tikslinė grupė yra šeima – Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys, turintys ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.

21. Projektu turi būti siekiama šio Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio: „Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)“ (rodiklio kodas – P.S.368) (veiklos peržiūros rodiklis).

22. Siektinos projektų stebėsenos rodiklių reikšmės nurodomos projektų sutartyse. Siektina minimali rodiklio P.S.368 reikšmė nustatoma vadovaujantis Aprašo 28.12 papunkčiu. Jei Priemonės projektų įgyvendinimo trukmė ilgesnė nei iki 2018 m. gruodžio 31 d., projektų vykdytojai, įgyvendindami projektus, iki 2018 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti rodiklio P.S.368 minimalias tarpines reikšmes, kurios yra suderinamos su pareiškėjais ir nurodomos projektų sutartyse.

23. Aprašo 21 punkte nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

24. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

24.1. iki paraiškos pateikimo nustatytos datos pareiškėjas (savivaldybės administracija) turi būti atlikęs partnerių atranką, numatytą Aprašo 13 punkte;

24.2. iki paraiškos pateikimo nustatytos datos pareiškėjas ir projekto partneris (-iai) turi būti sudarę jungtinės veiklos sutartį, kuri teikiama įgyvendinančiajai institucijai kartu su paraiška. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nustatytos pareiškėjo bei partnerio tarpusavio teisės, pareigos bei atsakomybė įgyvendinant projektą. Sutartyje turi būti numatyta:

24.2.1. pareiškėjo ir partnerių planuojamos vykdyti veiklos ir tikslinė grupė, su kuria planuojama dirbti;

24.2.2. pareiškėjo ir partnerių įsipareigojimai dėl stebėsenos rodiklių pasiekimo (nustatant kiekybines reikšmes bei sąsajas ir pagrindimą su planuojamomis vykdyti veiklomis);

24.2.3. projekto lėšų paskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerių, avanso išmokėjimo tvarka, atsiskaitymo su partneriais už patirtas projekto išlaidas tvarka;

24.2.4. pareiškėjo ir partnerių įsipareigojimai, kas ir kokiais atvejais nuosavomis lėšomis padengs netinkamas projekto lėšomis finansuoti išlaidas bei tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos;

24.2.5. administravimo funkcijų ir atsakomybės sričių tarp partnerių pasiskirstymas;

24.2.6. atsiskaitymo už pasiektus projekto rodiklius tvarka (dokumentų, pagrindžiančių patirtas išlaidas ir pasiektus rodiklius, teikimo projekto vykdytojui tvarka).

25. Projektas turi prisidėti prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinti nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimą, t. y. projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, taip pat ir turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.):

25.1. projekto veiklos prireikus turi būti organizuojamos patalpose, prieinamose judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims;

25.2. projekto medžiaga prireikus turi būti pritaikyta regos ar kitą negalią turintiems asmenims;

25.3. vykdant projekto veiklas prireikus turi būti užtikrintas vertimas į gestų kalbą.

26. Aprašo 10 punkte nurodytos veiklos aktyviai prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo.

27. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad iš projekto finansavimo lėšų gauta nauda nebūtų skiriama projekto partnerio (-ių) ūkinei veiklai vykdyti.

28. Kiti reikalavimai projektams:

28.1. projekte turi būti numatyta teikti ne mažiau kaip trijų rūšių paslaugas iš Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų paslaugų. Vienai iš pasirinktų paslaugų rūšių finansuoti turi būti skiriama ne daugiau kaip 50 proc. projekto lėšų;

28.2. Aprašo 10.2.1 papunktyje nurodyta veikla turi atitikti Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų plano 25.1.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

28.3. Aprašo 10.2.2 papunktyje nurodyta veikla turi atitikti Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų plano 25.1.2 papunktyje nustatytus reikalavimus;

28.4. Aprašo 10.2.3 papunktyje nurodyta veikla turi atitikti Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų plano 25.1.3 papunktyje nustatytus reikalavimus;

28.5. Aprašo 10.2.4 papunktyje nurodyta veikla turi atitikti Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų plano 25.1.4 papunktyje nustatytus reikalavimus;

