LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

2019 m. birželio 26 d. Nr. V-755

 

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 3 dalimi:

 

1.    T v i r t i n u  Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad procedūros dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, tęsiamos ir baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

3.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. V-2310 „Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymu

Nr. V-755

 

 

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių vertinimo ir aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais bei mokymo priemonėmis tvarka.

 

2. Apraše vartojamos sąvokos:

 

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė (toliau – duomenų bazė) – Švietimo portalo informacinės sistemos duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie įvertintus vadovėlius.

 

Švietimo portalo informacinė sistema (toliau – švietimo portalas)švietimo,  mokslo ir sporto ministro sprendimu  įsteigta informacinė sistema.

 

Mokymo priemonės – tiesiogiai mokymui(si) ir ugdymui(si) naudojamos spausdintos ar skaitmeninės mokymo priemonės, daiktai, medžiagos ir įranga.

 

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis (toliau – vadovėlis) – mokiniui skirta daugkartinio naudojimo spausdinta ar skaitmeninė mokymo priemonė, turinti metodinę struktūrą, padedanti siekti konkretaus ugdymo tarpsnio ar ugdymo srities, integruoto kurso, švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamoje dalyko bendrojoje programoje (toliau – dalyko bendroji programa) apibrėžtų pasiekimų.

 

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ VERTINIMAS

 

3. Vadovėlius rengia ir juos vertinti teikia su mokymo priemonių rengimu ir leidyba susiję fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau – teikėjai).

 

4. Siekiant užtikrinti vadovėlių turinio kokybę ir nustatyti jų tinkamumą naudoti ugdymo procese, vertinami pirmą kartą leidžiami vadovėliai ir, atnaujinus ar pakeitus dalykų bendrąsias programas, pataisyti vadovėliai. 

 

5. Vertinti teikiamas vadovėlis privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 

5.1. tekstinė ir vaizdinė, kitais formatais, pvz., skaitmeninė, interaktyvi ir kt. pateikta medžiaga turi būti pritaikyta siekti dalyko bendrojoje programoje įvardytų tikslų ir uždavinių, ugdyti dalyko bendrojoje programoje apibrėžtus mokinių pasiekimus ir atitikti dalyko bendrosios programos turinio apimtį;

 

5.2. metodinė struktūra turi padėti mokytis, užduotyse turi būti skatinama taikyti įvairius mokymosi metodus, užduotys turi būti nuoseklios, skirtingų tipų ir sudėtingumo, pritaikytos įvairiems gebėjimams ugdytis, turi būti užduočių, skirtų įsivertinti pažangą ir pasiekimus;

 

5.3. turinys turi atitikti pagrindines demokratinės visuomenės vertybes, neprieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams, būti nešališkas lyties, amžiaus, negalios, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, tautybės, etninės priklausomybės, kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, lytinės orientacijos, įsitikinimų ar pažiūrų atžvilgiu.

 

6. Vadovėlio turinio vertinimą organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) įgaliota institucija (toliau – įgaliota institucija).

 

7. Įgaliota institucija, raštu suderinusi su Ministerija, nustato kvalifikacijos reikalavimus specialistams, vertinantiems vadovėlius (toliau – vertintojai), vertinimo procedūras ir vertinimo kriterijus, pagal kuriuos vertinamas vadovėlių turinys ir technologija (kai vadovėlis yra skaitmeninis).

 

8. Įgaliota institucija:

 

8.1. organizuoja vertinimo paslaugų pirkimą ir vertintojų atranką, mokymus, konsultuoja su vadovėlių ir mokymo priemonių rengimu, leidyba ir platinimu susijusius fizinius ar juridinius asmenis;

 

8.2. pasikeitus dalykų bendrosioms programoms, Ministerijai pavedus, organizuoja vadovėlių turinio vertinimą dėl tinkamumo naudoti ugdymo procese.

