KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 


ĮSAKYMAS

DĖL SUNKIASVORIO KROVININIO TRANSPORTO EISMO RIBOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠUOSIUOSE KELIUOSE POLAIDŽIO METU

 

2019 m. vasario   d. Nr. A-

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 284 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 6, 7, 13.3, 29, 31 punktais:

1. U ž d r a u d ž i u sunkiasvorio krovininio transporto (krovininių automobilių, miškovežių, traktorių), kurio bendroji masė daugiau kaip 8 tonos, eismą Kelmės rajono vietinės reikšmės viešaisiais keliais siekiant apsaugoti juos polaidžio metu nuo sugadinimo nuo 2019 m. vasario 24 d. nuo 2019 m. vasario 24 d. iki 2019 m. gegužės 1 d.

2. Į p a r e i g o j u Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus pastatyti prie vietinės reikšmės viešųjų kelių laikinus draudžiamuosius kelio ženklus.

3. N u s t a t a u, kad pasikeitus gamtinėms sąlygoms, laikotarpis, kurio metu draudžiamas sunkiasvorio krovininio transporto (krovininių automobilių, miškovežių, traktorių), kurio bendroji masė daugiau kaip 8 tonos, eismas, gali būti keičiamas.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

einanti Administracijos direktoriaus pareigas                                                              Danutė Laivienė