28.6. Aprašo 10.2.5 papunktyje nurodyta veikla turi atitikti Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų plano 25.1.5 papunktyje nustatytus reikalavimus;

28.7. Aprašo 10.2.6 papunktyje nurodyta veikla turi atitikti Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų plano 25.1.6 papunktyje nustatytus reikalavimus;

28.8. Pareiškėjas, vykdydamas partnerių atranką ir planuodamas lėšas, turi užtikrinti, kad Aprašo 10 punkte nurodytų paslaugų teikime dalyvautų nevyriausybinės organizacijos. Jų teikiamoms paslaugoms finansuoti turi būti numatyta ne mažiau kaip 75 proc. projekto lėšų;

28.9. vienas iš projekto partnerių turi vykdyti bendruomeniniams šeimos namams priskiriamas veiklas. Privalomos vykdyti bendruomeninių šeimos namų veiklos nurodytos Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose. Sprendimą, kuris projekto partneris vykdys bendruomeninių šeimos namų veiklas, priima pareiškėjas;

28.10. Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų paslaugų šeimai teikimas gali būti organizuojamas vienu iš šių būdų:

28.10.1. bendruomeniniai šeimos namai vykdo privalomas Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytas veiklas ir teikia pareiškėjo pasirinktas finansuoti Aprašo 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas šeimai (šis būdas galimas tik tuo atveju, jei bendruomeninių šeimos namų veiklas vykdo nevyriausybinė organizacija);

28.10.2. bendruomeniniai šeimos namai vykdo privalomas Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytas veiklas ir kartu su kitais partneriais teikia pareiškėjo pasirinktas finansuoti Aprašo 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas šeimai;

28.10.3. bendruomeniniai šeimos namai vykdo tik privalomas Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytas veiklas, o visas pareiškėjo pasirinktas finansuoti Aprašo 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas šeimai teikia kiti projekto partneriai;

28.11. bendruomeniniai šeimos namai turi turėti viešai matomą iškabą „Bendruomeniniai šeimos namai“;

28.12. išlaidos vienam projekto dalyviui vidutiniškai (skaičiuojama visas tinkamas finansuoti projekto išlaidas padalijant iš numatyto dalyvių skaičiaus (įtraukto į rodiklį „Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)“ (rodiklio kodas – P.S.368) turi neviršyti 1410 (vieno tūkstančio keturių šimtų dešimties) eurų vienam asmeniui;

28.13. Projekto metu privaloma įgyvendinti viešinimo priemones, nurodytas Projektų taisyklių 450.1, 450.2, 450.6 papunkčiuose.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

29. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

30. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra nurodyta Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų plano 1 priede.

31. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

32. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

33. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

34. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos, kai projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį). Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ nuostatomis. Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis arba esamų darbo sutarčių papildymai, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju sutartyje turi būti aiškiai įvardinta, kiek laiko dirbama prie projekto ir nurodomas atlygis). Asmenims, einantiems valstybės tarnautojo pareigas projekto vykdytojo ar partnerio institucijoje, taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos ir atskiros darbo sutartys nesudaromos.

Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad projektą vykdantys darbuotojai turėtų išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią projekte numatytas vykdyti funkcijas ir pareigas

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamomis finansuoti laikomos įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimo (nuomos, nusidėvėjimo), projektui vykdyti reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo, kelionių, komandiruočių, informavimo apie projektą, darbo užmokesčio (pvz., projektą administruojančio personalo) ir kitos projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos, atitinkančios Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams nustatytus reikalavimus.