 

9. Teikėjas privalo užtikrinti, kad vadovėlio turinys būtų nešališkas lyties, amžiaus, negalios, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, tautybės, etninės priklausomybės, kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, lytinės orientacijos, įsitikinimų ar pažiūrų atžvilgiu.

 

10. Teikėjas atsako už:

 

10.1. užsienyje išleisto vadovėlio užsienio kalbai mokytis kokybę ir privalo užtikrinti, kad vadovėlio turinys atitiktų Aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus; 

 

10.2. pataisyto vadovėlio (kai jo turinys pakeistas arba papildytas naujais tekstiniais, vaizdiniais ar kitais elementais mažiau kaip 30 proc.) kokybę;

 

10.3. mokymo priemonių turinio ir įvertinto vadovėlio vertimo į kitas kalbas (mokykloms tautinių mažumų kalba) kokybę.

 

11. Teikėjas įvertintame vadovėlyje privalo įrašyti:

 

11.1. dalyką (ugdymo sritį, integruotą kursą), ugdymo tarpsnį, klasę (užsienio kalbos vadovėliuose nurodomi mokymo metai, kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis);

 

11.2. asmens, vertinusio vadovėlį, vardą ir pavardę;

 

11.3. jei vadovėlis pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, asmens, dalyvavusio vadovėlį pritaikant mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vardą ir pavardę;

 

11.4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sprendimą dėl vadovėlio kalbos atitikties kalbos taisyklingumo reikalavimams.

 

12. Informacija apie įvertintus vadovėlius, užsienyje išleistus vadovėlius užsienio kalbai mokytis, taip pat Europos Sąjungos šalyse parengtus ir išleistus vadovėlius gimtosioms kalboms, kurių mokoma Lietuvos tautinių mažumų mokyklose, mokytis, teikiama duomenų bazėje, institucijos, atsakingos už duomenų bazės tvarkymą, nustatyta tvarka. 

 

 

III SKYRIUS

APRŪPINIMAS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS

 

13. Mokykla už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti tik įvertintų vadovėlių (apie juos informacija teikiama duomenų bazėje), mokymo priemonių, vadovėlių, skirtų pagal tarptautines programas besimokančiam mokiniui, priešmokykliniam ugdymui skirtų mokymo priemonių.

14. Mokyklos vadovas:

14.1. nustato vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarką;

14.2. paskiria už vadovėlių ir mokymo priemonių apskaitą, išdavimą ir saugojimą atsakingus asmenis.

15. Mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus:

15.1. dėl duomenų bazėje esančių įvertintų vadovėlių ar teisės naudotis skaitmeniniais vadovėliais įsigijimo už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms;

15.2. dėl mokymo priemonių ar teisės naudotis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis įsigijimo už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms;               

15.3. dėl įvertintų vadovėlių ir mokymo priemonių ar teisės naudotis skaitmeniniais vadovėliais ir mokymo priemonėmis įsigijimo ne už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms.                   

16. Mokyklos vadovas, metams pasibaigus, iki kovo 1 d. mokyklos tarybai pateikia informaciją, kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus. Informacija, kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus, skelbiama mokyklos interneto tinklalapyje.

17. Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), savininkas priima sprendimus dėl turimų vadovėlių ir mokymo priemonių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų.

18. Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka teikia informaciją apie mokymo lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms, panaudojimą.

19. Įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas, už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms, perka priemonių, kurios ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos kaip ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingos priemonės.

20. Ministerija, nustačiusi, kad mokykloms trūksta vadovėlių, kurių tiekėjai nerengia dėl per mažo tiražo, gali skirti lėšų ir inicijuoti jų rengimą bei leidybą. Šiais vadovėliais mokyklos aprūpinamos centralizuotai.

21. Informacija apie teikėjų pateiktas mokymo priemones skelbiama Švietimo portalo nuostatų nustatyta tvarka.

22. Be mokymo lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, taip pat gali būti skiriama papildomai lėšų iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.

 

_____________________