Šios išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją projekto išlaidų normą pagal Projektų taisyklių 433.3 papunktį, t. y. fiksuotoji norma sudaro 40 proc. projektą vykdančio personalo išlaidų (40 proc. nuo išlaidų kategorijos Nr. 5 išlaidų sumos) ir taikoma daliai tinkamų finansuoti projekto išlaidų (įskaitant netiesiogines išlaidas) apmokėti (toliau – 40 proc. fiksuotoji norma)

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

35. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

36. Įgyvendinant projektų veiklas patirtos socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros personalo (užimtumo specialistų) darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius:

36.1. patirtos socialinio darbuotojo darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant fiskuotąjį įkainį socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui, kurio dydis – 7,02 euro / val. Įkainis nustatytas vadovaujantis 2015 m. rugpjūčio 26 d. atliktu Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, reabilitacijos fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimu, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“, „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“. Įkainio dydis nebus keičiamas projekto įgyvendinimo metu;

36.2. patirtos individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant fiskuotąjį įkainį individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) darbo užmokesčiui, kurio dydis – 5,45 euro / val. Įkainis nustatytas vadovaujantis 2015 m. rugpjūčio 26 d. atliktu Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, reabilitacijos fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimu, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“, „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“. Įkainio dydis nebus keičiamas projekto įgyvendinimo metu.

37. Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos, kai darbo užmokesčio išlaidų apmokėjimui netaikomi fiksuotieji įkainiai, apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių bei jam nustatytos darbo savaitės trukmę. Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. atliktu Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimu. Tyrimas skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“, „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“.

38. Projekto sutartyje nustačius 40 proc. fiksuotąją normą, projekto įgyvendinimo metu ji negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai pasikeičia fiksuotosios normos taikymą reglamentuojantys teisės aktai.

39. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 34 ir 37 punktuose nurodytas fiksuotąsias normas ir Aprašo 36 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius, turi atitikti šias nuostatas:

39.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias normas apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nurodytus reikalavimus;

39.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai;

39.3. projektų, kuriems išlaidas numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, išlaidos apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas projekto kiekybinis rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, nurodomi projekto sutartyje.

40. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

41. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt šeštajame skirsnyje.

42. Jei Aprašo 10.2.6 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti iš projekto lėšų pirkimo ar finansinės nuomos (ilgalaikės nuomos) būdu yra įsigyjama transporto priemonė, jos išorė turi būti pažymėta aiškiai matomu užrašu „Bendruomeniniai šeimos namai“.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

43. Galimi pareiškėjai per Ministerijos rašte dėl projektinio pasiūlymo pateikimo nurodytą terminą turi Ministerijai raštu pateikti projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo pagal formą, nustatytą Valstybės projektų planavimo ir atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2015 m. sausio 2 d. potvarkiu Nr. A3-1 „Dėl Valstybės projektų planavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

44. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašų sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką.

45. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

46. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 50 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos tokios DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

47. Jeigu vadovaujantis Aprašo 46 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

47.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

47.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama šiuo būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

48. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

49. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu.

50. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

50.1. Partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) (Partnerio deklaracijos forma įtraukta į pildomą paraiškos formą);

50.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą, kurio forma skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Paraiškų priedų formos“;

50.3. informaciją apie kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai institucinę struktūrą pagal Aprašo 2 priede nustatytą formą;

50.4. pareiškėjo ir partnerių sudarytą jungtinės veiklos sutartį, atitinkančią Aprašo 24.2 papunkčio reikalavimus;

50.5. dokumentus, įrodančius, kad partneris (fizinis asmuo, kuris verčiasi ūkine komercine veikla) verčiasi ūkine komercine veikla (t. y. individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo kopiją).

51. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

52. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 24−27 punktuose nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

53. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

54. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

55. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

56. Dėl objektyvių priežasčių negalint paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, kol nėra įdiegtos tokios DMS funkcinės galimybės.

57. Paraiška gali būti atmetama Projektų taisyklių 118, 121, 122, 133, 136 ir 138 punktuose nurodytais pagrindais, Projektų taisyklių 123–124 punktuose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, kol nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

58. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 493−494 punktuose nustatyta tvarka.

59. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projektų finansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi Projektų taisyklių 153−160 punktuose nurodytais reikalavimais.

60. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos atitinkamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

61. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

62. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

63. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas atsižvelgiant į projekto vykdytojo pasirinktą dokumento formą:

63.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

63.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

64. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

65. Aprašas keičiamas vadovaujantis Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje nustatytais reikalavimais.

66. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamiems projektams.

 

_________________________